CPV kód

30213100-6

Prenosné počítače

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 152 090 EUR
Slovenská správa ciest 2 32 768 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 3 938 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 4 590 EUR
Mesto Malacky 1 4 328 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 109 164 579 EUR
Mesto Považská Bystrica 3 5 839 EUR
Mesto Poprad 3 23 339 EUR
Mesto Žilina 2 2 417 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 13 62 826 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 5 963 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 22 15 411 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 44 355 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 6 948 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 1 460 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 11 662 669 EUR
Prešovský samosprávny kraj 3 104 996 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 6 86 326 EUR
Mesto Levice 1 11 500 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 67 28 082 142 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 29 950 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 61 776 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 1 4 634 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 6 317 254 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 295 397 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 2 600 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 6 402 EUR
Košický samosprávny kraj 2 1 397 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 7 904 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1 2 280 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 7 22 686 EUR
Generálna prokuratúra SR 8 283 616 EUR
HOREZZA, a.s. 1 2 050 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 6 420 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 8 517 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 4 237 474 EUR
Dopravný úrad 10 129 539 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 4 800 EUR
Centrum výcviku Lešť 2 40 388 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 0 EUR
Mesto Komárno 6 6 437 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 127 153 623 EUR
Krajský súd v Košiciach 1 16 740 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 8 175 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 49 160 065 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 2 2 687 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 118 309 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 8 388 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 3 25 278 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 7 10 673 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 57 000 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 13 305 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 397 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 3 8 303 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 4 14 705 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 147 109 903 EUR
Mesto Humenné 1 810 EUR
Mesto Košice 1 14 750 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 7 1 938 637 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 3 7 938 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 20 624 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 6 20 471 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 6 36 762 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 91 97 962 EUR
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 1 463 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 7 514 020 EUR
Mesto Senica 3 7 428 EUR
Mesto Nové Zámky 2 1 968 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 13 138 EUR
Mesto Partizánske 1 414 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 543 EUR
Slovenské národné múzeum 9 17 664 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 269 133 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 1 117 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 19 133 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 17 143 554 EUR
Mestská časť Košice-Staré Mesto 1 1 225 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 3 115 567 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 8 235 663 EUR
Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 3 4 983 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 19 13 516 EUR
SZRB Asset Management, a.s. 4 6 764 EUR
Mesto Michalovce 1 2 454 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 7 56 245 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 114 400 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 2 3 578 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 4 5 819 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 2 042 EUR
Mesto Kežmarok 2 0 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 31 68 551 EUR
Záchranná služba 4 12 676 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 2 0 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 3 47 388 EUR
MH Invest, s.r.o. 4 60 613 EUR
Kancelária prezidenta SR 5 27 030 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 66 158 EUR
Mesto Liptovský Hrádok 1 500 EUR
Slovenské národné divadlo 2 2 362 EUR
Obec Varhaňovce 3 11 440 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 3 12 786 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 3 9 502 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2 134 048 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 1 7 332 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 703 EUR
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 3 24 121 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 9 12 925 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 15 167 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 747 EUR
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 3 10 602 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 84 083 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 4 39 367 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 24 67 268 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 2 1 023 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 7 499 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 18 21 693 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 5 040 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 2 2 793 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 1 1 300 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 6 193 EUR
Slovenský pozemkový fond 3 113 828 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 83 189 709 EUR
Národný bezpečnostný úrad 3 11 489 EUR
Krajský súd v Trnave 1 9 500 EUR
Okresný súd Piešťany 1 2 897 EUR
Paneurópska vysoká škola, n. o. 1 10 417 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 3 188 158 EUR
Sociologický ústav SAV 1 1 015 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 13 12 650 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 14 4 401 EUR
Krajský súd v Nitre 1 0 EUR
Ústav polymérov SAV 22 41 656 EUR
Obec Častá 1 14 833 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2 2 729 EUR
Národný onkologický ústav 5 17 474 EUR
Mesto Lučenec 1 5 576 EUR
Slovenská agentúra pre cestovný ruch 1 0 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 3 14 425 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 3 5 238 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 2 5 522 EUR
Ústav zoológie SAV 4 2 717 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 6 990 EUR
MediaTech Central Europe, a. s. 1 59 991 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 2 1 200 EUR
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 3 50 294 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 3 16 038 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 8 21 571 EUR
Evanjelické gymnázium 2 11 605 EUR
Gymnázium 2 50 826 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 23 026 EUR
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 2 45 142 EUR
Spojená škola 1 1 287 EUR
Obec Čierne 1 105 825 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 425 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 11 545 EUR
Gymnázium M. R. Štefánika 1 1 496 EUR
Ústav informatiky SAV 2 1 381 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 9 521 275 EUR
Divadlo Nová scéna 3 2 189 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 12 9 765 EUR
CEIT a.s. 2 1 856 EUR
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 1 4 183 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 6 4 297 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 7 372 483 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 52 54 938 EUR
Obec Nálepkovo 1 3 908 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 4 218 958 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 1 19 600 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 1 1 668 EUR
Zdravé regióny 2 38 160 EUR
Novohradské osvetové stredisko 1 1 667 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 3 9 084 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 3 658 EUR
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 3 9 905 EUR
Protimonopolný úrad SR 3 12 149 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 498 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 3 7 382 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 305 EUR
Inšpektorát práce Banská Bystrica 1 0 EUR
Dopravná akadémia 1 348 EUR
Základná škola Veľký Šariš 2 13 208 EUR
Základná škola Šrobárova 3 20 740 EUR
Ústav merania SAV 16 12 691 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 5 4 261 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 1 2 477 EUR
Spojená škola 3 11 827 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 3 796 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 17 17 903 EUR
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 1 389 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 17 16 175 EUR
Súkromná obchodná akadémia 7 40 535 EUR
Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 2 2 645 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 3 4 499 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 2 400 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 31 250 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 9 9 295 EUR
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 3 6 761 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 1 900 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 8 7 458 EUR
Stredná odborná škola letecko technická 2 5 433 EUR
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 1 10 792 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 3 050 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 2 7 116 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 1 2 067 EUR
Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde 1 8 333 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 1 731 EUR
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 1 1 621 EUR
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 5 6 594 EUR
Trenčín región 2 2 035 EUR
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 2 23 242 EUR
Základná škola Slovenská Kajňa 2 2 008 EUR
Základná škola s materskou školou, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec 1 1 509 EUR
VIPO a.s. 1 7 509 EUR
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 4 17 558 EUR
Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 5 6 924 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 3 7 790 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 4 4 203 EUR
"DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 1 0 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 4 071 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 2 981 EUR
Ústav pamäti národa 1 4 519 EUR
Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 1 2 760 EUR
Stredná umelecká škola v Trenčíne 2 1 002 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 8 524 EUR
Ekonomický ústav SAV 10 8 535 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 3 5 580 EUR
Základná škola 2 1 989 EUR
Technická akadémia 1 362 EUR
Stredná odborná škola 1 1 270 EUR
Športové gymnázium 2 4 657 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra 2 5 875 EUR
Úrad vládneho auditu 4 154 571 EUR
Stredná odborná škola stavebná 1 1 458 EUR
Základná škola 2 4 162 EUR
Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 4 19 486 EUR
Základná škola Michalovce Krymská 5 1 1 241 EUR
Základná škola Michalovce Okružná 17 5 0 EUR
Divadlo Andreja Bagara v Nitre 2 2 667 EUR
Filozofický ústav SAV 3 2 196 EUR
Krajské centrum voľného času v Trenčíne 3 765 EUR
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 17 39 817 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 2 24 254 EUR
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 1 1 663 EUR
TV PEZINOK, s.r.o. 1 1 470 EUR
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 1 1 331 EUR
Základná škola s materskou školou, Jaslovské Bohunice 341 1 14 363 EUR
Slovenská stavebná inšpekcia 2 3 666 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 2 3 654 EUR
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava 1 18 008 EUR
Okresný súd Trnava 1 543 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 883 EUR
Základná škola Predmier, okres Bytča 2 1 004 EUR
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 1 6 075 EUR
Gymnázium Dubnica nad Váhom 1 6 275 EUR
Gemerské osvetové stredisko 1 2 558 EUR
BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. 1 1 150 EUR
Obec Boťany 1 1 888 EUR
Základná škola s materskou školou Senohrad 1 7 575 EUR
Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 1 1 550 EUR
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 1 3 583 EUR
Gymnázium 1 12 238 EUR
Centrum právnej pomoci 2 4 529 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 132 449 EUR
Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo 1 287 EUR
Základná škola Márie Rázusovej - Martákovej 1 14 917 EUR
Okresný súd Lučenec 2 1 969 EUR
Špeciálna základná škola sv. Anny, Štúrova 5, Stará Ľubovňa 1 1 375 EUR
Spojená škola 1 1 250 EUR
Gymnázium Františka Švantnera 1 2 996 EUR
Okresný súd 1 1 049 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 4 098 EUR
CRM solution s.r.o. 1 22 850 EUR
Obec Gemerský Jablonec 2 100 604 EUR
Obec Radzovce 4 74 126 EUR
Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava 1 7 700 EUR
METRO Bratislava a.s. 1 4 770 EUR
Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava 1 14 999 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
TRACO Computers s.r.o. 56 72 728 EUR
KVANT spol. s r.o. 2 76 181 EUR
AXON PRO, s.r.o. 1 4 800 EUR
DATALAN, a.s. 12 2 773 501 EUR
AutoCont SK a.s. 31 8 835 356 EUR
Ing. Viera Závodská - N.NETCOM 3 8 733 EUR
GAMO a.s. 1 3 360 EUR
F.A.T., s.r.o. 21 30 396 EUR
Zvac Systems s.r.o. 1 84 083 EUR
Synergon, s.r.o. 1 0 EUR
Gratex International, a.s. 14 238 329 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 24 25 459 EUR
PcProfi, s.r.o. 3 104 996 EUR
SOFTLINE SERVICES, a. s. 5 43 049 EUR
EMM, spol. s r.o. 1 116 748 EUR
SOFOS, s r. o. 7 159 858 EUR
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. 1 870 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 19 845 528 EUR
Tecton, a.s. 25 6 717 540 EUR
WINCOR NIXDORF s.r.o. 1 6 275 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 5 136 805 EUR
Venron, s.r.o. 1 933 EUR
CINEMA+ spol. s r.o. 2 8 759 EUR
PC SEMA, s.r.o. 3 9 063 EUR
Datacomp s.r.o. 16 67 922 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 10 6 559 207 EUR
TEMPEST a.s. 12 6 972 280 EUR
Camea Computer System a.s. 1 22 590 EUR
Ing. Peter Švec - ATIS 2 5 608 EUR
S&T Slovakia s. r. o. 1 36 416 EUR
elfa, s.r.o. 2 1 643 EUR
COMPEX DATA s.r.o. 5 4 697 EUR
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 7 9 548 844 EUR
STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 1 8 175 EUR
ITSK, s.r.o. 389 708 514 EUR
TooNet, s. r. o. 1 79 896 EUR
Averis, s.r.o. 1 29 950 EUR
FIBRELAN, spol. s r.o. 1 59 991 EUR
DD21 s.r.o. 4 12 127 EUR
MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 1 660 EUR
bit-STUDIO Bratislava, s.r.o. 1 179 085 EUR
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 1 1 333 EUR
TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o. 1 0 EUR
Top Soft BSB, s.r.o. 1 8 190 EUR
EUROPEA group, spol. s r.o. 1 1 298 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 1 780 EUR
Euroline computer s.r.o. 2 650 092 EUR
exe, a.s. 5 24 136 EUR
ARNET, s.r.o. 6 28 137 EUR
MB TECH BB s.r.o. 15 51 797 EUR
Smart Computer, spol.s r.o. 4 6 271 EUR
Next Team, s.r.o. 1 740 EUR
GEMINY s.r.o. 1 1 300 EUR
SAPTA, a.s. 2 8 388 EUR
BEGA, s.r.o. 1 4 844 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 2 1 350 EUR
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o. 1 2 050 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 53 172 525 EUR
Legia, a.s. 2 2 665 EUR
Školská technika s.r.o. 4 15 842 EUR
nanoTECH s.r.o. 11 12 701 EUR
PERFORMANCE, s.r.o. 4 18 292 EUR
V-bit, spol.s.r.o. 1 1 081 EUR
P3C s.r.o. 6 5 388 EUR
ATECH.NET s.r.o. 4 9 556 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 2 1 078 EUR
Ivan Hoferica - LIMAR 1 624 EUR
CMA Group, s.r.o. 6 8 814 EUR
ANDREA SHOP, s.r.o. 1 251 EUR
AXISplus SK s.r.o. 2 1 471 EUR
IKARO s.r.o. 6 7 101 EUR
Simply supplies s.r.o. 1 1 175 EUR
Altrinia s. r. o. 2 782 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 81 179 771 EUR
Bc.Richard Guček - GuR 1 1 971 EUR
LLOYD & PARTNERS, s.r.o. 20 23 975 EUR
Martin Gall - MG COMP 22 53 469 EUR
SERVISUJEM, s. r. o. 1 1 130 EUR
ABCOM Košice s.r.o. 30 28 588 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 5 52 355 EUR
KONTROLSPOL, s.r.o. 1 935 EUR
FaxCopy Pro s. r. o. 1 2 158 EUR
Tamás Lovasz - TL Holding 1 2 699 EUR
Internet Mall Slovakia s.r.o. 5 5 968 EUR
SHARK Computers, a.s. 3 1 007 EUR
TechAid s.r.o. 3 4 056 EUR
MICOMP spol. s r.o. 3 16 644 EUR
DATAROOM s.r.o. 8 111 082 EUR
FOCUS COMPUTER s.r.o. 3 1 801 EUR
TOP SERVIS IT a.s. 4 7 220 EUR
Tecprom-Trifit spol. s r.o. 3 150 286 EUR
Smartshop s. r. o. 1 678 EUR
RAMcom, s.r.o. 1 475 EUR
Maroš Bračok - ONE.NET 3 3 521 EUR
ProStudio, s.r.o. 2 2 021 EUR
MARSANN IT, s.r.o. 32 69 220 EUR
Sk - technik, s.r.o. 1 3 040 EUR
Carpathian-TG, s.r.o. 1 57 000 EUR
GNOMA, s.r.o. 6 1 241 EUR
Robert Javor - REJK-NET 1 1 198 EUR
VT DATA s.r.o. 2 11 605 EUR
GOTANA, s. r. o. 1 5 333 EUR
realshop.sk, s.r.o. 2 1 055 EUR
DIVAX, spol. s r.o. 1 9 658 EUR
eVector, s.r.o. 3 122 440 EUR
Andrej Holka 12 39 918 EUR
ANUR s.r.o. 6 7 269 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 33 52 302 EUR
ACTE, s. r. o. 2 25 100 EUR
GIGABIT, s.r.o. 3 5 288 EUR
SORTEC EUROPE, s. r. o. 1 12 999 EUR
NETCOM Závodský s.r.o. 4 5 942 EUR
IT partner,s.r.o. 3 4 996 EUR
flex-it, s.r.o. 15 535 090 EUR
Muth v.o.s. 1 1 745 EUR
HENRYSO, s.r.o. 124 347 969 EUR
Martina Tarnóczyová - COMPANT 6 5 607 EUR
MUNUS s. r. o. 1 15 417 EUR
MCN s.r.o. 2 1 540 EUR
Setop, s.r.o. 38 68 770 EUR
R-COMP, s.r.o. 3 1 901 EUR
Attila Palko PFA 1 690 EUR
ITIT s. r. o. 1 600 EUR
IRDistribution, a. s. 2 945 EUR
TR TECHNIC s.r.o. 1 488 EUR
PHC Slovakia s.r.o. 1 818 EUR
STAVHAKO s.r.o. 1 688 EUR
Pavel Scholtz 15 40 400 EUR
RIZNER s. r. o. 1 7 855 EUR
CDicon s. r. o. 1 113 417 EUR
X logistics, s.r.o. 64 167 668 EUR
Ing. Soňa Štofová SOPAS 1 779 EUR
GIEGO s.r.o. 25 31 532 EUR
ITempire s.r.o. 1 899 EUR
KASON, s.r.o. 56 110 242 EUR
5K, spoločnosť s ručením obmedzeným 8 13 410 EUR
Škola.sk, s. r. o. 1 105 825 EUR
LiBi s.r.o. 2 1 333 EUR
Martin Belavý-KOVOEFEKT 1 4 590 EUR
ADK MEDIA, spol. s r.o. 1 1 070 EUR
Fanny s.r.o. 24 64 696 EUR
EXTRACOM s.r.o. 3 52 290 EUR
HS technology s.r.o. 22 38 987 EUR
NIGEL s.r.o. 3 4 418 EUR
HTONER s.r.o. 5 32 608 EUR
ZASYS, s.r.o. 1 1 498 EUR
Limitless s. r. o. 1 6 300 EUR
DataTrend Services, s.r.o. 1 415 EUR
TA BB Slovakia, s.r.o. 1 7 979 EUR
DIGIMAT, s.r.o. 1 2 600 EUR
Dávid Vorčák 21 20 770 EUR
Tomáš Sádovský 2 6 316 EUR
PCenter, s.r.o. 2 7 724 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka výpočtovej techniky Dopravný úrad 41 592 EUR 2014 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav experimentálnej fyziky SAV 38 182 EUR 2014 Tovary Áno 2
Dodávka výpočtovej techniky Dopravný úrad 29 166 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodanie a montáž informačných a komunikačných technológii pre Gymnázium F.V.Sasinka v Skalici Trnavský samosprávny kraj 35 788 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zavedenie moderných IKT technológií v spoločnosti MediaTech Central Europe, a. s. MediaTech Central Europe, a. s. 60 130 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 54 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Počítače,softvér, tlačiarne, USB pamäte a audiovizuálna technika Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 42 176 EUR 2015 Tovary Áno 3
Vybavenie tried pre SOŠ polytechnickú Liptovský Mikuláš Žilinský samosprávny kraj 41 660 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka – zariadenie a vybavenie – výpočtová technika pre projekty Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 202 866 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie zariadenia, vybavenia pre projekt s názvom: "Moderné vzdelávanie najlepšia investícia" Gymnázium 50 875 EUR 2014 Tovary Áno 2
