CPV kód

72200000-7

Programovanie softvéru a poradenstvo

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 236 400 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 24 223 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 197 000 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 5 377 793 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 2 468 216 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 118 860 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 2 1 459 326 EUR
Mesto Pezinok 1 359 868 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 20 9 688 558 EUR
Slovenská národná galéria 2 191 000 EUR
Mesto Tornaľa 1 59 090 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 6 684 480 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 3 4 234 624 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 18 260 EUR
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 1 122 600 EUR
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 1 36 620 EUR
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 1 4 190 000 EUR
Slovenský pozemkový fond 4 681 300 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 2 410 000 EUR
DLHOPIS, o.c.p., a.s. 1 475 000 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 4 64 333 558 EUR
Slovenská pošta, a.s. 1 500 000 EUR
TCX s.r.o. 2 122 040 EUR
KonajPlus s.r.o. 1 212 000 EUR
Relaxos, s.r.o. 1 131 900 EUR
Hydromeliorácie, š.p. 1 31 680 EUR
QID company a. s. 1 218 875 EUR
Copy.sk, s.r.o. 1 99 990 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Slovanet, a.s. 1 798 800 EUR
Asseco Solutions, a.s. 1 24 223 EUR
SAS Slovakia, s. r. o. 4 330 560 EUR
ICZ Slovakia a.s. 1 167 600 EUR
Millennium, spol. s r. o. 2 355 500 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 20 9 688 558 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 2 7 433 870 EUR
SOFTIP, a. s. 1 1 007 520 EUR
COSMOTRON Bohemia s.r.o. 1 39 000 EUR
TransData s.r.o. 1 122 600 EUR
QBSW, a.s. 1 218 875 EUR
A.V.l.S. - lnternational Software Distribution & Servis, s.r.o. 1 236 400 EUR
CORA GEO, s. r. o. 1 59 090 EUR
ALFA Security Technologies, a. s. 1 118 860 EUR
ISPEA s.r.o. 1 197 000 EUR
InterWay, s.r.o. 2 2 837 582 EUR
Optima fide Pharma Consulting spol. s r.o. 1 475 000 EUR
MARS svk, spol. s r. o. 1 18 260 EUR
C G S spol. s r.o. 1 158 200 EUR
MAGIC INDUSTRY s.r.o. 1 195 000 EUR
GlobalTel, a.s. 2 32 166 779 EUR
MarDur s. r. o. 1 36 620 EUR
SOFTEC, spoločnosť s ručením obmedzeným skrátene: SOFTEC, spol. s r.o. 1 47 233 EUR
DCIT, a.s. 1 110 000 EUR
EEA s.r.o. 1 152 000 EUR
Martes s.r.o. 1 500 000 EUR
DATAROAD s.r.o. 1 4 190 000 EUR
UTILITIES SYSTEMS a.s. 1 358 216 EUR
SWAN, a.s. 2 32 166 779 EUR
Hellephant s.r.o. 1 212 000 EUR
ESTEN s.r.o. 2 122 040 EUR
Michal Gardian GFX-PULSE 1 131 900 EUR
dakoda s.r.o. 1 99 990 EUR
1. VITO – Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV 1 660 526 EUR
ELET systems, s.r.o. 1 215 000 EUR
iKONZ spol. s r.o. 1 31 680 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Prolongácia existujúcich licencií softvéru SAS Štatistický úrad Slovenskej republiky 85 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie užívania licenčných práv vrátane služieb ku Knižnično-informačnému softvéru Advanced Rapid Library Slovenská národná galéria 39 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Rozšírenie AVP SPIN/iSPIN o funkcionalitu automatizácia zverejňovania dokumentov a spracovávanie výkazov FIN 3-04 a FIN 4-04. Žilinský samosprávny kraj 29 068 EUR 2016 Služby Nie 1
Špecializovaný systém na riadenie procesu transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 197 000 EUR 2015 Služby Áno 1
Prolongácia existujúcich licencií softvéru SAS Štatistický úrad Slovenskej republiky 85 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Integrovaný matematický a počítačový model na určenie pravdepodobnosti správnej detekcie a úspešnej eliminácie narušiteľa BO JZ. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 118 860 EUR 2014 Služby Nie 1
Prevádzka aplikácií k projektom CRŠ, CRZ a IS KEGA. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 197 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Slovenský pozemkový fond 200 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Podpora a úprava systémov e-spis a jDOC Slovenský pozemkový fond 170 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Prechod na viacvrstvovú architektúru a centrálnu databázu programu GIS SPF Slovenský pozemkový fond 165 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Efektívny nástroj pre zelenú domácnostiam Slovenská inovačná a energetická agentúra 204 950 EUR 2015 Služby Áno 1
Tvorba interaktívnych vzdelávacích materiálov Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 30 875 EUR 2015 Služby Áno 1
Podpora k softvéru INTRASTAT pre rok 2015 Štatistický úrad Slovenskej republiky 47 234 EUR 2015 Služby Nie 1
