CPV kód

30213300-8

Stolový počítač

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 0 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 2 34,917 EUR
Mesto Považská Bystrica 6 32,090 EUR
Mesto Žilina 1 0 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 8 34,931 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 3,815 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 2,969 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 1,139 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 18,592 EUR
Záujmové združenie žien MYMAMY 1 8,540 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 10,300 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 28,556 EUR
HOREZZA, a.s. 1 3,126 EUR
Mesto Piešťany 4 0 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 9,848 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 14 13,811 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 4 36,874 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 2,766 EUR
Mesto Spišská Nová Ves 3 37,589 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 6 42,467 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 650 EUR
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 1 0 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 17 17,373 EUR
Mesto Humenné 1 4,178 EUR
Mesto Brezno 4 26,255 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 7 1,973,075 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 2 14,333 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 3,150 EUR
Mesto Šaľa 1 34,600 EUR
Slovenské národné múzeum 1 1,380 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 9,914 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 13 37,740 EUR
Mesto Pezinok 4 67,056 EUR
Mesto Ilava 4 3,152 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 1,470 EUR
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 1 8,567 EUR
Mesto Tornaľa 3 1,939 EUR
Mesto Kežmarok 6 11,567 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 4 11,853 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2 102,208 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 66,775 EUR
Mesto Liptovský Hrádok 3 5,028 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 10,975 EUR
Mesto Sereď 1 3,475 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 1 7,792 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 9 59,648 EUR
Obec Očová 1 680 EUR
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 1 115,999 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 567 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 1 5,483 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 7 5,728 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 9 5,669 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 89,731 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 2 6,840 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 10,696 EUR
Slovenský pozemkový fond 1 141,520 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 18 30,417 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 1 1,106 EUR
TT-IT, s.r.o. 1 2,889 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 4 28,398 EUR
Paneurópska vysoká škola, n. o. 1 6,666 EUR
Sociologický ústav SAV 3 1,799 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 5 0 EUR
Národný onkologický ústav 4 21,732 EUR
Mesto Lučenec 1 10,875 EUR
Ústav zoológie SAV 1 316 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 3,154 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 3 0 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 1,165 EUR
Gymnázium 1 9,879 EUR
Okresný súd Brezno 1 5,500 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0 EUR
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 1 0 EUR
Ústav informatiky SAV 5 5,816 EUR
Centrum účelových zariadení 2 8,717 EUR
Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 1 864 EUR
Stredná odborná škola 2 7,527 EUR
AeroMobil R&D, s.r.o. 1 175,000 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2 50,342 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 1,283 EUR
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 1 3,750 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 9 41,452 EUR
Inšpektorát práce Banská Bystrica 1 246 EUR
Národná transplantačná organizácia 1 0 EUR
Hlavný banský úrad 1 464 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 1 433 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 4 9,022 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 2,411 EUR
Ústav merania SAV 3 0 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 2 19,458 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 8 6,817 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3 1,703 EUR
Súkromná obchodná akadémia 1 714 EUR
Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 1 774 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 1,083 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 3 1,917 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 939 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 1 789 EUR
Gymnázium Andreja Kmeťa 3 15,511 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 4 5,608 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 2 702 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 1 2,702 EUR
Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 3 7,103 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 4 9,504 EUR
Základná škola Matky Alexie 1 158 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 4 3,291 EUR
Stredná odborná škola technická 1 2,542 EUR
Ústav pamäti národa 2 23,671 EUR
Ekonomický ústav SAV 1 666 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 3 20,343 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 4,966 EUR
Stredná odborná škola 3 9,341 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 2,267 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra 2 5,898 EUR
Úrad vládneho auditu 1 3,120 EUR
Stredná odborná škola stavebná 3 1,989 EUR
Filozofický ústav SAV 1 717 EUR
Základná škola Golianova 8 v Banskej Bystrici 1 19,990 EUR
