CPV kód

45300000-0

Stavebno-inštalačné práce

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Mesto Žilina 1 24 672 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 2 607 759 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 1 028 404 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 2 156 395 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 45 000 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 677 250 EUR
PROGREEN s.r.o. 2 52 629 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 47 453 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 85 446 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 82 237 EUR
Obec Zemianske Kostoľany 1 74 998 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 505 205 EUR
Mesto Šaľa 1 44 277 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 216 982 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 195 000 EUR
Mesto Pezinok 1 34 967 EUR
Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava 1 237 721 EUR
Mesto Šamorín 2 691 398 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 70 000 EUR
Mesto Jelšava 1 355 230 EUR
SVAMAN spol. s r.o. 1 39 870 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 1 176 152 EUR
Obec Veľké Zlievce 1 178 891 EUR
Slovenské elektrárne, a.s. 1 6 365 436 EUR
Mestská krytá plaváreň 1 345 612 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 1 200 EUR
MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou 1 199 065 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 1 798 000 EUR
Školský internát 1 237 697 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 1 268 668 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
PROIZOL, s.r.o. 1 140 096 EUR
EURO-BUILDING, a.s. 1 24 672 EUR
MM TRADE SK s.r.o. 1 237 697 EUR
GEMEX SLOVAKIA s.r.o. 1 456 870 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 1 345 612 EUR
ULTRASTAV s.r.o. 1 216 982 EUR
Metrostav a.s. 1 798 000 EUR
GEA Refrigeration Czech Republic s. r. o., organizačná zložka 1 39 870 EUR
MATEP spol. s r.o. 1 314 481 EUR
Vypra, spol. s r.o. 2 52 629 EUR
IMD & design spol. s r.o. 1 237 721 EUR
GreMi KLIMA, s.r.o. 1 150 889 EUR
TERS systém, spol. s r.o. 2 110 853 EUR
P.S. in, a.s. 1 677 250 EUR
MAPEKA s.r.o. 1 82 237 EUR
CONCO Services, s. r. o. 1 365 109 EUR
PETRA +, spol. s r. o. 1 99 995 EUR
MOREZ GROUP a.s. 1 18 870 EUR
VÝTAHY RENOVALIFT 1 45 000 EUR
OTIS Výťahy, s.r.o. 1 47 453 EUR
VV partners s. r. o. 1 56 400 EUR
SPELIS 1 34 967 EUR
ELECTRIK, s.r.o. 1 355 230 EUR
OSP DANUBIUS DS s.r.o. 1 376 917 EUR
VALTEC spol. s r. o. 1 1 028 404 EUR
HAMA Technology s.r.o. 1 70 000 EUR
ENERGOTRADING, s. r. o. 1 199 065 EUR
Jarmila Kováčová DONOR 1 74 998 EUR
PROFI STAV TEAM, s.r.o. 1 178 891 EUR
ENSECO, a.s. 1 6 365 436 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 2 1 200 EUR
TREVA, s.r.o. 1 268 668 EUR
CAMASE, a.s. 1 195 000 EUR
BECO, spol. s r.o. 1 176 152 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Založenie orechového sadu PROGREEN s.r.o. 53 319 53319.0 EUR 2014 Práce Áno 2
Oprava elektroinštalácie ZŠ a MŠ kráľa Svätopluka Šintava Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava 199 990 199990.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia plynovej kotolne Mesto Šaľa 44 277 44277.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia strechy telocvične vo výškovej budove, blok E, VM Ľ. Štúra Mlyny, Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave 152 510 152510.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Realizácia stavby:"Príprava priestorov pre sterilizačnú linku v budove RTVS, Mlynská dolina, Bratislava" Rozhlas a televízia Slovenska 46 000 46000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia elektrickej siete a NET kabeláže MsÚ Pezinok 2. NP Mesto Pezinok 50 000 50000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Modernizácia výťahov v bytovom dome Šoltésovej 11, 13, Košice Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 47 454 47454.