CPV kód

30125110-5

Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 51 489 890 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 2 22 188 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 7 022 EUR
Mesto Považská Bystrica 2 4 375 EUR
Mesto Prešov 15 44 106 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 10 935 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 12 10 645 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 643 031 EUR
Mesto Trnava 5 8 125 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 3 5 778 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 67 29 344 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 2 2 406 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 32 100 075 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 16 45 329 EUR
Mesto Rožňava 2 0 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 4 36 174 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 492 118 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 33 115 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 568 266 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 14 952 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 3 10 499 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 3 2 534 EUR
Generálna prokuratúra SR 3 12 700 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 11 54 272 EUR
Mesto Stupava 2 13 016 EUR
HOREZZA, a.s. 4 964 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 25 48 468 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 898 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 26 15 194 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 19 4 982 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 4 4 042 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 7 18 333 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 19 17 625 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 5 3 468 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 3 1 291 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 5 26 914 EUR
Domov pri kríži 5 9 782 EUR
Mesto Nové Mesto nad Váhom 3 0 EUR
Okresný súd Nitra 1 783 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 10 126 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 3 8 831 EUR
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 5 7 411 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 5 8 176 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 9 63 247 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 22 7 255 EUR
Slovenská národná knižnica 1 4 505 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 1 1 307 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 7 15 562 EUR
Obec Babín 1 158 EUR
Mesto Brezno 3 32 717 EUR
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 5 4 644 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 20 21 417 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 29 512 456 EUR
Mesto Senica 6 20 399 EUR
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 1 2 420 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 14 31 027 EUR
Slovenské národné múzeum 6 1 735 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 7 23 325 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 56 101 102 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 15 48 154 EUR
Mesto Senec 30 7 635 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 8 1 402 601 EUR
Divadelný ústav 2 2 120 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 11 EUR
IUVENTA 2 2 833 EUR
Mesto Tornaľa 3 0 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 17 18 553 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 5 149 390 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 6 6 003 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 161 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 39 6 898 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 13 357 915 EUR
MH Invest, s.r.o. 1 3 349 EUR
Biomedicínske centrum SAV 2 58 128 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 3 050 EUR
Mesto Zvolen 46 105 655 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 91 45 841 EUR
Mesto Handlová 1 8 040 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 4 53 089 EUR
Krajský súd v Bratislave 4 154 073 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 47 000 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 13 76 040 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 6 2 820 EUR
Okresný súd Komárno 5 8 927 EUR
Národné rehabilitačné centrum 16 21 243 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 1 1 161 EUR
Mesto Turčianske Teplice 3 7 144 EUR
Obec Čachtice 8 703 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 9 21 183 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 26 26 244 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 5 78 544 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 28 10 215 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 13 800 EUR
Štátna pokladnica 1 11 583 EUR
Verejné prístavy, a. s. 2 541 EUR
Spišská katolícka charita 3 432 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 1 138 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 4 568 EUR
Slovenský pozemkový fond 7 65 375 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 754 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 4 1 217 EUR
Krajský súd v Trnave 1 5 453 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 8 122 917 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 6 1 713 EUR
Okresný súd Piešťany 2 4 032 EUR
Krajská prokuratúra 3 492 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 13 35 451 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 11 7 468 EUR
Okresný súd Galanta 2 5 367 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 5 67 008 EUR
Ústav polymérov SAV 17 3 368 EUR
Krajská prokuratúra 16 36 930 EUR
Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín 1 6 100 EUR
Mestské kultúrne stredisko 1 298 EUR
Národný onkologický ústav 39 188 257 EUR
Mesto Čierna nad Tisou 4 653 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 2 919 EUR
Obec Raslavice 1 90 EUR
Okresný súd Zvolen 1 98 EUR
Mesto Spišské Vlachy 17 549 EUR
Správa školských zariadení 2 6 193 EUR
Krajská prokuratúra 9 15 232 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 5 10 786 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 8 2 339 EUR
Encyklopedický ústav SAV 5 2 195 EUR
Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 2 292 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 62 159 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 2 333 EUR
Obec Chorvátsky Grob 7 3 612 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 7 8 610 EUR
Obec Cabaj - Čápor 5 204 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 6 0 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 5 4 055 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 1 166 EUR
Ústav informatiky SAV 7 5 303 EUR
Krajská prokuratúra 10 57 902 EUR
Hudobné centrum 2 4 368 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 3 010 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 22 5 705 EUR
Centrum účelových zariadení 4 355 876 EUR
Okresný súd Bratislava I 2 65 415 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 2 6 626 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 15 1 449 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 61 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 16 132 280 EUR
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 2 295 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 23 7 151 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 2 3 400 EUR
Okresný súd Bratislava IV 10 6 422 EUR
Službyt Nitra, s.r.o. 1 6 950 EUR
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 2 399 EUR
Obec Budmerice 3 1 927 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 3 13 120 EUR
Protimonopolný úrad SR 3 11 276 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 48 17 580 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 1 792 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 207 84 633 EUR
Športové centrum polície 7 10 898 EUR
Inšpektorát práce Banská Bystrica 13 12 559 EUR
Environmentálny fond 3 230 EUR
Základná škola J. A. Komenského Revúca 2 786 EUR
Hlavný banský úrad 16 5 173 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 6 015 EUR
EM Laser s.r.o. 5 6 601 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 13 28 929 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 5 10 074 EUR
Ústav merania SAV 3 2 377 EUR
Okresný súd Bratislava II 2 2 455 EUR
Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 26 3 797 EUR
Obec Plešivec 3 2 239 EUR
Domov sociálnych služieb 7 7 208 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 6 1 049 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 71 EUR
Štátna školská inšpekcia 2 32 067 EUR
Základná škola Zlaté Klasy 3 195 EUR
Spojená škola 1 73 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 906 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 1 251 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 10 3 851 EUR
Obec Trnava pri Laborci 1 342 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 27 4 534 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 133 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 3 986 EUR
Okresný súd Bratislava V 21 18 021 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 2 4 043 EUR
Okresný súd Vranov nad Topľou 5 3 216 EUR
Základná škola s materskou školou 5 1 094 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 10 4 762 EUR
Inšpektorát práce 1 374 EUR
Stredná zdravotnícka škola 5 5 695 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 2 1 057 EUR
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 2 323 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 7 517 EUR
Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 12 40 874 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 9 18 151 EUR
Okresný súd Liptovský Mikuláš 1 633 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 12 750 EUR
Inšpektorát práce Bratislava 4 2 539 EUR
Obec Ordzovany 3 64 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 5 433 EUR
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 2 783 EUR
Okresný súd Prievidza 1 11 833 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 4 742 EUR
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 6 5 450 EUR
Základná škola s materskou školou Vrbovce 2 254 EUR
Základná škola Jozefa Horáka 1 500 EUR
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 6 3 294 EUR
Obec Vyšná Jedľová 1 25 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 5 10 390 EUR
Elektroenergetické montáže, a.s. 1 737 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 1 871 EUR
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 6 6 569 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 4 223 EUR
Okresný súd v Považskej Bystrici 1 7 404 EUR
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 1 850 EUR
Kultúrne zariadenia Petržalky 3 7 035 EUR
Inšpektorát práce Trenčín 11 8 442 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 2 1 152 EUR
Základná škola s Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášikove - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 3 1 164 EUR
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 1 332 EUR
Okresný súd Trnava 2 7 248 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 3 1 203 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 2 1 310 EUR
Školský internát Považská 7, Košice 5 1 600 EUR
Centrum právnej pomoci 1 7 011 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 1 304 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 1 038 EUR
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 2 656 EUR
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 3 3 636 EUR
Ipeľská Kotlina - Novohrad 4 244 EUR
Spojená škola Juraja Henischa 1 1 669 EUR
Úrad pre reguláciu hazardných hier 2 28 657 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 2 292 EUR
Poliklinika Senica n.o. 1 4 337 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DATALAN, a.s. 5 336 064 EUR
AutoCont SK a.s. 5 600 450 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 1 225 EUR
F.A.T., s.r.o. 1 568 EUR
Synergon, s.r.o. 1 118 095 EUR
Gratex International, a.s. 9 1 405 950 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 2 871 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 337 527 777 EUR
PcProfi, s.r.o. 6 5 545 EUR
SOFTLINE SERVICES, a. s. 3 3 868 EUR
TopPrint s.r.o. 4 631 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 1 33 115 EUR