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 4 6,863 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 9,210 EUR
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 1 4,499 EUR
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 2 5,257 EUR
Stredná odborná škola 2 4,574 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1 1,553 EUR
REGINA - Domov sociálnych služieb 1 2,115 EUR
BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. 1 341 EUR
Základná škola Beňuš 1 3,550 EUR
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 2 3,863 EUR
Gymnázium ,Ul. 1. mája 905, Púchov 1 3,887 EUR
Centrum právnej pomoci 3 57,079 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 5 77,646 EUR
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno 1 999 EUR
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 1 43,549 EUR
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 1 3,850 EUR
Základná škola Heľpa 1 8,492 EUR
Okresný súd 1 4,457 EUR
Pedagogická a kultúrna akadémia 1 6,999 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
TRACO Computers s.r.o. 1 3,126 EUR
DATALAN, a.s. 8 2,016,825 EUR
AutoCont SK a.s. 2 177,630 EUR
F.A.T., s.r.o. 22 53,268 EUR
MAXNETWORK, s.r.o. 1 342 EUR
Gratex International, a.s. 2 0 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 3 1,092 EUR
PcProfi, s.r.o. 7 22,692 EUR
SOFTLINE SERVICES, a. s. 5 36,332 EUR
SOFOS, s r. o. 3 103,750 EUR
Norbert Kocsis 1 34,600 EUR
Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH 1 6,666 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 3 199,676 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 1 10,300 EUR
PC SEMA, s.r.o. 1 7,197 EUR
Datacomp s.r.o. 1 115,999 EUR
Ing. Peter Švec - ATIS 2 11,191 EUR
PosAm, spol. s r.o. 1 5,500 EUR
ITSK, s.r.o. 86 272,587 EUR
Zero Košice spol. s r.o. 2 1,360 EUR
CellQoS, a.s. 2 62,275 EUR
Yhman, s.r.o. 1 9,210 EUR
MB TECH BB s.r.o. 11 80,579 EUR
Smart Computer, spol.s r.o. 1 0 EUR
K_CORP s.r.o. 2 29,159 EUR
GEMINY s.r.o. 1 0 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 1 392 EUR
Školská technika s.r.o. 3 10,720 EUR
nanoTECH s.r.o. 2 1,357 EUR
V-bit, spol.s.r.o. 1 900 EUR
ATECH.NET s.r.o. 19 64,968 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 6 5,319 EUR
CMA Group, s.r.o. 1 433 EUR
PC team spol. s r.o. 3 6,525 EUR
Altrinia s. r. o. 1 864 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 29 123,012 EUR
Martin Gall - MG COMP 31 133,799 EUR
JKC, s. r. o. 1 5,167 EUR
Ing.Jaroslav Kmeť - TONER 1 2,702 EUR
ABCOM Košice s.r.o. 3 5,665 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 1 1,522 EUR
TechAid s.r.o. 5 9,919 EUR
WESTech, spol. s r.o. 1 1,788 EUR
Maroš Bračok - ONE.NET 5 5,498 EUR
Mária Vinczeová 1 58,458 EUR
MARSANN IT, s.r.o. 2 6,560 EUR
Sk - technik, s.r.o. 1 11,550 EUR
VT DATA s.r.o. 1 1,200 EUR
Delicom, s.r.o. 1 685 EUR
realshop.sk, s.r.o. 1 10,875 EUR
DIVAX, spol. s r.o. 1 4,795 EUR
Kvatro Comp s.r.o. 1 483 EUR
MMJ Invest, s.r.o. 2 10,400 EUR
EM-Tech s.r.o. 1 664 EUR
Andrej Holka 4 31,692 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 2 14,991 EUR
František Fudaly AM-TEL 1 1,375 EUR
ACTE, s. r. o. 1 10,975 EUR
GIGABIT, s.r.o. 1 485 EUR
NETCOM Závodský s.r.o. 3 17,087 EUR
flex-it, s.r.o. 4 71,096 EUR
HENRYSO, s.r.o. 13 28,755 EUR
Setop, s.r.o. 7 52,689 EUR
Pavel Scholtz 14 28,861 EUR
X logistics, s.r.o. 8 13,310 EUR
GIEGO s.r.o. 1 1,257 EUR
KASON, s.r.o. 10 23,537 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup výpočtovej techniky Mesto Šaľa 28,335 EUR 2015 Tovary Nie 1
Informačné technológie Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 124,400 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka počítačov a monitorov Univerzita Komenského v Bratislave 48,662 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka počítačov a monitorov Univerzita Komenského v Bratislave 17,345 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka počítačov a monitorov Univerzita Komenského v Bratislave 109,138 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka počítačov a monitorov Univerzita Komenského v Bratislave 60,331 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka počítačov a monitorov Univerzita Komenského v Bratislave 38,100 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka počítačov a monitorov Univerzita Komenského v Bratislave 99,499 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka počítačov a monitorov Univerzita Komenského v Bratislave 1,600,000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky počítač Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
2x Pracovná stanica Apple MacPro Rozhlas a televízia Slovenska 11,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostavy s príslušenstvom Národná transplantačná organizácia 11,125 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač Dell, HP, Lenovo, Acer, Fujitsu+ Monitor 22 " Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava s LCD monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 470 EUR 2016 Tovary Nie 1
Server Dell PowerEdge T110 II, Monitor Acer K222HQLbd Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač s operačným systémom a kancelárskym balíkom Mesto Brezno 12,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
DELL OptiPlex 3030 AIO CTO alebo ekvivalent a Office 2013 pre podnikateľov - Slovak Medialess Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 39,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC značky iMac 21.5" Intel Core i5 Quad Core 2.7GHz ME086SL/A HOREZZA, a.s. 3,126 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava s LCD monitorom, tlačiarne, príslušenstvo k PC Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 827 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky PC - HP ProDesk 490 G2 MicroTower, monitor, externý HDD Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied 1,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lenovo ThinkCentre Edge 73 TWR, G3250, 500GB, 4GB, DVD, W7P SK TT-IT, s.r.o. 3,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom a monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3,179 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostavy s príslušenstvom AeroMobil R&D, s.r.o. 203,023 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Stredná odborná škola lesnícka 310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Mesto Sereď 4,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostavy s príslušenstvom Mesto Moldava nad Bodvou 9,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač PC HP ProDesk 400 G2.5+ Monitor HP P242va 24" + Tlačiareň HP LJ M125+Kopírka Canon iR2520+Technická podpora alebo ekvivalent Centrum účelových zariadení 1,520 EUR 2016 Tovary Nie 1
