CPV kód

30232110-8

Laserové tlačiarne

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 116 525 EUR
Gymnázium Antona Bernoláka 1 244 EUR
Slovenská správa ciest 2 3 630 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 9 491 EUR
Mesto Malacky 1 300 EUR
Mesto Považská Bystrica 3 6 791 EUR
Mesto Prešov 1 5 700 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 1 690 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11 13 474 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 708 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 7 400 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 3 090 EUR
Mesto Kolárovo 2 1 195 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 477 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 14 111 160 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 83 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 200 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4 102 467 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 7 35 352 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 5 16 855 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 2 2 499 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 215 549 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 2 15 789 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 118 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 16 118 470 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 26 900 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 2 596 EUR
Generálna prokuratúra SR 7 9 470 EUR
Mesto Piešťany 1 0 EUR
Dopravný úrad 1 149 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 0 EUR
Mesto Komárno 1 171 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 50 16 899 EUR
Krajský súd v Košiciach 1 681 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 973 EUR
Mesto Spišská Nová Ves 1 942 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 615 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 2 3 353 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 4 3 354 EUR
Okresný súd Nitra 6 3 225 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 3 5 723 EUR
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 2 3 760 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 6 7 628 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 9 000 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 14 2 321 EUR
Mesto Humenné 1 3 333 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 2 451 EUR
Mesto Košice 1 1 917 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 20 8 589 EUR
Mesto Senica 4 3 691 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 3 1 392 226 EUR
Mesto Nové Zámky 1 300 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 225 EUR
Slovenské národné múzeum 7 3 712 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 118 333 EUR
Stredná odborná škola 2 1 141 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 242 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 22 21 922 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 9 32 997 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 2 9 433 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 17 5 695 EUR
IUVENTA 1 1 416 EUR
Mesto Michalovce 8 6 587 EUR
Mesto Tornaľa 3 0 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 2 948 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 3 902 EUR
Mesto Kežmarok 2 789 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 12 8 803 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 717 EUR
Záchranná služba 3 11 514 EUR
Mesto Hlohovec 1 282 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 3 083 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 7 3 145 EUR
Mesto Zvolen 1 1 914 EUR
Obec Varhaňovce 3 1 137 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 4 335 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 5 2 542 EUR
Krajská prokuratúra 1 33 208 EUR
Národné rehabilitačné centrum 2 595 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 10 1 787 EUR
Gymnázium 1 123 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 6 1 575 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 6 4 502 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 5 984 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 935 EUR
Slovenský pozemkový fond 1 14 690 EUR
Okresný súd Topoľčany 2 1 590 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 39 30 674 EUR
Národný bezpečnostný úrad 3 44 091 EUR
Krajský súd v Trnave 3 7 730 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 4 4 434 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 4 515 EUR
Okresný súd Piešťany 2 2 215 EUR
Okresný súd Revúca 1 1 650 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 174 414 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 5 1 049 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 1 0 EUR
Ústav polymérov SAV 1 290 EUR
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 1 2 200 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 3 809 EUR
Obec Šoporňa 1 0 EUR
Ústav zoológie SAV 1 83 EUR
Okresný súd Zvolen 1 471 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 6 7 963 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 5 16 224 EUR
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 1 298 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 10 11 934 EUR
Gymnázium 1 292 EUR
Encyklopedický ústav SAV 2 1 037 EUR
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 48 698 EUR
Okresný súd Brezno 1 1 625 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 1 985 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 408 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 3 0 EUR
Ústav informatiky SAV 2 552 EUR
Krajská prokuratúra 4 11 871 EUR
Okresný súd Bratislava III 1 2 603 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 2 366 EUR
Okresný súd Bratislava I 2 34 905 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 151 EUR
Vojenský historický ústav 2 0 EUR
Výpočtové stredisko SAV 2 1 136 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 5 1 084 EUR
reklama BARTOŠ, s.r.o. 4 169 018 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 4 1 182 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 740 EUR
Protimonopolný úrad SR 2 3 017 EUR
Dopravná akadémia 1 180 EUR
Hlavný banský úrad 1 58 EUR
Spojená škola 1 90 EUR
Základná škola Šrobárova 1 278 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 917 EUR
Ústav merania SAV 7 51 EUR
Centrum polygrafických služieb 1 117 000 EUR
Okresný súd Bratislava II 6 3 744 EUR
Okresný súd Rimavská Sobota 1 3 167 EUR
Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 3 282 EUR
Domov sociálnych služieb 2 673 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 10 3 814 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 534 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 7 1 734 EUR
Okresný súd Humenné 4 733 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 2 417 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 2 400 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 2 1 060 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 1 173 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 1 654 EUR
Krajský súd v Prešove 1 3 185 EUR
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 1 316 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 192 EUR
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 4 2 388 EUR
Inšpektorát práce Bratislava 1 1 471 EUR
Základná škola Ulica 17. novembra 31, Sabinov 1 10 967 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 4 451 EUR
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 2 1 148 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2 1 150 EUR
Úrad vládneho auditu 5 13 525 EUR
Stredná odborná škola stavebná 2 225 EUR
Základná škola Michalovce Krymská 5 1 228 EUR
Základná škola Michalovce Okružná 17 3 1 465 EUR
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava 1 1 333 EUR
Okresný súd Trnava 2 3 749 EUR
Mestská knižnica Ružomberok 2 696 EUR
Okresný súd Žilina 2 940 EUR
Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda, M.A.Beňovského 371/45, 922 03 Vrbové 1 219 EUR
Okresný súd Lučenec 1 1 542 EUR
Turčianska knižnica v Martine 1 2 000 EUR
Okresný súd 3 5 125 EUR
evocom s. r. o. 1 69 795 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DATALAN, a.s. 2 19 944 EUR
AutoCont SK a.s. 8 52 897 EUR
F.A.T., s.r.o. 2 9 225 EUR
Gratex International, a.s. 2 6 150 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 11 2 900 EUR
PcProfi, s.r.o. 4 3 723 EUR
SOFTLINE SERVICES, a. s. 12 240 232 EUR
KODYS SLOVENSKO, s r.o. 1 454 EUR
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. 1 4 158 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 3 940 EUR
Tecton, a.s. 1 2 225 EUR
WINCOR NIXDORF s.r.o. 2 15 540 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 1 1 333 EUR
Impromat-Slov spol. s r.o. 4 174 829 EUR
CINEMA+ spol. s r.o. 7 451 669 EUR
SUNSOFT plus spol. s r.o. 1 180 EUR
PC SEMA, s.r.o. 2 63 678 EUR
Datacomp s.r.o. 7 2 420 EUR
Ing. Peter Švec - ATIS 2 975 EUR
elfa, s.r.o. 4 1 156 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 10 49 862 EUR
BD Plus s. r. o. 2 2 991 EUR
COMPEX DATA s.r.o. 1 316 EUR
TREND SLOVAKIA, s.r.o. 2 889 760 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 26 47 380 EUR
PosAm, spol. s r.o. 2 119 983 EUR
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 3 8 491 EUR
Grex SK, s. r. o. 2 285 EUR
CBC Slovakia s.r.o. 3 188 581 EUR
ITSK, s.r.o. 141 118 269 EUR
P E R G A M O N spol. s r.o. 5 39 420 EUR
KASI a.s. 1 70 628 EUR
Zero Košice spol. s r.o. 1 398 EUR
DD21 s.r.o. 19 17 366 EUR
PRINTO s.r.o. 2 1 244 EUR
TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o. 3 7 154 EUR
Top Soft BSB, s.r.o. 1 268 EUR
COPY & PRINT OFFICE BB, s.r.o. 1 1 749 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 55 71 383 EUR