CINEMA+ spol. s r.o. 6 4 665 EUR
PC SEMA, s.r.o. 98 686 226 EUR
Datacomp s.r.o. 3 1 766 EUR
Ing. Peter Švec - ATIS 23 37 153 EUR
Euro Media Košice, s.r.o. 96 93 738 EUR
elfa, s.r.o. 1 162 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 498 2 187 832 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 313 463 866 EUR
CBC Slovakia s.r.o. 1 19 618 EUR
DISKUS, s.r.o. 1 1 096 EUR
ITSK, s.r.o. 37 20 683 EUR
P E R G A M O N spol. s r.o. 34 988 141 EUR
DD21 s.r.o. 137 294 193 EUR
TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o. 4 53 078 EUR
Z+M servis, spol. s r. o. 1 6 500 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 8 75 272 EUR
Next Team, s.r.o. 1 0 EUR
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o. 10 10 598 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 5 1 528 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 2 4 179 EUR
nanoTECH s.r.o. 14 19 808 EUR
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 11 11 135 EUR
Viliam Štafurik - RENTON 11 6 185 EUR
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 5 9 900 EUR
TOWDY s. r. o. 74 60 530 EUR
Giga Trade s.r.o 1 320 EUR
H a S Nitra, spol. s r. o. 1 98 EUR
One Print s.r.o. 12 4 260 EUR
PRINT TRADE s.r.o. 3 1 947 EUR
IKARO s.r.o. 33 25 147 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 7 5 798 EUR
Doman Servis s. r. o. 1 185 EUR
EKO TONER s.r.o. 15 10 001 EUR
Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. 1 117 EUR
Ing.Jaroslav Kmeť - TONER 6 4 276 EUR
EM Laser s.r.o. 2 178 EUR
MIP, s.r.o. 3 10 237 EUR
ABCOM Košice s.r.o. 1 350 EUR
M I K R O H U K O , spol. s r.o. 1 7 EUR
OFFICE DEPOT s.r.o. 2 3 989 EUR
WAY-COPY SK, s.r.o. 7 5 791 EUR
PROLINK, s.r.o. 5 13 539 EUR
COMIX,spoločnosť s ručením obmedzeným 12 7 153 EUR
MCD Plus, s.r.o. 1 2 095 EUR
DATAROOM s.r.o. 10 4 650 EUR
Quatro print, spol. s r.o. 1 220 EUR
Copia Slovakia, s.r.o. 1 333 EUR
TOP SERVIS IT a.s. 3 2 053 EUR
MIP TN, s.r.o. 1 1 542 EUR
Maroš Bračok - ONE.NET 16 10 347 EUR
RENTON SK s.r.o. 19 5 115 EUR
Ton Tech s.r.o. 1 22 EUR
R-DAS Trade, s.r.o. 11 10 593 EUR
Ing. Marian Kopecký - AKM 1 0 EUR
EUROtoner, s.r.o. 1 266 EUR
Tribiano s. r. o. 1 196 EUR
Andrej Holka 2 83 EUR
FAX & COPY Prešov, spol. s r. o. 1 1 641 EUR
LEXUM, s.r.o. 2 105 EUR
NETCOM Závodský s.r.o. 1 1 546 EUR
HENRYSO, s.r.o. 2 2 738 EUR
Martina Tarnóczyová - COMPANT 2 202 EUR
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 2 904 EUR
R-COMP, s.r.o. 2 355 EUR
Future Technologies, a.s. 1 90 EUR
Ján Meliško - MeliTech 1 548 EUR
DAMEDIS, s.r.o. 9 6 147 EUR
GRAFID, s.r.o. 4 4 360 EUR
X logistics, s.r.o. 3 2 037 EUR
KASON, s.r.o. 2 558 EUR
HS technology s.r.o. 1 833 EUR
Top Tonery Slovakia s.r.o. 3 1 644 EUR
WAD DESIGN, s.r.o. 2 1 080 EUR
all4print, s.r.o. 2 7 458 EUR
HTONER s.r.o. 2 43 667 EUR
Modrá lagúna, spol. s r.o. 1 110 EUR
Lukáš Okkel - SLOVEX 5 13 088 EUR
Automation & Business, s. r. o. 1 4 160 EUR
DRUCKER s.r.o. 1 333 EUR
Dávid Vorčák 1 542 EUR
EXPO Sk s. r. o. 2 1 403 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Toner HP originál CF283AD - 2 pack Nemocnice s poliklinikami n.o. 830 830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čierna originálna tonerová kazeta HP 507X LaserJet (CE400X) Štátny veterinárny a potravinový ústav 555 555.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP CF 281A do tlačiarne HP Laser Jet M604 Krajská prokuratúra Trnava 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 110 3109.93 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do fotokopírovacieho stroja Krajská prokuratúra Trnava 150 150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 920 3920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ 1320 Krajská prokuratúra Trnava 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 2 101 2101.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Spišská katolícka charita 100 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Canon CRG 725 originál pre tlačiareň Canon i-Sensys MF3010 Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 98 98.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon 725 originál , Canon 728 originál , Canon 712 originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 295 295.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 335 335.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originály tonerov do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne kazety a valec pre tlačiarne a kopírky Inšpektorát práce Trenčín 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Mesto Zvolen 1 080 1080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MC 770dnfax Krajská prokuratúra Trnava 260 260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - Lexmark Národný onkologický ústav 10 700 10700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery-alternatívne/kompatibilné tonery a náplne Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 821 5820.65 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MB 770dnfax - OKI 45439002 Krajská prokuratúra Trnava 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Obec Cabaj - Čápor 125 125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerových náplní Úrad pre reguláciu hazardných hier 33 415 33415.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do laserových a multifunkčných zariadení, originál - ekvivalent, repasované Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 2 038 2038.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a príslušenstvo Slovenská agentúra životného prostredia 14 070 14070.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Tonerové náplne Krajská prokuratúra 3 800 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne HP MFP M277dw Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 326 326.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
CB540A originál,CB541A originál ,CB542A originál,CB543A originál -2,2k stran Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 306 306.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarni Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2 200 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 264 263.82 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne oroginál CE278A do tlačiarne HPLJ 1536 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 298 298.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne a kompatibilné tonerové náplne alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 291 1290.86 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov a farieb do tlačiarní Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5 994 5994.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálna tonerová kazeta do tlačiarne Xerox Phaser 3260 Štátny veterinárny a potravinový ústav 106 106.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 100 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Žltá originálna tonerová kazeta do tlačiarne HP LaserJet 500 color M551 Štátny veterinárny a potravinový ústav 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 1 190 1190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie tonerov do tlačiarní Mesto Handlová 19 560 19560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF283A Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 480 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 4 700 4700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI ES7170dn - OKI 45460502 Krajská prokuratúra Trnava 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu ku tlačiarňam INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 3 800 3800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 7 682 7682.02 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25 249 25249.43 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ 1320 Krajská prokuratúra Trnava 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 50F2U00 do tlačiarne Lexmark MS 510dn Krajská prokuratúra Trnava 620 620.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov Mesto Prešov 3 600 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
tonery do tlačiarní, originál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 370 370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
tonery Základná škola Jozefa Horáka 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne Geodetický a kartografický ústav Bratislava 19 887 19886.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčných zariadení LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 180 359 180359.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarne Canon MF4730, Canon MF 6140, HP LJ MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 510 510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a alternatívne (kompatibilné) tonery Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 990 990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čierna originálna laserová tonerová kazeta CF 283A Štátny veterinárny a potravinový ústav 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne a multifunkčné tlačiarne s nízkym negatívnym dopadom na životné prostredie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 48 850 48850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 558 1558.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner Ústav experimentálnej fyziky SAV 173 173.38 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP CF 281A do tlačiarne HP Laser Jet M604 Krajská prokuratúra Trnava 1 000 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
tonery Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 253 1252.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 325 324.91 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné a renovované tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 3 040 3040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 2 900 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované), originál tonery Fakultná nemocnica Trenčín 3 635 3635.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čierny originálny toner do tlačiarne HP LaserJet Pro M225dn Štátny veterinárny a potravinový ústav 302 302.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 463 463.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - zostava Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 2 206 2206.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP 80X LaserJet (CF280X) čierny Krajská prokuratúra Trnava 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne, alternatívne a renovované tonery Okresný súd Komárno 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ P2035, 2055 Krajská prokuratúra Trnava 460 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kancelársku a IT techniku Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 103 648 103647.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery, originálne atramentové náplne a originálne pásky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 127 2127.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov a farieb do tlačiarní Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 677 677.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CE320A, 321A, 322A, 323A a originálne atramentové náplne HP CN049AE, 050AE, 051AE, 052AE. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 445 445.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčných zariadení LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 132 000 132000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner HP 80X LaserJet (CF280X) čierny Krajská prokuratúra Trnava 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP LJ Enterprise M506dn Krajská prokuratúra Trnava 690 690.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (Canon, HP LJ, Xerox) Mesto Kysucké Nové Mesto 1 050 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (Canon LBP 6670DN, Canon MF 212, HP Officejet Pro X476dw MFP, Konica Minoltaq bizhub C454e) Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 3 550 3550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originály tonerov do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 700 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál do tlačiarní a kopírovacích strojov Štatistický úrad Slovenskej republiky 12 649 12649.43 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych alebo kompatibilných tonerov Obec Čachtice 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných alebo orginálnych tonerov do tlačiarní Správa školských zariadení 3 400 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 950 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Spišská katolícka charita 100 100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A Mesto Liptovský Mikuláš 2 900 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 240 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 330 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CF 226A do tlačiarne HP LJ Pro M402 dne Krajská prokuratúra Trnava 260 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery - originál od výrobcu zariadenia danej značky Lexmark Mesto Kysucké Nové Mesto 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP 35A, CB 435A originálny dual pack Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 101 101.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 252 251.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ P2035, 2055 Krajská prokuratúra Trnava 460 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A Mesto Vranov nad Topľou 800 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jedine originálne HP a Lexmark tonery do HP a Lexmark tlačiarni (žiadne ekvivalenty) Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 295 295.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner a náplne Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 1 250 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové náplne Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení značky HP, Canon, Samsung Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 760 760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 8 753 8753.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 288 288.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 128 2127.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 1 900 1900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Žltá originálna tonerová kazeta do tlačiarne HP LaserJet 500 color M551 Štátny veterinárny a potravinový ústav 555 555.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
