CPV kód

38000000-5

Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 62,080 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 30,712 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 14 4,147,504 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 392,030 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 8 1,139,269 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 56 3,882,840 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 29,702 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 5,497 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 661,000 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 54,990 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 2 15,050 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 23 11,708 EUR
Národná transfúzna služba SR 3 0 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 34,719 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 4,567,380 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 5 1,148 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 45,994 EUR
Technická univerzita v Košiciach 12 33,879 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 5 74,090 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 4 2,825,024 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 125,040 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6 5,872 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 15,526 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 20 2,711,661 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 33,469 EUR
STATON, s.r.o. 3 1,411,555 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 2 20,493 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 3 8,512,000 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 50,608 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 8 420,402 EUR
Slovenské národné múzeum 3 1,316,807 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 16 28,308 EUR
CRT - ELECTRONIC,spol. s r.o. Or.Lesná 1 91,600 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 1 87,980 EUR
Súkromné gymnázium 1 27,300 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 43 14,941,464 EUR
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR 11 5,115,382 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 39,500 EUR
Slovenská akadémia vied (SAV) 1 4,996,800 EUR
Biomedicínske centrum SAV 1 126,338 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 7 802,507 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 4 352,828 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 15,600 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 53 20,549,084 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 5,285,600 EUR
Slovenský metrologický ústav 1 12,500 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 1,083,250 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 8,045 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 2 9,263,800 EUR
IMUNA PHARM, a.s. 4 8,024,740 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 41 15,200,420 EUR
Zoologická záhrada 2 27,752 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 1,607 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 5 17,369 EUR
Slovenská ústredná hvezdáreň 1 49,586 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 2 159,625 EUR
Mesto Snina 1 74,500 EUR
PREZIOSI, s.r.o. 1 1,499,906 EUR
Národný onkologický ústav 7 192,614 EUR
Ústav zoológie SAV 1 299 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 3 42,485 EUR
Stredná umelecká škola 1 33,386 EUR
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 1 50,000 EUR
Archeologický ústav SAV 3 3,227,110 EUR
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gymnázium 3 59,900 EUR
Gymnázium M. R. Štefánika 3 8,478 EUR
Gymnázium, Jablonská 5, Myjava 1 8,724 EUR
Športové gymnázium 2 3,215 EUR
BioScience Slovakia s.r.o. 1 89,750 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 0 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 814 EUR
MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. 3 5,449,096 EUR
Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 2 14,340,000 EUR
Slavia Industries, a.s. 2 2,306,122 EUR
EL spol. s r.o. 6 361,586 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 2 0 EUR
Ústav ekológie Lesa SAV 3 7,166,900 EUR
Saneca Pharmaceuticals a. s. 4 29,696 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 1,534 EUR
VUP, a.s. 6 173,343 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 9,483 EUR
ELSAM, s. r. o. 5 394,469 EUR
Národná transplantačná organizácia 3 0 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3 277,598 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 7 3,934 EUR
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 1 67 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 1 6,959 EUR
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 1 917 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 6 4,445 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 160 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 3 1,505 EUR
Herbarius s.r.o. 2 2,451 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 0 EUR
VIPO a.s. 1 640 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 6 5,721 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 15,833 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 1 53,009 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 214 EUR
AGAPA s.r.o. 1 330,000 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 27 4,357,611 EUR
GEOTECH Bratislava s. r. o. 1 9,832 EUR
AudioMaster s.r.o 1 74,500 EUR
DATALAN, a.s. 6 10,394,010 EUR
AutoCont SK a.s. 1 12,229 EUR
Daffer spol. s r.o. 3 15,599 EUR
Synergon, s.r.o. 1 14,999,000 EUR
Gratex International, a.s. 1 12,600 EUR
Vakuum servis s.r.o. 1 517,800 EUR
Messer Tatragas, spol. s r.o. 1 19,369 EUR
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. 1 67 EUR
Hermes LabSystems, s.r.o. 14 242,483 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 5 2,660,849 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 2 2,803,333 EUR
AMEDIS spol. s r.o. 7 259,414 EUR
TRIGON s.r.o. 7 25,383 EUR
MGP, spol. s r.o. 3 7,483 EUR
AMTECH, s.r.o. 1 91,600 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 2 13,826 EUR
BIOTECH s.r.o. 27 8,126,628 EUR
ITES Vranov, s.r.o. 5 166,896 EUR
BMT, s.r.o. 3 8,986 EUR
VELAZ, s.r.o. 1 126,338 EUR
BAS Rudice spol. s r.o. 2 289,430 EUR
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. 3 927,435 EUR
Carl Zeiss Slovakia, s. r. o. 1 2,084,300 EUR
GUTTA Slovakia, spol. s r.o. 1 78,450 EUR
Sysmex Slovakia s.r.o. 3 0 EUR
Roche Slovensko, s.r.o. 1 7,500 EUR
G Trade s.r.o. 3 3,823 EUR
ECOTEST spol. s r.o. 10 40,082 EUR
PRAGOLAB s.r.o. 6 10,187,614 EUR
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 8 3,773 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 18 35,754 EUR
CENTRALCHEM, s.r.o. 1 1,053 EUR
INTES Poprad, s.r.o. 1 5,179 EUR
Lambda Life a.s. 34 14,107,221 EUR
Mettler - Toledo s.r.o. 1 51,900 EUR
Lomtec.com a.s. 2 22,013,752 EUR
Merck spol. s r.o. 5 93,378 EUR
VWR International GmbH 47 109,140 EUR
ECM Systems, s.r.o 2 1,426,555 EUR
elfa, s.r.o. 1 3,751 EUR
EGAMED, spol. s r.o. 1 2,750 EUR
Nowatron Elektonik s.r.o. 1 49,586 EUR
SHIMADZU SLOVAKIA, organizačná zložka 1 81,300 EUR
BIOHEM, spol. s r.o. 1 1,570 EUR
ATTIMOS, s. r. o. 1 1,499,906 EUR
LABO - SK, s. r. o. 27 10,958,648 EUR
MENERT spol. s r.o. 3 135,382 EUR
Micronix, spol. s r.o. 3 30,911 EUR
EXIMA, spol. s r.o. 1 68,731 EUR
Life Technologies s r.o. 3 229,068 EUR
PHAR SERVICE, a.s. 3 7,927,840 EUR
HELAGO-SK, s. r. o. 2 2,130 EUR
LAO - průmyslové systémy, s.r.o. 1 189,700 EUR
INTERTEC s.r.o. 2 33,564 EUR
OPTOTEAM, s.r.o. 6 24,233 EUR
MERTEC, s.r.o. 4 4,242 EUR
BD BAMED s.r.o. 5 132,130 EUR
MarDur s. r. o. 1 7,800 EUR
PMS Delta s.r.o. 2 41,167 EUR
Petra Vaľová 1 33,386 EUR
ANAMET Slovakia s. r. o. 2 499,448 EUR
Eppendorf Czech & Slovakia s. r. o. - organizačná zložka 6 12,433 EUR
H TEST SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 1,534 EUR
IBO s.r.o. 2 27,752 EUR
ZENA-R Slovakia, s.r.o. 2 3,607 EUR
ProScience Tech s. r. o. 7 25,921,650 EUR
Pharmacare Slovakia, spol. s r.o. 1 4,583 EUR
Alcatel-Lucent Slovakia a.s. 1 150,000 EUR
DYNEX Servis, spol. s r.o. 2 17,900 EUR
SELVIT, spol. s r.o. 1 1,200 EUR
Complete Solutions, s. r. o. 1 56,250 EUR
IVANCE, s. r. o. 3 91,010 EUR
SARTORIUS Slovensko s.r.o. 1 236 EUR
PHARMACOPOLA s.r.o. 2 2,946 EUR
VUPEX a.s. 1 133,495 EUR
SlovCert spol. s r.o. 1 300,667 EUR
CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o. 16 102,470 EUR