Softvérový modul PROVYS Sales - licencia, poskytovanie podpory modulu Rozhlas a televízia Slovenska 110 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Rozšírenie aplikácie „Provideri“ o modul sledovania pohľadávok na administratívne úhrady Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 18 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Aplikačná a prevádzková podpora - informačný systém CEDVU 2016 - 2018 Slovenská národná galéria 152 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Tornaľa Mesto Tornaľa 59 090 EUR 2016 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 381 704 EUR 2014 Služby Áno 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135 850 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 700 660 EUR 2014 Služby Áno 1
Elektronizácia služieb Mesta Pezinok Mesto Pezinok 359 868 EUR 2015 Služby Áno 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135 850 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Prevádzkový reporting Slovenská pošta, a.s. 500 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Projekt zabezpečenia migrácie centrálneho depozitáru SR do nového platobného systému Európskej únie TARGET2 Securities. Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 4 190 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Informačný systém ZIS - implementácia nových modulov a technická podpora Rozhlas a televízia Slovenska 358 216 EUR 2014 Služby Nie 1
Personálny autorizačný systém ÚPSVAR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 2 477 714 EUR 2015 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 678 980 EUR 2014 Služby Áno 1
Úpravy APV SOFTIP PROFIT na UPSVAR po organizačny´ch zmenách – centralizácia procesov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 007 520 EUR 2015 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 2 169 264 EUR 2014 Služby Áno 1
Aktualizácia existujúcich funkcionalít a rozširovanie nových funkcionalít v ITMS2014+ Úrad vlády Slovenskej republiky 6 684 480 EUR 2015 Služby Áno 1
Implementácia zmenových požiadaviek do ISSZ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 749 390 EUR 2015 Služby Áno 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135 850 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Prolongácia licencií softvéru SAS Štatistický úrad Slovenskej republiky 82 640 EUR 2016 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135 850 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Rozvoj a podpora modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 16 083 389 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135 850 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Rozvoj a podpora modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 16 083 390 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 161 850 EUR 2014 Služby Áno 1
Rozšírenie funkcionality IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 720 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135 850 EUR 2014 Služby Áno 1
Dodávka SW – správa úloh. KonajPlus s.r.o. 212 000 EUR 2017 Služby Áno 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135 850 EUR 2014 Služby Áno 1
Rozvoj informačného systému OCP a nové funkcionality DLHOPIS, o.c.p., a.s. 475 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Prolongácia licencií softvéru SAS Štatistický úrad Slovenskej republiky 82 640 EUR 2018 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 193 700 EUR 2014 Služby Áno 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135 850 EUR 2014 Služby Áno 1
Vývoj softvéru, príprava a nastavenie prostredia a marketingová podpora pre TCX s.r.o. TCX s.r.o. 130 211 EUR 2018 Služby Áno 2
Technická podpora a služby spojené s údržbou a rozvojom informačných systémov Slovenský pozemkový fond 192 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 78 000 EUR 2014 Služby Áno 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 109 850 EUR 2014 Služby Áno 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 161 850 EUR 2014 Služby Áno 1
Vytvorenie SW aplikácií a zaškolenie zamestnancov spoločnosti Relaxos. Relaxos, s.r.o. 133 800 EUR 2019 Služby Áno 1
Nákup softvéru Copy.sk, s.r.o. 99 990 EUR 2019 Služby Áno 1
Vývoj a dodanie softvéru Informačného systému Národný register znečisťovania (IS NRZ) Slovenský hydrometeorologický ústav 798 800 EUR 2019 Služby Áno 1
Návrh a implementácia komplexného multiškálového modelovacieho systému na predpoveď a hodnotenie kvality ovzdušia Slovenský hydrometeorologický ústav 660 526 EUR 2019 Služby Áno 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135 850 EUR 2014 Služby Áno 1
Rozvoj funkcionality aplikácie MAIA QID company a. s. 220 550 EUR 2019 Služby Áno 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 109 850 EUR 2014 Služby Áno 1
Dopravný dispečing koordinátora IDS BK Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 122 600 EUR 2019 Služby Nie 1
Úprava informačného systému na poskytovanie a preplácanie poukážok pre Národný projekt Zelená domácnostiam II Slovenská inovačná a energetická agentúra 215 000 EUR 2020 Služby Áno 1
Technická podpora a služby spojené s údržbou a rozvojom informačných systémov Hydromeliorácie, š.p. 31 680 EUR 2019 Služby Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×