KOMPAKTIBILNÉ TONERY A NÁPLNE PRE TLAČIARNE Slovenská národná knižnica 10 470 10470.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
originálny toner výrobcu kopírky TOSHIBA e-St 160 - toner T1600E Okresný súd Bratislava V 30 30.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 240 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 580 580.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do fotokopírovacieho stroja Krajská prokuratúra Trnava 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 39 38.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do faxu Krajská prokuratúra Trnava 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 146 1146.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP CF 226A do tlačiarne HP LJ Pro M402 dne Krajská prokuratúra Trnava 780 780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery HP, Samsung a Konica-Minolta Ústav informatiky SAV 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF350A, CF351A, CF352A, CF353A Štátny veterinárny a potravinový ústav 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní a kopírovacích strojov, príslušenstvo a odvoz prázdnych tonerových obalov Štátna pokladnica 24 000 24000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 853 1853.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálna tonerová kazeta dotlačiarne HP LaserJet P2055d, dn Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 150 1150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do laserovej tlačiarne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 130 130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 160 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A Obec Chorvátsky Grob 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originály tonerov do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 3 750 3750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Renovované čiernobiele tonerové náplne Okresný súd Piešťany 5 875 5875.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 130 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery originál Hlavný banský úrad 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 576 1576.07 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kancelársku techniku Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2 938 2938.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Školský internát Považská 7, Košice 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kancelársku techniku Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 3 585 3585.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI ES7170dn - OKI 45460502 Krajská prokuratúra Trnava 750 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ P2035, 2055 Krajská prokuratúra Trnava 460 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery - originál od výrobcu zariadení danej značky (OKI) Mesto Kysucké Nové Mesto 1 138 1138.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon, Lexmark) Mesto Kysucké Nové Mesto 1 460 1460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery Krajská prokuratúra Trnava 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov, atramentové náplne Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 788 788.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon CRG 725 originál pre tlačiareň Canon i-Sensys MF3010 Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 153 153.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ 1320 Krajská prokuratúra Trnava 300 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, RICOH) Krajská prokuratúra 1 550 1550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerových náplní Úrad pre reguláciu hazardných hier 19 176 19176.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originalne tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 2 800 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner HP CF410X BK, CF411X CYAN, CF 412X YELLOW, CF413X MAGENTA, Nemocnice s poliklinikami n.o. 655 655.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení daných značiek (HP, Canon, OKI, RICOH) Krajská prokuratúra 3 100 3100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 424 2424.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do rôznych druhov tlačiarní a multifunkčných zariadení Mesto Brezno 18 000 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 274 6273.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čierny originálny toner do tlačiarne HP LaserJet Pro M225dn Štátny veterinárny a potravinový ústav 313 313.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 620 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov 4 Vysoká škola výtvarných umení 27 600 27600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) a originálne tonery Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 900 1900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 100 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 2 800 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 580 2580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ P2035, 2055 Krajská prokuratúra Trnava 230 230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery a repasované tonery Mesto Senica 12 562 12562.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kancelársku techniku Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2 997 2997.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP Q2613X repas Okresný súd Bratislava IV 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Mesto Tornaľa 3 190 3190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originálny Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 154 153.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery (PR BA 1/2018) Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení daných značiek (HP, Canon, Panasonic, Xerox) Krajská prokuratúra 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originál tonerov do tlačiarne Canon i-sensys MF8230 Cn. Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a atramentové náplne do tlačiarní, optický valec Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP CE 255A, HP CE 255X do tlačiarne HP LJ P3015 alebo ekvivalent Krajská prokuratúra Trnava 2 400 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 362 2362.46 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálna tonerová kazeta do tlačiarne HP LaserJet Enterprise M608 Štátny veterinárny a potravinový ústav 371 371.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery (PR BA 1/2017) Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 100 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál do tlačiarní a kopírovacích strojov Štatistický úrad Slovenskej republiky 35 687 35687.22 EUR 2018 Tovary Nie 1
originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 200 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Krajská prokuratúra 4 000 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP Laser Jet P2055dn , HP LaserJet 2300, Epson EPL-N2550, LaserJet Pro M426fdn, HP Officejet Pro X476dw, HP LaserJet 1300) Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 2 600 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Hlavný banský úrad 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava všetkých tonerov do tlačiarne HP ColorJet 3530MFP alebo ekvivalent Environmentálny fond 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka nového, originálneho toneru Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 150 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - zostava Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 3 490 3490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - Lexmark/HP Národný onkologický ústav 12 370 12370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 460 460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení značky HP, Canon Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 180 1180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Krajská prokuratúra 5 450 5450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 830 830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarní a fotokopírovacích strojov, tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 6 300 6300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner repasovaný Okresný súd Bratislava IV 630 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
"Časť 2: Canon tonery-originál a iný spotrebný materiál" Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 15 929 15929.43 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP originál CF283AD - 2 pack Nemocnice s poliklinikami n.o. 770 770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP originál CF283AD - 2 pack Nemocnice s poliklinikami n.o. 770 770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Samsung MLT-D 1042S alebo ekvivalent, HP Q 2612 alebo ekvivalent, HP CF 283A alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do rôznych druhov tlačiarní a multifunkčných zariadení Mesto Brezno 9 200 9200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 470 470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner čiernej farby CF 226X do tlačiarne HP LJ 402d,HP LJ 402dn Okresný súd Vranov nad Topľou 1 872 1872.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do multifunkčného zariadenia Canon i-sensys MF264dw Krajská prokuratúra Trnava 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner HP CE 255A, HP CE 255X do tlačiarne HP LJ P3015 alebo ekvivalent Krajská prokuratúra Trnava 2 400 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) tonery Fakultná nemocnica Trenčín 4 515 4515.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP Color LaserJet Enterprise CP4025, CP4525 Štátny veterinárny a potravinový ústav 476 476.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery, originálne atramentové náplne a originálne pásky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 777 1776.64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a spotrebného materiálu do kancelárskych zariadení 5 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 26 500 26500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 650 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 394 393.83 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov, atramentové náplne Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 894 894.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 445 444.79 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Krajská prokuratúra 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jedine originálne HP tonery do HP tlačiarni (žiadne ekvivalenty) Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 395 395.