JEOL (Europe) SAS 1 645,000 EUR
MERCI, s.r.o. 1 3,870 EUR
Blumenbecker Slovakia s.r.o. 1 1,575,030 EUR
IP SERVIS s.r.o. 1 88,767 EUR
MVDr. Peter Pongrácz VETIS 3 2,667 EUR
Dr. SMART & PARTNER, Bratislava, s.r.o. 1 34,719 EUR
Shimadzu Handelsgsellschaft m.b.H., Laaer str. 7, Korneuburg; zastúpený SHIMADZU SLOVAKIA org. zložka 4 12,505 EUR
MIKRO, spol. s r.o. 2 49,917 EUR
WTW, meracia a analytická technika, s.r.o. 9 101,407 EUR
Metrohm Slovensko, s. r. o. 1 12,307 EUR
JFM, s.r.o. 1 89,500 EUR
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 2 2,915,332 EUR
BARIA s.r.o. 5 79,321 EUR
DYNEX Servis spol. s r.o. 1 122,277 EUR
MERCI SLOVAKIA, s. r. o. 4 1,028,039 EUR
Validiss Europe, s.r.o. 2 2,306,122 EUR
Chromservis SK s.r.o. 21 26,546 EUR
KRAJSPOL SK, s.r.o. 1 3,380 EUR
NUVIA s.r.o. 1 1,042 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 1 114 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 623 EUR
SARSTEDT spol. s r.o. 2 94 EUR
Eurolab Lambda a.s. 2 4,300 EUR
GAVAX, s.r.o. 2 3,794 EUR
Altrinia s. r. o. 1 160 EUR
Ekotechnika spol s.r.o. 7 67,749 EUR
SIGMA-ALDRICH spol. s r. o. - organizačná zložka 1 399 EUR
METEC PLUS spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 2 8,045 EUR
Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED 2 2,920 EUR
MIVAX, s.r.o. 1 765 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 2 4,575 EUR
KRD molecular technologies s.r.o. 3 17,073 EUR
DASTIN s.r.o. 4 474 EUR
Ing. Robert Lukoťka REL 5 2,516 EUR
STIEFEL EUROCART s.r.o. 1 2,238 EUR
Ondrej Húserka - VÝŠKOVÉ PRÁCE 1 0 EUR
HAPPY TRADE spol. s.r.o. 2 16,665 EUR
AZ CHROM s. r. o. 9 4,043 EUR
GESTAL, s.r.o. 1 358 EUR
TR instruments spol. s r.o. 1 1,823 EUR
LABOSERV.SK s. r. o. 2 673 EUR
GASOTECH, s.r.o. 1 750 EUR
IGITUR,spol. s r.o. 1 2,863 EUR
GENYuse, s. r. o. 1 0 EUR
Tectra s.r.o 1 1,980 EUR
MARCONI, s. r. o. 1 382 EUR
ANUR s.r.o. 1 424 EUR
INTERSERVIS, s.r.o. 3 50,686 EUR
APPLIED PRECISION s.r.o. 1 12,500 EUR
Mikrochem Energy, spol. s r.o. 2 1,015 EUR
Aloquence, s. r. o. 1 1,750 EUR
HYDROMETRICS s.r.o. 1 2,370 EUR
Mgr. Petr Stavinoha 4 1,732 EUR
RIZNER s. r. o. 1 100 EUR
EUREX MEDICA, spol. s r.o. 1 135 EUR
Ing. Soňa Štofová SOPAS 1 1,803 EUR
GIEGO s.r.o. 1 80 EUR
LABICOM s.r.o. 1 11,570 EUR
KASON, s.r.o. 1 340 EUR
KAITRADE spol. s r.o. 1 220,066 EUR
it.invest eu, s.r.o. 5 394,469 EUR
ALYA, s.r.o. 1 17,900 EUR
VERDER s.r.o. 1 16,681 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Plazmové depozičné zariadenia STATON, s.r.o. 517,800 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zariadenie a prístrojové vybavenie laboratória chémie a fyziky Gymnázia B. S. Timravy v Lučenci Banskobystrický samosprávny kraj 50,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Laboratórne zariadenia. Súkromné gymnázium 23,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Chovné technológie pre priestory zverincov Pavilónu lekárskych vied Biomedicínske centrum SAV 128,089 EUR 2016 Tovary Nie 1
Set malých laboratórnych prístrojov Univerzita Komenského v Bratislave 41,333 EUR 2014 Tovary Áno 1
SÚH – nákup projektora planetária Slovenská ústredná hvezdáreň 50,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Digitalizácia kina Centrum Snina Mesto Snina 75,300 EUR 2014 Tovary Nie 1
„PREZIOSI s.r.o. - Dodávka technologických zariadení“. PREZIOSI, s.r.o. 1,548,772 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup vedeckotechnickej infraštruktúry Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 129,595 EUR 2015 Tovary Áno 1
Inovácia výrobno- technických a technologických zariadení a prístrojov pre spoločnosť IMUNA PHARM, a.s. IMUNA PHARM, a.s. 8,140,166 EUR 2015 Tovary Áno 3
Analytické prístroje a zariadenia pre systémy iónových tehnológií- UVP- Technológie 3 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 199,033 EUR 2015 Tovary Áno 1
Plne automatický farbiaci automat Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 66,666 EUR 2015 Tovary Nie 1
Modernizácia laboratórií a učební prístrojovým a didaktickým vybavením Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 74,433 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka tovaru v rámci projektu "Moderna a tradícia" - didaktické pomôcky, zariadenie keramickej dielne, skrinky a stoly. Stredná umelecká škola 27,821 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka didaktických pomôcok pre projekt s názvom "Tvorba a inovácia nelekárskych študijných programov v kontexte prepojenia teórie a praxe." Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 142,641 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie/vybavenie a didaktické pomôcky - laboratória Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 38,780 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nákup vedeckotechnickej infraštruktúry Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 110,463 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie a vybavenie laboratória , laboratórny nábytok a nákup chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 197,118 EUR 2015 Tovary Áno 2
Zariadenie a vybavenie - didaktické pomôcky Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gymnázium 54,140 EUR 2015 Tovary Áno 3
Laboratórne zariadenia pre Oddelenie virológie Štátny veterinárny a potravinový ústav 174,585 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Modernizácia laboratórií a učební prístrojovým, didaktickým a interiérovým vybavením Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2,374 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 127,956 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dobudovanie technickej infraštruktúry pre výskum v oblasti nových biotechnológií Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 2,331,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Vybavenie laboratórií pre FEI STU Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 444,200 EUR 2015 Tovary Áno 3
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 361,987 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenia pre laboratórium partikulárnych látok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 460,548 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka laboratórnej techniky a spotrebného materiálu v rámci Projektu: Centrum výskumu závažných ochorení a ich komplikácií. MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. 1,024,096 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 7,170,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
ZARIADENIA NA ŠTÚDIUM ŠTRUKTÚRY STAVEBNÝCH MATERIÁLOV Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 217,340 EUR 2014 Tovary Áno 5
Prístroje a zariadenia pre Centrum výskumu a vývoja SAV (EVO) Slovenská akadémia vied (SAV) 4,996,800 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,950,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Vybavenie biomedicínskeho centra Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12,516,075 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie prístrojov a zariadení pre Transfer faktor. IMUNA PHARM, a.s. 96,900 EUR 2014 Tovary Nie 1
Inovácia skúšobných metód a postupov na detekciu zdrojov bioaktívnych látok pre zlepšenie zdravia a kvality života materiál, zariadenie a investičný majetok EL spol. s r.o. 361,586 EUR 2014 Tovary Áno 6
SEMI-AUTOMATICKÁ HYBRIDIZAČNÁ STANICA BioScience Slovakia s.r.o. 89,750 EUR 2014 Tovary Nie 1
Analytické prístroje, laboratórne prístroje a vybavenie pre výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,189,883 EUR 2014 Tovary Áno 2
Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 901,647 EUR 2014 Tovary Áno 1
Laboratórium chemických analýz Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR 362,230 EUR 2015 Tovary Áno 3
Laboratórium mechanických skúšok, vývoja a testovania nových zliatín Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR 1,373,159 EUR 2015 Tovary Áno 2
Laboratórium korózie Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR 766,660 EUR 2015 Tovary Áno 1
Laboratórium NDT Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR 300,667 EUR 2015 Tovary Áno 1
Laboratórium metalografie Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR 648,870 EUR 2015 Tovary Áno 2
Laboratórium high-tech zváracích technológií Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR 1,663,797 EUR 2015 Tovary Áno 2
Dobudovanie infraštruktúry genetického laboratória MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. 2,212,500 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vybudovanie výskumno-vývojovej infraštruktúry pre výskum genetickej biodiverzity organizmov a zapojenie do IBOL Slovenské národné múzeum 1,579,740 EUR 2015 Tovary Áno 2
