CPV kód

39130000-2

Kancelársky nábytok

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Slovenská správa ciest 1 442 EUR
Mesto Prešov 2 8,487 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 883,730 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 26 58,418 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 12,552 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 276,787 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 6,131 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 11 482,751 EUR
Prešovský samosprávny kraj 16 35,325 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 9,814 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 28,000 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 21 39,279 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 694 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 154,407 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 304 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 19,717 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 3,069 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 1,333 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 584 EUR
Technická univerzita v Košiciach 10 36,295 EUR
Dopravný úrad 27 45,021 EUR
Mesto Komárno 3 2,262 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 12 8,275 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 25 26,841 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 3 7,000 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 17 32,399 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 666 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 18,083 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 16 14,277 EUR
Mesto Turzovka 2 2,965 EUR
Mesto Humenné 1 1,750 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 2 9,325 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 22 7,192 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 3 231,885 EUR
Mesto Nové Zámky 3 3,178 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 3 7,708 EUR
Slovenské národné múzeum 11 11,828 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 120,000 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 38,486 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 1,750 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 14,580 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 10,685 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 13,249 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 858 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 438 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 67,917 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 4,040 EUR
Mesto Kežmarok 5 22,673 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 3,871 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 2 3,579 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 1,458 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 6 13,667 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 50,833 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 21 19,233 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 22 18,237 EUR
Verejné prístavy, a. s. 1 4,578 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 2,461 EUR
Domov dôchodcov 5 1,994 EUR
Zoologická záhrada 1 1,030 EUR
Horská záchranná služba 2 2,877 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 1,989 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 3 1,202 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 7,448 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 1 3,000 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 2 65,000 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 2 0 EUR
Elektrotechnický ústav SAV 5 19,035 EUR
Ústav polymérov SAV 4 1,733 EUR
Obchodná akadémia 1 8,300 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 2 13,965 EUR
Obec Raslavice 1 0 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 3 0 EUR
Okresný súd Michalovce 4 273,521 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 2,408 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 786 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 2 31,167 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 2 20,712 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2 477 EUR
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 1 0 EUR
VITALITA n.o. 1 3,362 EUR
Obec Parchovany 1 3,750 EUR
Službyt Nitra, s.r.o. 1 15,399 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 2 12,791 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 5 5,546 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 3 2,554 EUR
Protimonopolný úrad SR 1 6,583 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 1,100 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 27,650 EUR
Inšpektorát práce Banská Bystrica 1 660 EUR
Národná transplantačná organizácia 1 0 EUR
Základná škola Veľký Šariš 1 455 EUR
Gymnázium 1 1,383 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 291 EUR
Štátna školská inšpekcia 4 19,842 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 4,471 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 512 EUR
Slovenské centrum dizajnu 2 1,534 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 2 4,369 EUR
Gymnázium Andreja Kmeťa 1 3,125 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 467 EUR
Základná škola, Seňa 507 1 1,402 EUR
Inšpektorát práce Bratislava 1 2,500 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 8 9,383 EUR
Obec Klenovec 1 2,750 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 2 6,851 EUR
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 1 3,333 EUR
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 1 1,899 EUR
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 2 5,163 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 3 2,141 EUR
Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava 1 5,250 EUR
Centrum právnej pomoci 1 4,033 EUR
Občianske združenie Brána do života 1 6,029 EUR
Múzeum vo Svätom Antone 1 593 EUR
Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča 1 3,658 EUR
Spojená škola 2 5,274 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
ASOS, s.r.o. 1 148 EUR
Daffer spol. s r.o. 5 3,275 EUR
MY DVA Slovakia, s.r.o. 1 8,300 EUR
NABIMEX, s.r.o. 26 598,294 EUR
DREVONA GROUP s. r. o. 1 808 EUR
DREVEX EU, s.r.o. 6 115,901 EUR
KLS spol. s.r.o. 12 667,652 EUR
UEZ s.r.o. 5 3,346 EUR
VAREZ INTERIER, s.r.o. 2 17,290 EUR
FALCO SLOVAKIA s.r.o. 10 146,953 EUR
BASCO SK, s.r.o. 3 100,285 EUR
Attila Kovács-MELMAKO III 2 39,074 EUR
Mgr. Viera Janočková - VERA 5 712 EUR
Ing. Vladimír Hurtoš - HS INTERIÉR 1 4,980 EUR
ITSK, s.r.o. 2 280 EUR
Juraj Gutai - MASTER WOOD 1 3,871 EUR
Miroslav Šimko SIMEX 7 2,300 EUR
EUROSPAN, s.r.o. 5 172,986 EUR
KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným 3 20,636 EUR
DAVID interier design, spol. s r.o. 3 41,534 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 4 2,799 EUR
ALEX Fémbútor Kft. 1 116,590 EUR
Neudoerfler Office Systems s.r.o. 2 203,886 EUR
VAMEL Meditec, spol. s r.o. 2 3,579 EUR
PAPERA s.r.o. 1 271 EUR
Interiéry Riljak, s.r.o. 14 199,133 EUR
BEGA, s.r.o. 39 88,815 EUR
DREVONA INTERIORS s.r.o. 1 917 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 2 352 EUR
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 72 238,475 EUR
HOBLO, spol. s r.o. 19 193,383 EUR
MERCATOR DMS, spol. s r.o. 4 3,671 EUR
CODUM s.r.o. 60 68,048 EUR
Ing. Eduard Schváb - Emka nábytok 16 17,250 EUR
B2B Partner s.r.o. 5 2,496 EUR
ABAMET, s.r.o. 10 12,573 EUR
LINEA SK spol. s r.o. 3 9,773 EUR
VV MIX, s.r.o. 3 1,199 EUR
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 4 82,668 EUR
AKD s.r.o. 1 515 EUR
CHEOPS nábytok, s.r.o. 8 51,158 EUR
A J Produkty a.s. 4 6,776 EUR
1.BEAMI, s.r.o. 1 0 EUR
Marián Uhlár 4 6,550 EUR
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o. 2 3,803 EUR
Jarmila Svítková-BIBIONE 10 3,654 EUR
Ing. Daniel Krajčovič - INTERPAP 1 1,912 EUR
Ing. Rudolf Mudrík - OFFER 3 4,398 EUR
Ing. Viera Riljaková - INTERIÉRY 1 4,833 EUR
OFFICE DEPOT s.r.o. 1 145 EUR
AB SYSTEM SLOVAKIA 2 1,116 EUR
TABRIS PLUS, s.r.o. 9 68,044 EUR
TRADENET s.r.o. 1 219 EUR
KFP, s. r. o. 5 1,496 EUR
SINAKO SK, s.r.o. 7 4,743 EUR
UC Design s.r.o. 3 3,292 EUR
Jozef Merašický Nábytok 2 808 EUR
CHIRONAX s.r.o. 1 679 EUR
metaloBox Slovakia, s.r.o. 2 570 EUR