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner a náplne Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 1 250 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery Krajská prokuratúra Trnava 100 100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, CANON,OKI, ... ) Centrum účelových zariadení 40 700 40700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 86 86.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne, alternatívne a renovované tonery Okresný súd Komárno 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarni HP Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 160 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne LEXMARK Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 592 592.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Optická jednotka do tlačiarní LEXMAR Národný onkologický ústav 2 005 2005.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repasované tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery pre tlačiarne Inšpektorát práce Banská Bystrica 350 349.95 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 209 209.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Kyocera / ORO F Národný onkologický ústav 2 150 2150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP 80X LaserJet (CF280X) čierny Krajská prokuratúra Trnava 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálne kazety s tonerom do tlačiarne Canon i-SENSYS MF8540Cdn Inšpektorát práce 530 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne kazety pre tlačiarne a kopírky Inšpektorát práce Banská Bystrica 850 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Katolícka univerzita v Ružomberku 417 416.66 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP LaserJet Pro MFP 176 Štátny veterinárny a potravinový ústav 904 904.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 400 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery do tlačiarní od výrobcu zariadenia - tlačiarne HP Obec Jaslovské Bohunice 560 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MC 770dnfax Krajská prokuratúra Trnava 260 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner CANON CRG 703 Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 13 13.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF283A HOREZZA, a.s. 86 86.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a príslušenstvo Slovenská agentúra životného prostredia 11 670 11670.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní Mesto Zvolen 3 500 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do multif.zariadenia Canon i-SENSYS MF 416dw - Canon 719H Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 400 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcu tlačiarne HP LJ2035 - CE505A Okresný súd Bratislava V 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Inšpektorát práce Bratislava 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 50F2X00 do tlačiarne Lexmark MS 415dn Krajská prokuratúra Trnava 230 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne OKI MC362 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní - originál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 142 142.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 531 530.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne OKI MC362 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery 12A, 15A, 36A, 85A Národný ústav reumatických chorôb 320 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
"Časť 3: Xerox tonery-originál a iný spotrebný materiál" Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 22 978 22978.06 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a farieb do tlačiarní Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 207 1207.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP CP1215) Ústav polymérov SAV 325 325.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 880 2880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originál tonerov do tlačiarne SAMSUNG CLX - 3305 Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 300 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP 80X LaserJet (CF280X) čierny Krajská prokuratúra Trnava 900 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do faxu Krajská prokuratúra Trnava 60 60.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originály tonerov do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery Základná škola s materskou školou Babín 169 169.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A Mesto Vranov nad Topľou 880 880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CE410X, CE411A, CE412A, CE413A Mesto Liptovský Mikuláš 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa nového originálneho tonera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 27 27.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 132 131.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon, OKI) Mesto Kysucké Nové Mesto 1 420 1420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarne Lexmark CX410de MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 040 1040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov, atramentové náplne Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 422 422.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MB 770dnfax - OKI 45439002 Krajská prokuratúra Trnava 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcu tlačiarne HP LJ400 - CF280X Okresný súd Bratislava V 670 670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení značky HP Color LaserJet Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 100 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner HP CF 226A do tlačiarne HP LJ Pro M402 dne Krajská prokuratúra Trnava 520 520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne kazety pre tlačiarne Inšpektorát práce Banská Bystrica 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner pre HP Color Mesto Spišské Vlachy 70 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 834 834.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 357 357.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 474 474.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Národné rehabilitačné centrum 3 400 3400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originalne tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 995 994.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálna tonerová kazeta dotlačiarne HP LaserJet P2055d, dn Štátny veterinárny a potravinový ústav 690 690.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál Epson PP-100N - RTG Národný onkologický ústav 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery HP 2612A do tlačiarne HP LJ 1015 Krajská prokuratúra Trnava 150 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Spišská katolícka charita 350 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery, originálne atramentové náplne Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 7 000 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner pre tlačiareň HP Laserjet Pro 200 MFP M276n Mesto Čierna nad Tisou 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - Lexmark / ORO Národný onkologický ústav 5 982 5982.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 598 598.07 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP LJ Pro 400 color M452dn Krajská prokuratúra Trnava 390 390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 480 1480.47 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 400 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 010 1010.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál toner do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 130 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní a faxov - (originálne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 066 1065.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiarne a multifunkčné zariadenia IUVENTA 5 520 5520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 900 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Kyocera / ORO F Národný onkologický ústav 1 971 1971.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 025 1025.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 730 1730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie tonerov do tlačiarní Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 5 270 5270.11 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner - Epson PP-100N - RTG Národný onkologický ústav 1 400 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerov a náplní od výrobcu zariadení značiek HP, Canon, Konica Minolta Okresný súd Prievidza 16 000 16000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 245 245.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner do tlačiarne HP LaserJet M402 Štátny veterinárny a potravinový ústav 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Ipeľská Kotlina - Novohrad 345 345.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kompatibilné (repasované), originál tonery Fakultná nemocnica Trenčín 4 800 4800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MB 770dnfax - OKI 45439002 Krajská prokuratúra Trnava 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné a renovované tonery Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 650 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné (alternatívne) tonery Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 215 1215.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup tonerov, valcov, zapekacej jednotky a cartridgov INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál toner CF 214 A do tlačiarne HP LJ 700M712 Okresný súd Vranov nad Topľou 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon, Lexmark) Mesto Kysucké Nové Mesto 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní UNIVERZITA J. SELYEHO 260 259.85 EUR 2019 Tovary Nie 1
"Časť 4: Ostatné tonery-originál" Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 73 170 73169.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - Lexmark - OKI Národný onkologický ústav 4 915 4915.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 100 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 80 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne kazety pre tlačiarne Inšpektorát práce Banská Bystrica 950 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 575 575.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP 80X LaserJet (CF280X) čierny Krajská prokuratúra Trnava 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 2 153 2153.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 550 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery tlačiarne a multifunkčné tlačiarne s nízkym negatívnym dopadom na životné prostredie Mestská časť Bratislava - Petržalka 6 360 6360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner HP CF 281A do tlačiarne HP Laser Jet M604 Krajská prokuratúra Trnava 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
HP 55A black originálny toner Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 125 125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery2 (BA) Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 950 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner HP C4129x do tlačiarne CANON GP-160, alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 105 105.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 1 084 1084.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kancelársku techniku Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 15 383 15383.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery kompatibilné Mesto Senec 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery, náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 232 232.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner HP Q2613A LaserJet UNIVERZITA J. SELYEHO 28 27.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov Mesto Prešov 2 220 2220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - zostava Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 487 487.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov, valcov, transportného pásu a zapekacej jednotky INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 2 000 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 695 5695.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál tonery Domov pri kríži 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 672 14672.23 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 185 185.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originály tonerov do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka nových, originálnych tonerov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 710 710.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - Kyocera TK-895 Národný onkologický ústav 4 860 4860.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a spotrebného materiálu do kancelárskych zariadení 11 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 7 500 7500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