Dodávka prenosných počítačov s príslušenstvom Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 150 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 508 711 EUR 2015 Tovary Áno 4
Dodávka notebookov Univerzita Komenského v Bratislave 27 593 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka notebookov Univerzita Komenského v Bratislave 11 761 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodanie IKT a príslušenstva pre Univerzitný vedecký park a ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 639 300 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka notebookov Univerzita Komenského v Bratislave 126 766 EUR 2013 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 12 156 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 548 455 EUR 2015 Tovary Áno 10
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 548 455 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka notebookov Univerzita Komenského v Bratislave 43 567 EUR 2013 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 140 834 EUR 2014 Tovary Nie 3
Dodávka notebookov Univerzita Komenského v Bratislave 29 649 EUR 2013 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 6 500 000 EUR 2015 Tovary Áno 4
Dodávka notebookov Univerzita Komenského v Bratislave 99 301 EUR 2013 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 15 526 EUR 2016 Tovary Nie 2
Dodávka notebookov Univerzita Komenského v Bratislave 1 600 000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 12 939 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávka 180 ks mobilných pracovísk zamestnancov prokuratúry a obnova hardvérového a softvérového vybavenia pre doplnenie projektu OPIS – Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR (ES GP SR) Generálna prokuratúra SR 149 220 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 55 989 EUR 2016 Tovary Neuvedené 8
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 723 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 36 300 EUR 2017 Tovary Nie 4
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 51 399 EUR 2017 Tovary Nie 7
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 68 384 EUR 2017 Tovary Nie 6
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 15 897 EUR 2018 Tovary Nie 2
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 62 606 EUR 2018 Tovary Nie 5
Prenosný počítač notebook HP Pavilion x360 – 13-s005nc (PN:M7U43EA), operačný systém OEM Microsoft Windows 8.1 Pro SK 64bit, kancelársky balík Microsoft Office 2016 32bit pre študentov a domácnosti SK Národný onkologický ústav 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky, desktopy, monitory a príslušenstvo Kancelária prezidenta SR 21 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dell Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 959 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrabook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
projekt-Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 3 358 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný Počítač s príslušenstvom - Notebook Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook alebo ekvivalent Súkromná obchodná akadémia 365 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook HP PROBOOK 440 G3 alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 14" a Sieťové úložisko digitálnych dát (NAS) Vysoká škola výtvarných umení 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook alebo ekvivalent alebo ekvivalent Súkromná obchodná akadémia 630 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom MH Invest, s.r.o. 16 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Trenčiansky samosprávny kraj 5 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple MacBook Pro Retina 13", Apple MacBook Air 13"/128 GB , Apple TV a Apple nový AirPort Express Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 2 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP 250 G4 alebo ekvivalent Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 302 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 17,3" Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 9 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo B50-80 black alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 9 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výkonné notebooky, pojazdný vozík pre notebooky, WiFi router na výuku v ZŠ Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde 10 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 499 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lenovo IdeaPad Y50-70 resp. ekvivalent Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
ASUS ZENBOOK UX303UB-R4016R alebo ekvivalent Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lenovo ThinkPad T450s (20BX0013MN) resp. ekvivalent Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 940 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 020 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 397 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálny notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 131 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dopravná akadémia 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebbok 14" Lenovo IP Flex2 i3-4030 Vysoká škola výtvarných umení 504 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga 700-14 Black alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 129 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS ROG G501 JW-FI198T alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 578 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 589 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS F555LF 15.6 FHD i3-5010U GT930/ 2GB 1TB 8GB Win10 čierny Vysoká škola výtvarných umení 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
14"notebook s dokovacím konektorom pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 1 229 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP 250 G4 alebo ekvivalent Mesto Žilina 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Apple MacBook Pro 15" Retina (MJLT2SL/A) HOREZZA, a.s. 2 062 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 7 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky, tašky na notebooky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 037 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad 300-15ISK Vysoká škola múzických umení v Bratislave 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 159 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky – počítače, notebooky . Hlavné mesto SR Bratislava 5 880 EUR 2016 Tovary Nie 1
skener Epson Perfection Photo V850 Pro, tlačiareň EPSON L805, notebook HP EliteBook 840 G3, I7-6500U, 14“ QHD, 8GB, 512GB Vysoká škola výtvarných umení 2 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský notebook HP 250 G4 Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 11 016 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Asus X555UB-DM080T alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook IdeaPad B50-80 Mestská časť Bratislava - Ružinov 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač s príslušenstvom a laserové multifunkčné zariadenie (nové) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6“, Lenovo IdeaPad 700-15ISK Gaming Black Vysoká škola výtvarných umení 1 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie výpočtovej techniky/notebook/monitor Mesto Poprad 3 760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové notebooky Lenovo IdeaPad B50-80 Black, alebo ekvivalent Protimonopolný úrad SR 4 704 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom MH Invest, s.r.o. 14 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 13,3" Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 551 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový notebook Lenovo IdeaPad Yoga 300-11IBR 80M1001NCK alebo ekvivalent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook (ÚHP) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 200 EUR 2016 Tovary Áno 1
Doplnenie IT Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 10 650 EUR 2016 Tovary Áno 1
Notebook + originálna taška Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP 15-af105nc Gréckokatolícka charita Prešov 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook zn.HP Pavilion 15-ab218nc "DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Apple MacBook Pro a tablet Apple iPad Air 2 16GB Wi-Fi + Cellular Silver alebo ekvivalenty vrátane príslušenstva Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 908 EUR 2016 Tovary Nie 1
EliteBook 840 G3 Rozhlas a televízia Slovenska 100 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook ASUS F540SA Základná škola s materskou školou, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec 1 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook a software Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 798 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky pre potreby úradu Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 10 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Kancelária prezidenta SR 1 710 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook TYP 1 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 2 241 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook TYP 2 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 4 399 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook, stolový počítač, monitor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 833 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky s príslušenstvom Inšpektorát práce Banská Bystrica 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika, príslušenstvo. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 21 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook a software Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Mesto Považská Bystrica 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook MSI GS70 6QE-033CZ Stealth Pro, alebo ekvivalent Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 699 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook + púzdro Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 2 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Toshiba Tecra Z40-A-16D kovový alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6" Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky, tašky na notebooky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 890 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Mesto Považská Bystrica 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP 255 G4 Mesto Lučenec 7 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - HP ProBook 450 G3 Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 900 EUR 2016 Tovary Áno 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 833 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie prenosných počítačov s príslušenstvom a tlačiarne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 87 416 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook, CD/DVD mechanika Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 870 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 495 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 765 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-tablet PC alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 596 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 409 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybrané komodity IKT a príslušenstvo rôzneho druhu Katolícka univerzita v Ružomberku 6 541 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 373 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 020 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- notebook alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 786 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 888 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače, Notebooky 15,6" a 13,3" Národný bezpečnostný úrad 3 767 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 375 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Lenovo ThinkPad L450 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablety, PC zostava, monitor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 459 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový notebook - Lenovo alebo ekvivalent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, bezdrôtová myš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 935 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie notebooku s brašnou na notebook Akadémia Policajného zboru v Bratislave 335 EUR 2016 Tovary Áno 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 774 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 963 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6“, Microsoft Office 2016 pre domácnosti a podnikateľov alebo ekvivalent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 908 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-počítač alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6“, Microsoft Office 2016 pre domácnosti a podnikateľov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 129 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 852 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6“ ASUS ROG G551VW-FW170T alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samsung Notebook 9 (15" LED Full HD / Core™ i7) Centrum spoločenských a psychologických vied SAV EUR 2016 Tovary Áno 1
notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 475 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6“, Microsoft Office 2016 pre domácnosti a podnikateľov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 129 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ľahký prenosný notebook s WWAN a príslušenstvo Dopravný úrad 1 685 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup notebookov s príslušenstvom Slovenský pozemkový fond 13 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple iPad a Lenovo a Lenovo Yoga Tablet Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Základná škola 1 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa notebooku, tašky na notebook a externý disk Vysoká škola múzických umení v Bratislave 785 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky II Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 802 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, PC zostava, monitor k PC, fotoaparát,Multifunkčné zariadenie, Televízor Spojená škola 7 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
ľahký notebook s SSD pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 1 399 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - Lenovo Think Pad X1 Carbon3 Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 13 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup notebooku HP 250 G4; PC Lenovo Think Centre E73 Tower 10DS0-00K alebo ekvivalenty MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS F555UF-DM031T alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 672 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS K751LB-TY012H kovový s príslušenstvom alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 698 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Z51-70 alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 671 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS F555UF-DM031T s taškou na notebook alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 688 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook TOSHIBA Tecra Z40-C-106 kovový Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 483 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga, Samsung Portable SSD T1 250 GB, Natec Genesis GV44 alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 752 EUR 2016 Tovary Nie 1
15"notebook s dokovacou stanicou a zárukou pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 1 466 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP 15-AC023NP 15,6" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 531 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samsung Notebook 9 (15" LED Full HD / Core™ i7) Centrum spoločenských a psychologických vied SAV EUR 2016 Tovary Áno 1
Notebook, taška, myš Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 525 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 354 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 749 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - HP ProBook 450 G3 Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga 900-13ISK Silver, alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga 900-13ISK Silver, alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6“ ASUS F555UF-DM031T biely alebo ekvivalent + bluetooth myš Vysoká škola výtvarných umení 666 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 570 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie odborných technických učební Stredná odborná škola elektrotechnická 43 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Asus F555UF-DM031T biely Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 802 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP Pavilion 15-ab118nc/ 15-ab118 (P3Z37EA) alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 511 EUR 2016 Tovary Nie 1
MSI PX60 6QD-039CZ/i7-6700HQ Skylake/2x8GB/128SSD+1TB SATA 7200ot./GTX 950M, 2GB/15.6" FHD/BT/Win10 s príslušenstvom alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový notebook s dokovacou stanicou Protimonopolný úrad SR 4 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 544 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6“ ASUS F555UF-DM031T biely alebo ekvivalent + bluetooth myš Vysoká škola výtvarných umení 666 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 11z Touch s príslušenstvom alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 547 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné osobné počítače Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 000 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom Bratislavský samosprávny kraj 2 670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Acer Aspire Switch 10V 64GB Full HD + dock s 500GB HDD a klávesnicou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Gréckokatolícka charita Prešov 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 366 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook, myš, klávesnica, vysielačka, projektor, pamäť. médiá Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 6 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová/kancelárska technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 368 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky HP Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 6 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga 900-13ISK Silver, alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo E31 - 80 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 584 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS ZENBOOK UX303UB-DQ019R Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 208 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 5558 N2-5558-N2711K, hybridný pevný disk alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 867 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-počítač, monitor, tlačiareň alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 841 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 22 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 589 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-počítač alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad E560 a taška na notebook Black Cherry (17,3ʺ) alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 713 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook AVER ASPIRE Switch Alpha 12 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 936 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola Michalovce Okružná 17 2 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook - zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrabook Dell XPS 13 Touch kovovy + prislusenstvo Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 442 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook: ASUS N751JX-T7229T Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 183 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP Spectre Pro x360 alebo ekvivalentný Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad X260, dokovacia stanica ThinkPad Pro Dock-65 W, klávesnica TP X260 EN Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 992 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 15 5559 alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 897 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Katolícka univerzita v Ružomberku 2 204 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky (Notebooky) - LIVEX Centrum výcviku Lešť 15 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook + taška na notebook Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 1ks notebooku Generálna prokuratúra SR 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebooky s príslušenstvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Národné lesnícke centrum (NLC) 465 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky HP 250 G4 i3-5005U alebo ekvivalent Krajské centrum voľného času v Trenčíne 28 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook 14" Historický ústav Slovenskej akadémie vied 8 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP Spectre Pro x360 alebo ekvivalentný Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook, tlačiareň alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 796 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika alebo ekvivalent Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 9 167 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup notebookov s OS a kancelárskym balíkom Mesto Levice 16 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 1 462 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