MB TECH BB s.r.o. 6 93 053 EUR
UHAL trade s.r.o. 1 31 990 EUR
Next Team, s.r.o. 7 21 202 EUR
FINISH v.o.s 1 46 500 EUR
ELECTRON spol. s r.o. 1 19 900 EUR
A.S.E.P., spol. s r.o. 4 79 308 EUR
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o. 1 0 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 250 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 4 2 554 EUR
nanoTECH s.r.o. 10 12 291 EUR
V-bit, spol.s.r.o. 2 3 603 EUR
ATECH.NET s.r.o. 3 4 058 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 7 10 423 EUR
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 1 952 EUR
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 2 383 EUR
H a S Nitra, spol. s r. o. 1 79 EUR
One Print s.r.o. 2 15 267 EUR
PRINT TRADE s.r.o. 15 6 395 EUR
MAGNUS COMPANY, s.r.o. 1 0 EUR
IKARO s.r.o. 4 5 506 EUR
Simply supplies s.r.o. 18 28 216 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 12 19 198 EUR
Doman Servis s. r. o. 1 118 EUR
Martin Gall - MG COMP 2 1 463 EUR
EKO TONER s.r.o. 2 218 EUR
Ing.Jaroslav Kmeť - TONER 6 11 908 EUR
SERVISUJEM, s. r. o. 5 7 895 EUR
ABCOM Košice s.r.o. 9 3 432 EUR
M I K R O H U K O , spol. s r.o. 1 0 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 2 16 245 EUR
JANUS SK, spol. s r.o. 8 29 082 EUR
REFICIER JTL, s.r.o. 1 2 200 EUR
FaxCopy Pro s. r. o. 1 1 083 EUR
SHARK Computers, a.s. 2 890 EUR
TechAid s.r.o. 1 3 440 EUR
MICOMP spol. s r.o. 2 2 933 EUR
DATAROOM s.r.o. 8 6 379 EUR
JRM Slovakia, s.r.o. 1 220 EUR
Copia Slovakia, s.r.o. 2 9 372 EUR
Tecprom-Trifit spol. s r.o. 1 600 EUR
Alfa office, s r.o. 1 615 EUR
Maroš Bračok - ONE.NET 3 2 027 EUR
RENTON SK s.r.o. 1 197 EUR
Applipower, s.r.o. 1 57 066 EUR
MARSANN IT, s.r.o. 6 3 330 EUR
ETHOS Technology, s.r.o. 1 717 EUR
Sk - technik, s.r.o. 1 7 125 EUR
GNOMA, s.r.o. 6 3 813 EUR
realshop.sk, s.r.o. 1 9 999 EUR
EUROtoner, s.r.o. 2 622 EUR
Andrej Holka 9 36 186 EUR
C.solution s.r.o. 1 325 EUR
ANUR s.r.o. 3 660 EUR
FAX & COPY Prešov, spol. s r. o. 3 1 119 EUR
Chránená dielňa ALFA s.r.o. 1 1 660 EUR
NETCOM Závodský s.r.o. 1 360 EUR
flex-it, s.r.o. 3 1 965 EUR
HENRYSO, s.r.o. 26 31 409 EUR
GRIPEX s.r.o. 1 3 496 EUR
Setop, s.r.o. 2 1 471 EUR
HARD PLUS, s.r.o. 1 88 EUR
Future Technologies, a.s. 2 408 EUR
PHC Slovakia s.r.o. 1 908 EUR
ZILLION quadrate, s.r.o. 6 977 EUR
X logistics, s.r.o. 12 3 637 EUR
KASON, s.r.o. 9 5 620 EUR
XO corp. s. r. o. 1 69 795 EUR
HS technology s.r.o. 1 65 EUR
LevServis, s.r.o. 2 9 000 EUR
DIGIMAT, s.r.o. 1 8 689 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup tlačiarní a multifunkčných zariadení Slovenská inovačná a energetická agentúra 174 414 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka a inštalácia produkčných rýchlotlačiarní vrátane poskytovania súvisiacich služieb Sociálna poisťovňa, ústredie 888 360 EUR 2014 Tovary Nie 1
"Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti reklama BARTOŠ, s.r.o. zavedením inovatívnej tlačiarenskej technológie" reklama BARTOŠ, s.r.o. 169 018 EUR 2015 Tovary Áno 4
Nákup tlačiarní a multifunkčných zariadení Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 179 975 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Výpočtová technika IT 12/2015 Univerzitná nemocnica Bratislava 10 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro M127fn A4 /alebo ekvivalent/ a disky WD Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 3 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň HP LJ P1102 W - nová, Laserová tlačiareň HP LJ P 1102 - nová, Toner CE 285A, Laserová tlačiareň HP LJ MFP M 127 FN- nová, Tienený kábel A/B Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 924 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska laserová čiernobiela tlačiareň HP LaserJet Pro 400 M401dne alebo ekvivalent Dopravná akadémia 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska multifunkčná laserová tlačiareň HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 370 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň HP Laser Jet Pro 400 M401d Okresný súd Bratislava II 2 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň HP Laser Jet Pro P1102 Okresný súd Bratislava II 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
vypočtová technika Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 052 EUR 2016 Tovary Nie 1
laserová tlačiareň sieťová HPLJ Enterprise P3015dn Okresný súd Banská Bystrica 4 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
tlačiareň štítkov Zebra ZXP3 - jednostranná Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika IT 12/2015 Univerzitná nemocnica Bratislava 10 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
laserové čiernobiele multifunkčné zariadenie 1ks, pevný disk 3,5“ 6000GB 1ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne, 2 ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
180 kusov laserových, čiernobielych tlačiarní Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 19 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové multifunkčné zariadenie s automatickou obojstrannou tlačou a spotrebný materiál Ústav polymérov SAV 386 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s LCD monitorom a čierno bielou tlačiarňou A4 Fakultná nemocnica Trnava 5 856 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebná laserová duplexná sieťová tlačiareň Canon i-SENSYS LBP7210Cdn alebo ekvivalent Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 144 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska multifunkčná laserová tlačiareň HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn alebo ekvivalent Mesto Kolárovo 1 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie 4 v 1 - tlačiareň, skener, kopírka, fax Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 271 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň HP Laser Jet Pro P1102 Okresný súd Bratislava II 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 8 ks HP LaserJet Pro 400 M401dne Generálna prokuratúra SR 2 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová farebná tlačiareň so skenerom (HP Color LaserJet Pro M277dw alebo ekvivalent) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP Color LaserJet Pro MFP M277dw JetIntelligence resp. ekvivalent Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon LBP-6310dn Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne Hewlett Packard Okresný súd Bratislava III 3 820 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň OKI MC562dnw Výpočtové stredisko SAV 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebné laserové multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
180 kusov laserových, čiernobielych tlačiarní Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 19 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň HP Laser Jet Pro P1102 Okresný súd Bratislava II 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
farebná laserová tlačiareň, scaner, kopírka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová farebná multifunkčná tlačiareň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske multifunkčné laserové zariadenie, iná výpočtová technika Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačové zariadenia (HP LaserJet Pro M402dn alebo ekvivalent) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia , príslušenstvo PC Krajský súd v Trnave 3 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné tlačiarne Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 316 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebné multifunkčné zariadenie Centrum vedecko-technických informácií SR 3 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro M521dn Mesto Kežmarok 680 EUR 2016 Tovary Áno 1
laserové farebné multifunkčné zariadenie, prezentér 2 ks, diktafón Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 935 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia , príslušenstvo PC Krajský súd v Trnave 3 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup farebných multifunkčných kopírovacích strojov RICOH MP C2011SP Slovenský pozemkový fond 28 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie čiernobiele Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 376 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenie Fakultná nemocnica Trenčín 5 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačové zariadenia (HP Color LaserJet Enterprise M552dn alebo kompatibilné) Najvyšší súd Slovenskej republiky 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske čiernobiele laserové tlačiarne s prídavným zariadením pre tlač obálok Mesto Michalovce EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebné multifunkčné zariadenie Centrum vedecko-technických informácií SR 875 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačové zariadenia (HP LaserJet Pro M402dn alebo ekvivalent) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová multifinkčná tlačiareň Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 370 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 340 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne a multifunkčné zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserove čierno-biele tlačiarne s 1 podavačom-11ks, laserove čb. tlačiarne s 2 podavačmi- 19ks, laserové čb.multifunkčné zariadenia-11ks, USB kábel prepojovací-41ks Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 4 039 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 340 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň Hlavný banský úrad 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 12ks tlačiarní Generálna prokuratúra SR 4 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová farebná tlačiareň/scanner/kopírka Brother DCP-9020 CDW Domov sociálnych služieb 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Okresný súd Humenné 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenie Fakultná nemocnica Trenčín 5 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