LK Consult, s. r. o. 6 40,082 EUR
Jozef Garbiar 1 364 EUR
Ľubomír Kusyn 3 1,075 EUR
BEBA plus s.r.o. 22 11,170 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 1 307 EUR
Figuríny Sk s.r.o. 1 685 EUR
Jozef Gyulai - Jolux 1 4,040 EUR
Edushop s.r.o. 3 1,579 EUR
Obchoďáci.com, s.r.o. 1 820 EUR
INTEGRÉ, s.r.o. 1 5,900 EUR
Marián Juhás MRJ 2 944 EUR
Norbert Hrab - HB INTERIERS SLOVAKIA 1 650 EUR
INSEMPRE s.r.o. 1 3,508 EUR
WoodX, s.r.o. 2 100,783 EUR
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 2 517 EUR
Zoltán Mikluš - INTERFUR 2 2,033 EUR
MARINI TRADE s.r.o. 1 442 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava-interiérové vybavenie klientskeho centra Sociálna poisťovňa, ústredie 25,700 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 38,514 EUR 2015 Tovary Nie 1
Výroba a montáž nábytku Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3,871 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho nábytku. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 120,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 29,938 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho nábytku Sociálna poisťovňa, ústredie 198,500 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nábytok Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 26,470 EUR 2012 Tovary Áno 1
Nábytok pre ŽU v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 103,415 EUR 2013 Tovary Áno 1
Nábytok pre ŽU v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 146,229 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Nábytok pre ŽU v Ziline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 64,290 EUR 2013 Tovary Áno 1
Nábytok pre ŽU v Ziline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 66,854 EUR 2013 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9,900,000 EUR 2014 Tovary Nie 3
Nábytok Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 18,007 EUR 2012 Tovary Áno 1
Nábytok pre ŽU v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5,022 EUR 2013 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 180,458 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nábytok pre ŽU v Ziline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 29,318 EUR 2013 Tovary Áno 1
Nábytok pre ŽU v Ziline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 22,779 EUR 2013 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 91,371 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 200,910 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie nábytkom pre Poradenské centrum UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10,791 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 175,538 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 90,920 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 25,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 218,011 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica Trnava 18,521 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1,729 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky a kuchynský nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2,654 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie a montáž nábytku Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 130,897 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok - zasadacia miestnosť Technická univerzita v Košiciach 6,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky a kuchynský nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 918 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie a montáž nábytku Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 130,897 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archivačná oceľová skriňa Najvyšší súd Slovenskej republiky 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Prešovský samosprávny kraj 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita v Košiciach 1,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku Úrad vlády Slovenskej republiky 146,195 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zarážka dverí posuvná Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 359 EUR 2016 Tovary Nie 1
Manažérske kancelárske čalúnené kreslo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 466 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske čalúnené kreslo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 77 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 3,270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku Slovenské centrum dizajnu 1,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - kultúrne centrum Službyt Nitra, s.r.o. 27,529 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá otočné,na kolieskach, s opierkou hlavy a podrúčkami Ústav polymérov SAV 553 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 10,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 164 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčný stolík Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 71 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych stoličiek Generálna prokuratúra SR 2,760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zarážka dverí posuvná Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plechové skrine a kancelárske kreslá Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2,299 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 495 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička, Sedacia súprava, Konferenčný stolík Gymnázium 3,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita v Košiciach 1,330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do zborovne Základná škola, Seňa 507 2,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archivačná spisová skriňa + nádstavec Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 3,480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Technická univerzita v Košiciach 1,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku Centrum vedecko-technických informácií SR 38,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Presklená uzamykateľná skrinka na kľúče na 100 kľúčov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 340 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky nábytok Slovenské národné múzeum 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky Národné lesnícke centrum (NLC) 2,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 630 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Prešovský samosprávny kraj 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štvorzásuvková kovová kartotéka CP 12434-311 Dopravný úrad 1,954 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Slovenské centrum dizajnu 410 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Prešovský samosprávny kraj 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4,118 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kuchynský nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 339 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archivačná oceľová skriňa Najvyšší súd Slovenskej republiky 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kuchynský nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 896 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok – vybavenie kancelárskych a učebných priestorov Technická univerzita v Košiciach 31,780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kuchynský nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 472 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička slúžiaca pri bežných administratívnych činnostiach Verejné prístavy, a. s. 7,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku Inšpektorát práce Banská Bystrica 1,050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 1,420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička s podrúčkami Univerzitná nemocnica Martin 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 22,294 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2,817 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Texas multi alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba kancelárskeho nábytku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14,975 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička slúžiaca pri bežných administratívnych činnostiach Mestská časť Bratislava - Ružinov 1,440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 544 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie – kancelársky nábytok, stoličky a kreslá Hlavné mesto SR Bratislava 7,536 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - skrine, stoličky, stoly, kreslá, sedačka Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 4,480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky nábytok Slovenské národné múzeum 1,760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo s čalúnenými podrúčkami Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 416 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 50,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárska stolička Slovenské národné múzeum 55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1,188 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita v Košiciach 2,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 50,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Prešovský samosprávny kraj 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kartotéka kovová Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 231 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2016 Tovary Nie 1