13-inch MacBook Pro with Retina Dispay Filozofický ústav SAV 1 450 EUR 2016 Tovary Áno 1
Notebooky HP Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 3 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač MacBook Air 13" alebo ekvivalent Národný bezpečnostný úrad 1 435 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učiteľské notebooky, pracovná stanica a smartfon Evanjelické gymnázium 10 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika /1x notebook, 2x laserová tlačiareň, 1x stolný počítač/ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 448 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - Notebook a optická myš alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 630 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga 900-13ISK Silver, alebo ekvivalent Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 710 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad Yoga 260 Ekonomický ústav SAV 1 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad 700-15ISK Ekonomický ústav SAV 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 035 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 736 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook, stolový PC, multifunkčná tlačiareň, tlačiareň Slovenská stavebná inšpekcia 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, externý pevný disk Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 322 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky HP Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 6 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom Bratislavský samosprávny kraj 6 360 EUR 2016 Tovary Áno 1
Výpočtová technika alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 733 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook HP ZBook 15 G3 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky 42ks Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 13 820 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook + originálna taška Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook vhodný na strih videa TV PEZINOK, s.r.o. 1 470 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15, 6´´ s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook SZRB Asset Management, a.s. 2 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS ZENBOOK UX303UB - DQ019R Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, externý pevný disk Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 337 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Katolícka univerzita v Ružomberku 2 518 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook + taška na notebook Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a mobilný telefón Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 875 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika (notebook, monitor) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 055 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom MH Invest, s.r.o. 13 996 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač notebook ASUS (PN: F555UB-DM036T) 15,6" FHD, i5-6200U 8GB/2TB/GT940M 2GB/W10 čierny, operačný systém Microsoft Windows 10 64bit Národný onkologický ústav 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom Bratislavský samosprávny kraj 4 656 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie /IKT/ Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 4 842 EUR 2016 Tovary Nie 1
prenosný počítač - notebook Súkromná obchodná akadémia 8 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Acer Aspire E15 Obsidian Black Aluminium alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač notebook ASUS (PN: F555UB-DM036T) 15,6" FHD, i5-6200U 8GB/2TB/GT940M 2GB/W10 čierny, operačný systém Microsoft Windows 10 64bit Národný onkologický ústav 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebok Asus NB F540LA s príslušenstvom alebo ekvivalent Technická akadémia 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika /1x notebook, 3x tablet, 1x prenosný externý disk/ alebo ekvivalent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 837 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 421 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 736 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook IdeaPad 500-14I SK White Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 792 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP Pavilion x360 11-u000nc Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač-notebook Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 699 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 288 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav informatiky SAV 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrabook Lenovo Yoga 900-13ISK2 Champagne Gold alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač notebook Lenovo IdeaPad Z50 59-445017 15,6" FHD, Intel Core i5 8GB/1TB/GT820M 2GB, operačný systém Microsoft Windows 10 64bit alebo ekvivalent Základná škola Predmier, okres Bytča 2 825 EUR 2016 Tovary Nie 1
ASUS Zenbook UX330UA-FB018R Ekonomický ústav SAV 1 085 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky, tašky na notebooky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač notebook Lenovo TP E460 i3-6100U 2.3GHz 14.0" FHD IPS , operačný systém Microsoft Windows 10pro 64bit + Office 2016 pre podnikateľov, slovak Medialess Slovenská agentúra pre cestovný ruch 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika – tablet Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 796 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP Pavilion x360 11-u000nc Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola Predmier, okres Bytča 1 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač s príslušenstvom Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Zenbook UX303UB-C4017T Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
iPad s príslušenstvom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 703 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodeodolný prenosný počítač- notebook s odnímateľnou klávesnicou Slovenský hydrometeorologický ústav 57 497 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, príslušenstvo k notebooku Ústav experimentálnej fyziky SAV 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 006 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook TYP 3 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 3 768 EUR 2016 Tovary Nie 1
15"notebook s dokovacou stanicou a zárukou pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 2 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom, stolové počítače, tlačiarne, dataprojektor, Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 983 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- notebooky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 348 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook IdeaPad 500-14I SK White Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 792 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 332 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup notebookov a MS Office 2016 Gymnázium Dubnica nad Váhom 9 218 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook Ústav zoológie SAV 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 766 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Zenbook UX303UB-C4017T Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - Lenovo ThinkPad 13 Black Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP Omen Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 299 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom, stolové počítače, tlačiarne, dataprojektor, Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 983 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom a tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky a príslušenstvo Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 4 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky (9ks), MS Office (9 ks) a tlačiarne (9 ks) Obec Nálepkovo 5 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač s príslušenstvom alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 630 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 075 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dell XPS 13 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 292 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdealPad 700-15ISK biely Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 833 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdealPad 700-15ISK biely Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup notebooku - HP Pavilion 17-g108nc Sunset Red + myš alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač s príslušenstvom alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
NOTEBOOK - ASUS X555LB-DM456T Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - Acer Aspire F15 Black Aluminium Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
ASUS Zenbook UX306UA-FB115T Ekonomický ústav SAV 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 1 699 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 705 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT-Notebook 14" displej s rozlíšením HD Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 997 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 932 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 573 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrabook ASUS ZENBOOK UX305CA-FC026R čierny kovový Filozofický ústav SAV 769 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-Notebooky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 196 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, taška na notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 525 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Lenovo ThinkPad Yoga 260 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 125 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 425 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook alebo ekvivalent Trenčianske múzeum v Trenčíne 3 472 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika – tablet Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 402 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač HP ProBook 450 G3 s príslušenstvom alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 3 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, mini notebook, taška na notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 054 EUR 2016 Tovary Nie 1
2 ks notebookov Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, prenosný počítač Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 499 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, myš) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 786 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, myš) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 944 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP EliteBook Folio G1 Ekonomický ústav SAV 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač a príslušenstvo Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 098 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 104 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 472 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup, dodávka a montáž dataprojektorov s notebookmi pre základnú školu Základná škola s materskou školou, Jaslovské Bohunice 341 22 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 1 166 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook DELL XPS 13-9350 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, prenosný disk, puzdro na notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 374 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 687 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 104 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad L560 a kancelársky balík Microsoft Office 2016 pre podnikateľov (slovenská jazyková verzia) Úrad vládneho auditu 43 279 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-ultrabook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-notebooky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 346 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky s príslušenstvom Dopravný úrad 10 239 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Z50-75 White /AMD Quad Core FX-7500/15.6" LED/8GB/AMD Radeon R7 M260 2GB + AMD Radeon R7/HDD 1TB/DVD/ WiFi/W10 64-bit alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 530 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky s príslušenstvom a monitor Dopravný úrad 7 182 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS F756UB-T4025T /17,3" LED antireflexná/ i7 6500 Skylake/8GB DDR3L/NVIDIA GeForce 940mm 2GB/2TB/DVD/ WiFi/W10 biely alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Manažérsky prenosný počítač Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
apple Mac book -Air 13, core i5 alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lenovo IdeaPad Y700 15 80NV00MKCK Ekonomický ústav SAV 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, myš) Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - prenosný počítač Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 930 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky (7ks), MS Office (7 ks) Mesto Michalovce 3 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač a príslušenstvo Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 812 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 525 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 328 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS Zenbook UX330UA alebo ekvivalent, Notebook DELL XPS 13 alebo ekvivalent, Projektor ASUS B1M alebo ekvivalent Katolícka univerzita v Ružomberku 4 583 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dell XPS 15 9550 15" FHD i5-6300HQ BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. 1 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP ProBook 440 G3 i5-7200U 14.0 FHD 4GB 256SSD+slot 2,5" DVD backlitKB FpR W10P Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 2 568 EUR 2016 Tovary Nie 1
Transformer Book Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 217 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - Notebook alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 941 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 869 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky – notebooky a desktopy Hlavné mesto SR Bratislava 12 675 EUR 2016 Tovary Nie 1
MacBook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 949 EUR 2016 Tovary Nie 1
Minipočítač, SSD disk Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook 15,6" Historický ústav Slovenskej akadémie vied 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompaktný pracovný notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 578 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač a príslušenstvo Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 811 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika pre grafický dizajn + kolekcia softvéru pre grafický dizajn Vysoká škola výtvarných umení 4 128 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Acer Aspire E15 Obsidian Black Aluminium alebo ekvivalent Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 10 421 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook učiteľský alebo ekvivalent Gymnázium M. R. Štefánika 2 099 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky a desktop PC Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 3 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrabook a kamera Katolícka univerzita v Ružomberku 1 042 EUR 2016 Tovary Nie 1
apple Mac book air 13, core i5 alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 917 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 436 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-tablet Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 601 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook CEIT a.s. 807 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrabook HP EliteBook 840 G3 Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, myš) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 970 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toshiba Portégé Z30t-C-105 kovový, alebo ekvivalent Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 1 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, Notebook Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - prenosný počítač Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 925 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - prenosný počítač Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Agroinštitút Nitra, štátny podnik 1 668 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola Michalovce Okružná 17 2 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 530 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6 Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 4 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrabook ASUS F540LA-DM022T čierny Filozofický ústav SAV 430 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad X260 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 125 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika + príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 248 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabletový počítač s príslušenstvom Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - prenosný počítač Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-tablet s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 749 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 15 alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 630 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lenovo IdeaPad 510S-13IKB Biely Ekonomický ústav SAV 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lenovo B51-80LM00QNCK Ekonomický ústav SAV 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebooky, tlačiarne 2 Základná škola Michalovce Krymská 5 1 875 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 017 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook, prenosný počítač s príslušenstvom Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 3 594 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Mesto Humenné 972 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, Notebook Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súpravy prenosných počítačov Národné centrum zdravotníckych informácií 5 297 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač stolový, prenosný, tlačiareň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 576 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad 700-15ISK Gaming Black Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 039 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka prenosných počítačov s príslušenstvom, vrátane ich dovozu podľa požiadaviek objednávateľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 161 880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvertibilný počítač HP Spectre x360 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Acer s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 459 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, Notebook - Ultrabook Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky a monitory Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 2 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrabook Katolícka univerzita v Ružomberku 708 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 034 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook, prenosný počítač s príslušenstvom Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 1 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová a kancelárska technika-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 824 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 867 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky - Notebook 1 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky - Notebook 2 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 033 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súpravy prenosných počítačov Národné centrum zdravotníckych informácií 5 297 EUR 2016 Tovary Nie 1