DELL OptiPlex 3030 AIO CTO alebo ekvivalent a Office 2016 pre podnikateľov - Slovak Medialess Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 39,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava+SW+ SM Mesto Ilava 675 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač, počítačový monitor, príslušenstvo k počítačom Mesto Žilina 16,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
All-in-One počítačová zostava Ibm/Lenovo ThinkCentre E73z AIO G3440stolový Vysoká škola výtvarných umení 525 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač PC Lenovo TC M83 SFF + Technická podpora Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 20,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač + monitor 21,5“ + klávesnica + myš Vysoká škola výtvarných umení 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač s operačným systémom a kancelárskym balíkom Mesto Brezno 2,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Mesto Humenné 6,716 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom a monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,067 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač, počítačový monitor, príslušenstvo k počítačom Gymnázium Andreja Kmeťa 11,570 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový stolový počítač Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky stolový počítač Mesto Tornaľa 695 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 734 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač Vysoká škola výtvarných umení 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom a monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3,634 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava s LCD monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4,650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske PC bez monitora Mesto Považská Bystrica 9,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska PC zostava+multifunkčná tlačiareň Mesto Ilava 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
00116 Počítačová zostava Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 467 EUR 2016 Tovary Nie 1
All in one PC Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 11,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač HP ProDesk 400 G2.5 Business Small Form Factor Desktop Mesto Spišská Nová Ves 11,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava s LCD monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4,650 EUR 2016 Tovary Nie 1
stolný osobný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava na analýzu techniky pádlovania v rozlíšení 4K a vizualizáciu výstupu z pádlovacích trenažérov Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom a monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3,554 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač PC (ROG), 27 LED monitor IPS, reproduktory 2.1 bluetooth, set bezdrôtová klávesnica a myš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2,424 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mini počítač PC, set bezdrôtová klávesnica a myš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,926 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 5,708 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač PC, LED monitor, reproduktory 2.1, set bezdrôtová klávesnica a myš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,544 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače s príslušenstvom Mesto Kežmarok 1,890 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava s LCD monitorom, monitor, klavesnice, myš, tlačiarne, MS Office, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,836 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC - desktop Ústav informatiky SAV 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač s operačným systémom Vysoká škola výtvarných umení 725 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mini počítač s nízkou spotrebou Mesto Pezinok 12,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stolových počítačov a príslušenstva Stredná odborná škola 4,030 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný počítače Microtower HP 280 G1 (P/N: N0D97EA#BCM) / Intel Pentium G3250 (3,20 GHz) / RAM 4 GB / Disk 500 GB HDD / Intel HD / DVD-RW / VGA / USB 3.0 / Win7Pro-Win10Pro 64bit Slovak, SVK USB klávesnica HP (PN: QY776AA#AKR), USB myš HP s kolieskom (PN: QY777AA), monitor HP Z22i (PN: D7Q14A4#ABB) Národný onkologický ústav 9,999 EUR 2016 Tovary Nie 1
original monitor HP Z22i (PN: D7Q14A4#ABB) 22", LED IPS, FullHD, VGA, DVI-D, DP, Pivot, USB Národný onkologický ústav 1,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky, počítače, AIO(ALL IN ONE) s príslušenstvom Mesto Piešťany 12,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač s operačným systémom Vysoká škola výtvarných umení 725 EUR 2016 Tovary Nie 1
Repasované PC Nemocnica Poprad a. s. 5,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske PC bez monitora alebo ekvivalent Mesto Považská Bystrica 8,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Repasované PC SIEMENS E7936 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 11,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom a monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 8,413 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava s LCD monitorom, tlačiareň Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