repas tonerov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 700 3700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP originál CF283AD - 2 pack Nemocnice s poliklinikami n.o. 770 770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 601 600.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
tonery Mesto Kysucké Nové Mesto 380 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní / faxových prístrojov (originálne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 231 1231.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
"Časť 3: Xerox tonery-originál" Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 12 400 12400.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne HP Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jedine originálny toner Xerox 106R03944 čierny do tlačiarni od výrobcu (žiadne ekvivalenty) Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 200 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál tonery Domov pri kríži 2 700 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP 80X LaserJet (CF280X) čierny Krajská prokuratúra Trnava 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originálny Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 303 303.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové kazety Mesto Tornaľa 620 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - Lexmark - originál Národný onkologický ústav 4 260 4260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Slovenské národné múzeum 305 305.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originály tonerov do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 080 1080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní. Mesto Zvolen 10 762 10762.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov, originálnych atramentových náplní Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 12 120 12120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov, originálnych atramentových náplní Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 7 220 7220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP Q2613X repas, C4096A repas, Q5949X repas, CF226A, CF 283x, CF 280X, CF 214A, Q 2610A, CE505X, TR-Q7516A Okresný súd Bratislava IV 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 960 1960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a atramentové náplne do tlačiarní, optický valec Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 104 104.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner do tlačiarne HP LaserJet M402 Štátny veterinárny a potravinový ústav 445 445.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 2 037 2037.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 50F2U00 do tlačiarne Lexmark MS 510dn Krajská prokuratúra Trnava 620 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a originálne zobrazovacie valce do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 2 895 2895.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery a zobrazovacie valce Národný ústav reumatických chorôb 4 560 4560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - Lexmark - originál Národný onkologický ústav 4 800 4800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál, nové tonery do tlačiarní od výrobcu zariadenia - tlačiarne HP, Canon Obec Jaslovské Bohunice 1 060 1060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ P2035, 2055 Krajská prokuratúra Trnava EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do faxu Krajská prokuratúra Trnava 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do Xerox Workcentre 7120 Stredná odborná škola polytechnická 510 510.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
originálny toner do tlačiarne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 246 245.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Canon 725, Canon 728, Canon 712 - originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 260 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP LJ Pro400 color M451dn Krajská prokuratúra Trnava 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Ústav merania SAV 320 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Základná škola s materskou školou Vrbovce 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálny toner HP Color Laser Jet CP1215 Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 165 165.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
"Časť 3: Xerox tonery-originál a iný spotrebný materiál" Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 19 562 19562.21 EUR 2018 Tovary Nie 1
HP 35A, CB 435A originálny dual pack Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 104 104.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - zostava Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 4 950 4950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál atramentové kazety Epson,Canon. Národný onkologický ústav 3 050 3050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a fotovalce Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 420 1420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery, zdroj, redukcia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 340 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 650 6650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 286 2286.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MB 770dnfax - OKI 45439002 Krajská prokuratúra Trnava 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Okresný súd Bratislava I 29 003 29003.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery HP Q7553A do tlačiarne HP LJ P2014, P2015 Krajská prokuratúra Trnava 90 90.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
HP 35A, CB 435A originálny dual pack Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 100 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery, originálne atramentové náplne a originálne pásky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 950 4950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálna tonerová kazeta dotlačiarne HP LaserJet P2055d, dn Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 050 1050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Stredná odborná škola služieb a lesníctva 3 562 3562.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Biomedicínske centrum SAV 45 300 45300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP CF 226A do tlačiarne HP LJ Pro M402 dne Krajská prokuratúra Trnava 780 780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originálne tlačové kazety od výrobcov tlačiarní Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 220 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 725 725.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čierny originálny toner do tlačiarne HP LaserJet Pro M225dn Štátny veterinárny a potravinový ústav 340 340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcu tlačiarne HP LJ1606 - CE285AD EM Laser s.r.o. 4 500 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
"Časť 1: HP tonery-originál a iný spotrebný materiál" Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 117 857 117856.8 EUR 2020 Tovary Áno 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Azúrová originálna tonerová kazeta HP 507A LaserJet (CE401A) Štátny veterinárny a potravinový ústav 615 615.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner do laserovej tlačiarne HP LJ 1005/1006, typ CB435A Environmentálny fond 100 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 853 1853.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov, atramentové náplne Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 114 1114.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MC 770dnfax Krajská prokuratúra Trnava 260 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toner Ústav experimentálnej fyziky SAV 408 408.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Repasované tonery Mesto Senec 130 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 1 014 1014.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka nových, originálnych tonerov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 580 1580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - repas Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 50 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do rôznych druhov tlačiarní a multifunkčných zariadení Mesto Brezno 25 000 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 9 168 9167.77 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní Mesto Nové Mesto nad Váhom 2 500 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálna tonerová kazeta do tlačiarne HP LaserJet Enterprise M608 Štátny veterinárny a potravinový ústav 360 360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Laser Jet M1132 / originál - tonerová náplň EP/85 - IS /1600/ Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 118 118.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní Mesto Zvolen 1 150 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery HP 2613A do tlačiarne HP LJ 1300 Krajská prokuratúra Trnava 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Národný ústav reumatických chorôb 4 200 4200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 927 927.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarni, atramentové náplne Kultúrne zariadenia Petržalky 3 600 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP LJ Pro M404dn Krajská prokuratúra Trnava 1 140 1140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál toner pre MFZ Canon i-SENSYS MF512x Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 139 138.94 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov, atramentové náplne Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 539 1539.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Hlavný banský úrad 42 42.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov Mesto Prešov 9 000 9000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 590 590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Toner Lexmark 60F2H00 do tlačiarne Lexmark MX410de Krajská prokuratúra Trnava 460 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP 55A black originálny toner Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 134 134.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI ES7170dn - OKI 45460502 Krajská prokuratúra Trnava 1 200 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálna tonerová náplň Krajská prokuratúra 360 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner Canon CEXV14 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 50 50.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 340 340.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálna tonerová kazeta dotlačiarne HP LaserJet Enterprise M506 Štátny veterinárny a potravinový ústav 730 730.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka nových, originálnych tonerov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 864 864.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne HP tonery do tlačiarne (žiadne ekvivalenty) Ústav experimentálnej fyziky SAV 569 569.26 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A Mesto Liptovský Mikuláš 3 400 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Canon CRG 737 Krajská prokuratúra Trnava 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení daných značiek (HP, Canon, OKI) Krajská prokuratúra 3 490 3490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner čierny do kopírovacieho stroja KYOCERA FS-6525MFP Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 176 176.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner do tlačiarne HP LaserJet M402 Štátny veterinárny a potravinový ústav 572 572.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF283A Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 360 360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (Epson WF-C5290/WF-C5790) Ústav polymérov SAV 700 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 564 563.71 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner - originál od výrobcu zariadení Ústav informatiky SAV 244 244.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 4 500 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 228 3228.