ASUS Zenbook UX303UB-R4015T Rose Gold Ekonomický ústav SAV 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Katolícka univerzita v Ružomberku 3 383 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 2 805 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa notebookov Vysoká škola múzických umení v Bratislave 6 163 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - notebooky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook a projektor Vysoká škola výtvarných umení 1 386 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook DELL XPS 13-9350 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky, počítač Základná škola Šrobárova 12 535 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad G70-80 Black alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 551 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 2 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Mac Mini s príslušenstvom, Mac Book Pro Gemerské osvetové stredisko 3 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple MacBook Air 13" Sociologický ústav SAV 1 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook Ústav zoológie SAV 860 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook Ústav zoológie SAV 860 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Okresný súd Trnava 729 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva Bratislavský samosprávny kraj 18 462 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Základná škola Slovenská Kajňa 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače s príslušenstvom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC technika - laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenia a notebooky Krajský súd v Košiciach 21 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 089 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 6 056 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 652 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia a príslušenstvo alebo ekvivalent. Krajský súd v Trnave 13 805 EUR 2016 Tovary Nie 1
PRENOSNÉ POČÍTAČE + RUČNÉ DIGITÁLNE SNÍMAČE ČIAROVÝCH KÓDOV Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad E560 20EVA-032 alebo ekvivalent Okresný súd Piešťany 3 720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky a diskové polia Národný bezpečnostný úrad 10 027 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dell, osobný počítač Dell a sieťová tlačiareň Canon i-SENSYS LBP351x Ústav pamäti národa 5 424 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Základná škola Slovenská Kajňa 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrabook - ASUS ZENBOOK Pro UX501VW-FJ006R kovový s taškou alebo ekvivalent Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 533 EUR 2016 Tovary Áno 1
Notebook Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače (DELL Inspiron 7566) alebo ekvivalent Krajský súd v Nitre 11 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15.6 " Gymnázium Ľudovíta Štúra 3 599 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook. Stredná zdravotnícka škola 5 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 417 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Lenovo B51-30 80LK00P5CK, čierny Gymnázium 15 746 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Dell Inspiron alebo ekvivalent Krajský súd v Banskej Bystrici 6 432 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, Notebook Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola Veľký Šariš 12 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky a desktop PC Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 1 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
NOTEBOOK 15.6" Mesto Partizánske 517 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ptrenosný počítač - notebook Mesto Žiar nad Hronom 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup PC Alza Top Office 3040, PC Lenovo Think Centre E73 Tower 10DS0-00K, alebo ekvivalenty, monitor, tlačiareň MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky – notebooky a desktopy Hlavné mesto SR Bratislava 123 472 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Základná škola Šrobárova 3 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava 30 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook. Stredná zdravotnícka škola 5 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
konvertibilný notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 791 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP ProBook 450 G3 (T6P21ES) alebo ekvivalent Centrum právnej pomoci 4 045 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 600 EUR 2016 Tovary Áno 1
Ptrenosný počítač - notebook Mesto Žiar nad Hronom 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky a laserová tlačiareň Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 423 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Acer Ústav merania SAV 1 088 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 1 208 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrabook Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Stredná umelecká škola v Trenčíne 620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook HP 250 G5 Asteroid Silver Mesto Liptovský Hrádok 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s púzdrom, tablet, myš, redukcia Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 908 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom MH Invest, s.r.o. 19 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook ultra ľahký s príslušenstvom Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 841 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská konsolidačná, a.s. 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook 15.6" Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 4 860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo B50-50 Black alebo ekvivalentný Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 3 392 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Stredná umelecká škola v Trenčíne 620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 13z (5000) Touch sivý Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 930 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook s príslušenstvom Základná škola 749 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 649 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská konsolidačná, a.s. 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom a taškou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 792 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, prenosný počítač Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 193 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - projekt. Katolícka univerzita v Ružomberku 4 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, prenosný počítač Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky ultrabook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 699 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 889 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrabook Katolícka univerzita v Ružomberku 1 183 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysokovýkonný notebook „MSI GT72VR 6RE-400CZ Dominator Pre Tobi“ alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických a kvalitatívnych parametrov Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Zenbook UX303UB-DQ019R alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook HP 17-y003nc alebo ekvivalent s nasledovnými špecifikáciami : Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 22 219 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky HP 250 G4 i3-5005U alebo ekvivalent Krajské centrum voľného času v Trenčíne 28 835 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiacke notebooky a pracovná stanica Evanjelické gymnázium 4 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 996 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Základná škola 2 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola s materskou školou Senohrad 9 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC a notebooky Mestská časť Bratislava - Dúbravka 20 052 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, Prenosná tlačiareň so skenerom, Bezdrôtová myš, Pracovná taška pre 16" notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 381 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom-notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 301 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 18 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovný notebook Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 885 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook HP 250 G5 W4N12EA , alebo ekvivalentplochý displej ASUS VP228H , alebo ekvivalent Stredná odborná škola letecko technická 3 776 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 6 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 18 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, monitory, tlačiarne Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav informatiky SAV 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
DELL Latitude e7275 Touch i5 alebo ekvivalent, 4GB Ram, Windows 10, Office 2016,Dell Thunderbolt Dock TB16 Správa mestskej zelene v Košiciach 1 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, myš) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 646 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 676 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Apple MacBook Pro 13" Ústav merania SAV 1 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, monitor a pracovná stanica Vysoká škola výtvarných umení 6 426 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 817 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 35 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva Bratislavský samosprávny kraj 7 788 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, prenosná taška, optická myš Stredná odborná škola - Szakközépiskola 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Kancelária verejného ochrancu práv 2 616 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače a príslušenstvo Národné centrum zdravotníckych informácií 11 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-Notebooky Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 35 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače a príslušenstvo Národné centrum zdravotníckych informácií 11 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook B51-80 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky, monitorov, interaktívnych monitorov a multimediálnych zariadení Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 89 260 EUR 2017 Tovary Áno 1
HP Probook 440 G4 alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 729 EUR 2017 Tovary Áno 1
Notebook Dell XPS 15 N-9560-N2-711S Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 875 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s numerickou klávesnicou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 864 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 960 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s operačným systémom Základná škola Márie Rázusovej - Martákovej 18 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-notebook s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 355 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 875 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook - HP ProBook 440 G4 alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolný počítač All-in-One Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 430 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook 15,6" Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová a kancelárska technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 974 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 296 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 830 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 5 020 EUR 2017 Tovary Áno 1
notebook 17,3" Historický ústav Slovenskej akadémie vied 2 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook 15,6" Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 708 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Dell XPS13-9360 alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook 13" Národný ústav reumatických chorôb 910 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 588 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook pre dobudovanie interaktívneho projekčného systému o časť dynamickej simulácie CEIT a.s. 1 063 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook pre strih videa s príslušenstvom Rozhlas a televízia Slovenska 40 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 36 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, powerbank, taška Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 020 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom-notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 442 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook HP ProBook 450 G4 alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 720 EUR 2017 Tovary Áno 1
Notebook +taška +myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom-notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 459 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom-MacBook, SSD disk, dátové úložisko Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 873 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 1 630 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook +externa dvd mechanika +set bezdrotova klávesnica s myšou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky, prevodníky, projektory Katolícka univerzita v Ružomberku 10 784 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s otočnou dotykovou obrazovkou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 864 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook produktovej rady Inspiron 5000 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 922 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Ekonomická univerzita v Bratislave 4 119 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, myš) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 891 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup IKT Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 195 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook DELL Inspiron 15-7567 alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 1 485 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie prenosného počítača, myš, obal/púzdro na notebook Mesto Kežmarok 1 390 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka prenosných počítačov s príslušenstvom Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 96 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 690 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 960 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook + taška + myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 170 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vivobook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 756 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie prenosného počítača, myš, obal/púzdro na notebook Mesto Kežmarok 1 660 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook MacBook Pro Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 110 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook a tablet s príslušenstvom Štatistický úrad Slovenskej republiky 14 263 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 646 EUR 2017 Tovary Áno 1
Notebook HP EliteBook 840 G4 alebo ekvivalentný s dokovacou stanicou Kancelária prezidenta SR 16 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom-Tablety a phablet Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 883 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače a príslušenstvo Národné centrum zdravotníckych informácií 11 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, Adaptér Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 525 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s otočnou dotykovou obrazovkou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 810 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook rady N3060/128SSD Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dokovateľný Notebook "Lenovo" alebo "Dell" alebo "ekvivalent" SZRB Asset Management, a.s. 2 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika -notebook a príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 922 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook Acer Aspire ES14 alebo ekvivalent Slovenské národné múzeum 192 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače a príslušenstvo Národné centrum zdravotníckych informácií 11 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 334 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 830 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Ekonomická univerzita v Bratislave 10 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, klávesnica+myš); počítač; monitor; externá DVD; externý HDD Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 870 EUR 2017 Tovary Nie 1
2 ks Notebooky s púzdrami Vysoká škola múzických umení v Bratislave 792 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 780 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 699 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 586 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, projektor Mesto Nové Zámky 1 201 EUR 2017 Tovary Nie 1
2 ks Notebooky s púzdrami Vysoká škola múzických umení v Bratislave 792 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook,osobný počítač,monitor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 570 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 665 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky, monitory, externý disk Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 460 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka notebookov s príslušenstvom a monitormi Ministerstvo financií Slovenskej republiky 161 964 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 216 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 547 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová a kancelárska technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 719 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC a notebooky Mestská časť Bratislava - Dúbravka 7 617 EUR 2017 Tovary Nie 1
konvertibilný notebook a puzdro na notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 307 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom-Tablet s odpojiteľnou klávesnicou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 304 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 552 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 352 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky a tablety Ekonomická univerzita v Bratislave 8 208 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
ThinkPad T570 Rozhlas a televízia Slovenska 80 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Športové gymnázium 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook 14" Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 140 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 569 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo ( ŠR) Centrum vedecko-technických informácií SR 3 323 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 879 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky - notebooky a osobný počítač Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 24 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Centrum vedecko-technických informácií SR 985 EUR 2017 Tovary Áno 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 842 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lenovo Legion Y720-15IKB (80VR0028CK) Divadlo Andreja Bagara v Nitre 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 702 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 383 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 699 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lenovo Legion Y720-15IKB (80VR0028CK) Divadlo Andreja Bagara v Nitre 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 632 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 665 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lenovo ThinkPad T470p 20J6001MXS Ekonomický ústav SAV 1 580 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad 520 80X2002VCK Ústav merania SAV 1 022 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky a tablet Ekonomická univerzita v Bratislave 3 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 30 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
NotebookLaserová tlačiareň čiernobiela multifunkčná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 086 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC a notebooky Mestská časť Bratislava - Dúbravka 10 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook 17,3" Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 922 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica k notebooku HP EliteBook 840 G4, alebo ekvivalent Kancelária prezidenta SR 864 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Slovenská správa ciest 9 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
