CPV kód

30213100-6

Prenosné počítače

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 152,090 EUR
Slovenská správa ciest 1 5,400 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 3,938 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 4,590 EUR
Mesto Považská Bystrica 2 2,258 EUR
Mesto Poprad 2 5,355 EUR
Mesto Žilina 1 0 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 9 44,878 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 22 15,411 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 44,355 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 6,948 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 1,460 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 645,730 EUR
Prešovský samosprávny kraj 2 63,747 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 26,495 EUR
Mesto Levice 1 11,500 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 60 28,055,221 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 29,950 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 61,776 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 1 4,634 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 5 313,254 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 258,981 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 3,249 EUR
Košický samosprávny kraj 2 1,397 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 7,904 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 5 14,615 EUR
Generálna prokuratúra SR 2 149,770 EUR
HOREZZA, a.s. 1 2,050 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 236,527 EUR
Dopravný úrad 7 119,850 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 4,800 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 11,548 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 0 EUR
Mesto Komárno 3 1,675 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 72 67,316 EUR
Krajský súd v Košiciach 1 16,740 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 8,175 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 48 87,565 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 2 2,687 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 118,309 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 8,388 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 2 13,278 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 5 8,361 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 57,000 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 13,305 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 397 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 682 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 3 5,619 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 124 90,069 EUR
Mesto Humenné 1 810 EUR
Mesto Košice 1 14,750 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 7 1,938,637 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 2 2,605 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 2 10,391 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 6 36,762 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 73 78,083 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 7 514,020 EUR
Mesto Nové Zámky 2 1,968 EUR
Mesto Partizánske 1 414 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 543 EUR
Slovenské národné múzeum 4 8,140 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 269,133 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 1,117 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 13 112,803 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 3 115,567 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 7 233,667 EUR
Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 3 4,983 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 19 13,516 EUR
SZRB Asset Management, a.s. 3 6,159 EUR
Mesto Michalovce 1 2,454 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 5 38,359 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 114,400 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 2 3,578 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 2 2,922 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 2,042 EUR
Mesto Kežmarok 2 0 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 22 48,567 EUR
Záchranná služba 1 4,598 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 2 0 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 3 47,388 EUR
MH Invest, s.r.o. 4 60,613 EUR
Kancelária prezidenta SR 5 27,030 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 66,158 EUR
Mesto Liptovský Hrádok 1 500 EUR
Obec Varhaňovce 2 9,607 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 2 5,437 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 3 9,502 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 113,417 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 1 7,332 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 703 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 4 7,412 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 15,167 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 747 EUR
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 3 10,602 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 84,083 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 4 39,367 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 19 61,862 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 2 1,023 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 7,499 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 14 17,990 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 5,040 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 2 2,793 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 1 1,300 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 6,193 EUR
Slovenský pozemkový fond 2 83,745 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 64 151,840 EUR
Národný bezpečnostný úrad 3 11,489 EUR
Krajský súd v Trnave 1 9,500 EUR
Okresný súd Piešťany 1 2,897 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 43,333 EUR
Sociologický ústav SAV 1 1,015 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 7 3,269 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 14 4,401 EUR
Krajský súd v Nitre 1 0 EUR
Ústav polymérov SAV 12 19,817 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2 2,729 EUR
Národný onkologický ústav 3 1,876 EUR
Mesto Lučenec 1 5,576 EUR
Slovenská agentúra pre cestovný ruch 1 0 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 2,765 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 3 5,238 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 2 5,522 EUR
Ústav zoológie SAV 4 2,717 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 6,990 EUR
MediaTech Central Europe, a. s. 1 59,991 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 0 EUR
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 3 50,294 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 2 14,644 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 4 12,854 EUR
Evanjelické gymnázium 2 11,605 EUR
Gymnázium 2 50,826 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 16,326 EUR
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 2 45,142 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1,425 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 11 545 EUR
Gymnázium M. R. Štefánika 1 1,496 EUR
Ústav informatiky SAV 2 1,381 EUR
Divadlo Nová scéna 2 989 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 12 9,765 EUR
CEIT a.s. 2 1,856 EUR
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 1 4,183 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 6 4,297 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 5 234,151 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 36 28,800 EUR
Obec Nálepkovo 1 3,908 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 11,208 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 1 1,668 EUR
Zdravé regióny 1 35,250 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 2 1,229 EUR
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 3 9,905 EUR
Protimonopolný úrad SR 3 12,149 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 498 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 2,008 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 305 EUR
Inšpektorát práce Banská Bystrica 1 0 EUR
Dopravná akadémia 1 348 EUR
Základná škola Veľký Šariš 2 13,208 EUR
Základná škola Šrobárova 2 12,761 EUR
Ústav merania SAV 9 4,280 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 5 4,261 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 1 2,477 EUR
Spojená škola 2 8,244 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 3,796 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 4 4,625 EUR
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 1 389 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 11 12,761 EUR
Súkromná obchodná akadémia 6 27,655 EUR
Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 1 1,429 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 3 4,499 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 2,400 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 31,250 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 6 6,765 EUR
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 3 6,761 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 1,900 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 8 7,458 EUR
Stredná odborná škola letecko technická 1 3,300 EUR
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 1 10,792 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 3,050 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 2 7,116 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 1 2,067 EUR
Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde 1 8,333 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 1 731 EUR
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 1 1,621 EUR
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 5 6,594 EUR
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 2 23,242 EUR
Základná škola Slovenská Kajňa 2 2,008 EUR
Základná škola s materskou školou, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec 1 1,509 EUR
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 4 17,558 EUR
Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 3 4,049 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 2,210 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 4 4,203 EUR
"DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 1 0 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 4,071 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 2 981 EUR
Ústav pamäti národa 1 4,519 EUR
Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 1 2,760 EUR
Stredná umelecká škola v Trenčíne 2 1,002 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 8,524 EUR
Ekonomický ústav SAV 10 8,535 EUR
Základná škola 2 1,989 EUR
Technická akadémia 1 362 EUR
Stredná odborná škola 1 1,270 EUR
Športové gymnázium 2 4,657 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra 2 5,875 EUR
Úrad vládneho auditu 2 94,533 EUR
Stredná odborná škola stavebná 1 1,458 EUR
Základná škola 1 1,463 EUR
Základná škola Michalovce Krymská 5 1 1,241 EUR
Základná škola Michalovce Okružná 17 5 0 EUR
Divadlo Andreja Bagara v Nitre 2 2,667 EUR
Filozofický ústav SAV 3 2,196 EUR
Krajské centrum voľného času v Trenčíne 2 0 EUR
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 10 24,004 EUR
TV PEZINOK, s.r.o. 1 1,470 EUR
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 1 1,331 EUR
Základná škola s materskou školou, Jaslovské Bohunice 341 1 14,363 EUR
Slovenská stavebná inšpekcia 2 3,666 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 2 3,654 EUR
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava 1 18,008 EUR
Okresný súd Trnava 1 543 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 883 EUR
Základná škola Predmier, okres Bytča 2 1,004 EUR
Gymnázium Dubnica nad Váhom 1 6,275 EUR
Gemerské osvetové stredisko 1 2,558 EUR
BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. 1 1,150 EUR
Obec Boťany 1 1,888 EUR
Základná škola s materskou školou Senohrad 1 7,575 EUR
Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 1 1,550 EUR
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 1 3,583 EUR
Gymnázium 1 12,238 EUR
Centrum právnej pomoci 1 2,754 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 132,449 EUR
Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo 1 287 EUR
Základná škola Márie Rázusovej - Martákovej 1 14,917 EUR
Okresný súd Lučenec 2 1,969 EUR
Špeciálna základná škola sv. Anny, Štúrova 5, Stará Ľubovňa 1 1,375 EUR
Spojená škola 1 1,250 EUR
Gymnázium Františka Švantnera 1 2,996 EUR
Okresný súd 1 1,049 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
TRACO Computers s.r.o. 36 46,928 EUR
KVANT spol. s r.o. 2 76,181 EUR
AXON PRO, s.r.o. 1 4,800 EUR
DATALAN, a.s. 12 2,773,501 EUR
AutoCont SK a.s. 24 8,508,454 EUR
Ing. Viera Závodská - N.NETCOM 3 8,733 EUR
GAMO a.s. 1 3,360 EUR
F.A.T., s.r.o. 21 30,396 EUR
Zvac Systems s.r.o. 1 84,083 EUR
Synergon, s.r.o. 1 0 EUR
Gratex International, a.s. 12 159,372 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 22 20,239 EUR
PcProfi, s.r.o. 2 63,747 EUR
SOFTLINE SERVICES, a. s. 5 43,049 EUR
EMM, spol. s r.o. 1 116,748 EUR
SOFOS, s r. o. 4 137,002 EUR
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. 1 870 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 16 628,203 EUR
Tecton, a.s. 25 6,717,540 EUR
WINCOR NIXDORF s.r.o. 1 6,275 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 5 136,805 EUR
Venron, s.r.o. 1 933 EUR
PC SEMA, s.r.o. 3 9,063 EUR
Datacomp s.r.o. 11 63,442 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 10 6,559,207 EUR
TEMPEST a.s. 11 6,866,550 EUR
Camea Computer System a.s. 1 22,590 EUR
elfa, s.r.o. 2 1,643 EUR
COMPEX DATA s.r.o. 5 4,697 EUR
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 2 27,569 EUR
STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 1 8,175 EUR
ITSK, s.r.o. 363 656,510 EUR
TooNet, s. r. o. 1 79,896 EUR
Averis, s.r.o. 1 29,950 EUR
FIBRELAN, spol. s r.o. 1 59,991 EUR
DD21 s.r.o. 1 1,188 EUR
MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 1,660 EUR
bit-STUDIO Bratislava, s.r.o. 1 179,085 EUR
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 1 1,333 EUR
TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o. 1 0 EUR
EUROPEA group, spol. s r.o. 1 1,298 EUR
Euroline computer s.r.o. 2 650,092 EUR
exe, a.s. 5 24,136 EUR
ARNET, s.r.o. 4 13,867 EUR
MB TECH BB s.r.o. 9 28,057 EUR
Smart Computer, spol.s r.o. 4 6,271 EUR
Next Team, s.r.o. 1 740 EUR
GEMINY s.r.o. 1 1,300 EUR
SAPTA, a.s. 2 8,388 EUR
BEGA, s.r.o. 1 4,844 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 2 1,350 EUR
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o. 1 2,050 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 2 1,793 EUR
Legia, a.s. 1 1,415 EUR
Školská technika s.r.o. 3 3,350 EUR
nanoTECH s.r.o. 11 12,701 EUR
PERFORMANCE, s.r.o. 2 13,317 EUR
V-bit, spol.s.r.o. 1 1,081 EUR
P3C s.r.o. 6 5,388 EUR