180 kusov laserových, čiernobielych tlačiarní Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 19 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň CANON i-SENSYS MF3010 Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 105 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT zariadenia pre potreby školy Základná škola Ulica 17. novembra 31, Sabinov 14 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro M127fn A4 alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiele laserové multifunkčné zariadenie Centrum vedecko-technických informácií SR 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika IT 03/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 9 040 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne a multifunkčné zariadenia Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 167 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiela multifunkčná laserová tlačiareň Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup laserových tlačiarní a multifunkčných zariadení Mesto Piešťany 2 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň s prioritným podávačom Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň , skartovač, káble, monitor, MS office Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup veľkokapacitnej laserovej tlačiarne Mesto Prešov 9 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika IT 03/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 9 040 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie HP LaserJetPro500 M570dn Gréckokatolícka charita Prešov 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifukčné tlačiarne a spotrebný materiál Národné centrum zdravotníckych informácií 11 988 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup malých laserových tlačiarní a originálneho spotrebného materiálu k týmto tlačiarňam Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 5 946 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska multifunkčná laserová tlačiareň HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn alebo ekvivalent Mesto Kolárovo 390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň, multifunkčné zariadnie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 318 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie HP LaserJetPro500 M570dn Gréckokatolícka charita Prešov 845 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň laserová, čiernobiela, obojstranná tlač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne Národný bezpečnostný úrad 1 142 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň OKI MC562dnw a spotrebný materiál Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 478 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná čiernobiela Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 167 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie HP LaserJetPro500 M570dn alebo ekvivalent Gréckokatolícka charita Prešov 845 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň Canon i-SENSYS MF212w alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiela multifunkčná laserová tlačiareň Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 85 EUR 2016 Tovary Nie 1
laserové farebné multifunkčné zariadenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
laserové tlačiarne sieťové Krajská prokuratúra 4 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač alebo ekvivalent Gréckokatolícka charita Prešov 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne a multifunkčné zariadenia Mesto Považská Bystrica 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske multifunkčné laserové zariadenia Konica Minolta Bizhub 215 set + príslušenstvo Mesto Zvolen 2 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové farebné multifunkčné zariadenie, tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová multifunkčná tlaciareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebná laserová duplexná sieťová tlačiareň Canon i-SENSYS LBP7210dn alebo ekv. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 572 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň, multifunkčné zariadnie, usb kľúč, externý HDD Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 613 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika IT 05/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 10 830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň Canon i-SENSYS MF229dw vrátane príslušenstva podľa špecifikácie na stránkach výrobcu; 3 ks - Kazeta 737 (originálny toner) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 455 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 5ks tlačiarní Generálna prokuratúra SR 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
tlačiareň Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 080 EUR 2016 Tovary Nie 1
tlačiarne,akumulátory,LCD monitor, zdroj,MS office, klavesnica Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 096 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne, multifunkčné zariadenie, skartovacie stroje Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 505 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie HP Color LaserJetPro M477fdn CF378A, originál tonerové kazety HP Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska technika Stredná odborná škola 685 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebná laserová tlačiareň Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 370 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s LCD monitorom Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 108 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová farebná multifunkčná tlačiareň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s LCD monitorom a čierno bielou tlačiarňou A4 Fakultná nemocnica Trnava 11 940 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové multifunčkné zariadenie A4 - HP Color LaserJet Pro MFP M44fn alebo ekvivalent Mesto Tornaľa 449 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebná laserová tlačiareň Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 370 EUR 2016 Tovary Nie 1
tlačiareň, myš Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkcna laserova ciernobiela tlaciaren HP LaserJet Pro MFP M125nw Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiela multifunkčná laserová tlačiareň Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
tlačiareň, USB Hub, USB kľúč Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 108 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Univerzitná nemocnica Bratislava 10 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
laserová multifunkčná tlačiareň Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 207 EUR 2016 Tovary Nie 1
laserové čiernobiele multifunkčné zariadenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 115 EUR 2016 Tovary Nie 1
laserové tlačiarne sieťové Krajská prokuratúra 3 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne Národný bezpečnostný úrad 48 528 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske multifunkčné farebné laserové zariadenie Mesto Humenné 4 610 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová farebná tlačiareň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery, MFZ, myš. káble Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
laserové tlačiarne sieťové Krajská prokuratúra 3 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň Okresný súd Humenné 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebné laserové multifunkčné zariadenie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň HP Color LaserJet Pro MFP M277 dw JetIntelligence Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie- farebné Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Gréckokatolícka charita Prešov 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové multifunčkné zariadenie A4 - HP LaserJet Pro M125a alebo ekvivalent alebo ekvivalent Mesto Tornaľa 119 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebná laserová tlačiareň Canon i-Sensys LBP-7100Cn alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 142 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka laserových tlačiarní HP a skeneru Canon alebo ich ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň HP Laser Jet Pro M402d Okresný súd Bratislava II 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň HP Laser Jet Pro P1102 Okresný súd Bratislava II 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Kyocera FS-2100D alebo ekvivalent Protimonopolný úrad SR 3 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP Color LaserJet Pro M252dw alebo ekvivalent, náhradné tonery do tlačiarní Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 087 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň Canon i-SENSYS MF212w alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Č/B Laserové multifunkčné zariadenie A4, duplexná tlač, kopírovanie a skenovanie A4, LAN Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 470 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň a tonery do tlačiarne Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 425 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Univerzitná nemocnica Bratislava 9 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebné laserové multifunkčné zariadenie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Č/B Laserové multifunkčné zariadenie A4, duplexná tlač, kopírovanie a skenovanie A4, LAN Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová farebná multifunkčná tlačiareň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebná laserová tlačiareň Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň, A4 Okresný súd Nitra 975 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň, multifunkčné zariadnie, Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 228 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tlačiarne HP Laser Jet P2035 Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 158 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň farebná, multifunkčná, A4 tlačiareň/skener/kopírka/fax Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné laserové zariadenie s kopírkou Brother MFC-L2700DW, A4, 26ppm, LAN, WiFi, ADF alebo ekvivalent Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň Okresný súd Humenné 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Č/B Laserové multifunkčné zariadenie A4, duplexná tlač, kopírovanie a skenovanie A4, LAN Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 470 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup multifunkčných zariadení a skenerov vrátane príslušenstva Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 83 311 EUR 2016 Tovary Áno 1