DELL Inspiron 17 5758 i5-5200U 17.3"HD+ 12GB 1TB NV-2GB W10 3rNBD strieborný nový (nie repasovaný) alebo jeho ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook 15,6" Historický ústav Slovenskej akadémie vied 4 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, notebook Ústav zoológie SAV 859 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 188 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 589 EUR 2017 Tovary Nie 1
prenosný počítač - notebook alebo ekvivalent Súkromná obchodná akadémia 10 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný počítač a príslušenstvo Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 060 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo V510-15IKB Black Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 770 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad T470 Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 4 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
VisionBook 9Wi Pro + odnímateľná klávesnica CZ/US layout alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, myš) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 998 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Dell XPS 13 strieborný Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
NOTEBOOK TMX349-M-34A2 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 780 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 819 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Katolícka univerzita v Ružomberku 1 073 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablety s príslušenstvom Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 7 413 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pracovných staníc (notebookov) Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 3 776 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor,osobný počítač,reproduktory k pc,webkamera,Slúchadlá ,Sluchadlá USB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 630 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook HP 15-bc203nc alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 2 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zostava ApplMacBook Air13 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 762 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Ekonomická univerzita v Bratislave 11 935 EUR 2017 Tovary Nie 1
1. Notebook; 2. Klávesnica; 3. Myš; 4. Adaptér Národné lesnícke centrum (NLC) 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 22 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vivobook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
prenosné počítače s dokovacou stanicou a stolové počítače s SSD diskom Ústav polymérov SAV 4 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook + taška Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 445 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie výpočtovej techniky a príslušenstva Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 5 823 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, počítač pre rozhlasové štúdio Katolícka univerzita v Ružomberku 1 220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - notebooky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - Notebooky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 830 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, atramentová tlačiareň multifunkčná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 158 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný počítač a príslušenstvo Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 060 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lenovo Ideapad 320 17,3" 80XW001EHV notebook, čierny alebo jeho ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - notebook, elektronická čítačka kníh Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor, osobný počítač, reproduktory k PC Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 490 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - notebooky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - Notebooky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 830 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové počítače s SSD diskom a monitormi Ústav polymérov SAV 2 675 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrabook - farba sivá Stredná odborná škola stavebná 1 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - notebook, elektronická čítačka kníh Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrabooky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet s ochranným obalom Ústav experimentálnej fyziky SAV 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 699 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
All in one osobný počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 190 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook HP Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 798 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky pre potreby MŠ_93 Mesto Komárno 1 024 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 137 908 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a mobilný telefón Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 905 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Latitude 12-5280 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook V 510 15 + bezdrôtová laserová myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 1 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook (HP EliteBook 820 G4, alebo ekvivalent) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 460 EUR 2017 Tovary Áno 1
Notebooky s príslušenstvom Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 3 850 EUR 2017 Tovary Áno 1
Notebooky a tablet Ekonomická univerzita v Bratislave 11 707 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky, externé pamäťové médiá, skener, PC myši Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 2 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
prenosný počítač s SSD diskom a dokovacou stanicou Ústav polymérov SAV 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor, osobný počítač, slúchadlá,set klávesnica a myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 470 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad T570 Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 408 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP 250 G6 Asteroid Silver Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 1 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook - Dell Vostro 5568 sivý alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook 15,6" Historický ústav Slovenskej akadémie vied 930 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 819 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 810 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky vrátane operačného systému a antivírusu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 5 147 EUR 2017 Tovary Áno 1
Notebook Lenovo ThinkPad T470s Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 5 521 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, multifunkčné zariadenie a príslušenstvo Metodicko-pedagogické centrum 15 967 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 590 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 6 490 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook 14" HP Pavilion x360 14-ba010nc Historický ústav Slovenskej akadémie vied 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobný počítač, set klávesnica a myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook,redukcia,taska na notebook,prezentér Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, HDD a SanDisk Extreme Pro Vysoká škola múzických umení v Bratislave 3 698 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook pre MŠ_125 Mesto Komárno 569 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook - Dell Vostro 5568 sivý alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laptopy pre administratívnu prácu a prípravu učebných materiálov Stredná zdravotnícka škola 1 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook 13,3“ LENOVO NOTEPAD 520S alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 875 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Vysoká škola múzických umení v Bratislave 696 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika, príslušenstvo. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 16 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 287 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobný počítač, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 940 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook,taška na notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 930 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook,taška na notebook,externá dvd mechanika Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 030 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga 710-14IKB Pearl Black alebo ekvivalent Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 2 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga 710-14IKB Pearl Black alebo ekvivalent Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 2 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laptopy pre administratívnu prácu a prípravu učebných materiálov Stredná zdravotnícka škola 1 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 689 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie výpočtovej techniky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 5 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook cestovný s príslušenstvom Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 12 275 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook 13,3“ LENOVO NOTEPAD 520S alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 875 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika (softvér na spracovanie videa, tablet, notebooky, myš, klávesnica s myšou, SSD disk, tlačiareň) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet VisionBook 8Q LTE alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 125 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 3 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Acer Chromebook 11 N7 Steel Gray /11,6" LED antireflexná/ Intel Celeron Quad Core N3160 Braswell/4GB DDR3L/Intel HD Graphics 400/32MB/ WiFi/Google Chrome OS alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Katolícka univerzita v Ružomberku 911 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook na spracovanie videa Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 596 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 11 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 5 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, Ultrabook + adaptér výstupných portov Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 490 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika (softvér na spracovanie videa, tablet, notebooky, myš, klávesnica s myšou, SSD disk, tlačiareň) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 745 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Katolícka univerzita v Ružomberku 1 945 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook - Dell Vostro 5568 sivý alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň, PC, Notebook Slovenská stavebná inšpekcia 3 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky a tablet Ekonomická univerzita v Bratislave 30 723 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače Záchranná služba 5 518 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo B50-50 Black alebo ekvivalentný Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 3 880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga 710-14IKB Pearl Black alebo ekvivalent Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 2 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola Michalovce Okružná 17 1 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola Michalovce Okružná 17 3 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 710 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Rada pre vysielanie a retransmisiu 2 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook Acer Extensa 2519 black Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 1 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola Michalovce Okružná 17 1 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odpojiteľný počítač Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 426 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 246 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup notebookov a kancelárskeho balíka Microsoft Office 2016 pre podnikateľov (slovenská jazyková verzia) Úrad vládneho auditu 76 675 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 156 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ceny do súťaží Trenčiansky samosprávny kraj 5 056 EUR 2017 Tovary Áno 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 762 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dell Vostro 15 5568 Stredná odborná škola lesnícka 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky s príslušenstvom a farebné tlačiarne Štatistický úrad Slovenskej republiky 14 502 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Trenčiansky samosprávny kraj 4 805 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 3 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 2 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Acer Aspire 5 A517-51G-8435 (NX.GSXEC.002) alebo ekvivalent Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 1 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 3 297 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook 15.6 " Gymnázium Ľudovíta Štúra 3 460 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 300 EUR 2017 Tovary Áno 1
Prenosné počítače, mobilné telefóny a mobilné tlačiarne Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 124 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup notebooku a dokovacej stanice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 214 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup notebookov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 112 EUR 2017 Tovary Nie 1
MacBook Pro 15,4" Mid/Late 2010 alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 890 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky, monitorov a príslušenstva počítačov Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 45 425 EUR 2018 Tovary Áno 1
Výpočtová technika, kancelárska technika a fotoaparát Trenčiansky samosprávny kraj 3 071 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky s taškou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 200 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 318 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolový počítač s SSD diskom Ústav polymérov SAV 870 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP Zbook 15 G4 Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 695 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Slovenské národné múzeum 2 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook s taškou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 15 (5000) čierny Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tablet PC Lenovo Miix 320-10ICR Platinum 64GB LTE + dock s klávesnicou alebo alternatíva Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 450 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook Športové gymnázium 2 839 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - softvér a notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zariadení (notebooky s príslušenstvom, monitory a AIO zariadenie) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 161 108 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej technicky Slovenská inovačná a energetická agentúra 66 747 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook - Lenovo IdeaPad Yoga 80X7000KCK alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 030 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s adaptérom a taškou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 013 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky do učebne 2 Slovenské národné múzeum 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
1.Stolový počítač, 2.laserová tlačiareň, 3.prenosný počítač, 4.tablet Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 423 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad 320 čierny alebo ekvivalentný Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 5 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
HP EliteBook 820 G3, matný displej Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska technika - notebooky a príslušenstvo k notebookom Zdravé regióny 47 354 EUR 2018 Tovary Áno 1
Prenosné počítače – notebooky s príslušenstvom Obec Boťany 3 050 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 960 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook+taška Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 190 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka informačnej techniky Úrad vlády Slovenskej republiky 137 372 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook, taška na notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 040 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT – notebook a dataprojektor Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 19 344 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky Bratislavský samosprávny kraj 8 232 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, taška na notebook, bezdrôtová myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP ProBook 450 G5, prepojovacieho kábla RJ-45 , Microsoft Wireless Desktop 900 s AES USB, Monitor 27´´ASUS VX278Q alebo ekvivalent Dopravný úrad 23 314 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Národné lesnícke centrum (NLC) 2 076 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky pre UVP - Časť 2._Hardvérové vybavenie laboratórií Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 71 070 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 777 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - notebook, skener, monitor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, prenosný počítač s príslušenstvom Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 625 EUR 2018 Tovary Nie 1
1.Tablet,2.Držiak na stenu - s ramenom na uchytenie monitora na stenu s 3D pohybom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 888 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky vrátane operačného systému Národné lesnícke centrum (NLC) 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 21 480 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Košický samosprávny kraj 1 676 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Ekonomická univerzita v Bratislave 2 949 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP ProBook 450 G5 alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 960 EUR 2018 Tovary Nie 1
1.Notebook, 2.Externý disk HDD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 465 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosné osobné počítače Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 159 523 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 948 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektory a notebooky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, Monitor, Adaptér, Klávesnica a myš Národné lesnícke centrum (NLC) 4 282 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook MacBook Pro 15" Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
1.Projekčné zariadenie, 2.Notebook, 3.Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolové počítače s SSD diskom Ústav polymérov SAV 1 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tablet s príslušenstvom Ústav polymérov SAV 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 948 EUR 2018 Tovary Nie 1
1.Notebook, 2.Počítačový monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 2 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Gymnázium Františka Švantnera 3 595 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektory a notebooky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, taška na notebook, bezdrôtová myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