ATECH.NET s.r.o. 4 9,556 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 2 1,078 EUR
Ivan Hoferica - LIMAR 1 624 EUR
CMA Group, s.r.o. 6 8,814 EUR
ANDREA SHOP, s.r.o. 1 251 EUR
AXISplus SK s.r.o. 2 1,471 EUR
IKARO s.r.o. 6 7,101 EUR
Simply supplies s.r.o. 1 1,175 EUR
Altrinia s. r. o. 2 782 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 77 161,553 EUR
Bc.Richard Guček - GuR 1 1,971 EUR
Martin Gall - MG COMP 7 17,565 EUR
SERVISUJEM, s. r. o. 1 1,130 EUR
ABCOM Košice s.r.o. 30 28,588 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 5 52,355 EUR
KONTROLSPOL, s.r.o. 1 935 EUR
FaxCopy Pro s. r. o. 1 2,158 EUR
Tamás Lovasz - TL Holding 1 2,699 EUR
Internet Mall Slovakia s.r.o. 5 5,968 EUR
SHARK Computers, a.s. 3 1,007 EUR
TechAid s.r.o. 3 4,056 EUR
MICOMP spol. s r.o. 2 12,761 EUR
DATAROOM s.r.o. 8 111,082 EUR
FOCUS COMPUTER s.r.o. 3 1,801 EUR
TOP SERVIS IT a.s. 4 7,220 EUR
Tecprom-Trifit spol. s r.o. 2 94,533 EUR
Smartshop s. r. o. 1 678 EUR
RAMcom, s.r.o. 1 475 EUR
Maroš Bračok - ONE.NET 1 854 EUR
ProStudio, s.r.o. 2 2,021 EUR
MARSANN IT, s.r.o. 26 51,349 EUR
Sk - technik, s.r.o. 1 3,040 EUR
Carpathian-TG, s.r.o. 1 57,000 EUR
GNOMA, s.r.o. 6 1,241 EUR
Robert Javor - REJK-NET 1 1,198 EUR
VT DATA s.r.o. 2 11,605 EUR
realshop.sk, s.r.o. 2 1,055 EUR
DIVAX, spol. s r.o. 1 9,658 EUR
Andrej Holka 11 38,158 EUR
ANUR s.r.o. 4 6,337 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 27 42,611 EUR
GIGABIT, s.r.o. 3 5,288 EUR
SORTEC EUROPE, s. r. o. 1 12,999 EUR
NETCOM Závodský s.r.o. 4 5,942 EUR
IT partner,s.r.o. 1 853 EUR
flex-it, s.r.o. 12 431,951 EUR
Muth v.o.s. 1 1,745 EUR
HENRYSO, s.r.o. 60 193,620 EUR
Martina Tarnóczyová - COMPANT 6 5,607 EUR
MUNUS s. r. o. 1 15,417 EUR
MCN s.r.o. 1 0 EUR
Setop, s.r.o. 21 36,177 EUR
R-COMP, s.r.o. 3 1,901 EUR
Attila Palko PFA 1 690 EUR
ITIT s. r. o. 1 600 EUR
IRDistribution, a. s. 1 624 EUR
TR TECHNIC s.r.o. 1 488 EUR
PHC Slovakia s.r.o. 1 818 EUR
STAVHAKO s.r.o. 1 688 EUR
Pavel Scholtz 7 15,799 EUR
CDicon s. r. o. 1 113,417 EUR
X logistics, s.r.o. 28 82,859 EUR
GIEGO s.r.o. 13 13,805 EUR
ITempire s.r.o. 1 899 EUR
KASON, s.r.o. 21 24,080 EUR
LiBi s.r.o. 2 1,333 EUR
Martin Belavý-KOVOEFEKT 1 4,590 EUR
ADK MEDIA, spol. s r.o. 1 1,070 EUR
Fanny s.r.o. 1 974 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka výpočtovej techniky Dopravný úrad 41,592 EUR 2014 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav experimentálnej fyziky SAV 38,182 EUR 2014 Tovary Áno 2
Dodávka výpočtovej techniky Dopravný úrad 29,166 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodanie a montáž informačných a komunikačných technológii pre Gymnázium F.V.Sasinka v Skalici Trnavský samosprávny kraj 35,788 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zavedenie moderných IKT technológií v spoločnosti MediaTech Central Europe, a. s. MediaTech Central Europe, a. s. 60,130 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 54,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Počítače,softvér, tlačiarne, USB pamäte a audiovizuálna technika Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 42,176 EUR 2015 Tovary Áno 3
Vybavenie tried pre SOŠ polytechnickú Liptovský Mikuláš Žilinský samosprávny kraj 41,660 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka – zariadenie a vybavenie – výpočtová technika pre projekty Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 202,866 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie zariadenia, vybavenia pre projekt s názvom: "Moderné vzdelávanie najlepšia investícia" Gymnázium 50,875 EUR 2014 Tovary Áno 2
Dodávka prenosných počítačov s príslušenstvom Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 150,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 508,711 EUR 2015 Tovary Áno 4
Dodávka notebookov Univerzita Komenského v Bratislave 27,593 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka notebookov Univerzita Komenského v Bratislave 11,761 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodanie IKT a príslušenstva pre Univerzitný vedecký park a ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 639,300 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka notebookov Univerzita Komenského v Bratislave 126,766 EUR 2013 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 12,156 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1,548,455 EUR 2015 Tovary Áno 10
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1,548,455 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka notebookov Univerzita Komenského v Bratislave 43,567 EUR 2013 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 140,834 EUR 2014 Tovary Nie 3
Dodávka notebookov Univerzita Komenského v Bratislave 29,649 EUR 2013 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 6,500,000 EUR 2015 Tovary Áno 4
Dodávka notebookov Univerzita Komenského v Bratislave 99,301 EUR 2013 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 15,526 EUR 2016 Tovary Nie 2
Dodávka notebookov Univerzita Komenského v Bratislave 1,600,000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 12,939 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávka 180 ks mobilných pracovísk zamestnancov prokuratúry a obnova hardvérového a softvérového vybavenia pre doplnenie projektu OPIS – Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR (ES GP SR) Generálna prokuratúra SR 149,220 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 55,989 EUR 2016 Tovary Neuvedené 8
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1,723 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 36,300 EUR 2017 Tovary Nie 4
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 51,399 EUR 2017 Tovary Nie 7
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 68,384 EUR 2017 Tovary Nie 6
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 15,897 EUR 2018 Tovary Nie 2
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 62,606 EUR 2018 Tovary Nie 5
Prenosný počítač notebook HP Pavilion x360 – 13-s005nc (PN:M7U43EA), operačný systém OEM Microsoft Windows 8.1 Pro SK 64bit, kancelársky balík Microsoft Office 2016 32bit pre študentov a domácnosti SK Národný onkologický ústav 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky, desktopy, monitory a príslušenstvo Kancelária prezidenta SR 21,680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dell Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 959 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrabook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
projekt-Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 3,358 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný Počítač s príslušenstvom - Notebook Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook alebo ekvivalent Súkromná obchodná akadémia 365 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook HP PROBOOK 440 G3 alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 14" a Sieťové úložisko digitálnych dát (NAS) Vysoká škola výtvarných umení 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook alebo ekvivalent alebo ekvivalent Súkromná obchodná akadémia 630 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom MH Invest, s.r.o. 16,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Trenčiansky samosprávny kraj 5,950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple MacBook Pro Retina 13", Apple MacBook Air 13"/128 GB , Apple TV a Apple nový AirPort Express Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 2,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP 250 G4 alebo ekvivalent Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 302 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 17,3" Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 9,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo B50-80 black alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 9,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výkonné notebooky, pojazdný vozík pre notebooky, WiFi router na výuku v ZŠ Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde 10,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 499 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lenovo IdeaPad Y50-70 resp. ekvivalent Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
ASUS ZENBOOK UX303UB-R4016R alebo ekvivalent Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lenovo ThinkPad T450s (20BX0013MN) resp. ekvivalent Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 940 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1,020 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2,397 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálny notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,131 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dopravná akadémia 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebbok 14" Lenovo IP Flex2 i3-4030 Vysoká škola výtvarných umení 504 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga 700-14 Black alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,129 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS ROG G501 JW-FI198T alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,578 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 589 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS F555LF 15.6 FHD i3-5010U GT930/ 2GB 1TB 8GB Win10 čierny Vysoká škola výtvarných umení 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
14"notebook s dokovacím konektorom pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 1,229 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP 250 G4 alebo ekvivalent Mesto Žilina 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Apple MacBook Pro 15" Retina (MJLT2SL/A) HOREZZA, a.s. 2,062 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 7,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky, tašky na notebooky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,037 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad 300-15ISK Vysoká škola múzických umení v Bratislave 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,159 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky – počítače, notebooky . Hlavné mesto SR Bratislava 5,880 EUR 2016 Tovary Nie 1
skener Epson Perfection Photo V850 Pro, tlačiareň EPSON L805, notebook HP EliteBook 840 G3, I7-6500U, 14“ QHD, 8GB, 512GB Vysoká škola výtvarných umení 2,580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský notebook HP 250 G4 Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 11,016 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Asus X555UB-DM080T alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook IdeaPad B50-80 Mestská časť Bratislava - Ružinov 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač s príslušenstvom a laserové multifunkčné zariadenie (nové) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6“, Lenovo IdeaPad 700-15ISK Gaming Black Vysoká škola výtvarných umení 1,110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie výpočtovej techniky/notebook/monitor Mesto Poprad 3,760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové notebooky Lenovo IdeaPad B50-80 Black, alebo ekvivalent Protimonopolný úrad SR 4,704 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom MH Invest, s.r.o. 14,980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 13,3" Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 551 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový notebook Lenovo IdeaPad Yoga 300-11IBR 80M1001NCK alebo ekvivalent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook (ÚHP) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1,200 EUR 2016 Tovary Áno 1
Doplnenie IT Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 10,650 EUR 2016 Tovary Áno 1
Notebook + originálna taška Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP 15-af105nc Gréckokatolícka charita Prešov 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook zn.HP Pavilion 15-ab218nc "DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Apple MacBook Pro a tablet Apple iPad Air 2 16GB Wi-Fi + Cellular Silver alebo ekvivalenty vrátane príslušenstva Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1,908 EUR 2016 Tovary Nie 1
EliteBook 840 G3 Rozhlas a televízia Slovenska 100,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook ASUS F540SA Základná škola s materskou školou, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec 1,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook a software Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 798 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky pre potreby úradu Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 10,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Kancelária prezidenta SR 1,710 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook TYP 1 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 2,241 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook TYP 2 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 4,399 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook, stolový počítač, monitor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 833 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky s príslušenstvom Inšpektorát práce Banská Bystrica 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika, príslušenstvo. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 21,440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook a software Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Mesto Považská Bystrica 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook MSI GS70 6QE-033CZ Stealth Pro, alebo ekvivalent Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,699 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook + púzdro Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 2,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Toshiba Tecra Z40-A-16D kovový alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6" Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky, tašky na notebooky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 890 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Mesto Považská Bystrica 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP 255 G4 Mesto Lučenec 7,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - HP ProBook 450 G3 Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 900 EUR 2016 Tovary Áno 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 833 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie prenosných počítačov s príslušenstvom a tlačiarne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 87,416 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook, CD/DVD mechanika Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 870 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 495 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 765 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-tablet PC alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 596 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,409 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybrané komodity IKT a príslušenstvo rôzneho druhu Katolícka univerzita v Ružomberku 6,541 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,373 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1,020 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- notebook alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 786 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 888 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače, Notebooky 15,6" a 13,3" Národný bezpečnostný úrad 3,767 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 375 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Lenovo ThinkPad L450 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablety, PC zostava, monitor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,459 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový notebook - Lenovo alebo ekvivalent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, bezdrôtová myš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 935 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie notebooku s brašnou na notebook Akadémia Policajného zboru v Bratislave 335 EUR 2016 Tovary Áno 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 774 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 963 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6“, Microsoft Office 2016 pre domácnosti a podnikateľov alebo ekvivalent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 908 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-počítač alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6“, Microsoft Office 2016 pre domácnosti a podnikateľov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,129 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 852 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6“ ASUS ROG G551VW-FW170T alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 1,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samsung Notebook 9 (15" LED Full HD / Core™ i7) Centrum spoločenských a psychologických vied SAV EUR 2016 Tovary Áno 1
notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 475 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6“, Microsoft Office 2016 pre domácnosti a podnikateľov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,129 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ľahký prenosný notebook s WWAN a príslušenstvo Dopravný úrad 1,685 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup notebookov s príslušenstvom Slovenský pozemkový fond 13,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple iPad a Lenovo a Lenovo Yoga Tablet Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Základná škola 1,650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa notebooku, tašky na notebook a externý disk Vysoká škola múzických umení v Bratislave 785 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky II Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 802 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, PC zostava, monitor k PC, fotoaparát,Multifunkčné zariadenie, Televízor Spojená škola 7,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
ľahký notebook s SSD pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 1,399 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - Lenovo Think Pad X1 Carbon3 Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1,680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 13,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup notebooku HP 250 G4; PC Lenovo Think Centre E73 Tower 10DS0-00K alebo ekvivalenty MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS F555UF-DM031T alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 672 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS K751LB-TY012H kovový s príslušenstvom alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 698 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Z51-70 alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 671 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS F555UF-DM031T s taškou na notebook alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 688 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook TOSHIBA Tecra Z40-C-106 kovový Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1,483 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga, Samsung Portable SSD T1 250 GB, Natec Genesis GV44 alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1,752 EUR 2016 Tovary Nie 1
15"notebook s dokovacou stanicou a zárukou pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 1,466 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP 15-AC023NP 15,6" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,531 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samsung Notebook 9 (15" LED Full HD / Core™ i7) Centrum spoločenských a psychologických vied SAV EUR 2016 Tovary Áno 1
Notebook, taška, myš Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 525 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1,354 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 749 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - HP ProBook 450 G3 Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga 900-13ISK Silver, alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga 900-13ISK Silver, alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6“ ASUS F555UF-DM031T biely alebo ekvivalent + bluetooth myš Vysoká škola výtvarných umení 666 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 570 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie odborných technických učební Stredná odborná škola elektrotechnická 43,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Asus F555UF-DM031T biely Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2,802 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP Pavilion 15-ab118nc/ 15-ab118 (P3Z37EA) alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 511 EUR 2016 Tovary Nie 1
MSI PX60 6QD-039CZ/i7-6700HQ Skylake/2x8GB/128SSD+1TB SATA 7200ot./GTX 950M, 2GB/15.6" FHD/BT/Win10 s príslušenstvom alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3,240 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový notebook s dokovacou stanicou Protimonopolný úrad SR 4,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 544 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6“ ASUS F555UF-DM031T biely alebo ekvivalent + bluetooth myš Vysoká škola výtvarných umení 666 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 11z Touch s príslušenstvom alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 547 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné osobné počítače Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1,000 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom Bratislavský samosprávny kraj 2,670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Acer Aspire Switch 10V 64GB Full HD + dock s 500GB HDD a klávesnicou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Gréckokatolícka charita Prešov 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,366 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook, myš, klávesnica, vysielačka, projektor, pamäť. médiá Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 6,150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová/kancelárska technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2,368 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky HP Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 6,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga 900-13ISK Silver, alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo E31 - 80 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,584 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS ZENBOOK UX303UB-DQ019R Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2,208 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 5558 N2-5558-N2711K, hybridný pevný disk alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 867 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-počítač, monitor, tlačiareň alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 841 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 22,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 589 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-počítač alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad E560 a taška na notebook Black Cherry (17,3ʺ) alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 713 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook AVER ASPIRE Switch Alpha 12 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 936 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola Michalovce Okružná 17 2,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook - zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrabook Dell XPS 13 Touch kovovy + prislusenstvo Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 442 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook: ASUS N751JX-T7229T Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1,183 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP Spectre Pro x360 alebo ekvivalentný Najvyšší súd Slovenskej republiky 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad X260, dokovacia stanica ThinkPad Pro Dock-65 W, klávesnica TP X260 EN Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 992 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 15 5559 alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 897 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Katolícka univerzita v Ružomberku 2,204 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky (Notebooky) - LIVEX Centrum výcviku Lešť 15,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook + taška na notebook Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 1ks notebooku Generálna prokuratúra SR 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebooky s príslušenstvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Národné lesnícke centrum (NLC) 465 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky HP 250 G4 i3-5005U alebo ekvivalent Krajské centrum voľného času v Trenčíne 28,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4,680 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook 14" Historický ústav Slovenskej akadémie vied 8,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP Spectre Pro x360 alebo ekvivalentný Najvyšší súd Slovenskej republiky 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook, tlačiareň alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 796 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika alebo ekvivalent Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 9,167 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup notebookov s OS a kancelárskym balíkom Mesto Levice 16,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 1,462 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,440 EUR 2016 Tovary Nie 1
13-inch MacBook Pro with Retina Dispay Filozofický ústav SAV 1,450 EUR 2016 Tovary Áno 1
Notebooky HP Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 3,440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač MacBook Air 13" alebo ekvivalent Národný bezpečnostný úrad 1,435 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učiteľské notebooky, pracovná stanica a smartfon Evanjelické gymnázium 10,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika /1x notebook, 2x laserová tlačiareň, 1x stolný počítač/ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,448 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - Notebook a optická myš alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 630 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga 900-13ISK Silver, alebo ekvivalent Najvyšší súd Slovenskej republiky 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 710 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad Yoga 260 Ekonomický ústav SAV 1,480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad 700-15ISK Ekonomický ústav SAV 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1,035 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3,736 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6,650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook, stolový PC, multifunkčná tlačiareň, tlačiareň Slovenská stavebná inšpekcia 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, externý pevný disk Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1,322 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky HP Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 6,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom Bratislavský samosprávny kraj 6,360 EUR 2016 Tovary Áno 1
Výpočtová technika alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 733 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook HP ZBook 15 G3 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1,140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky 42ks Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 13,820 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook + originálna taška Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook vhodný na strih videa TV PEZINOK, s.r.o. 1,470 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15, 6´´ s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook SZRB Asset Management, a.s. 2,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS ZENBOOK UX303UB - DQ019R Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2,320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, externý pevný disk Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1,337 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Katolícka univerzita v Ružomberku 2,518 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook + taška na notebook Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a mobilný telefón Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2,875 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika (notebook, monitor) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,055 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom MH Invest, s.r.o. 13,996 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač notebook ASUS (PN: F555UB-DM036T) 15,6" FHD, i5-6200U 8GB/2TB/GT940M 2GB/W10 čierny, operačný systém Microsoft Windows 10 64bit Národný onkologický ústav 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom Bratislavský samosprávny kraj 4,656 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie /IKT/ Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 4,842 EUR 2016 Tovary Nie 1