Špecializované zariadenia pre výskum Národný ústav reumatických chorôb 5,285,600 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 7,170,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dobudovanie infraštruktúry pre biomedicínsky výskum Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 6,932,800 EUR 2015 Tovary Áno 1
Technologicke vybavenie CRT CRT - ELECTRONIC,spol. s r.o. Or.Lesná 91,600 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia laboratórií a učební prístrojovým, didaktickým a interiérovým vybavením Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5,660 EUR 2015 Tovary Nie 1
Laboratórne a meracie vybavenie pre Regionálne centrum eSMART UVP STU Mlynská dolina Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 645,500 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vybudovanie vedeckej infraštruktúry pre Centrum Eko–Glob-Klim Ústav ekológie Lesa SAV 7,166,900 EUR 2015 Tovary Áno 3
Laboratórne prístroje pre analýzy vody (EVO) Výskumný ústav vodného hospodárstva 1,760,408 EUR 2015 Tovary Áno 1
Technologické zariadenia pre Univerzitný vedecký park UK - Prístroje Univerzita Komenského v Bratislave 8,337,600 EUR 2015 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje pre analýzu vody SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,162,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 20,099 EUR 2014 Tovary Nie 1
Technická infraštruktúra výskumu a vývoja pre oblasť kotaktných a bezkontaktných metód merania Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2,757,360 EUR 2015 Tovary Áno 3
Zariadenie a vybavenie objektu Univerzitná veterinárska nemocnica, Objekt 40 Chirurgia a PGA malých zvierat. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2,915,333 EUR 2015 Tovary Áno 2
Laboratórna technika Výskumný ústav vodného hospodárstva 18,608,372 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dobudovanie infraštruktúry genetického laboratória MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. 2,212,500 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka prístrojového a laboratórneho vybavenia pre potreby výskumu a vývoja UCM v Trnave Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 14,999,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 200,807 EUR 2015 Tovary Nie 1
Modernizácia a konsolidácia laboratórnej a IKT infraštruktúry interdisciplinárneho výskumu a vývoja. Archeologický ústav SAV 3,294,264 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Výskumné centrum potenciálu biomasy Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 986,831 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Laboratorna technika Štátny veterinárny a potravinový ústav 331,800 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka prístrojového vybavenia Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 259,916 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dovybavenie nosnej výskumnej infraštruktúry laboratórií a pracovísk aplikovaného výskumu a vývoja Výskumného centra ŽU v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 661,000 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Zostava kompletných real-time PCR systémov s obslužným robotickým ramenom Štátny veterinárny a potravinový ústav 118,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plne automatizované laboratórne zariadenia pre izoláciu nukleových kyselín Štátny veterinárny a potravinový ústav 122,277 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada prístrojov pre výkon analýzy DNA Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 392,030 EUR 2017 Tovary Áno 1
Obnova laboratórnej infraštruktúry Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1,027,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inovatívne technológie v spoločnosti Slavia Industries, a. s._II Slavia Industries, a.s. 1,012,063 EUR 2018 Tovary Áno 1
Prístrojové vybavenie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 2,875,667 EUR 2018 Tovary Áno 4
Malé laboratórne prístroje pre stredoškolské súťaže Univerzita Komenského v Bratislave 133,495 EUR 2018 Tovary Nie 1
POVLAKOVACIA LINKA NOVEJ GENERÁCIE STATON, s.r.o. 893,755 EUR 2018 Tovary Áno 2
Multikomponentné zariadenie na vysokopresné zhotovenie jednoradových guľkových ložísk a meranie a kontrolu ich rozhodujúcich parametrov a charakteristík Slavia Industries, a.s. 1,401,815 EUR 2018 Tovary Áno 1
BD-ESIV Parafínový zalievací systém Fakultná nemocnica Trnava 6,720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny stropný držiak pre projektor alebo ekvivalent Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Set multikanálových mikropipiet Národný onkologický ústav 3,070 EUR 2016 Tovary Nie 1
Datalogger, tlaková meracia sonda na kontinuálne meranie hĺbky a teploty vody - Levelogger Junior 3001 (10m) Výskumný ústav vodného hospodárstva 820 EUR 2016 Tovary Áno 1
Petriho misky aseptické, sterilné, s vetracími otvormi Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sito – príslušenstvo pre malý laboratórny mlynček Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 114 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5,316 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technický materiál pre laboratórium Saneca Pharmaceuticals a. s. 5,750 EUR 2016 Tovary Áno 1
Sušiareň laboratórna VENTICELL 111 Standard Herbarius s.r.o. 2,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístroje a pomôcky na vybavenie lekárne Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 7,422 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farbiaci lineárny automat Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 28,990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sánkový mikrotom Nemocnica Poprad a. s. 15,526 EUR 2016 Tovary Nie 1
Študentský mikroskop RED 220 firmy Motic Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 693 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záznamník teploty s kontinuálnym meraním a USB interface, kalibrácia alebo ekvivalent Výskumný ústav vodného hospodárstva 534 EUR 2016 Tovary Áno 1
Datalogger, tlaková meracia sonda na kontinuálne meranie hĺbky a teploty vody - Levelogger Junior 3001 (10m) s príslušenstvom Výskumný ústav vodného hospodárstva 10,166 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zakrývací automat Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 26,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny prístroj - vodný kúpeľ a veko na vodný kúpeľ Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,133 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrazvukový vodný kúpeľ Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
50132131 Barnstead Pacific TII, zariadenie na úpravu vody Národný onkologický ústav 5,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
51028132 HERAtherm IGS180, biologický termostat Národný onkologický ústav 2,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
LEICA montovací automat CV5030 s príslušenstvom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 34,896 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sánkový mikrotóm Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 15,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje, vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1,965 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sánový mikrotóm LEICA SM2010R so spotrebným materiálom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 9,836 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový pH meter s príslušenstvom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 748 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky do laboratória a laboratórny materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 631 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky do laboratória a laboratórny materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 631 EUR 2016 Tovary Nie 1