1. Ultrabook DELL XPS 13 (9360) 2. Monitor DELL S2418H 3. Klávesnica a myš DELL KM636 4. Adaptér DELL DA200 5. Púzdro DELL Premier Špeciálna základná škola sv. Anny, Štúrova 5, Stará Ľubovňa 1 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook a externé disky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 840 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lenovo Yoga 510-14IKB Black alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- notebook, replikátor portov, externé pamäte Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 894 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, taška na notebook, počítačová myš Obec Varhaňovce 6 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, počítačová myš Základná škola Veľký Šariš 3 850 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie výpočtovej techniky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 27 419 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skener a notebook Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 811 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 176 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, taška na notebook, počítačová myš Obec Varhaňovce 6 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 574 EUR 2018 Tovary Nie 1
ProBook 840 G5 Rozhlas a televízia Slovenska 60 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 169 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 349 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Výskumný ústav vodného hospodárstva 3 913 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 542 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook + príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 661 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 752 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolný počítač All-in-One Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 653 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 390 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Divadlo Nová scéna 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP Envy 17-AE102NC Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook pre potreby MŠ_32 Mesto Komárno 454 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 19 447 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebooky a all-in-one Ekonomická univerzita v Bratislave 8 639 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Apple Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 690 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook "Lenovo" alebo "Dell" alebo "ekvivalent" SZRB Asset Management, a.s. 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP ProBook 450 G5, Microsoft Wireless Desktop 900 s AES USB, Monitor 27´´ASUS VX278Q alebo ekvivalent Dopravný úrad 5 111 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, bezdrôtová myš+klávesnica set Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook a multifunkčné zariadenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 079 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vizualizér, notebook, pamäťové karty, brašňa, dvd mechanika, ventilátory Základná škola s materskou školou Župkov 2 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, Ultrabook Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 699 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tablet Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 093 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 288 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosné počítače, PC a príslušenstvo, tlačiarne, disky Národné centrum zdravotníckych informácií 244 043 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné farebné zariadenie, notebook, video data projektor Katolícka univerzita v Ružomberku 1 208 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup PC a notebooky Múzeum Slovenského národného povstania 3 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky - netobooky s príslušenstvom Mesto Poprad 2 752 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook 15,6" (HP ProBook 450 G5, 3DN47ES) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 4 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Protimonopolný úrad SR 7 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 665 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook s taškou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie vecných cien (3 notebooky, 3 tablety, 3 smartfóny) pre víťazov súťaže "ESIF IDEA HACK". Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 5 785 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lenovo YOGA 520-14IKBR (81C80013CK) Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT 2018 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 507 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 458 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook ProBook 450 G5 + myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC, Notebooky, tlačiarne, Office Mestská časť Bratislava - Dúbravka 13 034 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 199 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a softvéru, služba servisu Prešovský samosprávny kraj 74 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
MacBook 12" RetinaCore i5 1.3GHz 8GB 512GB Gold alebo ekvivalentMacBook 12" RetinaCore i5 1.3GHz 8GB 512GB Rose alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 3 399 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný osobný počítač Rozhlas a televízia Slovenska 56 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, Tablet, Monitor k PC, Multifunkčné zariadenie, Televízor, držiak, kábel, Spojená škola 3 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook Centrum vedecko-technických informácií SR 2 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multimediálny pracovný notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 509 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook vrátane tašky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Ekonomická univerzita v Bratislave 21 120 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook + externý disk Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 780 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IP 320-15 N4200 2.5 GHz 15,6" alebo ekvivalent Spojená škola 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 906 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook, USB kľúče, externé disky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 290 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač , napájacie príslušenstvo, stolové počítače, Slovenské národné múzeum 6 397 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie prenosných počítačov II. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 8 801 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook + puzdro pre notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 970 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook + príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 780 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook + monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 485 EUR 2018 Tovary Nie 1
MacBook Pro 13" Retina Core i5 2.3GHz 8GB 256GB Flash Space Grey alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 1 632 EUR 2018 Tovary Nie 1
prenosný počítač - notebook alebo ekvivalent Súkromná obchodná akadémia 6 840 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolové počítače a notebooky s SSD diskom Ústav polymérov SAV 3 950 EUR 2018 Tovary Áno 1
Súbor IKT pre materské školy Mesto Košice 21 849 EUR 2018 Tovary Áno 1
prenosný počítač, notebook alebo ekvivalent Súkromná obchodná akadémia 9 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosné počítače s príslušenstvom Štátny veterinárny a potravinový ústav 5 283 EUR 2018 Tovary Nie 1
12'' Notebook s príslušenstvom Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 690 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Katolícka univerzita v Ružomberku 2 887 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 260 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ultrabook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 780 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook vrátane tašky - Lenovo IdeaPad 320-15IKBRN Platinum Grey, ekvivalent Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 677 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 169 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, dokovacie zariadenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 220 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výkonného počítača pre CUDA výpočty. Ústav polymérov SAV 1 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook 15,6" (HP ProBook 450 G5,3DN48ES) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 4 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, taška na notebook, externá dvd mechanika, myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook 13,3" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 474 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka prenosných počítačov s príslušenstvom Slovenský pozemkový fond 90 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook MSI PL62 7RC-055CZ Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 398 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook 15,6" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 768 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad E580 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 990 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 870 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 955 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky - 3 ks + MS Office Košický samosprávny kraj 2 196 EUR 2018 Tovary Áno 1
notebook 12,5" (Part No.: 7290-3263) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 1 940 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Ekonomická univerzita v Bratislave 10 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač (notebook) Okresný súd 1 259 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s dotykovým displejom 13,3" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 895 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook 15,6" Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 611 EUR 2018 Tovary Nie 1
prenosný počítač (notebook) alebo ekvivalent Okresný súd Lučenec 1 265 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 791 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s operačným systémom Tablet PCStylus- aktívne pero – kompatibilitaPC-pracovná stanicaKlávesnica a myš -bezdrôtová súprava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 935 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Asus Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 132 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Stredná odborná škola 1 270 EUR 2018 Tovary Nie 1
prenosný počítač (notebook) alebo ekvivalent Okresný súd Lučenec 1 265 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup 4 ks notebooku, 4 ks špeciálnej klávesnice Centrum sociálnych služieb - Jesienka 5 528 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook + puzdro pre notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 810 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Divadlo Nová scéna 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Rada pre vysielanie a retransmisiu 2 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika, kancelárska technika a fotoaparát Trenčiansky samosprávny kraj 1 428 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook – HP ProBook 440 G5 alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 050 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Stredná odborná škola, Prakovce 282 2 540 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky, tablet a all-in-one Ekonomická univerzita v Bratislave 9 924 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 699 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup notebook a príslušenstvo k PC Múzeum Slovenského národného povstania 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 699 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - notebook, prenosné externé disky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
USB kľúče, notebook, multifunkčné zariadenie, externé disky, zobrazovacia jednotka-optický valec Katolícka univerzita v Ružomberku 1 515 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - notebook, atramentová tlačiareň, USB HUB, USB kľúč Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook - osobný prenosný počítač Mestská časť Bratislava - Petržalka 2 520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook 13,3" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 888 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 540 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook 15,6" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 043 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook 15,6" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Mesto Nové Zámky 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 660 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 313 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 724 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a softvéru, služba servisu Prešovský samosprávny kraj 12 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 9 777 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie prenosných počítačov Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 119 696 EUR 2018 Tovary Áno 1
tablet Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multimediálny pracovný notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 729 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, externá dvd mechanika Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, taška na notebook, externá dvd mechanika, myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 398 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook + monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 619 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, bezdrôtová myš + klávesnica set, externé disky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 990 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 990 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, reproduktor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 369 EUR 2018 Tovary Nie 1
HP 250 G6 Asteroid Silver Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 1 329 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 376 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 629 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 699 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 079 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP EliteBook 840 G5 alebo ekvivalent s dokovacou stanicou Kancelária prezidenta SR 28 735 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 030 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Ekonomická univerzita v Bratislave 7 241 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jazykové učebne a knižnica pre základnú školu_IKT a čierna technika Obec Častá 17 808 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 666 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook 255G6 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, bezdrôtová myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor, reproduktory k pc, bezdrôtová myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 330 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 15 (5000) čierny Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 440 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook + monitor + SSD disk Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 906 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky, PC, tlačiarne, MS Office Mestská časť Bratislava - Dúbravka 17 323 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup notebook s SSD diskom pre firemné účely Ústav polymérov SAV 1 245 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky 14" s SSD diskom pre firemné účely s dokovacou stanicou Ústav polymérov SAV 5 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook pre spracovanie zvuku Rozhlas a televízia Slovenska 4 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 4 850 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lenovo Yoga 520-14 80X8005CCK alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 079 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 39 954 EUR 2018 Tovary Nie 4
Notebook + puzdro pre notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 972 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, externá dvd mechanika, taška na notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
osobný počítač, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 660 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 1 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 7 792 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 4 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup notebookov Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 14 990 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 5 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 027 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP Power Pavilion 17-ab400nc FHD i5-8300H/ 8GB/ 1TB/ NV/ DVD/ W10-black Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 935 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup 4 kusov notebookov a príslušenstva Generálna prokuratúra SR 3 116 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup 5 ks notebookov Generálna prokuratúra SR 6 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, príslušenstvo k počítaču, multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 396 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky 14" s SSD diskom pre firemné účely s dokovacou stanicou Ústav polymérov SAV 5 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, taška na notebook, počítačová myš Obec Varhaňovce 2 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP 15-cx0017nc alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 230 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP 15-cc510 alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, set bezdrôtova klávesnica a myš, taška na notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebooky + tablety Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 335 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 6 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook + taška Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 582 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 17 (5000) strieborný, /17,3" LED antireflexný, /i7 8550 Kaby Lake Refresh, /8GB DDR4, /AMD Radeon 530 4GB, /SSD 128GB + HDD 1TB, /DVD, /WiFi, /Bluetooth, /HD webkamera, /W10 alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2 040 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 88 497 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ultrabook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 656 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook 17,3" (HP ProBook 470 G5, 4WU85ES) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 2 050 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook 15,6" (HP ProBook 450 G5,3DN48ES) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 5 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Základná škola 3 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 820 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky + monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 837 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektronické a počítačové vybavenie Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 6 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, Notebook Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook DELL Inspiron 6515-5587 alebo ekvivalent Spojená škola 1 392 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 8 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 12 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Štátny ústav pre kontrolu liečiv 6 019 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 688 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 7 847 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tablet Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 437 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 551 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 744 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky a tablety Ekonomická univerzita v Bratislave 17 906 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 435 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook "Lenovo" alebo "Dell" alebo "ekvivalent" SZRB Asset Management, a.s. 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 430 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky s príslušenstvom (taška, myš) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 755 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup notebookov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 17 942 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 999 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, myš) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 199 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook ProBook 450 G5 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 804 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook MacBook Pro 13" MPXT2SL/A Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 621 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 052 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Trenčín región 1 363 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook T480s Black Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Trenčín región 1 363 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tablet Huawei MediaPad T3 10 TA-T310W16TOM Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky a tablety Ekonomická univerzita v Bratislave 10 214 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač , Počítačová myš, Pamäťové média, MS Office, Slovenské národné múzeum 2 507 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s operačným systémom a taškouDokovacia stanicaSet klávesnice a laserovej bezdrôtovej myšiLCD Monitor Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 21 636 EUR 2018 Tovary Áno 1