All In One PC - HP ProOne 400 20" G2 X3K99ES Sociologický ústav SAV 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Gymnázium 13,440 EUR 2016 Tovary Nie 1
All-in-one stolný počítač, Doplnenie interaktívnych projektorov s ultrakrátkou projekčnou vzdialenosťou, vrátane software a montáže Základná škola Golianova 8 v Banskej Bystrici 24,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava kancelárskeho počítača Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 3,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom a monitorom, laserová tlačiareň Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,073 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač Historický ústav Slovenskej akadémie vied 2,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál stolný počítač pre zberný dvor - nový alebo ekvivalent Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 11,152 EUR 2016 Tovary Áno 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 790 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoloný počítač alebo ekvivalent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
stolový počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2,293 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka informačno-komunikačných technológií Záujmové združenie žien MYMAMY 10,420 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelársky počítač PC Lenovo ThinkCentre M 700 SFF alebo ekvivalent Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 6,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač PC Lenovo ThinkStation p500 Tower alebo ekvivalent Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 7,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Inšpektorát práce Banská Bystrica 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky stolový počítač Mesto Tornaľa 896 EUR 2016 Tovary Nie 1
All In One PC - HP ProOne 400 20" G2 X3K99ES Sociologický ústav SAV 920 EUR 2016 Tovary Áno 1
Počítač stolový Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 13,777 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie výpočtovej techniky, IP telefónov a príslušenstva alebo ekvivalent Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 28,142 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač s príslušenstvom Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 581 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zriadenie OKI + tonery Mesto Ilava 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 17,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC, All-in-one, SW, IKT Mesto Ilava 2,150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Repasované PC Nemocnica Poprad a. s. 5,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Repasované PC a monitor Stredná odborná škola 2,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
All-in-one PC 21,5" Stredná odborná škola stavebná 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač - zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač HP ProDesk 400 G3 Business Small Form Factor Desktop Mesto Spišská Nová Ves 25,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava 3x, monitor, tlačiareň, príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,876 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostavy s príslušenstvom (bez monitorov) Stredná odborná škola 1,050 EUR 2016 Tovary Nie 1
All-in-one PC 21,5" Stredná odborná škola stavebná 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
All In One PC - HP ProOne 400 20" G2 X3K99ES Sociologický ústav SAV 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC Hlavný banský úrad 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 870 EUR 2016 Tovary Nie 1
nové originálne 7 ks LENOVO S510 TWR - 10KW0015XS +7ks LCD monitor Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 6,230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač HP ProDesk 400 G3 Business Small Form Factor Desktop Mesto Spišská Nová Ves 14,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítačová zostava Základná škola Matky Alexie 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC s monitorom +Notebooky+Dataprojektory+Tlačiarne+sakrtovače + príslušenstvo+Technická podpora Centrum účelových zariadení 7,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava kancelárskeho počítača Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske PC bez monitora Mesto Považská Bystrica 3,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítačová zostava s monitorom LED Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1,699 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač s prísluš.-1 ks, Stolový počítač s prísluš.-5 ks, Stolový počítač s prísluš -3 ks alebo ekvivalent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6,182 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný počítač Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka počítačov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 6,470 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
stolový počítač Historický ústav Slovenskej akadémie vied 2,150 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 2,448 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Ekonomický ústav SAV 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Desktop - stolový počítač - bez monitora, bez klávesnice, bez myši, s opreračným systémom Microsoft Windows 10 a balíkom Microsoft Office BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač ASUS M32CD-CZ040T Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 639 EUR 2016 Tovary Nie 1
All in one počítač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3,930 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC mini tower, monitor, klávesnica, myš, OS, kancelársky balík Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 11,665 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač s príslušenstvom Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1,270 EUR 2016 Tovary Nie 1
GeoVision GV- System EVS E100 Mesto Kežmarok 1,650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Gymnázium Ľudovíta Štúra 3,586 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 870 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,530 EUR 2016 Tovary Nie 1