prenosný počítač - notebook Súkromná obchodná akadémia 8,280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Acer Aspire E15 Obsidian Black Aluminium alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač notebook ASUS (PN: F555UB-DM036T) 15,6" FHD, i5-6200U 8GB/2TB/GT940M 2GB/W10 čierny, operačný systém Microsoft Windows 10 64bit Národný onkologický ústav 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebok Asus NB F540LA s príslušenstvom alebo ekvivalent Technická akadémia 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika /1x notebook, 3x tablet, 1x prenosný externý disk/ alebo ekvivalent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2,837 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,421 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 736 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook IdeaPad 500-14I SK White Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 792 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP Pavilion x360 11-u000nc Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač-notebook Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1,699 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1,288 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav informatiky SAV 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrabook Lenovo Yoga 900-13ISK2 Champagne Gold alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač notebook Lenovo IdeaPad Z50 59-445017 15,6" FHD, Intel Core i5 8GB/1TB/GT820M 2GB, operačný systém Microsoft Windows 10 64bit alebo ekvivalent Základná škola Predmier, okres Bytča 2,825 EUR 2016 Tovary Nie 1
ASUS Zenbook UX330UA-FB018R Ekonomický ústav SAV 1,085 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky, tašky na notebooky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač notebook Lenovo TP E460 i3-6100U 2.3GHz 14.0" FHD IPS , operačný systém Microsoft Windows 10pro 64bit + Office 2016 pre podnikateľov, slovak Medialess Slovenská agentúra pre cestovný ruch 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika – tablet Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 796 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP Pavilion x360 11-u000nc Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola Predmier, okres Bytča 1,450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač s príslušenstvom Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Zenbook UX303UB-C4017T Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,140 EUR 2016 Tovary Nie 1
iPad s príslušenstvom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 703 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodeodolný prenosný počítač- notebook s odnímateľnou klávesnicou Slovenský hydrometeorologický ústav 57,497 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, príslušenstvo k notebooku Ústav experimentálnej fyziky SAV 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2,006 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook TYP 3 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 3,768 EUR 2016 Tovary Nie 1
15"notebook s dokovacou stanicou a zárukou pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 2,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom, stolové počítače, tlačiarne, dataprojektor, Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2,983 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- notebooky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1,348 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook IdeaPad 500-14I SK White Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 792 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,332 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup notebookov a MS Office 2016 Gymnázium Dubnica nad Váhom 9,218 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook Ústav zoológie SAV 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 766 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Zenbook UX303UB-C4017T Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - Lenovo ThinkPad 13 Black Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP Omen Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1,299 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom, stolové počítače, tlačiarne, dataprojektor, Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2,983 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom a tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky a príslušenstvo Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 4,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky (9ks), MS Office (9 ks) a tlačiarne (9 ks) Obec Nálepkovo 5,850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač s príslušenstvom alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 630 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,075 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dell XPS 13 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,292 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdealPad 700-15ISK biely Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 833 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdealPad 700-15ISK biely Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup notebooku - HP Pavilion 17-g108nc Sunset Red + myš alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač s príslušenstvom alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
NOTEBOOK - ASUS X555LB-DM456T Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - Acer Aspire F15 Black Aluminium Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2,190 EUR 2016 Tovary Nie 1
ASUS Zenbook UX306UA-FB115T Ekonomický ústav SAV 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 1,699 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 705 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT-Notebook 14" displej s rozlíšením HD Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 997 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 932 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,573 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrabook ASUS ZENBOOK UX305CA-FC026R čierny kovový Filozofický ústav SAV 769 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-Notebooky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3,196 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, taška na notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,525 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Lenovo ThinkPad Yoga 260 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,125 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1,425 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook alebo ekvivalent Trenčianske múzeum v Trenčíne 3,472 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika – tablet Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 402 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač HP ProBook 450 G3 s príslušenstvom alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 3,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, mini notebook, taška na notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2,054 EUR 2016 Tovary Nie 1
2 ks notebookov Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1,520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, prenosný počítač Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1,499 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, myš) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,786 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, myš) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 944 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP EliteBook Folio G1 Ekonomický ústav SAV 1,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač a príslušenstvo Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1,098 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,104 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 472 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup, dodávka a montáž dataprojektorov s notebookmi pre základnú školu Základná škola s materskou školou, Jaslovské Bohunice 341 22,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 1,166 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook DELL XPS 13-9350 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, prenosný disk, puzdro na notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,374 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 687 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,104 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad L560 a kancelársky balík Microsoft Office 2016 pre podnikateľov (slovenská jazyková verzia) Úrad vládneho auditu 43,279 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-ultrabook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-notebooky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1,346 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Petržalka 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky s príslušenstvom Dopravný úrad 10,239 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Z50-75 White /AMD Quad Core FX-7500/15.6" LED/8GB/AMD Radeon R7 M260 2GB + AMD Radeon R7/HDD 1TB/DVD/ WiFi/W10 64-bit alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 530 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky s príslušenstvom a monitor Dopravný úrad 7,182 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS F756UB-T4025T /17,3" LED antireflexná/ i7 6500 Skylake/8GB DDR3L/NVIDIA GeForce 940mm 2GB/2TB/DVD/ WiFi/W10 biely alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1,840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Manažérsky prenosný počítač Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1,650 EUR 2016 Tovary Nie 1
apple Mac book -Air 13, core i5 alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1,280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lenovo IdeaPad Y700 15 80NV00MKCK Ekonomický ústav SAV 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, myš) Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - prenosný počítač Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 930 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky (7ks), MS Office (7 ks) Mesto Michalovce 3,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač a príslušenstvo Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 812 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 525 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2,328 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS Zenbook UX330UA alebo ekvivalent, Notebook DELL XPS 13 alebo ekvivalent, Projektor ASUS B1M alebo ekvivalent Katolícka univerzita v Ružomberku 4,583 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dell XPS 15 9550 15" FHD i5-6300HQ BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. 1,450 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP ProBook 440 G3 i5-7200U 14.0 FHD 4GB 256SSD+slot 2,5" DVD backlitKB FpR W10P Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 2,568 EUR 2016 Tovary Nie 1
Transformer Book Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,217 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - Notebook alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 941 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 869 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky – notebooky a desktopy Hlavné mesto SR Bratislava 12,675 EUR 2016 Tovary Nie 1
MacBook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 949 EUR 2016 Tovary Nie 1
Minipočítač, SSD disk Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook 15,6" Historický ústav Slovenskej akadémie vied 1,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompaktný pracovný notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 578 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač a príslušenstvo Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 811 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika pre grafický dizajn + kolekcia softvéru pre grafický dizajn Vysoká škola výtvarných umení 4,128 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Acer Aspire E15 Obsidian Black Aluminium alebo ekvivalent Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 10,421 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook učiteľský alebo ekvivalent Gymnázium M. R. Štefánika 2,099 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky a desktop PC Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 3,650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrabook a kamera Katolícka univerzita v Ružomberku 1,042 EUR 2016 Tovary Nie 1
apple Mac book air 13, core i5 alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1,220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 917 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1,436 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-tablet Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 601 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook CEIT a.s. 807 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrabook HP EliteBook 840 G3 Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, myš) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 970 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toshiba Portégé Z30t-C-105 kovový, alebo ekvivalent Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 1,170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, Notebook Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - prenosný počítač Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 925 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - prenosný počítač Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Agroinštitút Nitra, štátny podnik 1,668 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola Michalovce Okružná 17 2,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 530 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6 Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 4,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrabook ASUS F540LA-DM022T čierny Filozofický ústav SAV 430 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad X260 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,125 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika + príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2,248 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabletový počítač s príslušenstvom Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - prenosný počítač Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-tablet s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 749 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 15 alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 630 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lenovo IdeaPad 510S-13IKB Biely Ekonomický ústav SAV 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lenovo B51-80LM00QNCK Ekonomický ústav SAV 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1,120 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebooky, tlačiarne 2 Základná škola Michalovce Krymská 5 1,875 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2,017 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook, prenosný počítač s príslušenstvom Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 3,594 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Mesto Humenné 972 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, Notebook Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1,650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súpravy prenosných počítačov Národné centrum zdravotníckych informácií 5,297 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač stolový, prenosný, tlačiareň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2,380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 576 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad 700-15ISK Gaming Black Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1,039 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka prenosných počítačov s príslušenstvom, vrátane ich dovozu podľa požiadaviek objednávateľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 161,880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvertibilný počítač HP Spectre x360 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Acer s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 459 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, Notebook - Ultrabook Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1,450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky a monitory Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 2,640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrabook Katolícka univerzita v Ružomberku 708 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,034 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook, prenosný počítač s príslušenstvom Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1,180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 1,680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová a kancelárska technika-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5,824 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,867 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky - Notebook 1 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky - Notebook 2 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,033 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súpravy prenosných počítačov Národné centrum zdravotníckych informácií 5,297 EUR 2016 Tovary Nie 1
