Obstarávanie

Polopodzemné kontajnery - MOLOK alebo ekvivalent


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
191 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
158 291,66
Zaplatené:
82.87%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34928480-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
komplet
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Polopodzemný plastový kontajner na zber komunálneho odpadu a triedeného odpadu s monitorovacím systémom naplnenosti kontajnerov, vrátane projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti súvisiacej s povolením stavby, dopravy a inštalácie kontajnerov

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Položka 1 - kontajner s kruhovým pôdorysom, s objemom 5m3, Hodnota / charakteristika: Objem 5m3, telo šachty vrátane kotviacich prvkov, kontajner kruhového pôdorysu s priemerom 1700 mm, výška nad terénom max. 1200 mm, hĺbka zapustenia pod terén max. 1600 mm, opláštenie; Technické vlastnosti: Položka 2 - kontajner s kruhovým pôdorysom, s objemom 3m3, Hodnota / charakteristika: Objem 3m3, telo šachty vrátane kotviacich prvkov, kontajner kruhového pôdorysu s priemerom 1700 mm, výška nad terénom max. 1200 mm, hĺbka zapustenia pod terén max. 1600 mm, opláštenie; Technické vlastnosti: Položka 3 – kontajner so štvorcovým pôdorysom, objem 5m3, Hodnota / charakteristika: Objem 5m3, telo šachty vrátane kotviacich prvkov, kontajner štvorcového pôdorysu s rozmerom 1600x1600mm, výška nad terénom max. 1200 mm, hĺbka zapustenia pod terén max. 1700 mm, opláštenie; Technické vlastnosti: Položka 4 – kontajner so štvorcovým pôdorysom, objem 2 x 2,4m3, Hodnota / charakteristika: Objem 2 x 2,4m3, telo šachty vrátane kotviacich prvkov, kontajner štvorcového pôdorysu s rozmerom 1600x1600mm, výška nad terénom max. 1200 mm, hĺbka zapustenia pod terén max. 1700 mm, opláštenie; Technické vlastnosti: Položka 4 – kontajner so štvorcovým pôdorysom, objem 2 x 2,4m3, Hodnota / charakteristika: Dve hlavné veká, dve veká vhadzovacích otvorov, dve vrecia každé s objemom 2,4m3.; Technické vlastnosti: Položka 5 – kontajner so štvorcovým pôdorysom, objem 3m3, Hodnota / charakteristika: Objem 3m3, telo šachty vrátane kotviacich prvkov, kontajner štvorcového pôdorysu s rozmerom 1600x1600mm, výška nad terénom max. 1200 mm, hĺbka zapustenia pod terén max. 600 mm, opláštenie; Technické vlastnosti: Spoločné vlastnosti pre položky 1, 2, 3, 4, 5, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Spôsob vyprázdňovania kontajnerov, Hodnota / charakteristika: Jednobodový systém zdvihu, zdvih a presun zberného vreca hydraulickým ramenom umiestneným na zberovom vozidle, bez potreby ďalšieho háku na otváranie kontajnera; Technické vlastnosti: Spôsob vyprázdňovania kontajnerov, Hodnota / charakteristika: Systém otvárania zberového vreca musí mať jednoduchú manipuláciu popruhom resp. lanom a umožňovať obsluhu vyprázdňovania vreca a zároveň obsluhu hydraulického ramena jednou osobou; Technické vlastnosti: Spôsob vyprázdňovania kontajnerov, Hodnota / charakteristika: Systém otvárania zberového vreca musí byť zabezpečený poistkou proti nežiadúcemu otvoreniu počas zdvihu a presunu, hmotnosť prázdnej obsluhovanej časti kontajnera maximálne 60 kg.; Technické vlastnosti: Telo šachty kontajnera, Hodnota / charakteristika: 100 % recyklovateľný HDPE, vodotesné, hygienicky nezávadné a chemicky stále, v prípade požiaru nesmie uvoľňovať toxické plyny; Technické vlastnosti: Opláštenie nadzemnej časti tela šachty, Hodnota / charakteristika: Zvislé lamely z drevo-kompozitného materiálu, farba jesenná hnedá alebo ekvivalent, na opláštení každého kontajnera upevnená plechová tabuľka s piktogramom a textom - názvom zložky separovaného odpadu; Technické vlastnosti: Veko kontajnera, Hodnota / charakteristika: 100 % recyklovateľný HDPE, odolné voči poveternostným podmienkam a UV žiareniu, v prípade požiaru nesmie uvoľňovať toxické plyny, hlavné veko v neutrálnej šedej farbe; Technické vlastnosti: Veko kontajnera, Hodnota / charakteristika: Veká vhadzovacích otvorov farebne odlíšené podľa zložiek odpadu (zmiešaný komunálny odpad - šedá, papier - modrá, plasty - žltá, sklo - zelená, VKM oranžová, kov - červená, BIO - hnedá),; Technické vlastnosti: Veko kontajnera, Hodnota / charakteristika: Súčasťou dodávky bude aj podpera otvoreného veka vhadzovacieho otvoru, umožňujúca využiť obe ruky pri manipulácií s odpadom počas vhadzovania; Technické vlastnosti: Zberové vrece, Hodnota / charakteristika: Nosnosť vreca pri vyprázdňovaní min. 1250kg; Technické vlastnosti: Zberové vrece, Hodnota / charakteristika: Pevný recyklovateľný materiál, vode odolný, hygienicky nezávadný, zaručujúci dlhodobé používanie bez potreby výmeny