stolový počítač Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 4,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1,430 EUR 2016 Tovary Nie 1
stolový počítač Historický ústav Slovenskej akadémie vied 2,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1,430 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC all in one, laserové tlačiarne a kopírka LIKAVA - centrum sociálnych služieb 3,846 EUR 2016 Tovary Nie 1
stolový počítač Ústav merania SAV 780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Original stolný počítače Microtower HP 280 G2 (P/N: X3K98EA#BCM) / Intel Pentium G3900 / 4GB / 500GB / Intel HD / DVDRW / Windows 10 Pro 64bit English, SVK USB klávesnica HP (PN: QY776AA#AKR), USB myš HP s kolieskom (PN: QY777AA) Národný onkologický ústav 10,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
original monitor HP Z22n (PN: M2J71A4#ABB) 22", LED IPS, FullHD, VGA, DVI-D, DP, Pivot, USB Národný onkologický ústav 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup počítačov, monitorov, softvéru a príslušenstva Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3,896 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie komponentov počítača alebo ekvivalent Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 3,899 EUR 2016 Tovary Áno 1
Stolový počítač, Počítačové monitory a konzoly Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 4,779 EUR 2016 Tovary Nie 1
stolový počítač Ústav merania SAV 909 EUR 2016 Tovary Nie 1
All-in-One PC AIO 23" Mesto Lučenec 15,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač HP Slimline 260-a180nc (Y4K50EA) Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 740 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie výpočtovej techniky, IP telefónov a príslušenstva II Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 35,520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač s monitorom a príslušenstvom Základná škola Beňuš 5,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky stolový počítač Mesto Tornaľa 1,111 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Dell OptiPlex Mini Tower 3040 a Dell 22 Monitor S2216H Ústav pamäti národa 14,950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stolových počítačov a príslušenstva Stredná odborná škola 4,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Gymnázium ,Ul. 1. mája 905, Púchov 5,486 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač "All in one" Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 34,650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2,759 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Dell OptiPlex Mini Tower 3040 a Dell 22 Monitor S2216H Ústav pamäti národa 14,950 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Správa mestskej zelene v Košiciach 458 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple iMac 21.5" Intel Core i5 Quad Core 2.7GHz Late 2013 ME086LL/A, A1418 (EMC 2638) alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mini počítač s nízkou spotrebou Mesto Pezinok 20,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava a LCD displej pre Štátnu pokladnicu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2,934 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup PC zostav Správa mestskej zelene v Košiciach 8,333 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač, počítačový monitor, príslušenstvo k počítačom Gymnázium Andreja Kmeťa 10,852 EUR 2017 Tovary Nie 1
mini PC, monitory, N6N00AA - montážny držiak, DT Mini/Thin Client Mount, klávesnice, myši Centrum právnej pomoci 28,306 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP ProDesk 400 G3 počítač - 3 ks Mesto Liptovský Hrádok 1,950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske PC bez monitora alebo ekvivalent Mesto Považská Bystrica 6,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP ProDesk 400 G3 počítač - 3 ks Mesto Liptovský Hrádok 1,950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač, počítačový monitor, príslušenstvo k počítačom Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava a LCD displej pre Štátnu pokladnicu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 978 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom, laserová tlačiareň Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 528 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC technika Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 4,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mini počítač s nízkou spotrebou Mesto Pezinok 25,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Repasované PC SIEMENS C700 SLIM Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 14,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálne PC zostavy, zobrazovacie jednotky, grafický a iný software, optické snímače a licencie Paneurópska vysoká škola, n. o. 8,860 EUR 2017 Tovary Áno 1
Stolový počítač, počítačový monitor, príslušenstvo k počítačom Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 6,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač Vysoká škola múzických umení v Bratislave 580 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostavy s príslušenstvom Mesto Moldava nad Bodvou 12,230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1,780 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP ProDesk 400 G3 počítač - 4 ks Mesto Liptovský Hrádok 2,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC All in One Katolícka univerzita v Ružomberku 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač s operačným systémom a kancelárskym balíkom Mesto Brezno 16,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačov s príslušenstvom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 8,817 EUR 2017 Tovary Nie 1
