Obstarávanie

Zabezpečenie zákonných služieb v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP) - služby technika požiarnej ochrany.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 700,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 183,33
Zaplatené:
69.6%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71317100-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súb.
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Komplexný výkon technika požiarnej ochrany, poradenskej činnosti, výkon výchovy a vzdelávania v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len "OPP") pre osoby objednávateľa v sídle objednávateľa. ; Miestom výkonu poskytovania služby je pracovisko objednávateľa, ktorý má sídlo v Považskej Bystrici.; Počet zamestnancov objednávateľa - 894.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Vykonávať školenie o ochrane pred požiarmi novoprijatým zamestnancom a praktikantom. Objednávateľ zabezpečí priestory potrebné k preškoleniu. , Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Vykonávať školenie o ochrane pred požiarmi vedúcim zamestnancom objednávateľa. Objednávateľ zabezpečí priestory potrebné k preškoleniu. , Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Vykonávať periodické školenie o ochrane pred požiarmi ostatných zamestnancom objednávateľa. Objednávateľ zabezpečí priestory potrebné k preškoleniu. , Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Vykonávať školenie o ochrane pred požiarmi novoprijatým zamestnancom a praktikantom objednávateľa. Objednávateľ zabezpečí priestory potrebné k preškoleniu. , Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky a navrhovať opatrenia na odstránenie závad., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Vykonávať odbornú prípravu protipožiarnych hliadok / pracovísk, asistenčná/. Objednávateľ zabezpečí priestory potrebné k preškoleniu. , Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a navrhnúť ich značenie., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Určovať počty členov protipožiarnych hliadok., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Vypracovať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Určovať požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Informovať štatutárneho zástupcu o zistených nedostatkoch a navrhovať opatrenia na ich odstránenie., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Organizovať a vyhodnocovať cvičné požiarne poplachy., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Zabezpečovať kontroly hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov a navrhovať odborne spôsobilú osobu na vykonanie kontroly has. prístrojov, pož. Hydrantov., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Zabezpečovať opravy hasiacich prístrojov u oprávnených firiem po dohode s objednávateľom., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Zastupuje objednávateľa pri jednaniach s orgánmi vykonávajúcich štátny požiarny dozor na základe zvláštneho splnomocnenia., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Spracováva text školenia o ochrane pred požiarmi pre osoby, ktoré sa s vedomím objednávateľa zdržujú v jeho objekte., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Stanovenie protipožiarnych opatrení pre práce s nebezpečenstvom vzniku požiaru., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Spracovanie príslušných správ, informácií a rozborov situácie v oblasti ochrany pred požiarmi., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Zriadenie potrebného počtu ohlasovní požiarov., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Označenie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi podľa predpisov o ochrane pred požiarmi., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Určenie a označenie trvalo voľných núdzových východov, únikových ciest, nástupných plôch a pravidelná kontrola prístupu k nim, ako aj prístupov k uzáverom rozvodných zariadení, najmä:, Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: - elektrickej energie, - plynu, - vody, - hasiacim prístrojom, - požiarnym hydrantom, - elektrickej požiarnej signalizácii., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Upozornenie zodpovedného zástupcu objednávateľa na povinnosti vyplývajúce objednávateľovi z legislatívy v oblasti OPP., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov v oblasti OPP., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Sledovanie a upozorňovanie na zmeny v legislatíve v oblasti OPP a aktualizácia príslušných interných predpisov., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie o ochrane pred požiarmi v súlade so skutočným stavom. , Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Falck Fire Services a.s. 4 1 420,00 20% EUR 25. Máj 2017 138692

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×