Prenosný počítač , Počítačová myš, Pamäťové média, MS Office, Slovenské národné múzeum 2 507 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 722 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 430 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo Ideapad 720S-13 81BV000YCK alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Asus Vivobook S410UA EB325T alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Fujitsu LIFEBOOK U728 alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 698 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP ProBook 440 (4BD52ES) Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook 255G6 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook herný Ústav merania SAV 1 079 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook ProBook 450 G5 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT technika Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 347 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup notebookov a kancelárskeho balíka Microsoft Office 2019 Home and Business (slovenská jazyková verzia) Úrad vládneho auditu 4 835 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, projektor, externý disk, TV držiak Katolícka univerzita v Ružomberku 4 325 EUR 2018 Tovary Nie 1
Apple MacBook Air 13" Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 610 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP 15-ba072 Y5K38EA Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky a skener Mesto Senica 3 674 EUR 2018 Tovary Áno 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 940 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Katolícka univerzita v Ružomberku 6 292 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie 20 ks prenosných počítačov Mesto Poprad 22 458 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenské národné múzeum 380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 290 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 427 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup notebookov s príslušenstvom Úrad vládneho auditu 66 904 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, Notebook Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 699 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook 15,6" s dokovacou stanicou, 23" monitor Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 235 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Trenčiansky samosprávny kraj 1 674 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook HP ProBook 650 G4 alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 620 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 2 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
ASUS Transformer Mini T103HAF, 10,1", 64 GB Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 292 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 11 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 967 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP 250 G6 3QL55ES, čierny Stredná odborná škola elektrotechnická 5 379 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC technika a príslušenstvo Trenčianske múzeum v Trenčíne 6 470 EUR 2018 Tovary Nie 1
prenosné počítače, notebooky Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup notebookov Správa ciest Košického samosprávneho kraja 7 021 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP ProBook 450 G5, Microsoft Wireless Desktop 900 s AES USB, Monitor 27´´ASUS VX278Q alebo ekvivalent Dopravný úrad 4 264 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 2 516 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP ProBook 450 G5, Microsoft Wireless Desktop 900 s AES USB, Monitor 27´´ASUS VX278Q alebo ekvivalent Dopravný úrad 4 264 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Lenovo V330-15IKB Iron Grey alebo ekvivalent Krajské centrum voľného času v Trenčíne 918 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook pre potreby MŠ_165a Mesto Komárno 1 530 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook pre potreby MŠ_165b Mesto Komárno 3 442 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP ProBook 450 G5, Microsoft Wireless Desktop 900 s AES USB, Monitor 27´´ASUS VX278Q alebo ekvivalent Dopravný úrad 4 246 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky s príslušenstvom a laserové tlačiarne Záchranná služba 2 742 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lenovo Idea Pad 330 - 15ICH (81FK000GCK) alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
TOSHIBA Tecra Z50-E-104 alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 110 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky, Interaktívne projektory Základná škola Šrobárova 10 466 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky, prenosné počítače Centrum právnej pomoci 2 328 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC technika a príslušenstvo Trenčianske múzeum v Trenčíne 6 470 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač s príslušenstvom Slovenské národné múzeum 2 017 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, záložný zdroj, dátové úložisko, monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 447 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 3 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 650 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika – PC a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 738 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky notebook HP 250 G6 Základná škola s materskou školou Župkov 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook vrátane príslušenstva Ekonomická univerzita v Bratislave 3 858 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebooky Centrum vedecko-technických informácií SR 10 903 EUR 2019 Tovary Áno 1
Notebook Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 500 EUR 2019 Tovary Áno 1
Výpočtová technika – PC a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 383 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilná pracovná stanica HP ZBook 15 G5 alebo ekvivalent – počet 5kusov VIPO a.s. 7 750 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook, laserové multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 163 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 989 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hardvérové vybavenie CRM solution s.r.o. 42 515 EUR 2019 Tovary Áno 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 318 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup 31 kusov notebookov a príslušenstva Generálna prokuratúra SR 16 432 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 406 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook HP Probook alebo ekvivalent Základná škola s materskou školou Župkov 7 650 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 798 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook 12,5" (Part No.: 7290-3263) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3 550 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook HP 250 DARK G6 ASH, Reproduktory Genius SP-HF 500A Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 1 656 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook X705UA-BX022T VivoBook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 893 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 550 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 176 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 002 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika, softvérové vybavenie, káble, switche, čistenie techniky Zdravé regióny 3 492 EUR 2019 Tovary Áno 1
Informačno-komunikačné technológie a didaktická technika Obec Gemerský Jablonec 100 604 EUR 2019 Tovary Áno 2
Informačno-komunikačné technológie a didaktická technika Obec Radzovce 37 063 EUR 2019 Tovary Áno 2
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 064 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka prenosných počítačov s príslušenstvom Slovenský pozemkový fond 38 498 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 3 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hardware a software na spracovanie videa. Mesto Žilina 4 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Apple MacBook Air 13" alebo ekvivalent a redukcia USB-C to ethernet Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 650 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 25 909 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 1 101 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup 20 kusov notebookov a príslušenstva Generálna prokuratúra SR 10 080 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky (2ks) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook 13,3 " Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 599 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hardvér na upgrade výpočtovej techniky SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 13 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup notebookov Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 14 115 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook vrátane MS Office 2019 pre podnikateľov Divadlo Nová scéna 1 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 598 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook II Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 593 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky Mesto Senica 3 850 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky 15,6" s SSD diskom pre firemné účely s dokovacím konektorom Ústav polymérov SAV 2 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook vrátane MS Office 2019 pre podnikateľov Mestská časť Košice-Staré Mesto 2 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a základná doska Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 573 EUR 2019 Tovary Áno 1
Notebook s taškou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 555 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky a stolový počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 573 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosný počítač s príslušenstvom Mesto Liptovský Mikuláš 7 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup 1 kus notebook s príslušenstvom Generálna prokuratúra SR 850 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook,monitory,osobné počítače Mesto Malacky 5 245 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 691 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook (HP ZBook 15u G5 2ZC30ES) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 1 370 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 610 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook 13" (MacBook Pro, Part No.:MPXU2SL/A) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 1 690 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 3 375 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technika - vybavenie učební Paneurópska vysoká škola, n. o. 14 677 EUR 2019 Tovary Áno 1
Notebook, 13" FHD dotykový, konvertibilný Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook Univerzitná nemocnica Martin 3 295 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook, scanner, PC All in One, stolový počítač bez monitoru, monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 790 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook s taškou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 557 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook, adaptér Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 757 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT - Modernizácia učební s cieľom skvalitnenia vzdelávacieho procesu Mesto Žiar nad Hronom 9 366 EUR 2019 Tovary Áno 1
IKT -tablet, klávesnica, dotykové pero Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 834 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook, Tablet, príslušenstvo k PC a pod. Spojená škola 4 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 208 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT - MacBook, 8-portový USB-C mini Dock Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 624 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 756 EUR 2019 Tovary Áno 1
IKT -tablet Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 671 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 183 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia a tlačiarne pre predajné a prevádzkové IS spolu s príslušenstvom a s dodaným SW na ich správu v prostredí Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 498 590 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 620 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 350 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 376 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook, myš, batoh, redukcia, taška Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 820 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia a tlačiarne pre predajné a prevádzkové IS spolu s príslušenstvom a s dodaným SW na ich správu v prostredí Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 191 180 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia a tlačiarne pre predajné a prevádzkové IS spolu s príslušenstvom a s dodaným SW na ich správu v prostredí Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 303 360 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie a didaktická technika Obec Radzovce 37 063 EUR 2019 Tovary Áno 2
Zariadenia a tlačiarne pre predajné a prevádzkové IS spolu s príslušenstvom a s dodaným SW na ich správu v prostredí Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 340 663 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup notebookov pre školiace miestnosti Slovenská správa ciest 33 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 862 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT - Notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 453 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 5 892 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, myš k prenosnému počítaču Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 170 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 215 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook V Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 742 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook – Typ 3 – Minimálna technická špecifikácia / Minimálne požadované hodnoty – odporučaný Lenovo X280 i7 Národný onkologický ústav 5 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT technika - tablet PC Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 613 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook III Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 843 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook VI Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 038 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 061 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook 10/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 142 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 750 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook HP OMEN Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 080 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 974 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 325 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 070 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablety Exportno-importná banka Slovenskej republiky 2 557 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky, monitor a tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 891 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Výskumný ústav vodného hospodárstva 392 EUR 2019 Tovary Áno 1
Notebook HP Spectre 13x360-ae012nc alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 350 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup notebookov, príslušenstva a tabletov Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 121 798 EUR 2019 Tovary Áno 1
Notebook, monitor 28/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 351 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook 2 v 1 s preklopiteľnou klávesnicou Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 710 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook VI Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 038 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka prenosných počítačov s príslušenstvom Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 49 201 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová a projekčná technika, mobilné zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6 576 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 512 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook 17/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 432 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky, monitor a tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 891 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebooky a tlačiarne Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 196 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT - notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 696 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálny notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky, tablety a mobilné telefóny Štatistický úrad Slovenskej republiky 77 517 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky s príslušenstvom 18/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 665 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a 2ks VR headset Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 580 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook IV Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 418 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska technika Mesto Senica 2 550 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 320 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 460 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky a multifunkčná tlačiareň Katolícka univerzita v Ružomberku 3 153 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Slovenská inovačná a energetická agentúra 104 169 EUR 2019 Tovary Áno 1
1xTabletPC,1x Klávesnica – ultra tenká, 1x Myš – bezdrôtová, 1xStylus- aktívne pero,1xPC-kancelárska pracovná stanica,1x Powerbanka. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 752 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ľahký prenosný počítač na komplexné výpočtové a simulačné úlohy Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook 13,3" Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky 14" s SSD diskom pre firemné účely Ústav polymérov SAV 1 530 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cestovný notebook s príslušenstvom, 25" monitor Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 159 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 580 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook + redukcia + externý HDD 3,5“ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 782 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 990 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook 21/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 228 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC komponenty a PC príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 9 167 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky-grafický tablet s grafickým perom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 493 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky 17,3" Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 6 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook s púzdrom pre PSO Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 521 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 636 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky a tlačiarne Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 380 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálny notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