Otočné kancelárske stoličky na kolieskach Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archivačná oceľová skriňa Najvyšší súd Slovenskej republiky 2,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Texas multi alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňa dvojdverová uzamykateľná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 184 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do zrekonštruovaných priestorov alebo ekvivalent Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 53,214 EUR 2016 Tovary Nie 1
Otočné kancelárske stoličky na kolieskach Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá 2016 Mesto Prešov 5,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kuchynský nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,475 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Mesto Nové Zámky 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Mesto Turzovka 5,125 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba kancelárskeho nábytku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12,020 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1,822 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Prešovský samosprávny kraj 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba kancelárskeho nábytku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12,020 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá otočné,na kolieskach, s opierkou hlavy a podrúčkami Ústav polymérov SAV 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Akadémia Policajného zboru v Bratislave 36,643 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2,400 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárska kreslo Výskumný ústav vodného hospodárstva 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 225 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska kreslo Výskumný ústav vodného hospodárstva 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky, kancelárske stoličky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2,726 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársk kreslo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok do zasadacej miestnosti Národná transplantačná organizácia 1,193 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok REA OFFICE Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1,190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a inštalácia kancelárskeho nábytku - 2. etapa Okresný súd Michalovce 100,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky Obec Raslavice 2,470 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Elektrotechnický ústav SAV 9,101 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 748 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 796 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 544 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 126 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky stôl a kontajner Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 307 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Slovenské národné múzeum 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovný kancelársky stôl Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 430 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňa šatníková dvojdverová uzamykateľná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 168 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. kancelárska stolička, 2. skladacia stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stolička alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 793 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá otočné,na kolieskach, s opierkou hlavy a podrúčkami Ústav polymérov SAV 774 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a inštalácia kancelárskeho nábytku - 2. fáza Okresný súd Michalovce 100,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. kancelárska stolička, 2. skladacia stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku Štátny ústav pre kontrolu liečiv 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo otočné Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2,359 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 977 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 5,849 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo DISPOS Dopravný úrad 498 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok a kancelárske kreslá Bratislavský samosprávny kraj 4,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kartotékové kovové skrinky so zásuvkami Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1,030 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňa šatníková dvojdverová uzamykateľná, nočný stolík "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 5,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Mesto Humenné 3,220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok a kancelárske kreslá Horská záchranná služba 7,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 161 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2,082 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie zasadacej miestnosti, kancelárií a priestorov pre zamestnancov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5,427 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie zasadacej miestnosti, kancelárií a priestorov pre zamestnancov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 6,654 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacie kreslo FG alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 701 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba, dodávka a montáž kancelárskeho nábytku do novozriadených kancelárskych priestorov Mesto Kežmarok 9,504 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske stoličky NED, STYLUS alebo ekvivalent Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 3,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Prešovský samosprávny kraj 1,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske stoličky Okresný súd Banská Bystrica 31,356 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok-kancelárska otočná stolička s podrúčkami Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 133 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku Štátna školská inšpekcia 14,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok-kancelársky stôl, kancelárska skriňa, kancelársky kontajner Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 656 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Petržalka 7,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podložka pod stoličku Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 2,567 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 113 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Mesto Turzovka 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok-stolovateľná stolička Horská záchranná služba 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archivačná oceľová skriňa Najvyšší súd Slovenskej republiky 1,450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky NED, STYLUS alebo ekvivalent Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 3,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 7,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 