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Jelšava Mesto Jelšava 298 801 298801.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Kompletná rekonštrukcia a modernizácia lôžkového výťahu v budove 8. pavilónu v Univerzitnej nemocnici Martin Univerzitná nemocnica Martin 96 000 96000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Demontáž a montáž rozvodov vody, uzatváracích armatúr, vodárenských zariadení a tlakových nádob a ich súčastí na objekte číslo Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 81 168 81168.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Stavebné a interiérové úpravy Domu kultúry Liptovský Mikuláš – hlavná sála a javisko Mesto Liptovský Mikuláš 350 383 350383.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Využitie tepla z výtlaku chladiacich kompresorov pre predohrev TUV SVAMAN spol. s r.o. 42 107 42107.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Stavebné a interiérové úpravy Domu kultúry Liptovský Mikuláš - vzduchotechnika a vykurovanie Mesto Liptovský Mikuláš 244 648 244648.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Doplňujúce stavebné práce - Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky - Rosenfeldov palác Mesto Žilina 24 672 24672.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukčné práce – Klobučnícka č.7 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 181 331 181331.0 EUR 2016 Práce Nie 1
BAROKOVÁ KÚRIA - ROZVODY INŽINIERSKYCH SIETÍ Obec Zemianske Kostoľany 74 998 74998.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Prestavba vnútorných priestorov CVTISR Centrum vedecko-technických informácií SR 130 155 130155.0 EUR 2015 Práce Áno 1
REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA KOMUNITNÉ CENTRUM Obec Veľké Zlievce 149 590 149590.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Projektovanie, dodávka a montáž elektroinštalácií stavebných objektov 3 a 4 bloku JE Mochovce Slovenské elektrárne, a.s. 6 365 436 6365436.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Obnova bazénovej haly MKP-II.etapa Mestská krytá plaváreň 408 030 408030.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Obnova knižnice a archívu slovanského seminára, nákup a zabudovanie mobilného regálového systému Univerzita Komenského v Bratislave 365 109 365109.0 EUR 2017 Práce Nie 1
„Napojenie objektov NN prípojkami a vybudovanie spevnených plôch v areáli UKF v Nitre“ Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 18 870 18870.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Realizácia stavebného diela „Modernizácia riadiaceho a regulačného systému technológie kotolne ŠD UKF Nitra“ Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 66 576 66576.0 EUR 2018 Práce Nie 1
REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY GAZDOVSKÝ RAD V MESTE ŠAMORÍN II Mesto Šamorín 376 917 376917.0 EUR 2018 Práce Áno 1
(1)Odstraňovanie závad vzniknutých bežným opotrebovaním k zabezpečeniu nepretržitej prevádzky na zariadeniach, sieťach a konštrukciách nehnuteľnosti Rozhlas a televízia Slovenska 100 000 100000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Mechanické nastavenie plastových okien, strešných okien a dverí, premazanie mechanických častí okien a dverí, pretesnenie okien a dverí, prípadná výmena poškodených komponentov. (2) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 600 600.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Mechanické nastavenie plastových okien, strešných okien a dverí, premazanie mechanických častí okien a dverí, pretesnenie okien a dverí, prípadná výmena poškodených komponentov. (2) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 600 600.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou 201 502 201502.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ŠD Bariny TUZVO Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 028 404 1028404.0 EUR 2018 Práce Nie 1