Repasované PC Nemocnica Poprad a. s. 26,630 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač All -In - One Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 449 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 30,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač, počítačový monitor, notebook, tlačiarne, príslušenstvo k počítačom Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 18,810 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mini počítač s nízkou spotrebou Mesto Pezinok 25,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová a audiovizuálna technika Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 16,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač ALL IN ONE Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostavy s príslušenstvom Mesto Moldava nad Bodvou 12,871 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup notebookov,stolových počítačov a príslušenstva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 61,231 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolný počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 402 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika pre potreby SPSV II Piešťany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1,780 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika pre potreby SPHN Topoľčany SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika pre potreby SPDN SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1,335 EUR 2017 Tovary Nie 1
Desktop Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2,636 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač ALL IN ONE Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 552 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač, počítačový monitor, klávesnica, počítačová myš, laserové tlačiarne, softvér Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3,042 EUR 2017 Tovary Nie 1
stolový počítač HP ProDesk 400 G4 Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup stolových počítačov a príslušenstva Stredná odborná škola 4,540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač na kancelárske úkony a spracovanie dát Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava s príslušenstvom Stredná odborná škola polytechnická 11,050 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava ALL In One Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,780 EUR 2017 Tovary Nie 1
počítač herný Ústav merania SAV 1,629 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2017 Mesto Piešťany 27,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače ALL IN ONE a Microsoft Office Home and Business 2016 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 6,402 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolová PC zostava s príslušenstvom Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 7,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
All-in-one PC 21,5" Stredná odborná škola stavebná 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava a tlačiareň Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1,097 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarne, monitory,kancelárske PC bez monitora, diskové pole, harddisky Mesto Považská Bystrica 6,561 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výkonné kancelárske počítače - rozmer Small form factor Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 11,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová a kancelárska technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4,762 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač, počítačový monitor, príslušenstvo k počítačom Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 6,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostavy, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava Gymnázium Ľudovíta Štúra 3,590 EUR 2017 Tovary Nie 1
pocitac Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 619 EUR 2017 Tovary Nie 1
výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný stolový počítač s operačným systémom Ústav zoológie SAV 398 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC - desktop, Micro Tower Ústav informatiky SAV 1,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava, príslušenstvo a pamäťové médiá Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava s LCD monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 15,410 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1,692 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač s príslušenstvom Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,615 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava s LCD monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,260 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC - desktop Ústav informatiky SAV 3,280 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava s LCD monitorom a multifunkčnou tlačiarňou Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup notebookov,stolových počítačov a príslušenstva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 34,253 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky a zariadenia Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 11,053 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostavy s príslušenstvom (bez monitorov) Stredná odborná škola 8,073 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava kancelárskeho počítača Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
All in One PC Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 710 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava a notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové počítače Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 11,853 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup HW – Osobné počítače, notebooky s príslušenstvom, monitory a manažérske tabletové počítače Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 58,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava - osobné počítače Obec Očová 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače na výuku CAD/CAM systému Edgecam Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 13,568 EUR 2017 Tovary Nie 1