v záručnej dobe (s výnimkou poškodenia pri manipulácii, resp. úmyselného poškodenia); Technické vlastnosti: Zberové vrece, Hodnota / charakteristika: pri Položke 1 a 3 – špeciálna úprava vreca so záchytnou plastovou vaňou proti prípadnému priesaku tekutých zložiek odpadov (zmiešaný komunálny odpad); Technické vlastnosti: Zberové vrece, Hodnota / charakteristika: pri Položke 2, 4 a 5 - špeciálna úprava spevnenia vreca proti poškodeniu ostrými hranami (sklo a kov); Technické vlastnosti: Záruka na polopodzemné kontajnery, Hodnota / charakteristika: Na pevné časti kontajnera - je záručná doba 10 rokov; Na pohyblivé časti kontajnera – veko kontajnera a veko vhadzovacieho otvoru, nosná konštrukcia a zberné vrece je záručná doba 2 roky.; Technické vlastnosti: Dodávka projektovej dokumentácie na ohlásenie drobnej stavby, Hodnota / charakteristika: Projektová dokumentácia musí spĺňať kritériá na drobnú stavbu v zmysle § 139b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).; Technické vlastnosti: Dodávka projektovej dokumentácie na ohlásenie drobnej stavby, Hodnota / charakteristika: Projektová dokumentácia k ohláseniu drobnej stavby cca 10 stojísk.; Technické vlastnosti: Dodávka projektovej dokumentácie na ohlásenie drobnej stavby, Hodnota / charakteristika: Dodávka 1 x v tlačenej a 1x v elektronickej podobe do 10 pracovných dní odo dňa záväzného výberu lokality výstavby objednávateľom a od doručenia podkladov od objednávateľa.; Technické vlastnosti: Podklady od objednávateľa, Hodnota / charakteristika: Presná lokalizácia jednotlivých stojísk v teréne a technická mapa s informáciou o existencii inžinierskych sietí; Technické vlastnosti: Autorské právo k podkladom, Hodnota / charakteristika: Údaje z digitálnej technickej mapy sú poskytnuté len pre účel vyhotovenia projektovej dokumentácie. Nesmú byť použité na iný účel ani poskytnuté tretím osobám.; Technické vlastnosti: Podmienky vyhotovenia projektu, Hodnota / charakteristika: Maximálna plocha jedného stojiska bude 25m2. Stavebno-technické riešenie stojiska musí zodpovedať § 139b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).; Technické vlastnosti: Inžinierska činnosť súvisiaca s povolením stavby, Hodnota / charakteristika: Zabezpeč. rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo iných opatrení dotknutých strán potrebných k ohláseniu DS (doklady) do 30 dní od záväzného výberu lokalít výstavby objednávateľom.; Technické vlastnosti: Inžinierska činnosť súvisiaca s povolením stavby, Hodnota / charakteristika: Kópie žiadostí budú ako skeny doručené objednávateľovi elektronickou poštou v rovnakej lehote.; Technické vlastnosti: Realizácia drobných stavieb stojísk kontajnerov, Hodnota / charakteristika: Realizácia drobných stavieb stojísk kontajnerov podľa projektovej dokumentácie, v súlade s Oznámením k ohláseniu drobnej stavby a v súlade s technologickým predpisom výrobcu kontajnerov.; Technické vlastnosti: Lehota realizácie, Hodnota / charakteristika: Lehota na dokončenie drobných stavieb stojísk kontajnerov je 30 dní odo dňa odovzdania súhlasného Oznámenia k ohláseniu drobnej stavby dodávateľovi.; Technické vlastnosti: Podmienky realizácie, Hodnota / charakteristika: Zabudovanie a inštalácia kontajnerov bez betonáže a bez pevného spojenia so zemou, vrát. pevnej a trvalej bezbariér. úpravy plôch okolia zabudovaných kont. s plochou najviac 25m2 na jedno stojisko.; Technické vlastnosti: Podmienky realizácie, Hodnota / charakteristika: Pevnou a trvalou plochou bude betónová zámková dlažba hrúbky 60 mm a parkové obrubníky. Pokládka dlažby a obrubníkov na konštrukčné vrstvy v súlade s technologickým predpisom výrobcu dlažby.; Technické vlastnosti: Záruka na stavebné práce, Hodnota / charakteristika: Záručná doba na stavebné práce spojené so zabudovaním a inštaláciou kontajnerov a so zhotovením pevnej a trvalej plochy okolo kontajnerov je 60 mesiacov.; Technické vlastnosti: Monitorovací systém naplnenosti kontajnerov, Hodnota / charakteristika: Monitorovacie zariadenie s možnosťou pevného uchytenia pod veko kontajnera, bezkontaktne snímajúce výšku odpadu s možnosťou vysielania informácie o stave naplnenosti dispečerovi.; Technické vlastnosti: Monitorovací systém naplnenosti kontajnerov, Hodnota / charakteristika: Bez potreby externého napájania, požiadavka na výdrž batérie je minimálne 5 rokov pri monitorovaní min. 4xdenne, minimálne dvoj-senzorové meranie, prenos údajov cez GSM a IoT.; Technické vlastnosti: Monitorovací systém naplnenosti kontajnerov, Hodnota / charakteristika: Mobilná aplikácia bežiaca na platforme iOS, Android alebo Windows kompatibilná s IS objednávateľa s poskytovaním a zaznamenávaním naplnenosti kontajnerov s plánovaním trás vyprázdňovania