automat na odparafinovanie, rehydratáciu a revitalizáciu FFPE tkanív alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 7,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Statív - Tripod pre umiestnenie a fixáciu oblohového skenera Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Miešadlo na malé roztoky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 168 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny digestor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4,320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Homogenizačný systém Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória - striekačkove filtre Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1,096 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkoobjemová centrifúga s chladením pre stáčanie krvných vakov vrátane príslušenstva Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 46,920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne váhy UNIVERZITA J. SELYEHO 557 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pomôcky na dovybavenie lekárne Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1,081 EUR 2016 Tovary Nie 1
Študentský mikroskop Motic RED-220 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2,448 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny prístroj Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Denzinometer Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo s ohrevom a teplotným čidlom Pt1000 a kalibračné roztoky (pufre) pre pH metre Technická univerzita v Košiciach 1,570 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a zariadenia (planžety, filtre, platne, tesnenia) Technická univerzita v Košiciach 4,501 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastový spotrebný materiál pre prácu s bunkovými kultúrami Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny multiparameter 3620 IDS SET C s príslušenstvom, alebo ekvivalent Výskumný ústav vodného hospodárstva 1,737 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál pre laboratória Štátny ústav pre kontrolu liečiv 11,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dvojkanálový single-tube fluorometer Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 31,410 EUR 2016 Tovary Nie 1
Analytické váhy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,393 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a vybavenie Saneca Pharmaceuticals a. s. 4,700 EUR 2016 Tovary Áno 1
Chromatografická kolóna Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 568 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autokláv Microjet Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,265 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,645 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hroty Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1,841 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, analytická kolona Výskumný ústav vodného hospodárstva 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, SmartPak, Millipak Výskumný ústav vodného hospodárstva 720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Otáčkomer Technická univerzita v Košiciach 528 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlaková pumpa, Etalónový tlakomer Technická univerzita v Košiciach 2,586 EUR 2016 Tovary Nie 1
PCR termocyklér s troma nezávislými blokmi Národný onkologický ústav 9,980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1,552 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pipety Eppendorf Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, extrakčná kolona Výskumný ústav vodného hospodárstva 760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompaktná horizontálna elektroforetická aparatúra a zdroj pre elektroforézu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 915 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čipy pre MULTINA MCE-202 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,533 EUR 2016 Tovary Nie 1
Eppendorf Safe-Lock mikroskúmavky na PCR a Eppendorf špičky na automatické pipety s filtrom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,162 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo ku analytickému sitovaciemu zariadeniu Technická univerzita v Košiciach 455 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konduktometer Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 659 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička pre laboratórne účely veľkokapacitná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vertikálny stolový parný autokláv laboratórny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
UV - VIS dvojlúčový spektrofotometer s integrovaným softvérom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovový držiak ampulí Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na zmrazovanie buniek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie a vybavenie prírodovedných laboratórií - pomôcky do fyzikálneho laboratória Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 5,127 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 267 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, Micropipets Výskumný ústav vodného hospodárstva 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie a spotrebný tovar Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, ochranná kolona Výskumný ústav vodného hospodárstva 450 EUR 2016 Tovary Áno 1
Sušiareň s nútenou cirkuláciou Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie - ONLINE INTERNAL STANDARD KIT ICAP Q Výskumný ústav vodného hospodárstva 1,340 EUR 2016 Tovary Nie 1
gélová elektroforéza Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 1,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Študentský mikroskop Motic RED-220 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,836 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sušiareň s programovateľným ohrevom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný mraziaci box na prepravu transfúznych liekov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mraznička na skladovanie transfúznych liekov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička na skladovanie transfúznych liekov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný chladiaci box na prepravu transfúznych liekov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, extrakčné kolónky Výskumný ústav vodného hospodárstva 1,720 EUR 2016 Tovary Nie 1
SafeBlue elektroforézový systém s transiluminátorom, Loading dye farbička Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1,659 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1,452 EUR 2016 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 649 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pracovné pomôcky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 208 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie do laboratória Technická univerzita v Košiciach 8,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie - svorka, závažie, držiak Technická univerzita v Košiciach 4,337 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie - záznamník nameraných hodnôt , silomer, teplomer, stroboskop Technická univerzita v Košiciach 3,510 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1,452 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronický programovateľný mikroinjektor s integrovaným kompresorom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6,336 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje, sklenené a plastové výrobky do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1,450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie a pomôcky Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastická kolónka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 667 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výveva membránová chemickym odolná KNF N 810.3FT.18 Herbarius s.r.o. 1,450 EUR 2016 Tovary Nie 1
"Vybudovanie prírodovedných laboratórií - didaktická technika - laboratórne prístroje" Gymnázium, Jablonská 5, Myjava 11,186 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednokanalove Mikropipety Eppendorf Reference Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie do laboratória Technická univerzita v Košiciach 8,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5,144 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termovízna kamera Technická univerzita v Košiciach 1,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlaková meracia sonda na kontinuálne meranie hĺbky a teploty vody - Levelogger Junior 3001 (10m) s príslušenstvom Výskumný ústav vodného hospodárstva 6,364 EUR 2016 Tovary Áno 1
