Obstarávanie

Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
54 266 585,00
Konečná suma(Bez DPH):
54 266 585,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45234121-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane dodania a zabudovania materiálov, ktorých výsledkom bude modernizácia jestvujúcej dvojkoľajnej električkovej trate s rozchodom 1 000 mm vedenej v intraviláne hlavného mesta. Električková trať prechádza katastrálnymi územiami mestských častí Staré mesto, Karlova Ves a Dúbravka. Stavba je situovaná v pôvodnom trasovaní jestvujúcej električkovej trate v dĺžke cca 6,77 km. Úsek trate začína od tunela pod Hradným vrchom a končí v križovatke ulíc M. Sch. Trnavského s Hanulovou/Bagarovou. Električková trať je v súčasnosti vedená na samostatnom telese oddelenom od súbežných cestných komunikácií, ktoré lemujú trať po oboch jej stranách obrubníkmi alebo zeleným pásom. Realizácia stavebných prác bude prebiehať v štyroch etapách, podľa projektu organizácie výstavby, pričom jedna určená etapa musí byť realizovaná v mesiacoch júl až september. Súčasťou predmetu zákazky je aj spracovanie dokumentácie a inžinierska činnosť v rozsahu požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 4 54 266 585,00 Neuvedené EUR 5. Jún 2019 254497

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Iný dokument k zákazke Predĺženie lehoty viazanosti ponúk 13. Jún 2018 13. Jún 2018
Iný dokument k zákazke Oprava_ č.5_ Príloha_č_2a_SP_Výkaz vymer. 7. December 2017 7. December 2017
Iný dokument k zákazke K vysvetl. č.5 - aktualizovaná príloha_c_2a_SP_Vykaz vymer 29. November 2017 29. November 2017
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 26.04.2019 26. Apríl 2019 26. Apríl 2019
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 16. Apríl 2019 16. Apríl 2019
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 5. Október 2018 5. Október 2018
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.3 - 2.11.2017 2. November 2017 2. November 2017
Iný dokument k zákazke Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk a lehoty otvárania obálok 19. December 2017 19. December 2017
Iný dokument k zákazke Predlženie lehoty na predkladanie ponúk k 19.12.2017 MET Du-Ka 5. December 2017 5. December 2017
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 19. Január 2018 19. Január 2018
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.6 z 8.12.2017 8. December 2017 8. December 2017
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.9 3. Január 2018 3. Január 2018
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o vyhodnotení ponúk 13. November 2018 13. November 2018
Iný dokument k zákazke Zrušenie informácie o výsledku verejného obstarávania zo dňa 13.11.2018 16. Apríl 2019 16. Apríl 2019
Iný dokument k zákazke Predĺženie lehoty viazanosti ponúk 5. Október 2018 5. Október 2018
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.5 z 29.11.2017 29. November 2017 29. November 2017
Zmluva Zmluva o dielo 6. Jún 2019 6. Jún 2019
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie_zadavacej_dokumentacie_c_1 31. August 2017 31. August 2017
Iný dokument k zákazke Zmena dátumu na predkladanie ponúk - CORIGENDUM 11.12.2017 11. December 2017 11. December 2017
Súťažné podklady Aktualizácis SP 18. Október 2018 18. Október 2018
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.7 z 11.12.2017 12. December 2017 12. December 2017
Iný dokument k zákazke Príloha č. 1 časti A.3 súťažných podkladov 23. Október 2017 23. Október 2017
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.4 - 21.11.2017 21. November 2017 21. November 2017
Súťažné podklady Informácia o dostupnosti dokumentov k verejnému obstarávaniu § 43 1. August 2017 1. August 2017
Informácia o zverejnení zmluvy zverejnená Zmluva o dielo 6. Jún 2019 6. Jún 2019
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako "Kritériá" č. 1 6. Jún 2019 7. Jún 2019
Iný dokument k zákazke Nové zmluvné podmienky z 29.11.2017 29. November 2017 29. November 2017
Iný dokument k zákazke Priloha_c_7_SP_Zmluva_o_dielo ZoD - upravené 23.10. 23. Október 2017 23. Október 2017
Iný dokument k zákazke Priloha_c_7_SP_Zmluva_o_dielo- ZoD_1_Zmluvné podmienky -upravené 23.10 23. Október 2017 23. Október 2017
Iný dokument k zákazke Súťažné podklady - oprava 21.11.2017 21. November 2017 21. November 2017
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako "Ostatné" 7. Jún 2019 7. Jún 2019
Ponuky uchádzačov Ponuka časť "Ostatné" 9. Jún 2019 9. Jún 2019
Ponuky uchádzačov Ponuka časť "Ostatné" 10. Jún 2019 10. Jún 2019
Iný dokument k zákazke Link na Opravené Súťažné podklady, Výkaz výmer - Vysvetlenie č.4 - 21.11.2017 21. November 2017 21. November 2017
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 2 23.10. 23. Október 2017 23. Október 2017
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. Jún 2019 6. Jún 2019
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.8 z 13.12.2017 13. December 2017 13. December 2017
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako "Ostatné" 6. Jún 2019 6. Jún 2019
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia častí ponúk označených ako "Kritériá" 7. Jún 2019 7. Jún 2019
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia častí ponúk označených ako "Ostatné" 7. Jún 2019 7. Jún 2019
Ponuky uchádzačov Ponuka časť "Kritériá" 10. Jún 2019 11. Jún 2019
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako "Kritériá" č. 2 6. Jún 2019 6. Jún 2019
Ponuky uchádzačov Ponuka časť "Kritériá" 10. Jún 2019 11. Jún 2019
Ponuky uchádzačov Ponuka časť "Kritériá" 10. Jún 2019 10. Jún 2019
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia častí ponúk označených ako "Ostatné" 7. Jún 2019 7. Jún 2019
Ponuky uchádzačov Ponuka časť "Ostatné" 9. Jún 2019 9. Jún 2019
Ponuky uchádzačov Ponuka časť "Ostatné" 10. Jún 2019 10. Jún 2019
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia častí ponúk označených ako "Kritériá" 7. Jún 2019 7. Jún 2019

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×