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Krajská prokuratúra 7 600 7600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775 Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 350 1350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner HP CF 281A do tlačiarne HP Laser Jet M604 Krajská prokuratúra Trnava 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - Lexmark / ORO Národný onkologický ústav 7 976 7976.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonerové náplne Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 760 760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF210A, CF211A, CF212A, CF213A alebo ekvivalent Základná škola s materskou školou 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov Mesto Prešov 3 600 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne tonery HP CF410x, CF410A Obec Chorvátsky Grob 770 770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery, originálne atramentové náplne a originálne pásky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 450 1450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Repasované tonery Mesto Senec 20 20.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Renovované a originálne tonery a náplne do tlačiarní Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 58 231 58230.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) tonery Obec Ordzovany 80 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 851 851.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní - originál Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 849 1848.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MC 770dnfax Krajská prokuratúra Trnava 480 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MB 770dnfax - OKI 45439002 Krajská prokuratúra Trnava 1 500 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kúpa nového originálneho tonera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 74 74.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 460 4460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 120 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP C4096A repas Okresný súd Bratislava V 115 115.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 50F2X00 do tlačiarne Lexmark MS 415dn Okresný súd Bratislava V 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál toner do tlačiarne Konica Minolta bizhub C454 e Okresný súd Zvolen 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 319 319.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery (PR BA) Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
oreginál tonery do kopíriek a tlačiarní Krajská prokuratúra v Prešove 4 020 4020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Ústav experimentálnej fyziky SAV 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 1 242 1242.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 598 2598.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcu tlačiarne HP LJ1320 - Toner HP Q5949A black (HP 49A) Okresný súd Bratislava V 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 72 72.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ P2035, 2055 Krajská prokuratúra Trnava 460 460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toner čierny HP CF283A originál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 58 58.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery a tonerové náplne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 21 837 21837.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Azúrová originálna tonerová kazeta do tlačiarne HP LaserJet 500 color M551 Štátny veterinárny a potravinový ústav 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Ipeľská Kotlina - Novohrad 280 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A Mesto Vranov nad Topľou 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner do tlačiarne HP LaserJet M402 Štátny veterinárny a potravinový ústav 628 628.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Mesto Zvolen 11 470 11470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do multifunkčného zariadenia Canon i-sensys MF264dw Krajská prokuratúra Trnava 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa tonerov cartridgov do tlačiarní, fotokopírovacích strojov a faxov Slovenský pozemkový fond 7 905 7905.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery, náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 270 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do faxu Krajská prokuratúra Trnava 60 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné a renovované tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 575 2575.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia a kopírovacie stroje. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 88 930 88930.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava s LCD monitorom, tlačiarne, tonery, príslušenstvo k PC Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 650 2650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne Mesto Stupava 8 633 8633.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CF 281A do tlačiarne HP Laser Jet M604 Krajská prokuratúra Trnava 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Vysoká škola múzických umení v Bratislave 628 628.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF210A, CF211A, CF212A, CF213A Základná škola J. A. Komenského Revúca 560 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 396 396.13 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP Color LaserJet Pro MFP M176 Štátny veterinárny a potravinový ústav 530 530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní Mesto Zvolen 8 000 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka nových, originálnych tonerov do farebného multifunkčného stroja a súvisiaceho materiálu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 280 1280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne a multifunkčné tlačiarne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 36 000 36000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
"Časť 1: HP tonery-originál a iný spotrebný materiál" Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 80 899 80898.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych alebo kompatibilných tonerov Obec Čachtice 320 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav polymérov SAV 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP 35A, CB 435A originálny dual pack Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 94 94.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 123 122.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 50F2U00 do tlačiarne Lexmark MS 510dn Krajská prokuratúra Trnava 620 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do multif.zariadenia Canon i-SENSYS MF 416dw - Canon 719H Krajská prokuratúra Trnava 260 260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonerové náplne Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP originál CF283AD - 2 pack Nemocnice s poliklinikami n.o. 799 799.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čierna originálna tonerová kazeta do tlačiarne HP LaserJet 500 color M551 Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 120 1120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení značiek HP a OKI Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka nových, originálnych tonerov a tonerových kaziet Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12 849 12849.21 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a valec Slovenské národné múzeum 250 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Renovované tonerové náplne Okresný súd Trnava 7 690 7689.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne LEXMARK Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 592 592.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 160 2160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne kazety pre tlačiarne a kopírky Inšpektorát práce Trenčín 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery originálne Hudobné centrum 2 700 2700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 455 455.35 EUR 2019 Tovary Nie 1
nákup tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení Encyklopedický ústav SAV 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní, Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 083 2083.34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení značky HP Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 650 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP 80X LaserJet (CF280X) čierny Krajská prokuratúra Trnava 750 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 50F2U00 do tlačiarne Lexmark MS 510dn Krajská prokuratúra Trnava 620 620.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 897 1897.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 880 2880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení značky HP, Samsung Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 310 310.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner pre HP LJ 1150 Mesto Spišské Vlachy 25 25.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP 80X LaserJet (CF280X) čierny Krajská prokuratúra Trnava 900 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Color Laser Jet Pro MFP M 176n Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do fotokopírovacieho stroja Krajská prokuratúra Trnava 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery, originál valec Štatistický úrad Slovenskej republiky 421 420.91 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čierny originálny toner do tlačiarne HP LaserJet Pro M227sdn Štátny veterinárny a potravinový ústav 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 250 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní, originálne zobrazovacie valce do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 1 905 1905.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne HP Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 337 337.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov do tlačiarní/faxových prístrojov (originálne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 220 4219.81 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov a atramentových náplní 3 Mesto Prešov 2 100 2100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálna tonerová kazeta do tlačiarne HP LaserJet Enterprise M608 Štátny veterinárny a potravinový ústav 360 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálna tonerová kazeta do tlačiarne Samsung SL-M2825ND Štátny veterinárny a potravinový ústav 238 238.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner HP CE 255A, HP CE 255X do tlačiarne HP LJ P3015 Krajská prokuratúra Trnava 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a iného materiálu do tlačiarní a kopírovacích strojov Štátna školská inšpekcia 19 000 19000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