Automatický analyzátor asfaltovej zmesi Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň, Parafilm, Sterilné disky, Petriho misky, Fľaša reagenčná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,355 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom zariadenia na simultánnu detekciu koncentrácií Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 20,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny inkubátor CO2 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trojfázové prenosné skúšobné zariadenie Slovenský metrologický ústav 15,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo s ohrevom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3,050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna trepačka Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál - kolóna, striekačkové filtre Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1,023 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál - kolóna, predkolóna Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1,079 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2,436 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rúrkový vzorkovač typu Friedinger pre odber hĺbkových vzoriek vody Výskumný ústav vodného hospodárstva 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Horizontálna elektroforéza Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrazvuková čistička s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diamantový nôž na ultratenké rezy v histológii Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tromboagitátor s inkubátorom Univerzitná nemocnica Bratislava 5,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna mraznička Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 459 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plôšky pre čeľuste skúšobného stroja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3,436 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sklá a hrebene k elektroforéze Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 202 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky - vybavenie biologického laboratória Gymnázium M. R. Štefánika 6,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
NMR kyvety pre SampleJet – automatizáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termostatický box - biologický inkubátor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny mikrobiologický inkubátor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cryo-gloves (špeciálne kryo-rukavice na prácu s tekutým dusíkom), držiak na rukavice, autoklávovateľné sáčky na laboratórny odpad Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 317 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybudovanie prírodovedných laboratórii - demonštračné súpravy Športové gymnázium 1,844 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybudovanie prírodovedných laboratórií - Demonštračná sada a mechanická pokusná súprava Športové gymnázium 2,106 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky - vybavenie chemického laboratória Gymnázium M. R. Štefánika 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky Gymnázium M. R. Štefánika 2,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje - trepačka, miešačka Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie na meranie príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v priestore Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre laboratórium Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 10,386 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aktualizácia systému LUCIA G na NIS Element Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 5,977 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tovaru k projektu: Zavedenie a štandardizácia technológie vyšetrenia genetických predispozícií k zriedkavým dedičným nádorovým ochoreniam pomocou masívneho paralelného sekvenovania Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 52,447 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a vybavenie - elektróda Výskumný ústav vodného hospodárstva 670 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, chromatografická kolona Výskumný ústav vodného hospodárstva 708 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oxygraf – multisenzorický systém kombinovaný s fluorometrom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 47,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie do laboratória, vialky, zátky Výskumný ústav vodného hospodárstva 190 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hematologický analyzátor Národná transfúzna služba SR 5,880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kruhový polarimeter Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,272 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup laboratórneho vybavenia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 301 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 770 EUR 2017 Tovary Nie 1
Box na podložné sklíčka Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a prístroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 132 EUR 2017 Tovary Nie 1
Héliový pyknometer Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 24,995 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dokumentačný systém s PC a reagenciami Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 27,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a vybavenie Saneca Pharmaceuticals a. s. 18,000 EUR 2017 Tovary Áno 1
Mikrotitračný spektrofotometer s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5,274 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termoblok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 864 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a príslušenstvo Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1,228 EUR 2017 Tovary Nie 1
Indukčné magnetické miešadlo Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1,372 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a vybavenie Saneca Pharmaceuticals a. s. 18,000 EUR 2017 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje a vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dewarova nádoba Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 876 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálny Luxmeter Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 59 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anemometer Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Envirometer Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 299 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístrojové vybavenie UNIVERZITA J. SELYEHO 15,209 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlaková meracia sonda na kontinuálne meranie hĺbky a teploty vody - Levelogger Junior 3001 (10m) Výskumný ústav vodného hospodárstva 2,520 EUR 2017 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje a vybavenie - elektróda/ sonda Výskumný ústav vodného hospodárstva 2,233 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fotopasce s príslušenstvom Zoologická záhrada 2,349 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 104 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1,575 EUR 2017 Tovary Nie 1
Deutériová lampa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 632 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a prístoje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 346 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a vybavenie - meracia sonda Výskumný ústav vodného hospodárstva 1,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2,689 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, kolóny Výskumný ústav vodného hospodárstva 2,799 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 10,133 EUR 2017 Tovary Nie 1
Deutériová lampa pre spektrometer Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Minicentrifúga Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 261 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termálny cyclér 32 jamkový a náhradný blok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2,135 EUR 2017 Tovary Nie 1