Farebné laserové multifunkčné zariadenie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Ústav zoológie SAV 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Generálna prokuratúra SR 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon i-Sensys MF-6180dw, Lenovo IdeaPad 300-80QH003YCK alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 182 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 394 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň s USB a WiFi pripojením Kancelária verejného ochrancu práv 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
tlačiarne,zdroj,tonery,skartovacie stroje,batéria do PC, káble Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 770 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tlačiarne HP Mestská časť Bratislava - Ružinov 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne Mesto Senica 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika IT 08/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 9 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 740 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerox Phaser 3320 Mesto Spišská Nová Ves 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tlačiarne HP Laser Jet P2035 Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň farebná Národné lesnícke centrum (NLC) 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Pro MFP M225dn A4 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 040 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s LCD monitorom a čierno bielou tlačiarňou A4 Fakultná nemocnica Trnava 8 310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Č/B Laserové multifunkčné zariadenie A4, duplexná tlač, kopírovanie a skenovanie A4, LAN Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne Hewlett Packard Ústav informatiky SAV 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové multifunčkné zariadenie A4 - HP LaserJet Pro M225dn (CF484A) Mesto Tornaľa 242 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná farebná laserová tlačiareň+toner Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 589 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebné laserové multifunkčné zariadenie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkcna laserova ciernobiela tlaciaren Xerox Workcentre 3215V_NI Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Ústav merania SAV 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň, usb kľúč, myš k PC, klávesnica k PC, switch Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 205 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro M201dw alebo ekvivalentná alebo ekvivalent Dopravný úrad 194 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenie Fakultná nemocnica Trenčín 5 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie so štartovacím tonerom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 367 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske multifunkčné laserové zariadenie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 597 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika IT 08/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 9 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Kancelária prezidenta SR 4 774 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná farebná tlačiareň Canon i-SENSYS MF628Cw alebo kompatibilná Najvyšší súd Slovenskej republiky 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika IT 09/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 10 740 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske multifunkčné laserové zariadenie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 597 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne a záložné zdroje Mesto Považská Bystrica 2 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebná laserová tlačiareň A4. Okresný súd Nitra 342 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia, príslušenstvo PC Krajský súd v Trnave 4 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň čiernobiela Národné lesnícke centrum (NLC) 393 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebné laserové multifukčné zariadenie s funkciami kopírky – skenera – tlačiarne pre tlač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 63 731 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň čiernobiela A4 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 296 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň farebná A4 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 484 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň, laserová A3 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 824 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň, laserová A3 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 663 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie HP Color LaserJetPro M477fdn CF378A Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zásobník papiera A3 do HP tlačiarne CE860A alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 265 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro 500 M521dn alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro 500 color M570dn alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 710 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čierno-biele laserové multifunkčné zariadenie formátu A4 Stredná odborná škola stavebná 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň, náhradná batéria pre notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 138 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň BROTHER MFC-L2740DW Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 504 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Ústav merania SAV 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Ústav merania SAV 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske multifunkčné laserové zariadenie 3 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 551 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Stredná odborná škola 914 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 265 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň farebná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 329 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň čiernobiela A4 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 296 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebné laserové multifukčné zariadenie s funkciami kopírky – skenera – tlačiarne pre tlač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 63 731 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro M125nw Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 302 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske zariadenie - Multifunkčná laserová tlačiareň CANON i-sensys mf6140 dn alebo ekvivalent, atramentová tlačiareň Canon MAXIFY MB2750 alebo ekvivalent. klávesnica s myšou MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebné sieťové multifunkčné zariadenie s funkciami kopírky, skenera, tlačiarne Slovenská správa ciest 4 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebná laserová tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň čiernobiela, Notebook Národné lesnícke centrum (NLC) 2 618 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebná laserová tlačiareň Ústav experimentálnej fyziky SAV 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika IT 10/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 309 EUR 2016 Tovary Nie 1
multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426dw JetIntelligence Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 267 EUR 2016 Tovary Nie 1
Harddisky, USB klúče, tlačiareň Centrum vedecko-technických informácií SR 1 940 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monochromatické multifunkčné zariadenie Mesto Michalovce 2 630 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Ústav experimentálnej fyziky SAV 231 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia. Katolícka univerzita v Ružomberku 1 936 EUR 2016 Tovary Nie 1
multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426dw JetIntelligence alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servis a oprava tlačiarne HPLJ3015x Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Ústav experimentálnej fyziky SAV 231 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné laserové tlačiarne Mesto Košice 2 880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťový kopíroací stroj (ČB, A3) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 204 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenie Fakultná nemocnica Trenčín 5 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nová Laserová tlačiareň čiernobiela multifunkčná Gréckokatolícka charita Prešov 312 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Vysoká škola múzických umení v Bratislave 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 5ks tlačiarni Generálna prokuratúra SR 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
