Obstarávanie

Komplexné zabezpečovanie BOZP a OPP


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 920,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 600,00
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
80510000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Služba
Množstvo:
2.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Zabezpečovanie činností v zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii a ďalších predpisov o ochrane pred požiarmi.; Zabezpečovanie činnosti v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ďalších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. POVINNOSTI DODÁVATEĽA Z OBLASTI POŽIARNEJ OCHRANY: , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že pre odberateľa bude na úseku ochrany pred požiarmi zabezpečovať v zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii a ďalších predpisov o ochrane pred požiarmi najmä nasledujúce činnosti: , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.1.1, Hodnota / charakteristika: - Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok.; Technické vlastnosti: 1.1.2, Hodnota / charakteristika: - Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok.; Technické vlastnosti: 1.1.3, Hodnota / charakteristika: - Vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok.; Technické vlastnosti: 1.1.4, Hodnota / charakteristika: - Vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom.; Technické vlastnosti: 1.1.5., Hodnota / charakteristika: - Určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb.; Technické vlastnosti: 1.1.6., Hodnota / charakteristika: - Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.; Technické vlastnosti: 1.1.7., Hodnota / charakteristika: - Všetky ostatné činnosti vyplývajúce pre technika požiarnej ochrany z príslušnej legislatívy.; Technické vlastnosti: 2. POVINNOSTI DODÁVATEĽA Z OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa bude zabezpečovať v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ďalších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, najmä nasledujúce činnosti:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2.1.1., Hodnota / charakteristika: - Zisťovať ohrozenia, a tam, kde nie je možné ich odstraňovať, vypracovať vyhodnotenie neodstrániteľných ohrození, plánovať opatrenia na ich odstránenie alebo obmedzenie.; Technické vlastnosti: 2.1.2., Hodnota / charakteristika: - Navrhovať zamestnancom objednávateľa bezpečné pracovné postupy a informovať ich o ohrozeniach, poučiť ich o ochrane a informovať o opatreniach vykonaných na zaistenie BOZP.; Technické vlastnosti: 2.1.3., Hodnota / charakteristika: - Sledovať nové poznatky vedy a techniky v oblasti BOZP a podľa nich doporučovať technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie BOZP.; Technické vlastnosti: 2.1.4.1., Hodnota / charakteristika: - Oznamovať ustanoveným spôsobom príslušným orgánom vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných zdravia z práce, havárií. ; Technické vlastnosti: 2.1.4.2., Hodnota / charakteristika: -- Zisťovať ich príčiny a navrhovať spôsob ich odstránenia, viesť ich evidenciu a vykonávať registráciu.; Technické vlastnosti: 2.1.5., Hodnota / charakteristika: - Kontrolovať stav BOZP u objednávateľa.; Technické vlastnosti: 2.1.6., Hodnota / charakteristika: - Vypracovať pravidlá a pokyny na zaistenie BOZP podľa osobitých predpisov.; Technické vlastnosti: 2.1.7., Hodnota / charakteristika: - Zabezpečovať vyškolenie a overenie znalostí zamestnancov objednávateľa v oblasti BOZP.; Technické vlastnosti: 2.1.8., Hodnota / charakteristika: - Vypracúvať, viesť a udržiavať v súlade so skutočným stavom ustanovenú dokumentáciu BOZP.; Technické vlastnosti: 2.1.9., Hodnota / charakteristika: - Všetky ostatné činnosti vyplývajúce zo schválenej dokumentácie BOZP.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Počet zamestnancov, Jednotka: Osoba, Minimum: 100, Maximum: 300, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Služby BOZP a OPP, Jednotka: Mesiac, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 48

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Falck Fire Services a.s. 1 1 920,00 20% EUR 6. Júl 2017 141734

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×