Respirabilná pena pre odber vzoriek ovzdušia, filter zo sklenného vlákna Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 175 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trepačka Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,097 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antropometrický prístroj InBody s brašňou na prenos Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7,266 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál - striekačkové filtre Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne zariadenia pre testovanie lítium ionových batérií Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 11,680 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie na meranie terénnych parametrov podzemných vôd in situ. Slovenský hydrometeorologický ústav 59,220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set biologických mikroskopov s kamerou a softvérom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2,160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna váha Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 410 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, analytická kolona Výskumný ústav vodného hospodárstva 690 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4,104 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hliníkové viečka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 26 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne miešadlá Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1,638 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava na elektroforézu nukleových kyselín so zdrojom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie na elektroforézu Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 336 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístrojová technika Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,337 EUR 2017 Tovary Nie 1
Manuálny rotačný mikrotóm LEICA RM2235 Fakultná nemocnica Trnava 11,376 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aparatúra pre horizontálnu elektroforézu s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 482 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň bez nútenej cirkulácie vzduchu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1,115 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolná centrifúga Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,304 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna váha Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a chemikálie Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1,379 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednopaprskový spektrofotometer V-10 Plus alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 852 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup duálneho atómového absorpčného spektrometra (AAS) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 53,015 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ďalekohľad Helios Solana 10 x 50 alebo ekvivalent Slovenské národné múzeum 359 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6,223 EUR 2017 Tovary Nie 1
spektrofluorometer s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vortex jednoduchý s adaptérom na 96-jamkové platničky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 440 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroje pre biomedicínsku chémiu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 9,209 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne váhy Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
PCR termocyklér s 96 jamkovým blokom Národná transplantačná organizácia 17,576 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kolóna, predkolóny Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1,576 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplnenie laboratórneho vybavenia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,768 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne zariadenie - Trepačka Výskumný ústav vodného hospodárstva 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,750 EUR 2017 Tovary Nie 1
HELAGO RCT basic - Magnetická miešačka s ohrevom alebo ekvivalent - 1 kus + príslušenstvo VIPO a.s. 710 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie UNIVERZITA J. SELYEHO 2,306 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje, vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2,550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 560 EUR 2017 Tovary Áno 1
Digitálna byreta 50 ml s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 829 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hematologický analyzátor Národná transfúzna služba SR 5,880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kvapalinový chromatograf s kvartérnou analytickou pumpou a s DAD detektorom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 26,250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória, feltre Výskumný ústav vodného hospodárstva 75 EUR 2017 Tovary Áno 1
Klimatická komora Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 65,148 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie na výrobu ultračistej vody z vodovodnej vody Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
1. rotačná vertikálna odparka, 2. magnetické miešadlá s ohrevom, teplotným čidlom a upínacím systémom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7,770 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre bunkové kultúry Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,032 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projekt miRNA4 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,570 EUR 2017 Tovary Nie 1
PCR termocyklér s 96 jamkovým blokom Národná transplantačná organizácia 14,646 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup laboratórnych prístrojov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 172,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne potreby a chemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 229 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a zariadenia - Súbor na hodnotenie zdravotnej nezávadnosti kozmetických výrobkov Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 184,170 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a zariadenia -súbor na detekciu kvality zložiek životného prostredia Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 122,879 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny a spotrebný materiál chemický a biochemický Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne produkty pre molekulárne analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,534 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2,219 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne zariadenie, spotrebný materiál a chemikálie UNIVERZITA J. SELYEHO 1,323 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, analytická kolóna Výskumný ústav vodného hospodárstva 1,820 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, kolónky Výskumný ústav vodného hospodárstva 1,570 EUR 2017 Tovary Nie 1
Blokový termostat Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,680 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chromatografická plynová kolóna Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 552 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie laboratórnej miestnosti Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 381 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroj na holterové monitorovanie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroj na zhotovovanie vzoriek zo zmrazených rastlinných pletív Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 21,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Homogenizátor mechanický- spracovanie potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2,423 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sušiarne s nútenou cirkuláciou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8,182 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne trepačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,489 EUR 2017 Tovary Nie 1
Teplotný/vlhkostný dataloger Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3,005 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filtračný papier pre kvantitatívnu analýzu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hliníkové viečka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 310 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 150,960 EUR 2017 Tovary Nie 1
Snímač indukčného prietokomera s oddeleným prevodníkom signálu DN150/PN16 Výskumný ústav vodného hospodárstva 2,370 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroforetický systém pre 8 gélov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne váhy a chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,609 EUR 2017 Tovary Nie 1
Quest ATR nástavec Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5,340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spektrofotometer Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1,694 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 310 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje, pomôcky a zariadenia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8,582 EUR 2017 Tovary Nie 1