"Časť 4: Ostatné tonery-originál a iný spotrebný materiál" Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 39 860 39860.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MB 770dnfax - OKI 45439002 Krajská prokuratúra Trnava 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 235 234.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilný laserový toner - nový Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 48 47.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych kaziet do zariadenia Brother DCP-J725DW Ústav polymérov SAV 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonerové náplne Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu do zariadení daných značiek HP alebo ekvivalent Divadelný ústav 1 750 1750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 026 1026.22 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 1 452 1452.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál tonery do zariadení HP, SHARP, Brother, Zebra Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 41 338 41338.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Krajská prokuratúra 7 900 7900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Purpurová originálna tonerová kazeta HP 507A LaserJet (CE403A) Štátny veterinárny a potravinový ústav 920 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Slovenské národné múzeum 414 414.17 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové tonery a cartridge - nie repasy Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 28 952 28952.39 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery Základná škola s materskou školou Babín 330 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne CE285A Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 218 218.02 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery HP CF283X Národný onkologický ústav 4 770 4770.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP LJ Pro M402d Okresný súd Bratislava II 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre potreby úradu Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka nových tonerov a náplní, nie repasovaných Základná škola J. A. Komenského Revúca 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery HP Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 716 716.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery a repasované tonery Mesto Senica 950 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery do zariadení HP, SHARP, Brother, Zebra Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 44 263 44263.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner C-EXV 33 do kopírovacieho stroja CANON Image RUNNER 2520 Krajská prokuratúra Trnava 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarne a náhradné sieťové súčasti Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 4 740 4740.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP CP1215) Ústav polymérov SAV 320 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek Exportno-importná banka Slovenskej republiky 3 600 3599.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a spotrebného materiálu do kancelárskych zariadení Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 6 000 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Canon CRG - 718 BLACK, CRG - 718 CYAN, CRG - 718 MAGENTA, CRG - 718 YELLOW alebo ekvivalent Verejné prístavy, a. s. 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Mesto Zvolen 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 29 932 29931.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Národné rehabilitačné centrum 630 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čierny originálny toner do tlačiarne HP LaserJet Pro M227sdn Štátny veterinárny a potravinový ústav 360 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon, Lexmark) Mesto Kysucké Nové Mesto 3 800 3800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery HP a Samsung Ústav informatiky SAV 1 750 1750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 675 2674.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Obec Budmerice 880 880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne kazety pre tlačiareň Inšpektorát práce Banská Bystrica 635 635.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP CE505XD BLACK (HP 05X), DUALPACK Štátny veterinárny a potravinový ústav 4 911 4911.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Centrum sociálnych služieb - DEMY 4 462 4461.91 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originálne od výrobcu tlačiarní "CANON" Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 150 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 889 2889.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do atramentových a laserových tlačiarní Obec Plešivec 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebné tonery do laserových tlačiarní (repasácia alebo alternatívne) ekvivalent Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 2 140 2140.47 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne kazety pre tlačiarne a kopírky Inšpektorát práce Trenčín 1 033 1033.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP 55X LaserJet (CE255XD) čierny dvojbalenie Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 350 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové náplne alebo ekvivalent Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 300 3300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) tonery Fakultná nemocnica Trenčín 6 650 6650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Brother originál Ústav experimentálnej fyziky SAV 66 66.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 099 1098.91 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 196 196.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 341 341.16 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner Canon CRG 737 Krajská prokuratúra Trnava 450 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čierna originálna tonerová kazeta do tlačiarne HP LaserJet 500 color M551 Štátny veterinárny a potravinový ústav 960 960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 485 485.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originály tonerov do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 48 48.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP originál CF283AD - 2 pack Nemocnice s poliklinikami n.o. 799 799.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čierny originálny toner do tlačiarne HP LaserJet Pro M227sdn Štátny veterinárny a potravinový ústav 360 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 106 106.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne kazety a originál valec pre tlačiarne a kopírky Inšpektorát práce Trenčín 650 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Canon CRG-718 BLACK, CRG-718 CYAN, CRG-718 MAGENTA, CRG-718 YELOW Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 360 360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery a tonerové náplne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 21 847 21847.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 298 297.84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Kyocera TK-590 Národný onkologický ústav 1 298 1298.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Canon CRG-718 BLACK, CRG-718 CYAN, CRG-718 MAGENTA, CRG-718 YELOW Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kancelársku techniku Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 3 072 3072.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do atramentovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 50 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 723 17722.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery HP 2613A do tlačiarne HP LJ 1300 Krajská prokuratúra Trnava 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CE 255A, HP CE 255X do tlačiarne HP LJ P3015 alebo ekvivalent Krajská prokuratúra Trnava 2 400 2400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Samsung Xpress M2825 ND Krajská prokuratúra Trnava 480 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 220 1220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
oreginál tonery do kopíriek a tlačiarní Krajská prokuratúra v Prešove 1 550 1550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 3 619 3619.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A Mesto Liptovský Mikuláš 3 150 3150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a farieb do tlačiarní Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 860 1860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ 1320 Krajská prokuratúra Trnava 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP CE 255A, HP CE 255X do tlačiarne HP LJ P3015 Krajská prokuratúra Trnava 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MB 770dnfax - OKI 45439002 Krajská prokuratúra Trnava 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Color Laser Jet Pro MFP M 176n, Laser Jet M1212nf MFP Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 380 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Obec Vyšná Jedľová 30 30.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Canon CRG 737 Krajská prokuratúra Trnava 225 225.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a farieb do tlačiarní Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 047 4047.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 140 140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do faxu Krajská prokuratúra Trnava 180 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originály tonerov do laserových tlačiarní , DVD - R Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CE 255A, HP CE 255X do tlačiarne HP LJ P3015 alebo ekvivalent Krajská prokuratúra Trnava 2 400 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Národné rehabilitačné centrum 3 500 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a repasované tonery Mesto Senica 26 000 26000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne kazety a valec pre tlačiarne a kopírky Inšpektorát práce Trenčín 1 250 1250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 470 470.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jedine originálny HP toner do HP tlačiarne (žiadne ekvivalenty) Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 47 47.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 3 600 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - Lexmark - OKI Národný onkologický ústav 4 920 4920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 2 350 2350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne OKI MC362, Color Laser Jet Pro MFP M 176n. HP laser Jet 3015 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 650 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery TN-2120 alebo ekvivalent pre multifunkčné zariadenie Brother DCP 7030 alebo ekvivalent Základná škola s materskou školou 30 30.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne a multifunkčné tlačiarne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 45 000 45000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Krajská prokuratúra 2 600 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
atramentová tlačiareň a tonery Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 320 320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 534 534.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
toner Ústav experimentálnej fyziky SAV 151 151.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A Mesto Vranov nad Topľou 880 880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 254 254.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Purpurová originálna tonerová kazeta HP 507A LaserJet (CE403A) Štátny veterinárny a potravinový ústav 205 205.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Národné rehabilitačné centrum 1 400 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Mesto Tornaľa 2 900 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Základná škola Zlaté Klasy 100 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náhradné diely Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 271 1271.38 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov, atramentové náplne Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 14 795 14794.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Canon CRG 737 Krajská prokuratúra Trnava 300 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 600 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcu tlačiarne HP LJ1606 - CE278A Okresný súd Bratislava V 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery HP Q7553A do tlačiarne HP LJ P2014, P2015 Krajská prokuratúra Trnava 90 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Mesto Stupava 9 900 9900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a spotrebného materiálu do kancelárskych zariadení 10 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 20 000 20000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery, kancelárske potreby Hlavný banský úrad 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 560 2560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 620 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 850 1850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarni, atramentové náplne Kultúrne zariadenia Petržalky 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Obec Cabaj - Čápor 125 125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov a atramentových náplní Mesto Prešov 6 000 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
repasované tonery Okresný súd Galanta 5 094 5094.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Krajská prokuratúra 5 600 5600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP Laser Jet P2055dn , LaserJet Pro M426fdn, HP Officejet Pro X476dw,HP Laser Jet Enterprise 700 M712dn, HP LaserJet 1300, Canon LBP 6670DN,Canon MF 212 CR,Canon i-sensys MF 4690PL, Toshiba e- STUDIO 356 ) Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 5 800 5800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