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Položka 1 – kontajner na zber zmiešaného komunálneho odpadu a na zber triedeného odpadu s kruhovým pôdorysom, objem 5m3, bez nutnosti pevného spojenia so zemou, zapustený min. 60% svojej výšky do zeme., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 24; Technické vlastnosti: Položka 2 - kontajner na zber zmiešaného komunálneho odpadu a na zber triedeného odpadu s kruhovým pôdorysom, objem 3m3, bez nutnosti pevného spojenia so zemou, zapustený min. 60% svojej výšky do zeme., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Položka 3 – kontajner na zber zmiešaného komunálneho odpadu a na zber triedeného odpadu so štvorcovým pôdorysom, objem 5m3, bez nutnosti pevného spojenia so zemou, zapustený min. 60% svojej výšky do zeme., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 14; Technické vlastnosti: Položka 4 – kontajner na zber zmiešaného komunálneho odpadu a na zber triedeného odpadu so štvorcovým pôdorysom, objem 2 x 2,4m3, bez nutnosti pevného spojenia so zemou, zapustený min. 60% svojej výšky do zeme. Kontajner bude rozdelený na 2 rovnaké časti, každá s objemom min. 2,4m3, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Položka 5 – kontajner na zber zmiešaného komunálneho odpadu a na zber triedeného odpadu so štvorcovým pôdorysom, objem 3m3, bez nutnosti pevného spojenia so zemou, zapustený min. 30% svojej výšky do zeme., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REDOX - ENEX s.r.o. 1 189 950,00 20% EUR 20. Apríl 2018 159146

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×