ASUS Zenbook UX303UB-R4015T Rose Gold Ekonomický ústav SAV 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Katolícka univerzita v Ružomberku 3,383 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 2,805 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa notebookov Vysoká škola múzických umení v Bratislave 6,163 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - notebooky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook a projektor Vysoká škola výtvarných umení 1,386 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook DELL XPS 13-9350 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky, počítač Základná škola Šrobárova 12,535 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad G70-80 Black alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 551 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 2,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Mac Mini s príslušenstvom, Mac Book Pro Gemerské osvetové stredisko 3,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple MacBook Air 13" Sociologický ústav SAV 1,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook Ústav zoológie SAV 860 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook Ústav zoológie SAV 860 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Okresný súd Trnava 729 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva Bratislavský samosprávny kraj 18,462 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Základná škola Slovenská Kajňa 1,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače s príslušenstvom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC technika - laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenia a notebooky Krajský súd v Košiciach 21,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1,089 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 6,056 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2,652 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia a príslušenstvo alebo ekvivalent. Krajský súd v Trnave 13,805 EUR 2016 Tovary Nie 1
PRENOSNÉ POČÍTAČE + RUČNÉ DIGITÁLNE SNÍMAČE ČIAROVÝCH KÓDOV Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad E560 20EVA-032 alebo ekvivalent Okresný súd Piešťany 3,720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky a diskové polia Národný bezpečnostný úrad 10,027 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dell, osobný počítač Dell a sieťová tlačiareň Canon i-SENSYS LBP351x Ústav pamäti národa 5,424 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Základná škola Slovenská Kajňa 1,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrabook - ASUS ZENBOOK Pro UX501VW-FJ006R kovový s taškou alebo ekvivalent Výskumný ústav vodného hospodárstva 1,533 EUR 2016 Tovary Áno 1
Notebook Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače (DELL Inspiron 7566) alebo ekvivalent Krajský súd v Nitre 11,270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15.6 " Gymnázium Ľudovíta Štúra 3,599 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook. Stredná zdravotnícka škola 5,260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 417 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Lenovo B51-30 80LK00P5CK, čierny Gymnázium 15,746 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Dell Inspiron alebo ekvivalent Krajský súd v Banskej Bystrici 6,432 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1,290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, Notebook Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1,650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola Veľký Šariš 12,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky a desktop PC Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 1,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
NOTEBOOK 15.6" Mesto Partizánske 517 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ptrenosný počítač - notebook Mesto Žiar nad Hronom 1,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup PC Alza Top Office 3040, PC Lenovo Think Centre E73 Tower 10DS0-00K, alebo ekvivalenty, monitor, tlačiareň MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky – notebooky a desktopy Hlavné mesto SR Bratislava 123,472 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Základná škola Šrobárova 3,840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava 30,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook. Stredná zdravotnícka škola 5,260 EUR 2016 Tovary Nie 1
konvertibilný notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 791 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP ProBook 450 G3 (T6P21ES) alebo ekvivalent Centrum právnej pomoci 4,045 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 600 EUR 2016 Tovary Áno 1
Ptrenosný počítač - notebook Mesto Žiar nad Hronom 1,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky a laserová tlačiareň Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2,423 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Acer Ústav merania SAV 1,088 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 1,208 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrabook Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Stredná umelecká škola v Trenčíne 620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook HP 250 G5 Asteroid Silver Mesto Liptovský Hrádok 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s púzdrom, tablet, myš, redukcia Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1,908 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom MH Invest, s.r.o. 19,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook ultra ľahký s príslušenstvom Štatistický úrad Slovenskej republiky 1,841 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská konsolidačná, a.s. 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook 15.6" Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 4,860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo B50-50 Black alebo ekvivalentný Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 3,392 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Stredná umelecká škola v Trenčíne 620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 13z (5000) Touch sivý Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 930 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook s príslušenstvom Základná škola 749 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 649 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská konsolidačná, a.s. 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom a taškou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 792 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, prenosný počítač Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Rada pre vysielanie a retransmisiu 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1,193 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - projekt. Katolícka univerzita v Ružomberku 4,650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, prenosný počítač Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky ultrabook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2,699 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 889 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrabook Katolícka univerzita v Ružomberku 1,183 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysokovýkonný notebook „MSI GT72VR 6RE-400CZ Dominator Pre Tobi“ alebo ekvivalent pri dodržaní všetkých technických a kvalitatívnych parametrov Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Zenbook UX303UB-DQ019R alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1,260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook HP 17-y003nc alebo ekvivalent s nasledovnými špecifikáciami : Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1,880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 22,219 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky HP 250 G4 i3-5005U alebo ekvivalent Krajské centrum voľného času v Trenčíne 28,835 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiacke notebooky a pracovná stanica Evanjelické gymnázium 4,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 996 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Základná škola 2,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola s materskou školou Senohrad 9,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC a notebooky Mestská časť Bratislava - Dúbravka 20,052 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, Prenosná tlačiareň so skenerom, Bezdrôtová myš, Pracovná taška pre 16" notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,381 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom-notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 301 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 18,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovný notebook Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1,885 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook HP 250 G5 W4N12EA , alebo ekvivalentplochý displej ASUS VP228H , alebo ekvivalent Stredná odborná škola letecko technická 3,776 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 6,750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 18,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, monitory, tlačiarne Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2,650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav informatiky SAV 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
DELL Latitude e7275 Touch i5 alebo ekvivalent, 4GB Ram, Windows 10, Office 2016,Dell Thunderbolt Dock TB16 Správa mestskej zelene v Košiciach 1,420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, myš) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,646 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,676 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Apple MacBook Pro 13" Ústav merania SAV 1,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, monitor a pracovná stanica Vysoká škola výtvarných umení 6,426 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Štatistický úrad Slovenskej republiky 1,817 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 35,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva Bratislavský samosprávny kraj 7,788 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, prenosná taška, optická myš Stredná odborná škola - Szakközépiskola 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Kancelária verejného ochrancu práv 2,616 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače a príslušenstvo Národné centrum zdravotníckych informácií 11,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-Notebooky Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 35,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače a príslušenstvo Národné centrum zdravotníckych informácií 11,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook B51-80 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky, monitorov, interaktívnych monitorov a multimediálnych zariadení Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 89,260 EUR 2017 Tovary Áno 1
HP Probook 440 G4 alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 729 EUR 2017 Tovary Áno 1
Notebook Dell XPS 15 N-9560-N2-711S Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1,650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 875 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s numerickou klávesnicou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 864 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 960 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s operačným systémom Základná škola Márie Rázusovej - Martákovej 18,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-notebook s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1,355 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 875 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook - HP ProBook 440 G4 alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolný počítač All-in-One Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,430 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook 15,6" Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová a kancelárska technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2,974 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2,296 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 830 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 5,020 EUR 2017 Tovary Áno 1
