Obstarávanie

Zabezpečenie strážnej služby v areáli priemyselného parku


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Poprad
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
72 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
58 450,00
Zaplatené:
81.18%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79713000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
dní
Množstvo:
1096.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby v areáli priemyselného parku v lokalite Poprad-Matejovce, v ktorom sa nachádzajú objekty výrobných hál, administratívno - hospodárske a hospodárske a skladovacie objekty, vrátnica, trafostanica a ďalšie súvisiace objekty.; Povinnosťou dodávateľa je vykonávať ochranu majetku objednávateľa ako aj majetku nájomcov pôsobiacich v areáli priemyselného parku. Majetkom sa rozumie hnuteľný a nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v areáli ohraničenom vonkajším oplotením areálu.; Ochrana bude vykonávaná v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v platnom znení, vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z.z , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v platnom znení a smernicami pre ochranu majetku. ; Bezpečnostná služba bude zabezpečovaná podľa Smernice pre výkon bezpečnostnej služby (ďalej len smernice), ktorú spracuje kompetentný pracovník dodávateľa za pomoci určeného pracovníka objednávateľa v termíne do 30 dní od začatia výkonu bezpečnostnej služby na základe všeobecne platných smerníc o SBS.; Do vypracovania novej smernice ostáva v platnosti aktuálna smernica.; Dodávateľ je povinný zabezpečovať výkon služby pracovníkmi odborne pripravenými pre výkon bezpečnostnej služby. ; Strážna služba bude vykonávaná statickou službou na vrátnici v kombinácii s preukázateľnými obchôdzkami v stráženom objekte.; Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby pracovníci dodávateľa boli pri výkone služby oblečení v rovnošate a vybavení účinnými obrannými a ochrannými prostriedkami, na základe vyžiadania objednávateľa so služobnou zbraňou . ; Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť bezodplatne najneskôr v deň zahájenia služby priestory a materiálno-technické prostriedky potrebné k výkonu strážnej služby:; miestnosť slúžiacu k výkonu služby,; miestnosť slúžiacu na prezliekanie a odkladanie osobných vecí dodávateľa,; telefónnu linku pre potreby tiesňového volania a pre spojenie so zodpovedným pracovníkom objednávateľa,; sociálne priestory,; dodávku elektrickej energie a tepla potrebných k výkonu služby.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Rozsah strážnej služby, Hodnota / charakteristika: ochrana areálu priemyselného parku v pracovných dňoch v čase od 15.30 do 7.30 hod a v dňoch pracovného voľna a pokoja nepretržite (cca 580 hodín mesačne).; Technické vlastnosti: Rozsah strážnej služby, Hodnota / charakteristika: podľa potreby (čerpanie dovolenky, PN vrátnika -informátora) poskytovanie strážnej služby nepretržite 24 hodín denne,; Technické vlastnosti: Rozsah strážnej služby, Hodnota / charakteristika: nepretržité monitorovanie areálu prostredníctvom nainštalovaného kamerového systému so záznamovým zariadením (KS) a poplachového systému narušenia (PSN) vo vlastníctve objednávateľa, vyvedených ; Technické vlastnosti: Rozsah strážnej služby, Hodnota / charakteristika: na vrátnici pri dodržiavaní zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,; Technické vlastnosti: Rozsah strážnej služby, Hodnota / charakteristika: nepravidelné obchôdzky stráženého objektu v čase od 06,00 hod. do 18,00 hod.1x za hodinu, nepravidelné obchôdzky stráženého objektu v čase od 18,00 hod. do 06,00 hod. 2x za hodinu,; Technické vlastnosti: Rozsah strážnej služby, Hodnota / charakteristika: náhodné kontroly motorových vozidiel pri výjazde a vjazde do areálu parku vrátane kontroly vývozu materiálu z areálu,; Technické vlastnosti: Rozsah strážnej služby, Hodnota / charakteristika: podávanie informácií verejnosti (informátorské služby),; Technické vlastnosti: Rozsah strážnej služby, Hodnota / charakteristika: zamedzenie vstupu do areálu osôb pod vplyvom alkoholu, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie zamestnancov a klientov,spôsobiť škodu na majetku, alebo inak rušiť poriadok v ; Technické vlastnosti: Rozsah strážnej služby, Hodnota / charakteristika: areáli priemyselného parku,; Technické vlastnosti: Rozsah strážnej služby, Hodnota / charakteristika: pravidelnú protipožiarnu a havarijnú ochranu v mimopracovnom čase (ohlasovňa požiaru),; Technické vlastnosti: Rozsah strážnej služby, Hodnota / charakteristika: kontrolu verejného osvetlenia v areáli,; Technické vlastnosti: Rozsah strážnej služby, Hodnota / charakteristika: služby EPS - (elektronický požiarny systém), ako aj EZS – (elektronický zabezpečovací systém), v prípade požiadavky nájomcov v priemyselnom parku,; Technické vlastnosti: Rozsah strážnej služby, Hodnota / charakteristika: v zimnom období podľa pokynov správy priemyselného parku koordinovanie zabezpečenia zjazdnosti komunikácií a úprava parkoviska a chodníka v areáli prostredníctvom zmluvného; Technické vlastnosti: Rozsah strážnej služby, Hodnota / charakteristika: dodávateľa, údržbu priestranstva (chodníka) v tesnej blízkosti vrátnice,; Technické vlastnosti: Rozsah strážnej služby, Hodnota / charakteristika: podľa potreby organizovanie dopravy na vnútroareálovej komunikácii v areáli parku,; Technické vlastnosti: Rozsah strážnej služby, Hodnota / charakteristika: na základe požiadania objednávateľa zosilnenie strážnej služby,; Technické vlastnosti: Rozsah strážnej služby, Hodnota / charakteristika: za mimoriadnej situácie plnenie úloh podľa pokynov objednávateľa, alebo ním poverenej osoby.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Rozloha priemyselného parku, Jednotka: ha, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Počet objektov v správe objednávateľa, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Počet objektov nájomcov v areáli priemyselného parku cca, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TERAVA, s.r.o. 8 58 450,00 0% EUR 13. Marec 2017 133136

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×