stolový počítač Súkromná obchodná akadémia 860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Apple iMac 27" 5K Retina MK462SL Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,416 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač s MS OFFICE ,LCD monitor, Tlaciaren cieerno biela A4, Multifunkcne zariadenie A4 ciernobiele Fakultná nemocnica Trnava 22,435 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC ALL In ONE Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač kompatibilný s Windows XP 32Bit Ústav experimentálnej fyziky SAV 328 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,304 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zostava HW 2017 - PC mini tower, monitor, klávesnica, myš Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 12,569 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač All In One Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 970 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový PC s monitorom Filozofický ústav SAV 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2,736 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zostava HW 2017 - PC mini tower, monitor, klávesnica, myš Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 12,569 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2,736 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 988 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelársky počítač s operačným systémom a kancelárskym balíkom Mesto Brezno 4,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač kompatibilný s Windows XP 32Bit Ústav experimentálnej fyziky SAV 328 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,304 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC - Big Tower Ústav informatiky SAV 1,650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolný počítač s príslušenstvom, monitor, operačný program Mesto Kežmarok 2,571 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC pracovné stanice s monitormi a príslušenstvo Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 105,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC - Big Tower Ústav informatiky SAV 1,650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové počítače s príslušenstvom, monitor, operačný systém Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 3,420 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava - osobné počítače Stredná odborná škola technická 3,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové počítače s príslušenstvom, monitor, operačný systém Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 3,420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Repasované PC a monitor Stredná odborná škola 4,960 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové počítačové zostavy, All In One počítače Gymnázium Andreja Kmeťa 21,685 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava a tlačiareň Katolícka univerzita v Ružomberku 1,563 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové počítače s príslušenstvom a monitory Základná škola Heľpa 10,320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač Stredná odborná škola lesnícka 555 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová a audiovizuálna technika Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 25,110 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostavy s príslušenstvom Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 4,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolný počítač s príslušenstvom, monitor, operačný program, tlačiareň Mesto Kežmarok 2,728 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup, dodávka, montáž, školenie výpočtovej techniky: notebookov, stolových počítačov, projektorov, interaktívna tabuľa, vizualizéra, drona, a tlačiarni vrátane príslušenstva k výpočtovej technike slúžiaci hlavne na vyučovací proces na ZŠ a G. Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 45,366 EUR 2017 Tovary Nie 1
mini PC, monitory, klávesnice, myši Centrum právnej pomoci 23,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske počítače, monitory a kancelárske balíky Microsoft Office 2016 pre podnikateľov (slovenská jazyková verzia) Úrad vládneho auditu 3,564 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolný počítač s príslušenstvom, monitor, operačný program Mesto Kežmarok 2,571 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolný počítač s príslušenstvom, monitor, operačný program, tlačiareň "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 4,977 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 17,750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové počítačové zostavy Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 6,672 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,113 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stolový počítač, pevný disk Výskumný ústav vodného hospodárstva 840 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup HW – Osobné počítače, monitory, notebooky s taškou a myšou Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 85,500 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1,690 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC - zostava, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač HP Pavilion 570 Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 930 EUR 2018 Tovary Nie 1
I./18 - 4 ks komplet zostava - PC, OEM Office, monitor, klávesnica, myš Mesto Kežmarok 3,576 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC - zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač, monitor, externý disk Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 601 EUR 2018 Tovary Nie 1
IT technika a komponenty Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 579 EUR 2018 Tovary Nie 1
