Obstarávanie

Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
694,44
Zaplatené:
69.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90500000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
kilogram
Množstvo:
10050.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je nakladanie (t. j. zber, preprava, skladovanie, spracovanie a likvidácia) odpadov kategórie nebezpečné odpady ( ďalej len "NO") a kategórie odpadov, ktoré nie sú nebezpečné - ostatných odpadov (ďalej len "OO") v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon o odpadoch"), vyhláškou MŽP SR Č.371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.; Zhodnotenie / zneškodnenie NO a OO pozostáva z odobratia NO a OO z rôznych jám, nádrží, odlučovačov, skladov, kontajnerov a iných priestorov, resp. obalov, preloženia NO a OO do vlastných prepravných obalov dodávateľa (odberateľa), naloženia NO a OO na prepravné prostriedky dodávateľa a ich prepravy, váženia, resp. merania množstva NO a OO a vlastného zhodnotenia / zneškodnenia NO a OO. ; Druhy odpadov označené šesťmiestnym číselným kódom a názvom skupiny, podskupiny a druhu odpadu podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov určené na zhodnotenie / zneškodnenie NO a OO sú uvedené nižšie: ; *13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje; *15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami; *15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami ; *16 01 07 olejové filtre; *17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Váženie, Hodnota / charakteristika: Dodávateľ služby zabezpečí v mieste nakládky zváženie nebezpečného odpadu.; Technické vlastnosti: Nakládka, Hodnota / charakteristika: Nakládku zabezpečí dodávateľ vysatím resp. premiestnením nebezpečného odpadu do svojich zberných nádob, resp. vozidla vlastnými silami a prostriedkami.; Technické vlastnosti: Počet/frekvencia, Hodnota / charakteristika: jednorázová služba; Technické vlastnosti: Nakládka skupiny 17 05 03, Hodnota / charakteristika: Odpad skupiny 17 05 03 je nutné vybrať z umývacieho mostíka pomocou minibágra, prípadne iným zariadením.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: číslo skupiny, podskupiny a druhu odpadu: 13 02 06, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 1800, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: číslo skupiny, podskupiny a druhu odpadu: 15 01 10  , Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 100, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: číslo skupiny, podskupiny a druhu odpadu: 15 02 02  , Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 50, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: číslo skupiny, podskupiny a druhu odpadu: 16 01 07  , Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 100, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: číslo skupiny, podskupiny a druhu odpadu: 17 05 03, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 8000, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EBA, s.r.o. 1 833,33 20% EUR 21. Marec 2018 157409

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×