Držiak s vložkou pre prípravu tenkých fólií s priemerom 3mm určených pre TEM analýzu. Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1,528 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje - sušiareň, miešadlo, taniere, výveva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3,550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroj spektrofotometer jednolúčový s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2,033 EUR 2017 Tovary Nie 1
PH meter Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spirometer s PC, vyhodnocovacím programom a tlačiarňou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3,360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Horizontálna elektroforéza Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1,540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z kovu - držiak, trojnožka, kliešte, stojan Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 412 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrocentrifúga Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 336 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronické laboratórne váhy Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 490 EUR 2017 Tovary Nie 1
poloautomatizovaný rotačný mikrotóm Fakultná nemocnica Nitra 13,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ohrievaný držiak na kyvety pre Specord 50 Plus Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5,940 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sušiareň Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1,280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Očkovací rotačný stolček Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 508 EUR 2017 Tovary Nie 1
Muflová pec, sušiareň, vodný kúpeľ Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2,628 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pipetové špičky 1000µl (tisíc mikrolitrové), kompatibilné s Biohit (prípadne Smart, NichipetEx) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 492 EUR 2017 Tovary Áno 1
Laboratórne vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 925 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 305 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sústava na vákuovú separáciu tuhej fázy od kvapaliny Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1,819 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie na odparafinovanie, revitalizáciu a rehydratáciu Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 10,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Muflová pec, sušiareň, vodný kúpeľ Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2,628 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzna pumpa s dávkovačom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,735 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň bez nútenej cirkulácie vzduchu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1,115 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a prístroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,491 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hliníkový uzáver s pružinou Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 124 EUR 2017 Tovary Nie 1
hrebene do horizontálnej elektroforézy Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroskopy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2,894 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 227 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 534 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spektrofotometer Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4,825 EUR 2017 Tovary Nie 1
Totálna stanica Leica FlexLine TS06 Plus alebo ekvivalent Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 11,798 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, analytická kolona Výskumný ústav vodného hospodárstva 1,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrazvukový kúpeľ Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 433 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál pre prácu s HPLC Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,232 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8,443 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroskop so studeným svetlom a kamerou do okuláru Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1,698 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzna pumpa s dávkovačom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
BioSpec-nano spektrofotometer s príslušenstvom alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3,487 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multipette E3x a Eppendorf ep Dualfilter Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,886 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lupa s rukoväťou a LED osvetlením Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED stolová lampa s lupou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie na separáciu bielkovín - vertikálna elektroforéza Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1,508 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) Stredná zdravotnícka škola 257 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie pre mikroskopické analýzy Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 67,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezkontaktný optický dilatometer Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 77,280 EUR 2017 Tovary Áno 1
Predzosilovač Com – Power PAL-010 High Gain Preamplifier 100 Hz – 30 MHz Technická univerzita v Košiciach 2,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hematologický analyzátor Národná transfúzna služba SR 5,880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie UNIVERZITA J. SELYEHO 2,490 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2,945 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
0218 PT Link Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístroj na automatickú izoláciu DNA Národná transplantačná organizácia 10,349 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2,991 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tesnenie na dvere autoklávu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 91 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 420 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 875 EUR 2018 Tovary Nie 1
lyofilizačný systém s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 13,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Denzitometer Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 780 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, SmartPak, Millipak Výskumný ústav vodného hospodárstva 720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie - podstava, tyč na laboratórny sojan Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 422 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - mikroskúmavka, prúžok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 216 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlbokomraziaci box Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 9,750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vet HDO Monitor komplet s tromi manžetami Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,803 EUR 2018 Tovary Nie 1
NGS zostava (Next generation sequencing) Národný onkologický ústav 158,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetické miešačky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 575 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ultrazvukový homogenizátor Bandelin Sonopuls HD 4200 alebo ekvivalent Technická univerzita v Košiciach 5,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
In situ analyzátor pracujúci na princípe laserovej difrakcie na meranie, transportu, veľkosti a koncentrácie častíc v povrchovej vode Výskumný ústav vodného hospodárstva 50,067 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laboratórne vybavenie, analytická kolona Výskumný ústav vodného hospodárstva 788 EUR 2018 Tovary Nie 1
