Obstarávanie

Odborné prehliadky, odborné skúšky a kontroly elektrickej požiarnej signalizácie a elektrickej zabezpečovacej signalizácie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 800,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 333,33
Zaplatené:
69.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71630000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
PPK a PPŠ
Množstvo:
25.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: EZS: Kontroly EZS budú vykonávané v členení, rozsahu a lehotách daných vyhláškou č. 508/2009 Z. z., Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 9. júla 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov. EZS je elektrické zariadenie v zmysle §2 ods. 1 citovanej vyhlášky., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: EZS: Poskytovanie technických služieb je podľa §7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov v rozsahu vykonávania pravidelných kontrol, údržby a záručného a mimozáručného servisu EZS, poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: EZS: Súčasne pri výkone odborných prehliadok a odborných skúšok požadujeme postupovať v zmysle ďalších právnych predpisov a záväzných technických noriem, najmä: zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, STN P CLC/ZS 50131-7:2004, TNI 33 4591 a návodov a doporučení výrobcov., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: EPS: Kontroly EPS budú vykonávané v členení, rozsahu a lehotách stanovených vyhláškou MV SR č. 726/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly a vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: EPS: Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti - dodávateľ je povinný postupovať v zmysle ďalších právnych predpisov a záväzných technických noriem, najmä zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 314/2001 Z.z., vyhlášky č. 94/2004 Z.z., STN P CLC/ZS 50131-7:2004, STN P CEN/TS 54-14, TNI 33 4591, STN 33 1500, STN 33 2000-6, STN 33 2000-4-41 a návodov a doporučení výrobcov., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Ústredňa WINDSOR 500 - 2 kusy, hlásiče typov 6155-AL, 6155-AL LR, 6155, 6157, MAN 1145, MAN 1275, 5810W, MX920D, MX930D, 6255 (spolu 2x 16 kusov), prislúchajúce rozvody v objektoch, hlavný rozvádzač (1 kus). Skrinky a koncentrátory (2 x 6 kusov), telefónne komunikátory TD101 (2 kusy), napojenie na el. sieť, záložný zdroj 12V/40Ah JS (2 kusy), Jednotka: Počet kusov signalizácie /PKS/ a Predpokladaný počet mesačných kontrol /PPŠ/, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2 PKS a 0 PPŠ; Technické vlastnosti: Ústredňa LITES MHU 109 - 1 kus, telefónny komunikátor TD110 (1 kus), hlásiče MHG 141 (12 kusov, MHA 141 (4 kusy), MHY 507 (6 kusov), MHY 523 (4 kusy), prislúchajúce rozvody v objektoch, napojenie na el. sieť, záložný zdroj 12V/7 Ah (1 kus), Jednotka: Počet kusov signalizácie /PKS/ a Predpokladaný počet mesačných kontrol /PPŠ/, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 PKS a 8 PPŠ; Technické vlastnosti: Ústredňa WINDSOR 500 - 2 kusy, hlásiče typov 6155-AL, 6155-AL LR, 6155, 6157, MAN 1145, MAN 1275, 5810W, MX920D, MX930D, 6255 (spolu 2x 16 kusov), prislúchajúce rozvody v objektoch, hlavný rozvádzač (1 kus). Skrinky a koncentrátory (2 x 6 kusov), telefónne komunikátory TD101 (2 kusy), napojenie na el. sieť, záložný zdroj 12V/40Ah JS (2 kusy), Jednotka: Počet kusov signalizácie /PKS/ a Predpokladaný počet štvrťročných kontrol /PPŠ/, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2 PKS a 3 PPŠ; Technické vlastnosti: Ústredňa LITES MHU 109 - 1 kus, telefónny komunikátor TD110 (1 kus), hlásiče MHG 141 (12 kusov, MHA 141 (4 kusy), MHY 507 (6 kusov), MHY 523 (4 kusy), prislúchajúce rozvody v objektoch, napojenie na el. sieť, záložný zdroj 12V/7 Ah (1 kus) , Jednotka: Počet kusov signalizácie /PKS/ a Predpokladaný počet štvrťročných kontrol /PPŠ/, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 PKS a 3 PPŠ; Technické vlastnosti: Ústredňa WINDSOR 500 - 2 kusy, hlásiče typov 6155-AL, 6155-AL LR, 6155, 6157, MAN 1145, MAN 1275, 5810W, MX920D, MX930D, 6255 (spolu 2x 16 kusov), prislúchajúce rozvody v objektoch, hlavný rozvádzač (1 kus). Skrinky a koncentrátory (2 x 6 kusov), telefónne komunikátory TD101 (2 kusy), napojenie na el. sieť, záložný zdroj 12V/40Ah JS (2 kusy), Jednotka: Počet kusov signalizácie /PKS/ a Predpokladaný počet ročných kontrol /PPŠ/, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2 PKS a 1 PPŠ; Technické vlastnosti: Ústredňa LITES MHU 109 - 1 kus, telefónny komunikátor TD110 (1 kus), hlásiče MHG 141 (12 kusov, MHA 141 (4 kusy), MHY 507 (6 kusov), MHY 523 (4 kusy), prislúchajúce rozvody v objektoch, napojenie na el. sieť, záložný zdroj 12V/7 Ah (1 kus) , Jednotka: Počet kusov signalizácie /PKS/ a Predpokladaný počet ročných kontrol /PPŠ/, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 PKS a 1 PPŠ

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
FITTICH ALARM spol. s r.o. 1 4 000,00 20% EUR 9. Február 2017 130893

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×