multifunkčná tlačiareň HP Laserjet Pro Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 225 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťová farebná multifunkčná tlačiareň A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň HP Color LaserJet Pro M277dw Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 335 EUR 2016 Tovary Nie 1
externa napalovacka, externy disk a tlaciaren Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 333 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske zariadenia-tlačiareň, skener Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 577 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové multifunkčná zariadenie (nové A4 ) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servis a oprava tlačiarne Xerox Work 6605V Color Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
CANON Multifunkcia i-SENSYS MF724Cdw Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 371 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 740 EUR 2016 Tovary Nie 1
laserová tlačiareň sieťová Okresný súd Banská Bystrica 9 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
laserová tlačiareň sieťová Okresný súd Banská Bystrica 15 080 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro M403dn alebo ekvivalent Okresný súd Žilina 2 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon MF3010 MFP Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 117 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monochromatické multifunkčné zariadenie a farebná laserová tlačiareň Mesto Michalovce EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserova tlačiareň LaserJet Pro P1102 +(originálny toner) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monochromatická laserová tlačiareň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 407 EUR 2016 Tovary Nie 1
multifunkčná tlačiareň s WiFi Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 109 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskej techniky-multifunkčná farebná laserová tlačiareň Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
čiernobiela multifunkčná laserová tlačiareň A4 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 194 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monochromatické multifunkčné zariadenie a farebná laserová tlačiareň Mesto Michalovce EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserove čierno-biele tlačiarne s 1 podavačom-9ks, laserove čb. tlačiarne s 2 podavačmi- 12ks, USB kábel prepojovací-21ks Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 939 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie HP Color Laser JetPro M477 fdw CF379A Mestská knižnica Ružomberok 430 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plnofarebné multifunkčné zariadenie formát A3 Úrad vládneho auditu 5 214 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň farebná Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 324 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Gymnázium Antona Bernoláka 361 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné laserové zariadenie s kopírkou Brother MFC-L2700DW, A4, 26ppm, LAN, WiFi, ADF alebo ekvivalent Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 1 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná farebná tlačiareň OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebná laserová tlačiareň Canon Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 136 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426dw JetIntelligence alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné laserové zariadenie s kopírkou Brother MFC-L2700DW, A4, 26ppm, LAN, WiFi, ADF alebo ekvivalent Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 340 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň Gymnázium 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobná čienobiela laserová tlačiareň HP LaserJet Pro M201dw Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 210 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 144 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Vysoká škola múzických umení v Bratislave 6 192 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň , Atramentová tlačiareň multifunkčná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 515 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťové multifunkčné zariadenie s funkciami kopírky – skenera – tlačiarne - faxu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 51 732 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 308 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie HP Color Laser JetPro M477 fdw CF379A Mestská knižnica Ružomberok 430 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 116 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Samsung SL-C480W alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 766 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebná laserová multifunkčná tlačiareň Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Ústav merania SAV 132 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň, multifunkčné zariadenie, MS Office Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tlačiarne HP Laser Jet P2035 Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 155 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika IT 11/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň , externý disk Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 273 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monochromatická laserová tlačiareň Krajská prokuratúra 9 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň laserová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie CANON IR ADVANCE Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová farebná tlačiareň/scanner/kopírka Brother DCP-9020 CDW Domov sociálnych služieb 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová LED farebná tlačiareň Brother DCP 9020 CDW Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň Krajský súd v Banskej Bystrici 4 579 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň Krajský súd v Banskej Bystrici 3 163 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 175 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň, A4 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Ústav merania SAV 324 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň, A4 Okresný súd Nitra 995 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Vysoká škola múzických umení v Bratislave 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Základná škola Šrobárova 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne Okresný súd Trnava 6 344 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Žilinský samosprávny kraj 1 080 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné laserové zariadenie s kopírkou Brother MFC-L2700DW, A4, 26ppm, LAN, WiFi, ADF alebo ekvivalent Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LJ Enterprise M506dn JetInteligence alebo ekvivalent Okresný súd Piešťany 1 952 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne a laserové multifunkčné tlačiarne Krajský súd v Prešove 5 080 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Trenčiansky samosprávny kraj 2 851 EUR 2016 Tovary Áno 1
PC technika - multifunkčné zariadenia Krajský súd v Košiciach 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Okresný súd Nitra 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup multifunkčných zariadení A4 Úrad vládneho auditu 760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon i-SENSYS MF512x alebo ekvivalent Okresný súd Piešťany 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Národný ústav reumatických chorôb 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová farebná tlačiareň na formát A3 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 171 EUR 2016 Tovary Nie 1
tlačiareň Základná škola Michalovce Krymská 5 288 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 200 EUR 2016 Tovary Áno 1
Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro M402dne Okresný súd Žilina 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne Okresný súd Trnava 3 345 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň, A4 Okresný súd Nitra 995 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň čierno biela A4 Fakultná nemocnica Trnava 1 740 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Brother DCP-L6600DW alebo ekvivalent Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
tlačiareň, multifunkčné zariadenie, káble Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 363 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tlačiarne HP Laser Jet P2035 Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 177 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon i-SENSYS MF728Cdw alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Canon i-SENSYS MF512x Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup laserovej tlačiarne Encyklopedický ústav SAV 1 730 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tlačiarne Generálna prokuratúra SR 1 092 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň (HP LJ P1102W alebo ekvivalent) Národný ústav reumatických chorôb 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne a náplne Mesto Senica 2 345 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika IT 1/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné atramentové tlačiarne, multifunkčné laserové tlačiarne, laserové tlačiarne Vojenský historický ústav 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné atramentové tlačiarne, multifunkčné laserové tlačiarne, laserové tlačiarne Vojenský historický ústav 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň pre farebnú tlač formát A4 Slovenské národné múzeum 185 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sieťové multifunkčné zariadenie s funkciami minimálne kopírky – skenera – tlačiarne s manažovacím softvérom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 90 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň pre farebnú tlač formát A4 Slovenské národné