Obstarávanie

Webové verejné užívateľské rozhranie pre ePodania


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenský pozemkový fond
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
250 311,00
Konečná suma(Bez DPH):
165 833,33
Zaplatené:
66.25%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
48810000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Licencia CMS systému pre elektronické podávanie podaní cez internet občanmi a podnikateľmi (ePodania) a ich následné elektronické procesné spracovávanie.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Expirácia licencie, Hodnota / charakteristika: nie; Technické vlastnosti: Nová a nepoužitá licencia, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Obmedzenie počtu podaní, Hodnota / charakteristika: nie; Technické vlastnosti: Desktopová aplikácia, Hodnota / charakteristika: nie; Technické vlastnosti: Aplikácia typu klient/server, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Dostupnosť v Intranete, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Dostupnosť v Internete, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Kompatibilita s internetovým prehliadačom bez potreby doinštalovania pluginov, Hodnota / charakteristika: Google Chrome, EDGE, Mozilla Firefox, Safari, Opera , IE (v aktuálnych verziách); Technické vlastnosti: Kompatibilita s infraštruktúrou verejného obstarávateľa, Hodnota / charakteristika: MS SQL Server 2016, MS Windows server 2016, podpora virtualizácie VMware 6.7; Technické vlastnosti: Správa užívateľov s možnosťou prepojenia na centrálnu správu identít (ActiveDirectory), Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Autorizácia/Autentifikácia užívateľa, Hodnota / charakteristika: iba pre interných zamestnancov verejného obstarávateľa; Technické vlastnosti: Riadenie funkčných oprávnení cez role (administrátor, spracovateľ podaní, bežný používateľ), Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Štandardná CMS platforma pre vlastnú správu webového obsahu, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Štandardné integračné rozhrania, Hodnota / charakteristika: SOAP, REST API, WFS, WMS, WMTS; Technické vlastnosti: Integrácia na aplikácie a systémy objednávateľa, Hodnota / charakteristika: LDAP (Active Directory); SMTP server; IS Registratúry (Fabasoft); IS Právne akty; podnikový GIS; Technické vlastnosti: Email notifikácie, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: SMS notifikácie, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Responzívnosť používateľského rozhrania, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Konfigurácia notifikácií správcom, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Konfigurácia elektronických formulárov podaní, Hodnota / charakteristika: Prevod - kúpa, vysporiadanie podielov; Stanoviská; Nájom – poľno, nepoľno; Usporiadanie vlastníctva; Stanoviska - usporiadanie vlastníctva; Reštitúcie; Poľovníctvo, Pozemkové spoločenstvá, Výruby;; Technické vlastnosti: Konfigurácia elektronických formulárov podaní, Hodnota / charakteristika: Žiadosti o vyplatenie z depozitu; všeobecné podanie – otvorené pre budúce využitie; Technické vlastnosti: Sprístupnenie repozitára podaní pre občana/právnickú osobu, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Vkladanie dokumentov k podaniu, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Riadenie limitov počtu a veľkosti vkladaných príloh správcom, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Formáty vkladaných príloh podaní, Hodnota / charakteristika: Word, Excel, PDF, DWG, DGN, JPG, PNG, TIFF, GeoTIFF, KML, KMZ; Technické vlastnosti: Identifikačné údaje občana súčasťou každého elektronického formulára podania, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Rozlíšenie fyzickej a právnickej osoby, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Konfigurácia predvolených textov predmetov podaní správcom, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Konfigurácia nápovedí pre podanie podania správcom, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Vlastné užívateľské pohľady na zoznamy evidovaných podaní, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Formát pre export zoznamov podaní, Hodnota / charakteristika: csv, xlsx, ods; Technické vlastnosti: Filtrovanie, triedenie, zoraďovanie v zoznamoch podaní pre interných užívateľov objednávateľa, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Vyhľadávanie evidovaného podania podľa, Hodnota / charakteristika: čísla podania, katastrálneho územia, identifikačných údajov občana / právnickej osoby, predmetu podania; Technické vlastnosti: Zobrazenie detailných údajov formulára podania pre interného spracovateľa, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Stiahnutie zakreslenej priestorovej situácie podania interným spracovateľom, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Zaevidovanie podania za občana/právnickú osobu (ak bolo doručené fyzicky poštou), Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Výber záujmového územia pomocou mapy v rámci elektronického formulára podania, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Forma grafického zakreslenia záujmového územia v mape, Hodnota / charakteristika: Bod, Línia, Polygón; Technické vlastnosti: Automatická kontrola topológie zakreslených