Picoscope, Osciloskop, RLC mostík, Tester inštalácií, Termovízna kamera, Priemyselný robot Nitriansky samosprávny kraj 36,854 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo s ohrevom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 40 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reflektometer Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 879 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14,932 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laboratórne spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,420 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sušiaci a napínací stolček pre histológiu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,046 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlaková meracia sonda na kontinuálne meranie hĺbky a teploty vody - Levelogger Junior 3001 (10m) s príslušenstvom Výskumný ústav vodného hospodárstva 6,520 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,010 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrobiologický inkubátor s prirodzenou cirkuláciou vzduchu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2,350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - prúžok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 146 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne zariadenie - deuteriová lampa Výskumný ústav vodného hospodárstva 1,111 EUR 2018 Tovary Nie 1
Real-time PCR systém Štátny veterinárny a potravinový ústav 44,760 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje - LightCycler 480 Instrument II systém alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 9,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 50 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kolóny a predkolónky 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2,550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kolóna pre HPLC Ústav zoológie SAV 370 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sada ponorných čerpadiel úzkoprofilových vrtov Výskumný ústav vodného hospodárstva 55,317 EUR 2018 Tovary Áno 1
Prístrojová technika Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 420 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a vybavenie - sondy / elektródy Výskumný ústav vodného hospodárstva 22,356 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 257 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, predkolóny, kolóny LC Výskumný ústav vodného hospodárstva 5,205 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórna mini trepačka s kolísavým pohybom platformy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 396 EUR 2018 Tovary Nie 1
Analytická váha Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 960 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický varič, tlakový hrniec Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 120 EUR 2018 Tovary Nie 1
Minitrepačka IKA Vortex lab dancer a trepačka IKA Vortex Genius 3 alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 708 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projekčné plátno ELITE SCREENS, roleta s elektrickým motorom, 125" (16: 9), 155,7x276,9cm, matne biele plátno, čierne okraje, čierne telo (PN: Electric125H) Národný onkologický ústav 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ohrevná doska Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 480 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čepieľky do mikrotómu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 205 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitorovacie a mapovacie zariadenia Zoologická záhrada 31,195 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4,252 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dvojmiestny prístroj na stanovenie čísla poklesu s príslušenstvom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 25,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automatický izolátor nukleových kyselín Národný onkologický ústav 14,999 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikroskop a kamera Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje - Geigerov čítač pre kontrolu rádioaktivity, prenosný doppler Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 924 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automatizovaná koncentračná jednotka na odparovanie vzoriek pomocou inertného plynu s ohrevom vo vodnom kúpeli Štátny veterinárny a potravinový ústav 14,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny pracovný box Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,662 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automatický potenciometrický titrátor Štátny veterinárny a potravinový ústav 14,839 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny prístroj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3,279 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 120 EUR 2018 Tovary Nie 1
Strihacie strojčeky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 714 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzny systém Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2,198 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vibračné zariadenie s klzným stolom Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 264,079 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo s ohrevom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výhrevná digitálna doska s keramickým povrchom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 371 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a zariadenia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12,134 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne zariadenia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4,836 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálna liaheň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 514 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup laboratórnych prístrojov - mikrofluidný spektrofotometer, automatický purifikačný systém, verzia 2 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 33,780 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo s ohrevom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inkubátor s chladením Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,557 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikroskop Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1,634 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálna valčeková trepačka a laboratórne pomôcky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2,771 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručná ELISA premývačka DYNAWASH - E alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 780 EUR 2018 Tovary Nie 1
SPME Holder manual Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 563 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístrojová technika Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 583 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny plast a pipety Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2,225 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 3,542 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 445 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ponorné čerpadlo 3+1 do úzkoprofilového vrtu Výskumný ústav vodného hospodárstva 666 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3,072 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny plastový materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 55 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, analytická kolona Výskumný ústav vodného hospodárstva 1,050 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1,895 EUR 2018 Tovary Nie 1
Genetický analyzátor novej generácie Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 45,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 122 EUR 2018 Tovary Nie 1
Otoskop halogénový Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 289 EUR 2018 Tovary Nie 1
zlatom potiahnuté polykarbonátové filtre Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Modulované depozičné zariadenie na báze ARC technológií na pokrývanie nadrozmerných komponentov AGAPA s.r.o. 330,000 EUR 2018 Služby Áno 1
Laboratórne prístroje pre vedu a výskum - horizontálna elektroforéza Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
SPME vlákna Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 478 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2,950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny zdroj regulovateľný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 213 EUR 2018 Tovary Nie 1
manometre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100 EUR 2018 Služby Nie 1
Obstaranie inovatívnych technológií pre spoločnosť ELSAM, s.r.o. ELSAM, s. r. o. 394,470 EUR 2018 Tovary Áno 5
Obstaranie inovatívneho strojno-technologického vybavenia - VUP, a.s. ( VO2) VUP, a.s. 169,963 EUR 2018 Tovary Áno 5
Obstaranie inovatívneho strojno-technologického vybavenia - VUP, a.s. VUP, a.s. 221,355 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje pre analýzu vody a sedimentov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,405,380 EUR 2018 Tovary Áno 1