CPV kód

72200000-7

Programovanie softvéru a poradenstvo

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 236,400 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 24,223 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 197,000 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 5 377,793 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 2 468,216 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 118,860 EUR
Mesto Pezinok 1 359,868 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 16 9,171,158 EUR
Slovenská národná galéria 2 191,000 EUR
Mesto Tornaľa 1 59,090 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 6,684,480 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 3 4,234,624 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 18,260 EUR
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 1 36,620 EUR
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 1 4,190,000 EUR
Slovenský pozemkový fond 4 681,300 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 195,000 EUR
DLHOPIS, o.c.p., a.s. 1 475,000 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 4 64,333,558 EUR
Slovenská pošta, a.s. 1 500,000 EUR
TCX s.r.o. 2 122,040 EUR
KonajPlus s.r.o. 1 212,000 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Asseco Solutions, a.s. 1 24,223 EUR
SAS Slovakia, s. r. o. 4 330,560 EUR
ICZ Slovakia a.s. 1 167,600 EUR
Millennium, spol. s r. o. 2 355,500 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 16 9,171,158 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 2 7,433,870 EUR
SOFTIP, a. s. 1 1,007,520 EUR
COSMOTRON Bohemia s.r.o. 1 39,000 EUR
A.V.l.S. - lnternational Software Distribution & Servis, s.r.o. 1 236,400 EUR
CORA GEO, s. r. o. 1 59,090 EUR
ALFA Security Technologies, a. s. 1 118,860 EUR
ISPEA s.r.o. 1 197,000 EUR
InterWay, s.r.o. 2 2,837,582 EUR
Optima fide Pharma Consulting spol. s r.o. 1 475,000 EUR
MARS svk, spol. s r. o. 1 18,260 EUR
C G S spol. s r.o. 1 158,200 EUR
MAGIC INDUSTRY s.r.o. 1 195,000 EUR
GlobalTel, a.s. 2 32,166,779 EUR
MarDur s. r. o. 1 36,620 EUR
SOFTEC, spoločnosť s ručením obmedzeným skrátene: SOFTEC, spol. s r.o. 1 47,233 EUR
DCIT, a.s. 1 110,000 EUR
EEA s.r.o. 1 152,000 EUR
Martes s.r.o. 1 500,000 EUR
DATAROAD s.r.o. 1 4,190,000 EUR
UTILITIES SYSTEMS a.s. 1 358,216 EUR
SWAN, a.s. 2 32,166,779 EUR
Hellephant s.r.o. 1 212,000 EUR
ESTEN s.r.o. 2 122,040 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Prolongácia existujúcich licencií softvéru SAS Štatistický úrad Slovenskej republiky 85,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie užívania licenčných práv vrátane služieb ku Knižnično-informačnému softvéru Advanced Rapid Library Slovenská národná galéria 39,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Rozšírenie AVP SPIN/iSPIN o funkcionalitu automatizácia zverejňovania dokumentov a spracovávanie výkazov FIN 3-04 a FIN 4-04. Žilinský samosprávny kraj 29,068 EUR 2016 Služby Nie 1
Špecializovaný systém na riadenie procesu transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 197,000 EUR 2015 Služby Áno 1
Prolongácia existujúcich licencií softvéru SAS Štatistický úrad Slovenskej republiky 85,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Integrovaný matematický a počítačový model na určenie pravdepodobnosti správnej detekcie a úspešnej eliminácie narušiteľa BO JZ. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 118,860 EUR 2014 Služby Nie 1
Prevádzka aplikácií k projektom CRŠ, CRZ a IS KEGA. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 197,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Slovenský pozemkový fond 200,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Podpora a úprava systémov e-spis a jDOC Slovenský pozemkový fond 170,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Prechod na viacvrstvovú architektúru a centrálnu databázu programu GIS SPF Slovenský pozemkový fond 165,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Efektívny nástroj pre zelenú domácnostiam Slovenská inovačná a energetická agentúra 204,950 EUR 2015 Služby Áno 1
Tvorba interaktívnych vzdelávacích materiálov Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 30,875 EUR 2015 Služby Áno 1
Podpora k softvéru INTRASTAT pre rok 2015 Štatistický úrad Slovenskej republiky 47,234 EUR 2015 Služby Nie 1
Softvérový modul PROVYS Sales - licencia, poskytovanie podpory modulu Rozhlas a televízia Slovenska 110,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Rozšírenie aplikácie „Provideri“ o modul sledovania pohľadávok na administratívne úhrady Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 18,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Aplikačná a prevádzková podpora - informačný systém CEDVU 2016 - 2018 Slovenská národná galéria 152,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Tornaľa Mesto Tornaľa 59,090 EUR 2016 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1,381,704 EUR 2014 Služby Áno 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135,850 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1,700,660 EUR 2014 Služby Áno 1
Elektronizácia služieb Mesta Pezinok Mesto Pezinok 359,868 EUR 2015 Služby Áno 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135,850 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Prevádzkový reporting Slovenská pošta, a.s. 500,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Projekt zabezpečenia migrácie centrálneho depozitáru SR do nového platobného systému Európskej únie TARGET2 Securities. Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 4,190,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Informačný systém ZIS - implementácia nových modulov a technická podpora Rozhlas a televízia Slovenska 358,216 EUR 2014 Služby Nie 1
Personálny autorizačný systém ÚPSVAR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 2,477,714 EUR 2015 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1,678,980 EUR 2014 Služby Áno 1
Úpravy APV SOFTIP PROFIT na UPSVAR po organizačny´ch zmenách – centralizácia procesov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1,007,520 EUR 2015 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 2,169,264 EUR 2014 Služby Áno 1
Aktualizácia existujúcich funkcionalít a rozširovanie nových funkcionalít v ITMS2014+ Úrad vlády Slovenskej republiky 6,684,480 EUR 2015 Služby Áno 1
Implementácia zmenových požiadaviek do ISSZ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 749,390 EUR 2015 Služby Áno 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135,850 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Prolongácia licencií softvéru SAS Štatistický úrad Slovenskej republiky 82,640 EUR 2016 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135,850 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Rozvoj a podpora modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 16,083,389 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135,850 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Rozvoj a podpora modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 16,083,390 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 161,850 EUR 2014 Služby Áno 1
Rozšírenie funkcionality IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 720,200 EUR 2017 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135,850 EUR 2014 Služby Áno 1
Dodávka SW – správa úloh. KonajPlus s.r.o. 212,000 EUR 2017 Služby Áno 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135,850 EUR 2014 Služby Áno 1
Rozvoj informačného systému OCP a nové funkcionality DLHOPIS, o.c.p., a.s. 475,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Prolongácia licencií softvéru SAS Štatistický úrad Slovenskej republiky 82,640 EUR 2018 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 193,700 EUR 2014 Služby Áno 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135,850 EUR 2014 Služby Áno 1
Vývoj softvéru, príprava a nastavenie prostredia a marketingová podpora pre TCX s.r.o. TCX s.r.o. 130,211 EUR 2018 Služby Áno 2
Technická podpora a služby spojené s údržbou a rozvojom informačných systémov Slovenský pozemkový fond 192,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 78,000 EUR 2014 Služby Áno 1