notebook 17,3" Historický ústav Slovenskej akadémie vied 2,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook 15,6" Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 708 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Dell XPS13-9360 alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook 13" Národný ústav reumatických chorôb 910 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 588 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook pre dobudovanie interaktívneho projekčného systému o časť dynamickej simulácie CEIT a.s. 1,063 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook pre strih videa s príslušenstvom Rozhlas a televízia Slovenska 40,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 36,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, powerbank, taška Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4,020 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom-notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 442 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook HP ProBook 450 G4 alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 720 EUR 2017 Tovary Áno 1
Notebook +taška +myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom-notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 459 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom-MacBook, SSD disk, dátové úložisko Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1,873 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 1,630 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook +externa dvd mechanika +set bezdrotova klávesnica s myšou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky, prevodníky, projektory Katolícka univerzita v Ružomberku 10,784 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s otočnou dotykovou obrazovkou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 864 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook produktovej rady Inspiron 5000 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 922 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Ekonomická univerzita v Bratislave 4,119 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, myš) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 891 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup IKT Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5,195 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook DELL Inspiron 15-7567 alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 1,485 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie prenosného počítača, myš, obal/púzdro na notebook Mesto Kežmarok 1,390 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka prenosných počítačov s príslušenstvom Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 96,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,690 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 960 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook + taška + myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,170 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vivobook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 756 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie prenosného počítača, myš, obal/púzdro na notebook Mesto Kežmarok 1,660 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook MacBook Pro Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2,110 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook a tablet s príslušenstvom Štatistický úrad Slovenskej republiky 14,263 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2,646 EUR 2017 Tovary Áno 1
Notebook HP EliteBook 840 G4 alebo ekvivalentný s dokovacou stanicou Kancelária prezidenta SR 16,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom-Tablety a phablet Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 883 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače a príslušenstvo Národné centrum zdravotníckych informácií 11,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, Adaptér Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 525 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s otočnou dotykovou obrazovkou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 810 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook rady N3060/128SSD Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dokovateľný Notebook "Lenovo" alebo "Dell" alebo "ekvivalent" SZRB Asset Management, a.s. 2,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika -notebook a príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 922 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook Acer Aspire ES14 alebo ekvivalent Slovenské národné múzeum 192 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače a príslušenstvo Národné centrum zdravotníckych informácií 11,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1,334 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1,830 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Ekonomická univerzita v Bratislave 10,450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, klávesnica+myš); počítač; monitor; externá DVD; externý HDD Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,870 EUR 2017 Tovary Nie 1
2 ks Notebooky s púzdrami Vysoká škola múzických umení v Bratislave 792 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 780 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,699 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 586 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, projektor Mesto Nové Zámky 1,201 EUR 2017 Tovary Nie 1
2 ks Notebooky s púzdrami Vysoká škola múzických umení v Bratislave 792 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook,osobný počítač,monitor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,570 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,665 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky, monitory, externý disk Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2,460 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka notebookov s príslušenstvom a monitormi Ministerstvo financií Slovenskej republiky 161,964 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook Výskumný ústav vodného hospodárstva 1,216 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 547 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová a kancelárska technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 719 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC a notebooky Mestská časť Bratislava - Dúbravka 7,617 EUR 2017 Tovary Nie 1
konvertibilný notebook a puzdro na notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 307 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom-Tablet s odpojiteľnou klávesnicou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 304 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 552 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3,352 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky a tablety Ekonomická univerzita v Bratislave 8,208 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
ThinkPad T570 Rozhlas a televízia Slovenska 80,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Športové gymnázium 3,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook 14" Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1,140 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1,569 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo ( ŠR) Centrum vedecko-technických informácií SR 3,323 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 879 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky - notebooky a osobný počítač Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 24,360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Centrum vedecko-technických informácií SR 985 EUR 2017 Tovary Áno 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 842 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lenovo Legion Y720-15IKB (80VR0028CK) Divadlo Andreja Bagara v Nitre 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 702 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 383 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,699 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lenovo Legion Y720-15IKB (80VR0028CK) Divadlo Andreja Bagara v Nitre 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,632 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 665 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lenovo ThinkPad T470p 20J6001MXS Ekonomický ústav SAV 1,580 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad 520 80X2002VCK Ústav merania SAV 1,022 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky a tablet Ekonomická univerzita v Bratislave 3,340 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 30,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
NotebookLaserová tlačiareň čiernobiela multifunkčná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,086 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC a notebooky Mestská časť Bratislava - Dúbravka 10,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook 17,3" Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 922 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica k notebooku HP EliteBook 840 G4, alebo ekvivalent Kancelária prezidenta SR 864 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Slovenská správa ciest 9,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
DELL Inspiron 17 5758 i5-5200U 17.3"HD+ 12GB 1TB NV-2GB W10 3rNBD strieborný nový (nie repasovaný) alebo jeho ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook 15,6" Historický ústav Slovenskej akadémie vied 4,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, notebook Ústav zoológie SAV 859 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,188 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 589 EUR 2017 Tovary Nie 1
prenosný počítač - notebook alebo ekvivalent Súkromná obchodná akadémia 10,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný počítač a príslušenstvo Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1,060 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo V510-15IKB Black Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 770 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad T470 Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 4,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
VisionBook 9Wi Pro + odnímateľná klávesnica CZ/US layout alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, myš) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 998 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Dell XPS 13 strieborný Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 3,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
NOTEBOOK TMX349-M-34A2 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 780 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 819 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Katolícka univerzita v Ružomberku 1,073 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablety s príslušenstvom Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 7,413 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pracovných staníc (notebookov) Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 3,776 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor,osobný počítač,reproduktory k pc,webkamera,Slúchadlá ,Sluchadlá USB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,630 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook HP 15-bc203nc alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 2,540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zostava ApplMacBook Air13 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 762 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Ekonomická univerzita v Bratislave 11,935 EUR 2017 Tovary Nie 1
1. Notebook; 2. Klávesnica; 3. Myš; 4. Adaptér Národné lesnícke centrum (NLC) 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 22,540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vivobook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
prenosné počítače s dokovacou stanicou a stolové počítače s SSD diskom Ústav polymérov SAV 4,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook + taška Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 445 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie výpočtovej techniky a príslušenstva Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 5,823 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, počítač pre rozhlasové štúdio Katolícka univerzita v Ružomberku 1,220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - notebooky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - Notebooky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,830 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, atramentová tlačiareň multifunkčná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,158 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný počítač a príslušenstvo Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1,060 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lenovo Ideapad 320 17,3" 80XW001EHV notebook, čierny alebo jeho ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - notebook, elektronická čítačka kníh Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor, osobný počítač, reproduktory k PC Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,490 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - notebooky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - Notebooky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,830 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové počítače s SSD diskom a monitormi Ústav polymérov SAV 2,675 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrabook - farba sivá Stredná odborná škola stavebná 1,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - notebook, elektronická čítačka kníh Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2,290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrabooky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2,260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet s ochranným obalom Ústav experimentálnej fyziky SAV 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,699 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
All in one osobný počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,190 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook HP Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1,220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 798 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2,290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky pre potreby MŠ_93 Mesto Komárno 1,024 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 137,908 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a mobilný telefón Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3,905 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Latitude 12-5280 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook V 510 15 + bezdrôtová laserová myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 1,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook (HP EliteBook 820 G4, alebo ekvivalent) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1,460 EUR 2017 Tovary Áno 1
Notebooky s príslušenstvom Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 3,850 EUR 2017 Tovary Áno 1
