Obstarávanie

Prevzatie, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
98 300,00
Konečná suma(Bez DPH):
66 175,00
Zaplatené:
67.31%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90524400-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ton
Množstvo:
162.65
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je prevzatie, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a s vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Druhy odpadov zo zdravotnej starostlivosti Objednávateľa: , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 18 01 02 (O) - časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv, Hodnota / charakteristika: zhromažďovanie odpadu u pôvodcu: odpad sa ukladá oddelene do klinik boxov a chladiaceho zariadenia. S uvedeným odpadom sa nakladá, ako s nebezpečným odpadom. Klinik boxy zabezpečuje pôvodca odpadu.; Technické vlastnosti: 18 01 03 (N) - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy, Hodnota / charakteristika: zhromažďovanie odpadu u pôvodcu: odpad sa ukladá oddelene do pevných, čiernych plastových vriec, ostrý odpad sa ukladá do pevných, hrubostenných, uzatvárateľných nádob; Technické vlastnosti: 18 01 06 (N) - chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky, Hodnota / charakteristika: zhromažďovanie odpadu u pôvodcu: odpad sa zlieva oddelene do pôvodného uzatvárateľného obalu; Technické vlastnosti: 18 01 08 (N) - cytotoxické a cytostatické liečivá, Hodnota / charakteristika: zhromažďovanie odpadu u pôvodcu: odpad sa ukladá oddelene do pevných obalov; Technické vlastnosti: Nepravidelne vznikajúce nebezpečné odpady (N) 15 02 02, 16 02 13, Hodnota / charakteristika: zhromažďovanie odpadu u pôvodcu: odpad sa ukladá oddelene a samostatne do pevných uzatvárateľných obalov; Technické vlastnosti: Prevzatie odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti , Hodnota / charakteristika: z miesta dočasného zhromažďovania odpadu u Objednávateľa a vystavenie Sprievodného listu nebezpečného odpadu Dodávateľom; Technické vlastnosti: Nakládka odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti, Hodnota / charakteristika: na vlastné náklady dodávateľa a vlastnými zamestnancami dodávateľa; Technické vlastnosti: Preprava odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti, Hodnota / charakteristika: z miesta prevzatia u Objednávateľa do miesta zhodnotenia alebo zneškodňovania v súlade s platnou legislatívou ; Technické vlastnosti: Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti, Hodnota / charakteristika: v súlade s platnou legislatívou, normami a všeobecne záväznými predpismi platnými v odpadovom hospodárstve

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 18 01 02 (O) Časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv , Jednotka: ton ročne, Minimum: , Maximum: 10, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 18 01 03 (N) Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy, Jednotka: ton ročne, Minimum: , Maximum: 150, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 18 01 06 (N) Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky, Jednotka: ton ročne, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 18 01 08 (N) Cytotoxické a cytostatické liečivá , Jednotka: kg ročne, Minimum: , Maximum: 250, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 15 02 02 (N) Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami, Jednotka: kg ročne, Minimum: , Maximum: 100, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 16 02 13 (N) Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné látky, Jednotka: kg ročne, Minimum: , Maximum: 300, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Frekvencia poskytovania služieb denne vznikajúcich odpadov , Jednotka: týždenne, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5-krát

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 2 79 410,00 20% EUR 22. November 2017 150973

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×