368 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok UNIVERZITA J. SELYEHO 547 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1,560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie zasadacej miestnosti, kancelárií a priestorov pre zamestnancov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 710 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba, dodávka a montáž kancelárskeho nábytku Mesto Kežmarok 563 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 226 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podložka pod stoličku Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do kancelárie Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 3,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Písacie stoly pre MŠ_125 Mesto Komárno 465 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske skrine a manipulačné ležadlo. Katolícka univerzita v Ružomberku 2,770 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá, samostatné ergonomické opierky chrbta alebo ekvivalent Mesto Nové Zámky 3,040 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku Štátna školská inšpekcia 10,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stôl pracovný, rovný- GS 1400 Dopravný úrad 126 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička_125 Mesto Komárno 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 6,972 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotná stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Základná škola Veľký Šariš 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Solitérna kuchynka s drezom Dopravný úrad 2,067 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku Štátna školská inšpekcia 2,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 815 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 3,650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kuchynský nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 663 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske stoličky Okresný súd Banská Bystrica 690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,877 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Prešovský samosprávny kraj 2,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku Štátna školská inšpekcia 5,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Štátny ústav pre kontrolu liečiv 644 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Trenčiansky samosprávny kraj 3,691 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 375 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - skriňa Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 238 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskeho nábytku "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 597 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1,650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Gymnázium Andreja Kmeťa 6,512 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 903 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska skriňa, elektricky výškovo nastaviteľný stôl. Katolícka univerzita v Ružomberku 970 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 2,391 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok kancelársky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia zasadačky v budove verejného obstarávateľa - nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 8,160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podložka pod kancelársku stoličku Krajská prokuratúra v Prešove 390 EUR 2017 Tovary Nie 1
Otočný regál na šanóny LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Občianske združenie Brána do života 12,193 EUR 2017 Tovary Áno 1
Stolík pod projektor a notebook Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 208 EUR 2017 Tovary Nie 1
Schránky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 491 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,210 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 901 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 470 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 425 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita v Košiciach 1,850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Prešovský samosprávny kraj 3,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Policový regál Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 1,215 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčné kreslo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych kresiel Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,118 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok a kancelárske kreslá Bratislavský samosprávny kraj 14,136 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskeho nábytku Slovenská inovačná a energetická agentúra 247,109 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 7,032 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sedacie vaky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie kancelárskych priestorov Mesto Kežmarok 24,416 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička s kovovými chrómovanými nohami Mesto Kežmarok 1,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2,942 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 28,420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička spolu s opierkou hlavy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 3,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 136 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Prešovský samosprávny kraj 1,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Prešovský samosprávny kraj 1,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 344 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 28,420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 961 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske stoly Centrum právnej pomoci 7,705 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ergonomická stolička Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,680 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba kancelárskeho nábytku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2,575 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skriňa kovová Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 511 EUR 2017 Tovary Nie 1
Knižničný nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 9,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčný stolík Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 141 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok s montážou Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 13,316 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovný stôl, kancelárska stolička Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 426 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 4,210 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska skriňa Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 110 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok alebo ekvivalent Inšpektorát práce Bratislava 6,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sedacie vaky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skrinky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,284 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, 3 druhy Rozhlas a televízia Slovenska 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2,634 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6,120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,665 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1,665 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku Protimonopolný úrad SR 13,185 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky nábytok Slovenské národné múzeum 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - lichobežníkove stoly Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 994 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,624 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 108 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ergonomické tvarované kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 328 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 145,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 114 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok do pracovní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6,782 