Notebooky a tablet Ekonomická univerzita v Bratislave 11,707 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky, externé pamäťové médiá, skener, PC myši Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 2,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
prenosný počítač s SSD diskom a dokovacou stanicou Ústav polymérov SAV 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor, osobný počítač, slúchadlá,set klávesnica a myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,470 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad T570 Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7,408 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP 250 G6 Asteroid Silver Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 1,260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook - Dell Vostro 5568 sivý alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook 15,6" Historický ústav Slovenskej akadémie vied 930 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 819 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 810 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky vrátane operačného systému a antivírusu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 5,147 EUR 2017 Tovary Áno 1
Notebook Lenovo ThinkPad T470s Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1,450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 5,521 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, multifunkčné zariadenie a príslušenstvo Metodicko-pedagogické centrum 15,967 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4,590 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 6,490 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook 14" HP Pavilion x360 14-ba010nc Historický ústav Slovenskej akadémie vied 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobný počítač, set klávesnica a myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook,redukcia,taska na notebook,prezentér Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, HDD a SanDisk Extreme Pro Vysoká škola múzických umení v Bratislave 3,698 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook pre MŠ_125 Mesto Komárno 569 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook - Dell Vostro 5568 sivý alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laptopy pre administratívnu prácu a prípravu učebných materiálov Stredná zdravotnícka škola 1,320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook 13,3“ LENOVO NOTEPAD 520S alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 875 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Vysoká škola múzických umení v Bratislave 696 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika, príslušenstvo. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 16,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2,287 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobný počítač, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 940 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook,taška na notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 930 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook,taška na notebook,externá dvd mechanika Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,030 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga 710-14IKB Pearl Black alebo ekvivalent Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 2,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga 710-14IKB Pearl Black alebo ekvivalent Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 2,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laptopy pre administratívnu prácu a prípravu učebných materiálov Stredná zdravotnícka škola 1,320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 689 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie výpočtovej techniky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 5,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook cestovný s príslušenstvom Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 12,275 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook 13,3“ LENOVO NOTEPAD 520S alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 875 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika (softvér na spracovanie videa, tablet, notebooky, myš, klávesnica s myšou, SSD disk, tlačiareň) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet VisionBook 8Q LTE alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 125 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 3,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Acer Chromebook 11 N7 Steel Gray /11,6" LED antireflexná/ Intel Celeron Quad Core N3160 Braswell/4GB DDR3L/Intel HD Graphics 400/32MB/ WiFi/Google Chrome OS alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Katolícka univerzita v Ružomberku 911 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook na spracovanie videa Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1,596 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 11,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 5,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, Ultrabook + adaptér výstupných portov Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1,490 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika (softvér na spracovanie videa, tablet, notebooky, myš, klávesnica s myšou, SSD disk, tlačiareň) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 745 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Katolícka univerzita v Ružomberku 1,945 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook - Dell Vostro 5568 sivý alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň, PC, Notebook Slovenská stavebná inšpekcia 3,350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky a tablet Ekonomická univerzita v Bratislave 30,723 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače Záchranná služba 5,518 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo B50-50 Black alebo ekvivalentný Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 3,880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga 710-14IKB Pearl Black alebo ekvivalent Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 2,250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola Michalovce Okružná 17 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola Michalovce Okružná 17 3,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 710 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Rada pre vysielanie a retransmisiu 2,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook Acer Extensa 2519 black Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 1,850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola Michalovce Okružná 17 1,260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odpojiteľný počítač Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 426 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 246 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup notebookov a kancelárskeho balíka Microsoft Office 2016 pre podnikateľov (slovenská jazyková verzia) Úrad vládneho auditu 76,675 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 156,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ceny do súťaží Trenčiansky samosprávny kraj 5,056 EUR 2017 Tovary Áno 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 762 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dell Vostro 15 5568 Stredná odborná škola lesnícka 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky s príslušenstvom a farebné tlačiarne Štatistický úrad Slovenskej republiky 14,502 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Trenčiansky samosprávny kraj 4,805 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 3,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 2,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Acer Aspire 5 A517-51G-8435 (NX.GSXEC.002) alebo ekvivalent Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 1,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 3,297 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook 15.6 " Gymnázium Ľudovíta Štúra 3,460 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Výskumný ústav vodného hospodárstva 1,300 EUR 2017 Tovary Áno 1
Prenosné počítače, mobilné telefóny a mobilné tlačiarne Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 124,250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup notebooku a dokovacej stanice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2,214 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup notebookov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3,112 EUR 2017 Tovary Nie 1
MacBook Pro 15,4" Mid/Late 2010 alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 890 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky, monitorov a príslušenstva počítačov Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 45,425 EUR 2018 Tovary Áno 1
Výpočtová technika, kancelárska technika a fotoaparát Trenčiansky samosprávny kraj 3,071 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky s taškou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4,200 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1,318 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolový počítač s SSD diskom Ústav polymérov SAV 870 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP Zbook 15 G4 Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1,695 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Slovenské národné múzeum 2,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook s taškou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 15 (5000) čierny Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tablet PC Lenovo Miix 320-10ICR Platinum 64GB LTE + dock s klávesnicou alebo alternatíva Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 450 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook Športové gymnázium 2,839 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - softvér a notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zariadení (notebooky s príslušenstvom, monitory a AIO zariadenie) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 161,108 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej technicky Slovenská inovačná a energetická agentúra 66,747 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook - Lenovo IdeaPad Yoga 80X7000KCK alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1,030 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s adaptérom a taškou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,013 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky do učebne 2 Slovenské národné múzeum 1,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
1.Stolový počítač, 2.laserová tlačiareň, 3.prenosný počítač, 4.tablet Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7,423 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad 320 čierny alebo ekvivalentný Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 5,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
HP EliteBook 820 G3, matný displej Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska technika - notebooky a príslušenstvo k notebookom Zdravé regióny 47,354 EUR 2018 Tovary Áno 1
Prenosné počítače – notebooky s príslušenstvom Obec Boťany 3,050 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1,960 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook+taška Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1,190 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka informačnej techniky Úrad vlády Slovenskej republiky 137,372 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook, taška na notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,040 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT – notebook a dataprojektor Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 19,344 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky Bratislavský samosprávny kraj 8,232 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, taška na notebook, bezdrôtová myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP ProBook 450 G5, prepojovacieho kábla RJ-45 , Microsoft Wireless Desktop 900 s AES USB, Monitor 27´´ASUS VX278Q alebo ekvivalent Dopravný úrad 23,314 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Národné lesnícke centrum (NLC) 2,076 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky pre UVP - Časť 2._Hardvérové vybavenie laboratórií Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 71,070 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 777 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - notebook, skener, monitor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, prenosný počítač s príslušenstvom Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 625 EUR 2018 Tovary Nie 1
1.Tablet,2.Držiak na stenu - s ramenom na uchytenie monitora na stenu s 3D pohybom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 888 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky vrátane operačného systému Národné lesnícke centrum (NLC) 1,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 21,480 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Košický samosprávny kraj 1,676 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Ekonomická univerzita v Bratislave 2,949 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP ProBook 450 G5 alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 960 EUR 2018 Tovary Nie 1
1.Notebook, 2.Externý disk HDD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,465 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosné osobné počítače Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 159,523 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 948 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektory a notebooky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, Monitor, Adaptér, Klávesnica a myš Národné lesnícke centrum (NLC) 4,282 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook MacBook Pro 15" Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
1.Projekčné zariadenie, 2.Notebook, 3.Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3,250 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolové počítače s SSD diskom Ústav polymérov SAV 1,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tablet s príslušenstvom Ústav polymérov SAV 1,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 948 EUR 2018 Tovary Nie 1
1.Notebook, 2.Počítačový monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 2,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Gymnázium Františka Švantnera 3,595 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektory a notebooky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, taška na notebook, bezdrôtová myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