SOŠ IT BB – Obnova školského internátu, pavilón C1 a C2, SO – 1.1 Stavebné interiérové úpravy Stredná odborná škola informačných technológií 798 000 798000.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Stavebné úpravy sociálnych zariadení a výmena zvislých rozvodov. Školský internát 237 697 237697.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia MŠ Poľovnícka ulica v Šamoríne Mesto Šamorín 314 481 314481.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia plynovej kotolne Spojenej školy v Banskej Bystrici Spojená škola Banská Bystrica 176 152 176152.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia vybraných budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava – Balík 04 Hlavné mesto SR Bratislava 195 000 195000.0 EUR 2020 Práce Nie 1
DDaDSS LUNA Brezno – Rekonštrukcia výťahov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 268 668 268668.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia prevádzkového súboru chladenia v budove NR SR Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 833 283 833283.0 EUR 2021 Práce Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Školský internát B. Bystrica–Rekonštrukcia objektov–zníženie energetickej náročnosti a obnova interiéru Školský internát 543 975 543975.0 EUR 5. Február 2021 9. Marec 2021 Neuvedené 2021-02-05 00:00:00 UTC 2021-03-09 08:00:00 UTC
Rekonštrukcia školského internátu SOŠ HSaO Jabloňová 1351 Zvolen Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 481 300 481300.0 EUR 1. Marec 2021 25. Marec 2021 Neuvedené 2021-03-01 00:00:00 UTC 2021-03-25 09:30:00 UTC
Elektromontážne práce Hlavné mesto SR Bratislava 4 166 666 4166666.0 EUR 9. Marec 2021 8. Apríl 2021 Nie 2021-03-09 00:00:00 UTC 2021-04-08 09:00:00 UTC
Technologické vybavenie nemocničnej práčovne a úpravy objektu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 950 000 950000.0 EUR 12. Marec 2021 31. Marec 2021 Neuvedené 2021-03-12 00:00:00 UTC 2021-03-31 10:00:00 UTC
Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Hlinné Obec Hlinné 203 120 203119.59 EUR 18. August 2015 7. September 2015 Áno 2015-08-18 00:00:00 UTC 2015-09-07 09:00:00 UTC
Zlepšovanie služieb pre vidiecke obyvateľstvo v obci Strelníky – dom služieb a múzeum Obec Strelníky 112 983 112982.96 EUR 28. Január 2016 16. Február 2016 Áno 2016-01-28 00:00:00 UTC 2016-02-16 10:00:00 UTC
Preložka sietí NN – Mládežnícka ulica Trenčín Mesto Trenčín 58 592 58591.64 EUR 14. Júl 2015 31. Júl 2015 Nie 2015-07-14 00:00:00 UTC 2015-07-31 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia a modernizácia kotolne hlavnej budovy Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 123 618 123618.07 EUR 19. Jún 2019 2. Júl 2019 Neuvedené 2019-06-19 00:00:00 UTC 2019-07-02 09:00:00 UTC
Verejné osvetlenie -Zelená voda Mesto Nové Mesto nad Váhom 500 000 500000.0 EUR 7. August 2019 4. September 2019 Neuvedené 2019-08-07 00:00:00 UTC 2019-09-04 10:00:00 UTC
SOŠ technická, Námestovo – rekonštrukcia vzduchotechniky v školskej kuchyni Žilinský samosprávny kraj 83 313 83313.44 EUR 19. Január 2016 8. Február 2016 Nie 2016-01-19 00:00:00 UTC 2016-02-08 10:00:00 UTC
Zlepšovanie miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo v obci Povrazník Obec Povrazník 118 092 118091.58 EUR 28. Január 2016 16. Február 2016 Áno 2016-01-28 00:00:00 UTC 2016-02-16 09:30:00 UTC
Zlepšovanie služieb pre vidiecke obyvateľstvo v obci Hiadeľ – verejná budova Obec Hiadeľ 118 560 118559.55 EUR 28. Január 2016 16. Február 2016 Áno 2016-01-28 00:00:00 UTC 2016-02-16 09:00:00 UTC
Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Topoľovka Obec Topoľovka 164 801 164801.04 EUR 21. August 2015 9. September 2015 Áno 2015-08-21 00:00:00 UTC 2015-09-09 10:00:00 UTC
Stavebné práce - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Vrakúň Obec Vrakúň 435 127 435127.0 EUR 29. September 2015 20. Október 2015 Áno 2015-09-29 00:00:00 UTC 2015-10-20 11:00:00 UTC
Stavebné úpravy obecného úradu Zubné Obec Zubné 56 778 56778.0 EUR 2. Marec 2016 18. Marec 2016 Áno 2016-03-02 00:00:00 UTC 2016-03-18 09:00:00 UTC