múzeum 185 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskej techniky-s príslušenstvom: Laserové multifunkčné zariadenie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 146 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s LCD monitorom a čierno bielou tlačiarňou A4 Fakultná nemocnica Trnava 3 840 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná čiernobiela laserová tlačiareň. Okresný súd Nitra 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro M102a Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 110 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskej techniky-s príslušenstvom: Laserové multifunkčné zariadenie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 146 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiareň , tonery, káble, príslušenstvo k PC Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Canon MF3010 MFP Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 117 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskej techniky s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserové multifunkčné zariadenia a skener Katolícka univerzita v Ružomberku 955 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 228 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň Samsung SL-M2885FW alebo jej ekvivalent Mesto Nové Zámky 430 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fotokopírovacie zariadenie , tonerové náplne Ústav experimentálnej fyziky SAV 223 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda, M.A.Beňovského 371/45, 922 03 Vrbové 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s LCD monitorom a čierno bielou tlačiarňou A4 Fakultná nemocnica Trnava 10 763 EUR 2017 Tovary Nie 1
multifinkčné zariadenie Centrum vedecko-technických informácií SR 1 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová farebná tlačiareň so scenerom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň - prenájom Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 19 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Katolícka univerzita v Ružomberku 125 EUR 2017 Tovary Nie 1
multifinkčné zariadenie Centrum vedecko-technických informácií SR 1 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň Okresný súd Topoľčany 1 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 110 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebná laserová tlačiareň Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 126 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserové farebné multifunkčné zariadenie Národné lesnícke centrum (NLC) 398 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiareň laserová Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 110 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Mesto Malacky 425 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkcna laserova ciernobiela tlaciaren Samsung Xpress SL-M2675FN Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarne multifunkčné Fakultná nemocnica Trenčín 1 860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 275 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiareň farebná laserová Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 314 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiareň laserová Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 140 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarne a kopírovacie stroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska technika s príslušenstvom-laserová tlačiareň Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 110 EUR 2017 Tovary Nie 1
laserová farebná tlačiareň Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska technika s príslušenstvom-sieťové multifunkčné zariadenie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
laserová farebná tlačiareň Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiareň + náhradný originálny toner, SSD, HDD, pamäťové médiá, webkamera Vysoká škola výtvarných umení 1 140 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová farebná tlačiareň Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 780 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň-čiernobiela Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 111 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne, atramentová tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Kyocera FS-2100D alebo ekvivalent Protimonopolný úrad SR 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Brother DCP - L2540DN Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 165 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP Color LaserJet Pro MFP M277dw JetIntelligence Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 330 EUR 2017 Tovary Nie 1
laserová tlačiareň sieťová Okresný súd Banská Bystrica 3 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nájom s právom kúpy prenajatej veci: Laserové farebné a čiernobiele produkčné digitálne tlačové zariadenia Centrum polygrafických služieb 133 573 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiareň multifunkčná laserová čiernobiela Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 251 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiareň Ricoh SP 150SU s príslušenstvom Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 155 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup laserovej tlačiarne Encyklopedický ústav SAV 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné farebné laserové zariadenie + náhradný toner čierny, Atramentová farebná tlačiareň + náhradné atramentové kazety Ústav experimentálnej fyziky SAV 690 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s LCD monitorom a čierno bielou tlačiarňou A4 Fakultná nemocnica Trnava 5 568 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebná multifunkčná tlačiareň Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 8 880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 225 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiareň Ricoh SP 150SU s príslušenstvom Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 155 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia Úrad vládneho auditu 4 548 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Mesto Kežmarok 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie farebné Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 325 EUR 2017 Tovary Nie 1
multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro M227sdn alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebné laserové multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 426 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka sieťových multifunkčných zariadení Ministerstvo financií Slovenskej republiky 156 688 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Katolícka univerzita v Ružomberku 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné tlačiarne Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 14 572 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserové MFP čiernobiele - kancelárske laserové multifunkčné zariadenie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 324 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserové multifunkčné tlačiareň, počítačové zariadenia a príslušenstvo Záchranná služba 6 957 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrálne spravované multifunkčné zariadenia Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 16 791 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup centrálnych tlačiarní Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 12 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová a kancelárska technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čierno-biele laserové multifunkčné zariadenie formátu A4 Stredná odborná škola stavebná 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
multifunkčné zariadenie,tonery,zdroj, média CD-R, káble Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserové MFP čiernobiele - kancelárske laserové multifunkčné zariadenie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 324 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová čiernobiela tlačiareň HP LaserJet Pro M203dn Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 32 285 EUR 2017 Tovary Nie 1
multifunkčné zariadenie,tonery,zdroj, média CD-R, káble Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserové multifunkčné tlačiareň, počítačové zariadenia a príslušenstvo Záchranná služba 6 957 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebné multifunkčné zariadenie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 903 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čiernobiele multifunkčné zariadenie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 502 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čiernobiele multifunkčné zariadenie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 506 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie pre administratívne práce Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 438 EUR 2017 Tovary Áno 1
Laserové tlačiarne Canon i-Sensys MF232 Mesto Michalovce 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska technika-laserové multifunkčné zariadenie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 461 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrálne spravované multifunkčné zariadenie Mestská časť Bratislava - Petržalka 5 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia Katolícka univerzita v Ružomberku 258 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske čiernobiele a farebné laserové tlačiarne Mesto Michalovce 3 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebná laserová tlačiareň Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie pre administratívne práce Mesto Michalovce 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup multifunkčných zariadení Úrad vládneho auditu 9 719 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserové čiernobiele tlačiarne a laserové čiernobiele multifunkčné zariadenia s dvomi podávačmi papiera Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 771 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tlačiarne XEROX, alebo ekvivalent INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 3 330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Periférne zariadenia k PC Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 110 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP Laser Jet PRO M402dne Mestská časť Bratislava - Ružinov 2 190 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebné multifunkčné zariadenie s laserovou tlačou Ústav experimentálnej fyziky SAV 286 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia Katolícka univerzita v Ružomberku 1 183 EUR 2017 Tovary Nie 1