Súprava kancelárskeho počítača Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 3,550 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolový počítač Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 810 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky set monitora a počítača Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 5,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske počítače - rozmer Small form factor Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 7,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1,610 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,953 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačná technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6,828 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stolový počítač Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 530 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1,610 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vývojárske PC Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC - zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,109 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,247 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače na výuku pre žiakov Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1,859 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač kancelársky Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač kancelársky Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačná technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4,490 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 8,354 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Národné lesnícke centrum (NLC) 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 8,354 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový mini PC s operačným systémom Windows 10 a príslušenstvom Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 730 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné počítače Slovenské národné múzeum 2,040 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komunikačný priehradkový systém, stolové počítače, monitory, smart TV, držiak smart TV, outdorová wifi anténa, časti a príslušenstvo počítačov Katolícka univerzita v Ružomberku 7,987 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolové počítače, monitory, projektory, smart televízor Katolícka univerzita v Ružomberku 2,954 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repasované PC Nemocnica Poprad a. s. 14,960 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC - zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 510 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zostava HW 2018 - PC mini tower, monitor, klávesnica, myš Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 2,391 EUR 2018 Tovary Nie 1
počítačová zostava Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie učebne výpočtovou technikou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 5,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,115 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava, monitor a príslušenstvo, multifunkčná tlačiareň REGINA - Domov sociálnych služieb 3,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka počítačov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 4,960 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky All in One PC Slovenský pozemkový fond 170,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske PC bez monitora alebo ekvivalent Mesto Považská Bystrica 7,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mini PC, set bezdrôtová klávesnica s myšou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2,294 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostavy Centrum právnej pomoci 18,960 EUR 2018 Tovary Áno 1
Počítače na výuku pre žiakov TV - použité, repasované s príslušenstvom (myš, klávesnica, monitor) Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1,168 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače na výuku pre žiakov PV - nové, nerepasované s príslušenstvom (myš, klávesnica, monitor) Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 4,995 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC All-in-One Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 660 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný stolový počítač All-in-One Okresný súd 5,349 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný stolový počítač All-in-One Okresný súd Brezno 6,696 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač OV Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 6,064 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC-pracovná stanica+operačný systémTlačiareň laserová farebná multifunkčná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 21,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2018 Mesto Piešťany 21,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovná stanica s monitormi Štátny veterinárny a potravinový ústav 14,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2018 Mesto Piešťany 21,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 11,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač s monitorom Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 8,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC ALL IN ONE Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3,370 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač s monitorom Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 8,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolové počítače Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 10,035 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Pedagogická a kultúrna akadémia 8,506 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 611 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač a príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 827 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač OV Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 6,064 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2,893 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC ALL IN ONE Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,551 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače a príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,060 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač HP Slimline 290-p0006nc Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1,200 EUR 2018 Tovary Nie 1