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 410 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava 6,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 836 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 2,028 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 703 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Múzeum vo Svätom Antone 870 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské stoly a tapacírované stoličky do auly 2 Obchodná akadémia 11,317 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a inštalácia kancelárskeho nábytku a iného vybavenia Okresný súd Michalovce 94,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho nábytku vrátane montáže na mieste Mesto Kežmarok 3,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Domov dôchodcov 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Domov dôchodcov 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Domov dôchodcov 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Domov dôchodcov 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stôl Domov dôchodcov 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,665 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárska stolička Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 170 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rečnícky pult Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3,450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 890 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 225 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho nábytku vrátane montáže na mieste Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 13,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho nábytku vrátane montáže na mieste Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 13,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8,212 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 688 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok – pracovné stoly, kontajnery pod stôl, skrine, pracovné kreslá Technická univerzita v Košiciach 1,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7,578 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 90 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 365 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoly Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a inštalácia kancelárskeho nábytku a iného vybavenia Okresný súd Michalovce 97,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá vrátane montáže Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 444 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 1,188 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske skrine, stoly, stoličky, kreslá Národné lesnícke centrum (NLC) 5,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok - pracovný stôl, kontajner, kancelárske kreslo, regál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka nábytku do učebných priestorov Centra geoinformatiky a KTT vrátane montáže Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 8,466 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,079 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá otočné,na kolieskach, s opierkou hlavy a podrúčkami Ústav polymérov SAV 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho nábytku vrátane montáže Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,017 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a konferenčné stoličky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 344 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie a montáž kancelárskeho nábytku Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 27,373 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačový stôl Základná škola s materskou školou Župkov 1,350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2,040 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 16,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 13,280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky vrátane montáže Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4,248 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok-kancelárske stoličky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 365 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 1,367 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 940 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 3,940 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie zasadacej miestnosti, kancelárií a priestorov pre zamestnancov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie zasadacej miestnosti, nocľahárne a dispečerskej miestnosti Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komunitné centrum - interiérové vybavenie: nábytok Obec Klenovec 5,018 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske stoličky + podrúčky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 182 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,890 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok - stoly, stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2,246 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky vrátane montáže Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 882 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - knižnice s presklenou vitrínou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Elektrotechnický ústav SAV 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3,194 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok – pracovné stoly, kontajnery pod stôl, skrine, pracovné kreslá, poličky Technická univerzita v Košiciach 1,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 150,005 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky vrátane montáže Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 735 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4,750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 5,459 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,132 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 1,177 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 252 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 3,140 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - kreslo, dvojmiestna pohovka, konferenčný stolík Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 287 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 1,511 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 4,790 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 1,636 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 1,587 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 907 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - kancelárske stoly a kreslá Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 473 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Elektrotechnický ústav SAV 12,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok a kencelárska stolička Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
1.Kancelársky kreslo, 2.Kancelárska stolička, 3.Kancelársky kreslo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 486 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske stoličky +podrúčky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske stoličky Okresný súd Banská Bystrica 2,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie kabinetu Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 2,396 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky nábytok Slovenské národné múzeum 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podložka pod kancelársku stoličku Krajská prokuratúra v Prešove 125 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 3,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plechové kancelárske skrine Dopravný úrad 826 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skrinka závesná Elektrotechnický ústav SAV 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a konferenčné kreslá Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 1,476 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 1,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky vrátane montáže Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 441 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stôl, stolička Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča 6,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Slovenské národné múzeum 