multifunkčné zariadenia, tlačiarne, káble príslušenstvo k PC Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 790 EUR 2017 Tovary Nie 1
1. Multifunkčné zariadenie s príslušenstvom2. Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 203 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sieťový kopírovací stroj (ČB, A3) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 4 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň a operačný systém pre server Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 965 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne Okresný súd Humenné 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná farebná laserová tlačiareň Gymnázium 430 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tlačiarne XEROX, alebo ekvivalent INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 3 330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserové multifunkčné zariadenia Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebná tlačiareň s technológiou LED Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia a tlačiarne Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 5 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 438 EUR 2017 Tovary Nie 1
multifunkčné zariadenia s faxom, multifunkčné zariadenia bez faxu Krajská prokuratúra 48 561 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sieťové multifunkčné tlačiarne Národný bezpečnostný úrad 17 568 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň A4 Ústav informatiky SAV 353 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň s funkciou kopírky a faxovania Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Základná škola Michalovce Okružná 17 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Základná škola Michalovce Okružná 17 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Základná škola Michalovce Okružná 17 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
laserová tlačiareň sieťová Okresný súd Banská Bystrica 3 510 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebné laserové tlačiarne Štatistický úrad Slovenskej republiky 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne Fakultná nemocnica Trenčín 4 825 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebná laserová tlačiareň Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske čiernobiele laserové tlačiarne Úrad vládneho auditu 1 809 EUR 2017 Tovary Nie 1
Canon i-Sensys MF416dw alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
multifunkčné zariadenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 890 EUR 2017 Tovary Nie 1
Canon i-Sensys MF416dw alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiareň Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserové čb. tlačiarne s 2 podávačmi (HP LaserJet Pro M203dn), Laserová čb. multifunkcia s 2 podávačmi (HP LaserJet Pro M227sdn), Laserové farebné tlačiarne (HP Color LaserJet Pro M252n), Laserová farebná multifunkcia (HP Color LaserJet Pro MFP M277n) alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 5 689 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 21 842 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň pre farebnú tlač formát A4 Slovenské národné múzeum 576 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Canon i-SENSYS MF735Cx alebo ekvivalent Mesto Senica 530 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Katolícka univerzita v Ružomberku 708 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup laserovej multifunkčnej tlačiarne HP LaserJet P2035 Ústav merania SAV 179 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň pre farebnú tlač formát A4 Slovenské národné múzeum 621 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monochromatické multifunkčné zariadenie Mesto Michalovce 360 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné farebné zariadenie, Sieťové zariadenie Access Point Katolícka univerzita v Ružomberku 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monochromatické multifunkčné zariadenie, laser, A4, obojstranná tlač, kopírka a sken Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - IT Univerzitná nemocnica Bratislava 15 870 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserová farebná, multifunkčná tlačiareň OKI MC853dn Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 207 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 540 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Národný ústav reumatických chorôb 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Canon i-SENSYS MF735Cx alebo ekvivalent Obec Varhaňovce 490 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Canon i-SENSYS MF735Cx alebo ekvivalent Obec Varhaňovce 490 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Canon i-SENSYS MF735Cx alebo ekvivalent Obec Varhaňovce 490 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarne multifunkčné Fakultná nemocnica Trenčín 2 775 EUR 2018 Tovary Nie 1
HP Laserová multifunkčná tlačiareň Jet Pro MFP M180n Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 360 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserová farebná, multifunkčná tlačiareň OKI MC873dn Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň Katolícka univerzita v Ružomberku 451 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarne, a príslušenstvo k PC Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 639 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Spojená škola 115 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserové čiernobiele tlačiarne Záchranná služba 401 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň čiernobiela Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 144 EUR 2018 Tovary Nie 1
Veľkoobjemová ČB laserová tlačiareň Národný ústav reumatických chorôb 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň – multifunkčná, A4 tlačiareň, skener, kopírka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 509 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 22 602 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farebná multifunkčná laserová tlačiareň Národný ústav reumatických chorôb 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro M227sdn alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 230 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 22 602 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Obec Šoporňa 8 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň, tonerové náplne Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 046 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné laserové tlačiarne, projektor a monitory Mesto Senica 1 780 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - tlačiareň Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň A4 ČB, duplex, sieť Okresný súd 872 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň laserová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 274 EUR 2018 Tovary Nie 1
Canon laserová farebná tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 195 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sieťové multifunkčné zariadenie s funkciami kopírky – skenera – tlačiarne - faxu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 681 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie tlačiarenských zariadení evocom s. r. o. 71 335 EUR 2018 Tovary Áno 1
Monochromatické multifunkčné zariadenie, laser, A4, obojstranná tlač, kopírka a sken Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 480 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Katolícka univerzita v Ružomberku 2 083 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 115 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň laserová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 322 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Národný ústav reumatických chorôb 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň A3 ČB Okresný súd Banská Bystrica 7 980 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 167 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie A3, čiernobiela tlač Okresný súd 5 944 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň A3 ČB Okresný súd 2 653 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sieťové multifunkčné zariadenie s funkciami kopírky – skenera – tlačiarne - faxu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 681 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň A3 ČB Okresný súd Rimavská Sobota 5 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň A4 ČB, duplex, sieť Okresný súd Zvolen 873 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň A3 ČB Okresný súd Lučenec 2 659 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň A3 ČB Okresný súd Brezno 2 658 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farebné multifunkčné (kopírovanie, tlač, skenovanie, fax, e-mail, cloud) zariadenie pre formáty A4 Xerox VersaLink C405DN + stojan ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 3 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Národný ústav reumatických chorôb 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Národný ústav reumatických