1. Ultrabook DELL XPS 13 (9360) 2. Monitor DELL S2418H 3. Klávesnica a myš DELL KM636 4. Adaptér DELL DA200 5. Púzdro DELL Premier Špeciálna základná škola sv. Anny, Štúrova 5, Stará Ľubovňa 1,650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook a externé disky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,840 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lenovo Yoga 510-14IKB Black alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- notebook, replikátor portov, externé pamäte Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,894 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, taška na notebook, počítačová myš Obec Varhaňovce 6,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, počítačová myš Základná škola Veľký Šariš 3,850 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie výpočtovej techniky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 27,419 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skener a notebook Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2,811 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,176 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, taška na notebook, počítačová myš Obec Varhaňovce 6,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 574 EUR 2018 Tovary Nie 1
ProBook 840 G5 Rozhlas a televízia Slovenska 60,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,169 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,349 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Výskumný ústav vodného hospodárstva 3,913 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 542 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook + príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 661 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,752 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolný počítač All-in-One Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,653 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2,390 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Divadlo Nová scéna 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP Envy 17-AE102NC Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1,150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook pre potreby MŠ_32 Mesto Komárno 454 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 19,447 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebooky a all-in-one Ekonomická univerzita v Bratislave 8,639 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Apple Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1,690 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook "Lenovo" alebo "Dell" alebo "ekvivalent" SZRB Asset Management, a.s. 1,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP ProBook 450 G5, Microsoft Wireless Desktop 900 s AES USB, Monitor 27´´ASUS VX278Q alebo ekvivalent Dopravný úrad 5,111 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, bezdrôtová myš+klávesnica set Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook a multifunkčné zariadenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,079 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vizualizér, notebook, pamäťové karty, brašňa, dvd mechanika, ventilátory Základná škola s materskou školou Župkov 2,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, Ultrabook Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1,699 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tablet Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1,093 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1,288 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosné počítače, PC a príslušenstvo, tlačiarne, disky Národné centrum zdravotníckych informácií 244,043 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné farebné zariadenie, notebook, video data projektor Katolícka univerzita v Ružomberku 1,208 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup PC a notebooky Múzeum Slovenského národného povstania 3,150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky - netobooky s príslušenstvom Mesto Poprad 2,752 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook 15,6" (HP ProBook 450 G5, 3DN47ES) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 4,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Protimonopolný úrad SR 7,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,665 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook s taškou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie vecných cien (3 notebooky, 3 tablety, 3 smartfóny) pre víťazov súťaže "ESIF IDEA HACK". Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 5,785 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lenovo YOGA 520-14IKBR (81C80013CK) Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT 2018 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2,507 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1,458 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook ProBook 450 G5 + myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC, Notebooky, tlačiarne, Office Mestská časť Bratislava - Dúbravka 13,034 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,199 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a softvéru, služba servisu Prešovský samosprávny kraj 74,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
MacBook 12" RetinaCore i5 1.3GHz 8GB 512GB Gold alebo ekvivalentMacBook 12" RetinaCore i5 1.3GHz 8GB 512GB Rose alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 3,399 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný osobný počítač Rozhlas a televízia Slovenska 56,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, Tablet, Monitor k PC, Multifunkčné zariadenie, Televízor, držiak, kábel, Spojená škola 3,150 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook Centrum vedecko-technických informácií SR 2,750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multimediálny pracovný notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 509 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook vrátane tašky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Ekonomická univerzita v Bratislave 21,120 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook + externý disk Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 780 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IP 320-15 N4200 2.5 GHz 15,6" alebo ekvivalent Spojená škola 1,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,906 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook, USB kľúče, externé disky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,290 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač , napájacie príslušenstvo, stolové počítače, Slovenské národné múzeum 6,397 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie prenosných počítačov II. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 8,801 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook + puzdro pre notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 970 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook + príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,780 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook + monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,485 EUR 2018 Tovary Nie 1
MacBook Pro 13" Retina Core i5 2.3GHz 8GB 256GB Flash Space Grey alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 1,632 EUR 2018 Tovary Nie 1
prenosný počítač - notebook alebo ekvivalent Súkromná obchodná akadémia 6,840 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolové počítače a notebooky s SSD diskom Ústav polymérov SAV 3,950 EUR 2018 Tovary Áno 1
Súbor IKT pre materské školy Mesto Košice 21,849 EUR 2018 Tovary Áno 1
prenosný počítač, notebook alebo ekvivalent Súkromná obchodná akadémia 9,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosné počítače s príslušenstvom Štátny veterinárny a potravinový ústav 5,283 EUR 2018 Tovary Nie 1
12'' Notebook s príslušenstvom Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,690 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Katolícka univerzita v Ružomberku 2,887 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 260 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ultrabook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 780 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook vrátane tašky - Lenovo IdeaPad 320-15IKBRN Platinum Grey, ekvivalent Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1,677 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,169 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, dokovacie zariadenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,220 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výkonného počítača pre CUDA výpočty. Ústav polymérov SAV 1,950 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook 15,6" (HP ProBook 450 G5,3DN48ES) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 4,280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, taška na notebook, externá dvd mechanika, myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook 13,3" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3,474 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka prenosných počítačov s príslušenstvom Slovenský pozemkový fond 90,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook MSI PL62 7RC-055CZ Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,398 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook 15,6" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 768 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad E580 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 990 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 870 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 955 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky - 3 ks + MS Office Košický samosprávny kraj 2,196 EUR 2018 Tovary Áno 1
notebook 12,5" (Part No.: 7290-3263) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 1,940 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Ekonomická univerzita v Bratislave 10,350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač (notebook) Okresný súd 1,259 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s dotykovým displejom 13,3" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 895 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook 15,6" Štátny veterinárny a potravinový ústav 1,611 EUR 2018 Tovary Nie 1
prenosný počítač (notebook) alebo ekvivalent Okresný súd Lučenec 1,265 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 791 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s operačným systémom Tablet PCStylus- aktívne pero – kompatibilitaPC-pracovná stanicaKlávesnica a myš -bezdrôtová súprava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4,935 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Asus Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,132 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Stredná odborná škola 1,270 EUR 2018 Tovary Nie 1
prenosný počítač (notebook) alebo ekvivalent Okresný súd Lučenec 1,265 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup 4 ks notebooku, 4 ks špeciálnej klávesnice Centrum sociálnych služieb - Jesienka 5,528 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook + puzdro pre notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 810 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Divadlo Nová scéna 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Rada pre vysielanie a retransmisiu 2,150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika, kancelárska technika a fotoaparát Trenčiansky samosprávny kraj 1,428 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook – HP ProBook 440 G5 alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1,050 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Stredná odborná škola, Prakovce 282 2,540 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky, tablet a all-in-one Ekonomická univerzita v Bratislave 9,924 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,699 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup notebook a príslušenstvo k PC Múzeum Slovenského národného povstania 1,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,699 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - notebook, prenosné externé disky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
USB kľúče, notebook, multifunkčné zariadenie, externé disky, zobrazovacia jednotka-optický valec Katolícka univerzita v Ružomberku 1,515 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - notebook, atramentová tlačiareň, USB HUB, USB kľúč Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook - osobný prenosný počítač Mestská časť Bratislava - Petržalka 2,520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook 13,3" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 888 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 540 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook 15,6" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,043 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook 15,6" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Mesto Nové Zámky 1,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 660 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2,313 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2,720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 724 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a softvéru, služba servisu Prešovský samosprávny kraj 12,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 9,777 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie prenosných počítačov Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 119,696 EUR 2018 Tovary Áno 1
tablet Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multimediálny pracovný notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 729 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, externá dvd mechanika Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, taška na notebook, externá dvd mechanika, myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1,398 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook + monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,619 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, bezdrôtová myš + klávesnica set, externé disky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,990 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,990 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, reproduktor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 369 EUR 2018 Tovary Nie 1
HP 250 G6 Asteroid Silver Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 1,329 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 376 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 629 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,699 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,079 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP EliteBook 840 G5 alebo ekvivalent s dokovacou stanicou Kancelária prezidenta SR 28,735 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3,030 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Ekonomická univerzita v Bratislave 7,241 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 39,954 EUR 2018 Tovary Nie 4