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Modrý Kameň Mesto Modrý Kameň 305 518 305517.52 EUR 2. September 2015 18. September 2015 Áno 2015-09-02 00:00:00 UTC 2015-09-18 10:00:00 UTC
Stavebné práce - Modernizácia verejného osvetlenia v meste Vráble Mesto Vráble 649 999 649998.72 EUR 3. August 2015 21. August 2015 Áno 2015-08-03 00:00:00 UTC 2015-08-21 11:00:00 UTC
Úprava vykurovania v objekte ZUŠ Daliborovo nám. 2 Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava od do EUR 13. Júl 2020 24. Júl 2020 Neuvedené 2020-07-13 00:00:00 UTC 2020-07-24 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia podkrovia Občianske združenie "VICTUS" 27 500 27500.0 EUR 22. Júl 2020 2. August 2020 Neuvedené 2020-07-22 00:00:00 UTC 2020-08-02 13:00:00 UTC
Rekonštrukcia ústredného kúrenia a vzduchotechniky auly a šatní Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici Gymnázium Andreja Kmeťa 92 300 92300.0 EUR 4. August 2020 10. August 2020 Neuvedené 2020-08-04 00:00:00 UTC 2020-08-10 09:00:00 UTC
Využitie tepla z výtlaku chladiacich kompresorov pre predohrev TUV SVAMAN spol. s r.o. 42 107 42107.0 EUR 12. September 2014 2. Október 2014 Áno 2014-09-12 00:00:00 UTC 2014-10-02 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia ústredného kúrenia a vzduchotechniky auly a šatní Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici II Gymnázium Andreja Kmeťa 92 300 92300.0 EUR 20. August 2020 31. August 2020 Neuvedené 2020-08-20 00:00:00 UTC 2020-08-31 09:00:00 UTC
Realizácia stavby:Príprava priestorov pre sterilizačnú linku v budove RTVS, Mlynská dolina, Bratislava Rozhlas a televízia Slovenska 46 000 46000.0 EUR 30. Jún 2014 11. August 2014 Nie 2014-06-30 00:00:00 UTC 2014-08-11 09:00:00 UTC
Modernizácia verejného osvetlenia obce Čierny Balog Obec Čierny Balog 294 852 294851.8 EUR 14. September 2015 1. Október 2015 Áno 2015-09-14 00:00:00 UTC 2015-10-01 09:00:00 UTC
Zlepšovanie služieb pre vidiecke obyvateľstvo v obci Pohronský Bukovec – verejná budova Obec Pohronský Bukovec 118 225 118225.2 EUR 2. Február 2016 19. Február 2016 Áno 2016-02-02 00:00:00 UTC 2016-02-19 09:00:00 UTC
Stavebné úpravy - Rekonštrukcia hygienických zariadení v nemocnici Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 262 592 262591.68 EUR 16. Marec 2018 10. Apríl 2018 Nie 2018-03-16 00:00:00 UTC 2018-04-10 09:00:00 UTC
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hajnáčka Obec Hajnáčka 199 985 199984.86 EUR 11. September 2015 30. September 2015 Áno 2015-09-11 00:00:00 UTC 2015-09-30 09:00:00 UTC
Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Karná. Obec Karná 71 680 71680.17 EUR 16. September 2015 6. Október 2015 Áno 2015-09-16 00:00:00 UTC 2015-10-06 09:00:00 UTC
Stavebné úpravy účlového zariadenia Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 161 419 161419.12 EUR 3. Marec 2015 23. Marec 2015 Nie 2015-03-03 00:00:00 UTC 2015-03-23 10:00:00 UTC
Prestavba vnútorných priestorov CVTI SR Centrum vedecko-technických informácií SR 155 162 155162.46 EUR 31. Október 2014 21. November 2014 Áno 2014-10-31 00:00:00 UTC 2014-11-21 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia a dostavba Domu smútku v obci Muľa Obec Muľa 112 697 112696.98 EUR 2. Marec 2016 18. Marec 2016 Áno 2016-03-02 00:00:00 UTC 2016-03-18 09:30:00 UTC
Rekonštrukcia závlahy a závlahovej čerpacej stanice Oponice Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 316 730 316729.87 EUR 29. Október 2018 21. November 2018 Áno 2018-10-29 00:00:00 UTC 2018-11-21 10:00:00 UTC
Konzervatórium J. L. Bellu – Rekonštrukcia objektu Konzervatórium Jána Levoslava Bellu 137 091 137091.0 EUR 30. Máj 2019 12. Jún 2019 Neuvedené 2019-05-30 00:00:00 UTC 2019-06-12 09:00:00 UTC
Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Košarovce. Obec Košarovce 92 065 92065.3 EUR 25. August 2015 14. September 2015 Áno 2015-08-25 00:00:00 UTC 2015-09-14 11:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×