Obstarávanie

Zabezpečenie strážnej služby v areáli priemyselného parku


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Poprad
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
72 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
58 450,00
Zaplatené:
81.18%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79713000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
dní
Množstvo:
1096.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby v areáli priemyselného parku v lokalite Poprad-Matejovce, v ktorom sa nachádzajú objekty výrobných hál, administratívno - hospodárske a hospodárske a skladovacie objekty, vrátnica, trafostanica a ďalšie súvisiace objekty.; Povinnosťou dodávateľa je vykonávať ochranu majetku objednávateľa ako aj majetku nájomcov pôsobiacich v areáli priemyselného parku. Majetkom sa rozumie hnuteľný a nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v areáli ohraničenom vonkajším oplotením areálu.; Ochrana bude vykonávaná v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v platnom znení, vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z.z , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v platnom znení a smernicami pre ochranu majetku. ; Bezpečnostná služba bude zabezpečovaná podľa Smernice pre výkon bezpečnostnej služby (ďalej len smernice), ktorú spracuje kompetentný pracovník dodávateľa za pomoci určeného pracovníka objednávateľa v termíne do 30 dní od začatia výkonu bezpečnostnej služby na základe všeobecne platných smerníc o SBS.; Do vypracovania novej smernice ostáva v platnosti aktuálna smernica.; Dodávateľ je povinný zabezpečovať výkon služby pracovníkmi odborne pripravenými pre výkon bezpečnostnej služby. ; Strážna služba bude vykonávaná statickou službou na vrátnici v kombinácii s preukázateľnými obchôdzkami v stráženom objekte.; Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby pracovníci dodávateľa boli pri výkone služby oblečení v rovnošate a vybavení účinnými obrannými a ochrannými prostriedkami, na základe vyžiadania objednávateľa so služobnou zbraňou . ; Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť bezodplatne najneskôr v deň zahájenia služby priestory a materiálno-technické prostriedky potrebné k výkonu strážnej služby:; miestnosť slúžiacu k výkonu služby,; miestnosť slúžiacu na prezliekanie a odkladanie osobných vecí dodávateľa,; telefónnu linku pre potreby tiesňového volania a pre spojenie so zodpovedným pracovníkom objednávateľa,; sociálne priestory,; dodávku elektrickej energie a tepla potrebných k výkonu služby.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Rozsah strážnej služby, Hodnota / charakteristika: ochrana areálu priemyselného parku v pracovných dňoch v čase od 15.30 do 7.30 hod a v dňoch pracovného voľna a pokoja nepretržite (cca 580 hodín mesačne).; Technické vlastnosti: Rozsah strážnej služby, Hodnota / charakteristika: podľa potreby (čerpanie dovolenky, PN vrátnika -informátora) poskytovanie strážnej služby nepretržite 24 hodín denne,; Technické vlastnosti: Rozsah strážnej služby, Hodnota / charakteristika: nepretržité monitorovanie areálu prostredníctvom nainštalovaného kamerového systému so záznamovým zariadením (KS) a poplachového systému narušenia (PSN) vo vlastníctve objednávateľa, vyvedených ; Technické vlastnosti: Rozsah strážnej služby, Hodnota / charakteristika: na vrátnici pri dodržiavaní zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,; Technické vlastnosti: Rozsah strážnej služby, Hodnota / charakteristika: nepravidelné obchôdzky stráženého objektu v čase od 06,00 hod. do 18,00 hod.1x za hodinu, nepravidelné obchôdzky stráženého objektu v čase od 18,00 hod. do 06,00 hod. 2x za hodinu,; Technické vlastnosti: Rozsah strážnej služby, Hodnota / charakteristika: náhodné kontroly motorových vozidiel pri výjazde a vjazde do areálu parku vrátane kontroly vývozu materiálu z areálu,; Technické vlastnosti: Rozsah strážnej služby, Hodnota / charakteristika: podávanie informácií verejnosti (informátorské služby),; Technické vlastnosti: Rozsah strážnej služby, Hodnota / charakteristika: zamedzenie vstupu do areálu osôb pod vplyvom alkoholu, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie zamestnancov a klientov,spôsobiť škodu na majetku, alebo inak rušiť poriadok v ; Technické vlastnosti: Rozsah strážnej služby, Hodnota / charakteristika: areáli priemyselného parku,; Technické vlastnosti: Rozsah strážnej služby, Hodnota / charakteristika: pravidelnú protipožiarnu a havarijnú ochranu v mimopracovnom čase (ohlasovňa požiaru),; Technické vlastnosti: Rozsah strážnej služby, Hodnota / charakteristika: kontrolu verejného osvetlenia v areáli,; Technické vlastnosti: Rozsah strážnej služby, Hodnota / charakteristika: služby EPS - (elektronický požiarny systém), ako aj EZS – (elektronický zabezpečovací systém), v prípade požiadavky nájomcov v priemyselnom parku,; Technické vlastnosti: Rozsah strážnej služby, Hodnota / charakteristika: v zimnom období podľa pokynov správy priemyselného parku koordinovanie zabezpečenia zjazdnosti komunikácií a úprava parkoviska a chodníka v areáli prostredníctvom zmluvného; Technické vlastnosti: Rozsah strážnej služby, Hodnota / charakteristika: dodávateľa, údržbu priestranstva (chodníka) v tesnej blízkosti vrátnice,; Technické vlastnosti: Rozsah strážnej služby, Hodnota / charakteristika: podľa potreby organizovanie dopravy na vnútroareálovej komunikácii v areáli parku,; Technické vlastnosti: Rozsah strážnej služby, Hodnota / charakteristika: na základe požiadania objednávateľa zosilnenie strážnej služby,; Technické vlastnosti: Rozsah strážnej služby, Hodnota / charakteristika: za mimoriadnej situácie plnenie úloh podľa pokynov objednávateľa, alebo ním poverenej osoby.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Rozloha priemyselného parku, Jednotka: ha, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Počet objektov v správe objednávateľa, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Počet objektov nájomcov v areáli priemyselného parku cca, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TERAVA, s.r.o. 8 58 450,00 0% EUR 13. Marec 2017 133136

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×