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stôl, stolička Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 5,549 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky nábytok Slovenské národné múzeum 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok (policová závesná skrinka a skrinka pod umývadlo) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre edukačný kabinet Mesto Nové Zámky 1,360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Prešovský samosprávny kraj 3,990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 440 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske stoličky +podrúčky Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá UNIVERZITA J. SELYEHO 298 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 470 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok REA OFFICE Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1,199 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskeho a sedacieho nábytku Slovenská inovačná a energetická agentúra 46,297 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2,536 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Pôdohospodárska platobná agentúra 13,050 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, písací stôl Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 238 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - kreslo, trojmiestna pohovka, konferenčný stolík, stolík pod TV Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Úložný kancelársky nábytok Slovenské národné múzeum 5,298 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoly so zásuvkovým kontajnerom Slovenské národné múzeum 1,780 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 2,202 EUR 2018 Tovary Nie 1
Otočný regál na šanóny LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 660 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku a vybavenia Prešovský samosprávny kraj 5,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku a vybavenia Prešovský samosprávny kraj 5,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička s ochrannou podložkou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 608 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kreslá kancelárske otočné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 570 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku a vybavenia Prešovský samosprávny kraj 3,299 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie kancelárskych stolov a príslušenstva Národné centrum zdravotníckych informácií 2,379 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok UNIVERZITA J. SELYEHO 1,007 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka konferenčných stoličiek Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 464 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych stolov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,974 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 616 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovový regál do kancelárie biely Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 204 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska zásuvka výsuvná zo stola spolu s HDMI a dátovou prípojkou (RJ45) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 128 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok – skrine Technická univerzita v Košiciach 170 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Slovenské národné múzeum 123 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombinovaná skrinka na triedenie pošty Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drevené kreslá s čalúneným sedákom a operadlom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 451 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3,243 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku a vybavenia Prešovský samosprávny kraj 6,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Policový kovový regál biely Slovenská správa ciest 620 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky otočné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 430 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do kancelárie a ubytovne Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 9,161 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Elektrotechnický ústav SAV 3,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,740 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - rôzne stoličky a kreslá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 725 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá a rokovacie stoličky Mesto Prešov 6,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky nábytok Spojená škola 6,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 175 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné stoličky vrátane montáže Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 420 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - zásuvková kartotéka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 354 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2,857 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skriňa roletová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 420 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok – kancelárske skrine vrátane montáže Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 998 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do zborovne Stredná odborná škola polytechnická 3,225 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 175 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska kreslo Výskumný ústav vodného hospodárstva 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 591 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky pre Mestský úrad Mesto Komárno 2,225 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, stoličky, sedačky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 31,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vešiaky interiérové stojanové Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 930 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku Pôdohospodárska platobná agentúra 17,617 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-Konferenčná rokovacia stolička so sklopným stolíkom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 935 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Národné lesnícke centrum (NLC) 614 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plechové kancelárske skrine VITALITA n.o. 4,035 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky nábytok Spojená škola 6,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky pre zamestnancov Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 3,450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 540 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku a vybavenia Prešovský samosprávny kraj 23,580 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 980 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2,857 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vnútorné vybavenie pre skladové a karanténne priestory Zoologická záhrada 1,240 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske kreslo, kancelárska stolička Národné lesnícke centrum (NLC) 640 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie Komunitného centra - nábytok Obec Parchovany 7,811 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nábytok do spoločenskej miestnosti Stredná odborná škola polytechnická 5,822 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie Hlavné mesto SR Bratislava 9,790 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plechová šatníková skriňa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,682 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky stôl, Kontajner ku stolu, Kancelárska stolička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Sociálna poisťovňa, ústredie 136,320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3,280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3,540 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-Stoličky s čalúneným sedákom a operadlom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 292 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - zásuvková kartotéka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 354 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 98,052 EUR 2018 Tovary Nie 1