Obstarávanie

Zber, odvoz a zneškodňovanie Biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
12 720,00
Konečná suma(Bez DPH):
8 833,33
Zaplatené:
69.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90500000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
zákazka
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie nakladania ( t.j. zber, preprava, skladovanie, spracovanie a likvidácia) s biologickým kuchynským a reštauračným odpadom.; Predmetom nakladania je odpad, ktorý vzniká verejnému obstarávateľovi pod katalógovým číslom 20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Medzi Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - kat. číslo 20 01 08 patria:, Hodnota / charakteristika: nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania.; Technické vlastnosti: Patria tam aj:, Hodnota / charakteristika: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, papierové vrecko znečistené potravinami živočíšneho alebo rastlinného pôvodu,; Technické vlastnosti: ďalej:, Hodnota / charakteristika: potraviny po dobe spotreby alebo lehote minimálnej trvanlivosti alebo potraviny inak znehodnotené,; Technické vlastnosti: a:, Hodnota / charakteristika: použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier použité pri manipulácii s potravinami).; Technické vlastnosti: Upozornenie pre Dodávateľa: , Hodnota / charakteristika: súčasťou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu sú i vedľajšie živočíšne produkty vznikajúce pri výrobe produktov určených k ľudskej spotrebe, vrátane KOSTÍ.; Technické vlastnosti: Upozornenie pre Dodávateľa: , Hodnota / charakteristika: z celkového objemu BRO budú tvoriť KOSTI (neskonzumované zostatky, nespracované zostatky, vedľajšie živočíšne produkty,...) cca 10000 kg.; Technické vlastnosti: Zber:, Hodnota / charakteristika: zber u Objednávateľa je vykonávaný do určených nádob na zber (kontajnerov) poskytnutých Dodávateľom bezodplatne Objednávateľovi.; Technické vlastnosti: Náklad:, Hodnota / charakteristika: nákladku odpadu do vozidla Dodávateľa zabezpečí Objednávateľ. ; Technické vlastnosti: Frekvencia vývozu:, Hodnota / charakteristika: pravidelne minimálne jedenkrát do týždňa. Deň odberu bude dohodnutý s Objednávateľom. ; Technické vlastnosti: Možnosť mimoriadneho odberu odpadu: , Hodnota / charakteristika: max. do 3 pracovných dní od nahlásenia objednávateľom.; Technické vlastnosti: Zabezpečenie čistých uzatvárateľných barelov na tekutý odpad , výmena naplnených nádob za čisté, prázdne pri každom odbere odpadu:, Hodnota / charakteristika: typizované obaly alebo plastové uzatvárateľné nádoby vo veľkosti cca 50 l alebo 60 l na jednorazové alebo opakované použitie/ min 25 ks za týždeň; Technické vlastnosti: Vozidlo na odvoz:, Hodnota / charakteristika: s označením ,,neurčené na ľudskú spotrebu“ v zmysle príl. VIII, kapit. II ods.3 nar. Komisie(ES) č. 142/2009.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, katalógové číslo odpadu 20 01 08, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 80000

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ESPIK Group s.r.o. 1 10 600,00 20% EUR 10. Júl 2018 164829

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×