Obstarávanie

Revízie zariadení,Revízie tlakových a plynových zariadení - cestmajsterstvo Prievidza, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Nitrianske Rudno, Nitrianske Pravno


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 423,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 284,00
Zaplatené:
90.23%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71630000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok a revízií v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. a jej novelizácie č. 398/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a príslušných slovenských technických noriem (STN 69 0012, STN 07 0703).; V zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. a jej novelizácie č. 398/2013 podľa prílohy č. 1 rozdelenie technických zariadení podľa miery ohrozenia skupina A písm. b2, skupina B písm. a.; Vypracovanie správy o odbornej prehliadke  a skúške v objektoch cestmajsterstva Prievidza, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Nitrianske Rudno, Nitrianske Pravno.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Budovy, ktorých sa týka požadovaná služba sú určené na administratívnu činnosť, prevádzkovú činnosť,, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Predmetom revízie je:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - ročná odborná prehliadka plynových kotolní a zariadení, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - nastavenie a revízia plynových horákov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - odborná skúška plynovodov s odstránením zistených netesností a následná odborná prehliadka, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - vizuálne prehliadky častí plynoinštalácie a plynových zariadení, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - kontrola únikov plynu pomocou špeciálneho detekčného prístroja, kontrola prítomnosti oxidu uhoľnatého ako produkt spaľovania plynu, kontrola všetkých spojov, armatúr, ventilov a funkčných častí plynoinštalácie, kontrola povinného vybavenia a označenia funkčných prvkov, regulátorov, ventilov a ovládačov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - skúšky a nastavenie snímačov a riadiacej stanice monitorovacieho a zabezpečovacieho zariadenia na prítomnosť metánu a CO v priestore kotolne a regulačnej stanice, zaplavenie kotolne, snímač na prehriatie priestoru v kotolne, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - revízia vnútorných aj vonkajších plynových rozvodov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - kontrola prívodného potrubia, kontrola tesnosti rozoberateľných spojov, kontrola hlavného uzáveru, dielčích uzáverov, plynomeru, merania plynu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - revízia tlakových zariadení, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Kotle - nastavenie termostatov a poistných ventilov, vnútorná prehliadka telesa kotla spôsobom - otvorenie alebo vykonaný úkon priemyselnou kamerou, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Expanzomat a ohrievač vody - vnútorná prehliadka, tlaková skúška a meranie telesa nádoby - hrúbka steny prístrojom s ultrazvukom, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - kontrola tesnosti všetkých spojov, armatúr, ventilov a funkčných častí, kontrola povinného vybavenia a označenia všetkých prvkov systému, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - výsledkom revízie musí byť správa revízneho technika o stave a o možnosti ďalšieho používania zariadení, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - prehliadku môže vykonávať len oprávnená osoba, Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: cestmajsterstvo Prievidza revízie plynových zariadení, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Administratívna budova - nízkotlaková kotolňa - revízie  - počas prevádzky, ods. 2 písm. d, ročná vonkajšia prehliadka, skúška počas prevádzky. Plynový kotol Attack ECO 30, výkon 30kW - 2 ks., Jednotka: objekt, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Dielne - nízkotlaková kotolňa - revízie  - počas prevádzky, ods. 2 písm. d, ročná vonkajšia prehliadka, skúška počas prevádzky. Plynový kotol Attack ECO 30, výkon 30kW - 1 ks., Jednotka: objekt, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Šatne - nízkotlaková kotolňa - revízie  - počas prevádzky, ods. 2 písm. d, ročná vonkajšia prehliadka, skúška počas prevádzky. Plynový kotol Attack ECO 25, výkon 25kW. Plynový ZOV Quantum q7-50-Vent-B. Plynový kotol Attack  ECO 30, výkon 30 kW. Plynový ZOV Quadroflex., Jednotka: objekt, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou revízie plynových zariadení, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Administratívna budova - nízkotlaková kotolňa - revízie  - počas prevádzky, ods. 2 písm. d, ročná vonkajšia prehliadka, skúška počas prevádzky. Plynový kotol Attack PLQ35, výkon 35kW - 2 ks. Plynový ZOV Quantum plus, výkon 24 kW., Jednotka: objekt, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: cestmajsterstvo Partizánske revízie plynových zariadení, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Veľké Bielice administratívna budova -nízkotlaková kotolňa - revízie  - počas prevádzky, ods. 2 písm. d, ročná vonkajšia prehliadka, skúška počas prevádzky. Plynový kotol Protherm Panter 24KTO 18 Turbo výkon 12-18 kW., Jednotka: objekt, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: cestmajsterstvo Nitrianske Rudno revízie plynových zariadení, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Stredisko zimnej údržby - nízkotlaková kotolňa - revízie  - počas prevádzky, ods. 2 písm. d, ročná vonkajšia prehliadka, skúška počas prevádzky. Plynový kotol Attack PLQ20, výkon 20 kW. Plynový ZOV Quadrika Ariston, výkon 5,6 kW., Jednotka: objekt, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Sociálno - administratívna budova - nízkotlaková kotolňa - revízie  - počas prevádzky, ods. 2 písm. d, ročná vonkajšia prehliadka, skúška počas prevádzky. Plynový kotol Viadrus G27 ECO, výkon 42 kW. Plynový ZOV Quantum plus, výkon 6,8 kW., Jednotka: objekt, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: cestmajsterstvo Nitrianske Pravno revízie plynových zariadení, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Administratívna budova - nízkotlaková kotolňa - revízie  - počas prevádzky, ods. 2 písm. d, ročná vonkajšia prehliadka, skúška počas prevádzky. Plynový kotol Viadrus G34, výkon 24kW. Plynový ZOV Quantum plus, výkon 24 kW., Jednotka: objekt, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: cestmajsterstvo Prievidza revízie tlakových zariadení, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Šatne - tlaková nádoba systému - revízie  - počas prevádzky, ods. 2 písm. d, ročná vonkajšia prehliadka, skúška počas prevádzky., Jednotka: objekt, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou revízie tlakových zariadení, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Administratívna budova  - tlaková nádoba systému - revízie  - počas prevádzky, ods. 2 písm. d, ročná vonkajšia prehliadka, skúška počas prevádzky., Jednotka: objekt, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: cestmajsterstvo Partizánske revízie tlakových zariadení, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Veľké Bielice administratívna budova  - tlaková nádoba systému - revízie  - počas prevádzky, ods. 2 písm. d, ročná vonkajšia prehliadka, skúška počas prevádzky., Jednotka: objekt, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: cestmajsterstvo Nitrianske Rudno revízie tlakových zariadení, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Stredisko zimnej údržby - tlaková nádoba systému - revízie  - počas prevádzky, ods. 2 písm. d, ročná vonkajšia prehliadka, skúška počas prevádzky., Jednotka: objekt, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Administratívna budova  - tlaková nádoba systému - revízie  - počas prevádzky, ods. 2 písm. d, ročná vonkajšia prehliadka, skúška počas prevádzky., Jednotka: objekt, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: cestmajsterstvo Nitrianske Pravno revízie tlakových zariadení, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Administratívna budova  - tlaková nádoba systému - revízie  - počas prevádzky, ods. 2 písm. d, ročná vonkajšia prehliadka, skúška počas prevádzky., Jednotka: objekt, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REVIZ-DETVA s.r.o. 4 1 284,00 0% EUR 20. December 2017 153459

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×