prenosný počítač, notebook alebo ekvivalent Súkromná obchodná akadémia 16 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook HP Omen 15-dc1040nc 7GV78EA alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad T480s alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 570 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosné počítače a príslušenstvo Záchranná služba 5 937 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie dielni na obrábanie kovov Stredná odborná škola - Szakközépiskola 9 667 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 740 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 780 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 888 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook s externým diskom Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 815 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 982 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika -Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 916 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 590 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup notebookov Slovenské národné múzeum 3 120 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 350 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Toshiba Satellite Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 620 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablet s ochranným obalom Ústav experimentálnej fyziky SAV 839 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 560 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 1 150 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednoskokový počítač s GPIO konektivitou a so základným príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 090 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 750 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a grafická karta Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook, taška na notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 540 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook (HP ProBook 470 G5, 4WU86ES) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 2 150 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook (HP ProBook 450 G6, 8MH08ES) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 4 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky, externý disk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 160 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad L390 Yoga 20NT001KXS alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 280 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosný počítač notebook s ovládacou bezdrátovou myškou Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 780 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 777 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky 14" s SSD diskom pre firemné účely s príslušenstvom Ústav polymérov SAV 1 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálny notebook II Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Grafický notebook Národné centrum zdravotníckych informácií 2 699 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 550 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosné počítače a USB kľúče Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 530 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 240 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad Edge E490 20N8001XXS alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 840 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook DELL Inspiron G3 17-3779 čierny, (kód produktu: N-3779-N2-713K), 17,3" LED antireflexný, /i7-8750H Coffee Lake, /16GB DDR4, /nVidia GeForce GTX 1060 MAX-Q Design 6GB DDR5 (kód produktu: N17P-G1 Max-Q), /SSD 256GB + HDD 2TB, /WiFi, /HD webkamera, /W10 Home 64-bit alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook v kvalite ASUS Mesto Komárno 650 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky 15,6" s SSD diskom pre firemné účely so zárukou a príslušenstvom Ústav polymérov SAV 3 415 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, monitor, klávesnica s myšou Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 230 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 1 458 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky, monitor, počítač, klávesnica, myš 30/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 4 593 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a tabletových počítačov Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 122 410 EUR 2019 Tovary Áno 1
Výpočtová technika Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 6 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 417 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 417 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 833 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 950 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook + monitor + prísluš. Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 833 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - tablet, notebook, adaptér, monitor, SSD disk, prezentér Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 950 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektor, notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 650 EUR 2019 Tovary Nie 1
výpočtová technika - notebook Novohradské osvetové stredisko 3 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 917 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 960 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook 32/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 254 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook HP Omen 15-dc1040nc 7GV78EA alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 654 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 590 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň, prenosný počítač a počítačový monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednoskokový počítač s GPIO konektivitou a so základným príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT technika - tablet PC Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 909 EUR 2019 Tovary Nie 1
prenosný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 875 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
prenosný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 920 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo Legion Y530-15ICH alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 220 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 130 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovný notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 740 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook, dokovacia stanica, monitor a hard disk Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 585 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT technika - tablet iPad a príslušnostvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 533 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka výpočtovej techniky a softvéru Centrum výcviku Lešť 38 750 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosné počítače, časti počítačov a príslušenstvo, mobilný telefón Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 262 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook HP Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 660 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 562 EUR 2019 Tovary Nie 1
Apple iPad Air 10.5" Wi-Fi 64GB Silver MUUK2FD/A Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 527 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook + monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 550 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky 14" s SSD diskom pre firemné účely s príslušenstvom Ústav polymérov SAV 1 680 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Apple MacBook Air 13 MQD32SL/A alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook Lenovo IdeaPad S340-15IWL Platinum Grey alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 2 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 140 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a Tablet Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 852 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT technika - s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 732 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie výpočtovej techniky pre organizáciu 2019 SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 140 025 EUR 2019 Tovary Áno 1
IKT technika - Notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 099 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC komponenty a príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 4 857 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky Mestská časť Bratislava - Petržalka 2 472 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT technika - Notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 654 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Národné lesnícke centrum (NLC) 1 083 EUR 2019 Tovary Áno 1
prenosný počítač Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 1 650 EUR 2019 Tovary Nie 1
Doplnenie mobilných pracovísk pre nových zamestnancov obstarávateľa a obnova hardvérového a softvérového vybavenia Generálna prokuratúra SR 129 937 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook 39/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 880 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 558 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 317 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 6 665 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT vybavenie mobilnej testovacej miestnosti Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 4 661 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 1 390 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 1 089 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 793 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 6 607 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a Tablet Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 852 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 833 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablet, tabletový počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 765 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 950 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky, monitory, dokovacia stanica a PC komponenty Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 7 686 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a dátové úložisko s HDD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 182 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 8 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a SW Abby Finereader 15 Corporate Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 169 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 3 464 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky s príslušenstvom Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 15 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky (REMARKETED) Stredná odborná škola polytechnická 6 392 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Stredná odborná škola polytechnická 627 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook 15.6“ s puzdrom a myšou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky 44/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 4 052 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook HP 15-db1014nc Natural Silver nový (nie repasovaný) alebo jeho ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 417 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 4 328 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook s taškou 47/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 256 EUR 2019 Tovary Nie 1
prenosný počítač Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 1 470 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky 48/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 861 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky a stolové PC Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 449 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 710 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad L480 /Intel Core i5 8250U Kaby Lake R /14" antireflexný 1920×1080 /RAM 8GB DDR4 /Intel UHD Graphics 620 /SSD 256GB /webkamera /USB 3.2 Gen 1, USB-C /čítačka odtlačkov prstov /WiFi 802.11ac /3-článková batéria 45 Wh /Win 10 Pro alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 4 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava, notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 325 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook, púzdro s klávesnicou Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 897 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 962 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika – PC a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 150 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 906 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálny notebook na vedeckotechnické výpočty Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 630 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a Tablet Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 852 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
1.Notebook2.Tablet Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 040 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook – Typ 3 – Minimálna technická špecifikácia / Minimálne požadované hodnoty – odporučaný Lenovo ThinkPad X390 (PN: 20Q0003NXS, EAN: 193386440109) Národný onkologický ústav 9 999 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 4 814 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 1 558 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 30 015 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ultrabook TOSHIBA Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 011 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika (f2) Katolícka univerzita v Ružomberku 2 070 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitory a notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 5 370 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač, monitor, laserová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 086 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky (pre Projekt) Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava 9 900 EUR 2019 Tovary Áno 1
prenosné počítače, notebooky Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 21 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Záchranná zdravotná služba Bratislava 10 383 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook, PC, tlačiarne Mestská časť Bratislava - Dúbravka 6 890 EUR 2019 Tovary Nie 1
prenosné počítače, notebooky, displeje Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 2 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Slovenské národné divadlo 770 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook 17,3" Štátny veterinárny a potravinový ústav 9 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup IT vybavenia pre školský internát Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 800 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lenovo Yoga C740-14IML Mica alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 700 EUR 2020 Tovary Nie 1
notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 872 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT-prenosný počítač, notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 830 EUR 2020 Tovary Nie 1
Noteboook a tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 901 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Slovenské národné divadlo 2 730 EUR 2020 Tovary Nie 1
20 ks Notebookov do školiacej miestnosti Trenčiansky samosprávny kraj 8 186 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 762 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 634 EUR 2020 Tovary Nie 1
vybavenie biologicko - chemických učební a fyzikálnej učebne Obec Čierne 128 909 EUR 2020 Tovary Áno 1
Notebooky Stredná odborná škola letecko technická 3 360 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook a tablet Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 024 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 432 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky Mesto Považská Bystrica 4 897 EUR 2020 Tovary Nie 1
prenosný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 110 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 616 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky a tablet Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 810 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 8 100 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 434 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 780 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 653 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky 15,6" s SSD diskom pre firemné účely so zárukou Ústav polymérov SAV 1 350 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook a monitor Stredná odborná škola polytechnická 569 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 520 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň, notebooky, externý a interný disk Katolícka univerzita v Ružomberku 2 352 EUR 2020 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 12 519 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 590 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka IKT Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 12 143 EUR 2020 Tovary Áno 1
Notebook, dokovacia stanica, monitor Národné lesnícke centrum (NLC) 1 626 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook 5/2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 812 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 357 EUR 2020 Tovary Áno 1
Pracovné prenosné notebooky a príslušenstvo Záchranná služba 1 668 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook, Wacom tablet, príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 006 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia a tlačiarne pre predajné a prevádzkové IS spolu s príslušenstvom a s dodaným SW na ich správu v prostredí Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 187 482 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 638 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava 19 500 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ultrabook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 300 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 740 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka IKT Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 12 143 EUR 2020 Tovary Áno 1
Notebook Ústav merania SAV 3 485 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky METRO Bratislava a.s. 4 920 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie výpočtovej techniky pre organizáciu 2020 SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 140 025 EUR 2020 Tovary Áno 1
notebook Lenovo alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
notebook Dell Vostro alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 900 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook a príslušenstvo, USB disky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 029 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike - grafická karta Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 212 EUR 2020 Tovary Nie 1
1 ks Notebook - prenosný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 850 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 3 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky 14" s SSD diskom pre firemné účely so zárukou a s príslušenstvom Ústav polymérov SAV 1 450 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 375 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 780 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosný počítač s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 938 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook - výkonný, grafický Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 100 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT - tablet, multifunkčné zariadenie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 922 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook/ Osobný počítač s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 416 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosná výpočtová technika s príslušenstvom, konferenčná a multimediálna technika, správa tlače Prešovský samosprávny kraj 49 527 EUR 2020 Tovary Áno 1
Notebooky a slúchadlá Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7 920 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Slovenská inovačná a energetická agentúra 103 005 EUR 2020 Tovary Áno 1
Tablet s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 219 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Asus Vivobook Pro Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 100 EUR 2020 Tovary Nie 1
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál Banskobystrický samosprávny kraj 20 624 EUR 2020 Tovary Áno 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 300 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook, tablet, púzdro 8/2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 720 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×