objektov, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Aktívna vrstva pre výber záujmového územia s grafickou identifikáciou vybraných objektov v mape, Hodnota / charakteristika: Parcely registra C, parcely registra E online mapových služieb ÚGKK; Technické vlastnosti: Podpora súradnicových systémov, Hodnota / charakteristika: EPSG::3857, EPSG::4258, EPSG:4326, EPSG::5513 , EPSG::5514; Technické vlastnosti: Predvolené mapové podklady, Hodnota / charakteristika: Parcely registra C a parcely registra E online mapových služieb ÚGKK, všeobecná podkladová mapa polohopisu SR, voľne dostupné alebo zo strany verejného obstarávateľa dodané ortofotomapy; Technické vlastnosti: Napojenie na elektronické služby Katastra nehnuteľností (ESKN), Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Vyhľadanie a zameranie katastrálneho územia a obce v mape, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Konfigurácia správy mapových podkladov správcom, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Užívateľské zapínanie a vypínanie mapových vrstiev, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Vkladanie popisov k zakresleným objektom v mape, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Import grafických objektov do mapy, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Formát grafických súborov pre import objektov do mapy, Hodnota / charakteristika: KML, KMZ, shape file (zip súbor); Technické vlastnosti: Formát ukladania grafických údajov záujmového územia, Hodnota / charakteristika: do databázy podľa OGC štandardu; Technické vlastnosti: Ochrana pred robotickým vypĺňaním podania, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Generovanie dokumentov podania na základe šablón, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Konfigurácia šablón dokumentov správcom, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Zaručená elektronická konverzia, Hodnota / charakteristika: nie; Technické vlastnosti: Zaručený elektronický podpis podania v prípade právnickej osoby, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Zabezpečenie generovaného dokumentu bezpečnostnými prvkami, Hodnota / charakteristika: QR kód, čiarový kód (rozsah čiarových kódov pre podania zadefinuje verejný obstarávateľ); Technické vlastnosti: Dekódovanie bezpečnostných prvkov správcom pre overenie dokumentu, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Konfigurácia premenných používaných v celom informačnom systéme správcom, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Reporting, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Tvorba vlastných reportov v IS správcom, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Logovanie a auditing, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Dodaná dokumentácia, Hodnota / charakteristika: Používateľská príručka; Inštalačná a konfiguračná príručka; popis biznis procesov podaní vo forme BPMN diagramov; popis používateľských rolí a ich oprávnení;; Technické vlastnosti: Dodaná dokumentácia, Hodnota / charakteristika: popis funkcionality vo forme UML modelov (prípady použitia, sekvenčné a stavové diagramy);popis aplikačnej a technologickej architektúry v súlade s TOGAF;; Technické vlastnosti: Dodaná dokumentácia, Hodnota / charakteristika: vo forme Archimate diagramov s popisom systémového SW a príslušnými parametrami;popis integračných rozhraní;údajový model s popisom databázových entít; Technické vlastnosti: Dodaná dokumentácia, Hodnota / charakteristika: (atribút, procedúra, funkcia atď) a vzájomnými väzbami;; Technické vlastnosti: Dodaná dokumentácia, Hodnota / charakteristika: Dokumentácia prístupov k aplikačným komponentom, log súborom, zálohám, administračné prístupy do databáz a prístupy k všetkým prevádzkovým aj konfiguračným údajom;; Technické vlastnosti: Školenia, Hodnota / charakteristika: kľúčových interných zamestnancov verejného obstarávateľa v rozsahu minimálne 2 dní;správcov/administrátorov systému v rozsahu minimálne 1 deň; Technické vlastnosti: Jazyk používateľského rozhrania, Hodnota / charakteristika: slovenčina; Technické vlastnosti: Súlad s legislatívou, Hodnota / charakteristika: Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov;Výnos MF SR č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy;; Technické vlastnosti: Súlad s legislatívou, Hodnota / charakteristika: Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnostiZákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov; Technické vlastnosti: Anonymizácia osobných údajov, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Aplikácia práva na zabudnutie, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Riadený prístup k osobným údajom, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Zabezpečenie komunikácie, Hodnota / charakteristika: HTTPS, SSL; Technické vlastnosti: Bezpečnostná ochrana voči, Hodnota / charakteristika: DOS, DDOS, cross site scripting , Cross-site Request Forgery, SQL injection, Session stealing, Brute force, File Extension Handling

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Počet licencií-1 multilicencia pre 100 interných zamestnancov a neobmedzený počet užívateľov verejnej časti systému (občania / právnické osoby), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
YMS, a.s. 2 199 000,00 20% EUR 24. Jún 2019 255347

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×