Obstarávanie

Stavby na cestách KSK – C1 Stavebné úpravy ciest v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov – III/3754 Bajany – Lekárovce – stavebná úprava cesty


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Košický samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
337 882,00
Konečná suma(Bez DPH):
327 886,00
Zaplatené:
97.04%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233124-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom postupu zadávania zákazky je dopracovanie poskytnutej Zjednodušenej projektovej dokumentácie(ďalej len ZPD) do stupňa Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len DSPRS) a zapracovanie podmienok zo stavebného konania, inžinierska činnosť -zabezpečenie vydania príslušných stavebných povolení resp. súhlasov stavebných úradov a náležitostí (definovaných v TP 03/2006 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR), v zmysle súťažných podkladov a ich príloh a samotná realizácia stavebných prác.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 5 327 886,00 Neuvedené EUR 3. Jún 2019 254672

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Zverejnenie dokumentov k zákazke 14. December 2018 14. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013281/content/892191/download","filename":"zverejnenie_dokumentov k zakazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 3 11. Jún 2019 11. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042288/content/953855/download","filename":"01_-_obsah_ponuky - Anonymizovane.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042288/content/953856/download","filename":"02_-_Identifikacne_udaje - Anonymizovane.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042288/content/953857/download","filename":"03_-_Cestne_vyhlasenie - Anonymizovane.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042288/content/953858/download","filename":"04-1_-_Cestne_vyhlasenie_-_Hosp._subjekty - Anonymizovane.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042288/content/953859/download","filename":"04-2_-_Zoznam_stavebnych_prac - Anonymizovane.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042288/content/953860/download","filename":"04-3_-_Zodpovedny_projektant - Anonymizovane.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042288/content/953861/download","filename":"05_-_Cestne_vyhlasenie_-_konflikt_zaujmov - Anonymizovane.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042288/content/953862/download","filename":"06_-_Navrh_na_plnenie_kriterii - Anonymizovane.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042288/content/953863/download","filename":"06_-_Navrh_na_plnenie_kriterii+-+Anonymizovane.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042288/content/953864/download","filename":"07_-_Vyhlasenie_o_plateni_DPH - Anonymizovane.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042288/content/953865/download","filename":"08_-_ZoD - Anonymizovane.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042288/content/953866/download","filename":"09_-_Priloha_2_k_navrhu_ZoD - Anonymizovane.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042288/content/953867/download","filename":"10_-_Splnomocnenie_Cekan - Anonymizovane.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042288/content/953868/download","filename":"11_-_Splnomocnenie_Kiselak - Anonymizovane.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042288/content/953869/download","filename":"zoznam_hospodarskych_subjektov (4).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042288/content/953870/download","filename":"zoznam_hospodarskych_subjektov (5).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzač č. 1 11. Jún 2019 11. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042284/content/953830/download","filename":"0_zoznam dokladov a dokumentov_anon.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042284/content/953831/download","filename":"1_Identifika¦Źn+ę +¦daje uch+ídza¦Źa_anon.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042284/content/953832/download","filename":"2_¦îestn+ę vyhl+ísenie o pravdivosti a +¦plnosti predlo+żen+Żch dokladov a +¦dajov_anon.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042284/content/953833/download","filename":"3_1_1_Nahľad+záznamu+zo+zoznamu+hospodárskych+súbjektov_anon.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042284/content/953834/download","filename":"3_1_2_Výpis+z+Registra+partnerov+verejného+sektora_anon.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042284/content/953835/download","filename":"3_1_3_Výpis+z+Obchodného+registra_anon.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042284/content/953836/download","filename":"3_1_4_Pln+í moc_podpisovanie_anon.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042284/content/953837/download","filename":"3_1_5_Pln+í moc_realizovanie +¦konov prostredn+şctvom elektronick+Żch syst+ęmov_anon.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042284/content/953838/download","filename":"3_2_0_Zoznam+vybraných+stavebných+prác_anon.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042284/content/953839/download","filename":"3_2_1_Referencia-anon.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042284/content/953840/download","filename":"3_2_2_Potvrdenie+o+realizácii+stavby_anon.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042284/content/953841/download","filename":"3_2_3_Údaje+o+vzdelaní_anon.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042284/content/953842/download","filename":"3_2_4_Doklad+o+vykonaní+skúšky+o+odbornej+spôsobilosti_anon.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042284/content/953843/download","filename":"5_N+ívrh uch+ídza¦Źa na plnenie krit+ęri+ş_anon.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042284/content/953844/download","filename":"5_Návrh+uchádzača+na+plnenie+kritérií_anon.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042284/content/953845/download","filename":"6_Vyhl+ísenie uch+ídza¦Źa o platen+ş DPH_anon.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042284/content/953846/download","filename":"7_N+ívrh zmluvy o dielo_anon.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042284/content/953847/download","filename":"8_1_Rozpis ceny_anon.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042284/content/953848/download","filename":"8_2_Rozpo¦Źet_anon.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 4 11. Jún 2019 11. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042289/content/953871/download","filename":"Celá+súťaž+bez+podpisu.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk podľa § 53 ZVO 11. Jún 2019 11. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042281/content/953825/download","filename":"Zapisnica_vyhodnotenie ponúk_§ 53 ZVO_1 zasadnutie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042281/content/953826/download","filename":"Zapisnica_vyhodnotenie ponuk_§ 53 ZVO_2 zasadnutie.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 11. Jún 2019 11. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042293/content/953885/download","filename":"348_8_2019_13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042293/content/953886/download","filename":"348_8_2019_13_harmonogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042293/content/953887/download","filename":"348_8_2019_13_opis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042293/content/953888/download","filename":"348_8_2019_13_osvedcenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042293/content/953889/download","filename":"348_8_2019_13_poistenie_doložky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042293/content/953890/download","filename":"348_8_2019_13_poistna_zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042293/content/953891/download","filename":"348_8_2019_13_rozpocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042293/content/953892/download","filename":"348_8_2019_13_rozpocet_polozky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042293/content/953893/download","filename":"348_8_2019_13_subdodavatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042293/content/953894/download","filename":"348_8_2019_13_urcenie osob.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti § 40 ZVO 11. Jún 2019 11. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042283/content/953828/download","filename":"Zapisnica_vyhodnotenie splnenia podmienok účasti_ § 40 ZVO_1 zasadnutie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042283/content/953829/download","filename":"Zapisnica_vyhodnotenie splnenia podmienok účasti_§ 40 ZVO_2 zasadnutie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 5 11. Jún 2019 11. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042291/content/953873/download","filename":"¦îestn+ę vyhl+ísenie B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042291/content/953874/download","filename":"¦Źestn+ę vyhl+ísenie C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042291/content/953875/download","filename":"ABC s rozpo¦Źtom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042291/content/953876/download","filename":"Identifika¦Źn+ę +¦daje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042291/content/953877/download","filename":"n+ívrh na plnenie krit+ęri+ş D.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042291/content/953878/download","filename":"n+ívrh ZoD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042291/content/953879/download","filename":"obsah SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042291/content/953880/download","filename":"podm. +¦¦Źasti Tž34 b).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042291/content/953881/download","filename":"podm. +¦¦Źasti Tž34 g).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042291/content/953882/download","filename":"splnomocnenie k podp+şsaniu CP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042291/content/953883/download","filename":"Vyhl+ísenie E.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 2 11. Jún 2019 11. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042287/content/953854/download","filename":"18006-MSP_III3754+Bajany+–+Lekárovce_ponuka_bez+podpisov.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 11. Jún 2019 11. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042279/content/953822/download","filename":"Zapisnica_otvaranie ponuk§ 52 ZVO.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×