chorôb 216 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Národný ústav reumatických chorôb 216 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň A3 ČB Okresný súd Revúca 2 211 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska technika - tlačiarne a multifunkčné zariadenia Okresný súd Bratislava I 20 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserové multifunkčné zariadenie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 960 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farebné laserové multifunkčné zariadenie A4, tlač aj skenovanie automaticky obojstranne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 740 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň pre MŠ_59 Mesto Komárno 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň, A4 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 555 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň laserová Ústav merania SAV 61 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Slovenská správa ciest 1 500 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laserové tlačiarne a multifunkčné zariadenia Mesto Považská Bystrica 3 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarne multifunkčné Fakultná nemocnica Trenčín 2 775 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farebné laserové multifunkčné zariadenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 361 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 369 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Pro M227fdn MFP Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 492 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Lexmark Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 129 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farebná tlačiareň A4 + 5 m USB kábel Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné tlačiarenské zariadenie HP Color LaserJet Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor pre premietanie digitálnych médií + Sieťová farebná laserová tlačiareň so skenerom a duplexnou tlačou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlaciaren HP LaserJet Pro M203dw Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 165 EUR 2018 Tovary Nie 1
multifunkčná tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 217 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Národný ústav reumatických chorôb 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserová čiernobiela tlačiareň formátu A4 Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň LaserJet Pro Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň laserová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň LaserJet Pro Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň + 2 m USB kábel Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 125 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň čiernobiela laserová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 294 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarne A4, ČB. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná farebná laserová tlačiareň Turčianska knižnica v Martine 2 793 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP Color Laser Jet Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 192 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie, tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarne, multifunkčné zariadenia Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 122 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka multifunkčných tlačiarní a centrálneho zdroja napájania UPS Sociálna poisťovňa, ústredie 503 866 EUR 2018 Tovary Nie 2
tlačiareň farebná, laserová, multifunkčná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 223 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 908 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň etikiet Zebra GX430t Ľubovnianska nemocnica, n. o. 546 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie a originálne tonery Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 208 EUR 2018 Tovary Nie 1
multifunkčná tlačiareň Canon imageRUNNER C1325iF Výpočtové stredisko SAV 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup MF zariadení (2) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarne a multifunkčné zariadenia Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 41 040 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Trenčiansky samosprávny kraj 1 698 EUR 2018 Tovary Áno 1
Multifunkčné tlačiarne a počítače Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 4 849 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 31 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska technika - tlačiarne a multifunkčné zariadenia Okresný súd Bratislava I 21 020 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 3 675 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserové multifunkčné zariadenie 10 ks Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 35 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Národné rehabilitačné centrum 360 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Národné rehabilitačné centrum 360 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup multifunkčného zariadenia s funkciami kopírky-skenera-tlačiarne Generálna prokuratúra SR 4 380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserové multifunkčné zariadenia Slovenské národné múzeum 1 527 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná čiernobiela tlačiareň Okresný súd Topoľčany 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie IUVENTA 1 699 EUR 2018 Tovary Nie 1
laserová tlačiaren Brother DCP-L2532DW multifunkčná Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 260 EUR 2018 Tovary Nie 1
Canon i-SENSYS MF421dw Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia Katolícka univerzita v Ružomberku 1 069 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné tlačové zariadenie pre SILK Národné centrum zdravotníckych informácií 3 693 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň Katolícka univerzita v Ružomberku 125 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň HP LaserJet M436nda (alebo ekvivalentný tovar s rovnakými vlastnosťami) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 000 EUR 2019 Tovary Áno 1
tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 194 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 170 EUR 2019 Tovary Nie 1
tlačiarne, káble, programy,klavesníce Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 477 EUR 2019 Tovary Nie 1
multifunkčná tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 042 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň pre volebné tlačivá Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 222 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiarne, multifunkčné zariadenia Inšpektorát práce Bratislava 1 950 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie s príslušenstvom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 064 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň pre personálne oddelenie Mestská časť Bratislava - Dúbravka 585 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 337 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň sieťová Fakultná nemocnica Trenčín 1 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 220 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň, Multifunkčné farebné zariadenie, projektory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 81 EUR 2019 Tovary Nie 1
HP LaserJet Pro M15a alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 65 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň - farebná, multifunkčná Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 322 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačové zariadenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 12 770 EUR 2019 Tovary Nie 1
tlačiarne, káble, programy,klavesníce Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 675 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačové zariadenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 9 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserové multifunkčné zariadenia Slovenské národné múzeum 1 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - multifunkčné zariadenie Univerzitná nemocnica Martin 9 360 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - laserová tlačiareň Univerzitná nemocnica Martin 11 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň farebná multifunkčná Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 290 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserové multifunkčné zariadenia Slovenské národné múzeum 1 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiarne,CD,DVD-média,tonery príslušenstvo k PC Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 148 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farebné laserové multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Office 2019, tlačiarne, splitter Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 090 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserová MFP A3 tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 474 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserové MFP A4 tlačiarne Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 215 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dátový disk, tlačiareň, switch ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 258 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie 4-v-1, laserové, A3/A4, farebné,obojstranné tlačenie, skenovanie, faxovanie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 630 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň + USB kábel Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 156 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tlačiarne HP Mestská časť Bratislava - Ružinov 2 550 EUR 2019 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×