HP 55A black originálny toner Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 125 125.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery do tlačiarní od výrobcu zariadenia - tlačiarne (HP, Canon) Obec Jaslovské Bohunice 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CE 255A, HP CE 255X do tlačiarne HP LJ P3015 alebo ekvivalent Krajská prokuratúra Trnava 2 400 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Centrum sociálnych služieb - DEMY 2 820 2819.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner originálny Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 556 556.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 850 2850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čierna originálna tonerová kazeta do tlačiarne HP LaserJet 500 color M551 Štátny veterinárny a potravinový ústav 760 760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a iného materiálu do tlačiarní a kopírovacích strojov Štátna školská inšpekcia 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 104 104.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CF 226A do tlačiarne HP LJ Pro M402 dne Krajská prokuratúra Trnava 780 780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do kopírok a tlačiarní Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 1 060 1059.89 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 62 62.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserovej tlačiarne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 83 82.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP Color LaserJet Pro MFP M176 Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 250 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner HP CF 281A do tlačiarne HP Laser Jet M604 Krajská prokuratúra Trnava 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery,multifunkčné zariadenie,CD-R, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní, Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Canon CRG 737 Krajská prokuratúra Trnava 300 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 1 680 1680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Brother originál Ústav experimentálnej fyziky SAV 193 193.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
informatika Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 713 2713.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty, príslušenstvo počítača, laserová tlačiareň, projektor, sieťové prvky Základná škola s materskou školou Župkov 2 150 2150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner Canon CLBP 731H BK, CLBP 731 CYAN, CLBP 731 YELLOW, CLBP 731 MAGENTA, Nemocnice s poliklinikami n.o. 260 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Brother black TN - 2320 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a multifunkčných zariadení Štatistický úrad Slovenskej republiky 15 427 15427.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Toner Lexmark 50F2X00 do tlačiarne Lexmark MS 415dn Krajská prokuratúra Trnava 460 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 50F2X00 do tlačiarne Lexmark MS 415dn Krajská prokuratúra Trnava 460 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP LJ Pro 400 color M452dn Krajská prokuratúra Trnava 390 390.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát EUR 2016 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 300 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne tonery CF210X, CF211A, CF212A, CF2123A Obec Chorvátsky Grob 720 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery, originálne atramentové náplne a originálne pásky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 150 2150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn Štátny veterinárny a potravinový ústav 2 095 2095.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Poliklinika Senica n.o. 5 220 5220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čierny originálny toner do tlačiarne HP LaserJet Pro M227sdn Štátny veterinárny a potravinový ústav 266 266.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov tlačiarní značiek HP, SAMSUNG Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 285 285.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Službyt Nitra, s.r.o. 14 272 14271.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP LJ Pro M404dn Krajská prokuratúra Trnava 570 570.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Brother originál Ústav experimentálnej fyziky SAV 131 130.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Brother black TN - 2220 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 895 894.76 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne a kompatibilné tonerové náplne alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 278 1278.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a spotrebného materiálu do kancelárskych zariadení 2 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 80 80.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Purpurová originálna tonerová kazeta do tlačiarne HP LaserJet 500 color M551 Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 140 1140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Národný ústav reumatických chorôb 3 500 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI ES8453dn Krajská prokuratúra Trnava 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilná sada úplne nových nerepasovaných tonerov Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 74 74.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery do tlačiarní, originál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 280 280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Domov sociálnych služieb 1 350 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 187 187.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery OKI Ústav experimentálnej fyziky SAV 397 396.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Renovované tonerové náplne Okresný súd Trnava 3 252 3252.41 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení XEROX, HP, Obec Babín 190 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 60F2H00 do tlačiarne Lexmark MX410de Krajská prokuratúra Trnava 460 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 110 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Xerox Phaser 6180 Školský internát Považská 7, Košice 660 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava s LCD monitorom, tlačiarne, tonery, príslušenstvo k PC Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 650 2650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Hlavný banský úrad 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserovej tlačiarne Dual Pack Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 320 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálna náplň do tlačiarne HP Laser Jet 1100 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 70 70.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery 12A, 15A, 36A, 85A Národný ústav reumatických chorôb 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 420 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ 1320 Krajská prokuratúra Trnava 300 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ 1320 Krajská prokuratúra Trnava 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery, myš, adapter Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 277 277.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - Lexmark Národný onkologický ústav 10 700 10700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kompatibilné a renovované tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 4 000 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 505 505.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner pre KM Mesto Spišské Vlachy 60 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 652 652.32 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonery a spotrebný materiál do tlačiarní Štatistický úrad Slovenskej republiky 48 593 48593.26 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby; Toner do tlačiarne Ústav experimentálnej fyziky SAV 270 270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a tonerové náplne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 11 885 11885.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kompatibilné (repasované) tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody 786 785.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 110 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 780 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, Tonery do laserových tlačiarní Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa tonerov a cartridgov do tlačiarní, fotokopírovacích strojov a faxov Slovenský pozemkový fond 12 064 12064.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ 1320 Krajská prokuratúra Trnava 300 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ P2035, 2055 Krajská prokuratúra Trnava 460 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerov a náplní od výrobcu zariadení značiek HP, Canon, Konica Minolta, Toshiba Okresný súd v Považskej Bystrici 10 500 10500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a tonerové náplne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 57 941 57941.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Toner HP CF 226A do tlačiarne HP LJ Pro M402 dne Krajská prokuratúra Trnava 780 780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čierna originálna tonerová kazeta do tlačiarne HP LaserJet 500 color M551 Štátny veterinárny a potravinový ústav 679 679.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 685 1684.54 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do multif.zariadenia Canon i-SENSYS MF 416dw - Canon 719H Krajská prokuratúra Trnava 260 260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner-Kompatibilný laserový toner Brother TN-2320 čierny Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 35 34.52 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP CE 255A, HP CE 255X do tlačiarne HP LJ P3015 Krajská prokuratúra Trnava 2 400 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery Základná škola s materskou školou Babín 460 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery, kancelárske potreby Hlavný banský úrad 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a tonerové náplne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 16 619 16619.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne CANON MF 229dw i - sensys, do tlačiarne OKI MC362 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 158 1158.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Renovované čiernobiele tonerové náplne Okresný súd Piešťany 3 333 3333.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní od výrobcu zariadení značiek (HP, OKI, LEXMARK, CANON) Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 800 6800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery pre tlačiarne Inšpektorát práce Banská Bystrica 376 376.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Krajská prokuratúra 2 300 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Krajská prokuratúra 2 500 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
oreginál tonery do kopíriek a tlačiarní Krajská prokuratúra v Prešove 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení značky HP, HP Color LaserJet Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 520 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Color Laser Jet Pro MFP M277dw, HP Laser Jet 3015 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 350 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Mesto Zvolen 5 450 5450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 278 278.05 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové náplne originálne Mesto Považská Bystrica 2 175 2175.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Lexmark Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 776 776.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Originálny toner do tlačiarne HP LaserJet M402 Štátny veterinárny a potravinový ústav 638 638.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne kazety a valec pre tlačiarne a kopírky Inšpektorát práce Trenčín 800 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
repasované tonery Okresný súd Galanta 3 520 3520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Národné rehabilitačné centrum 1 260 1260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní UNIVERZITA J. SELYEHO 476 475.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a farieb do tlačiarní Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP 80X LaserJet (CF280X) čierny Štátny veterinárny a potravinový ústav 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon 725, Canon 728, Canon 712 - originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 265 265.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 2 309 2309.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál tonery do zariadení HP, SHARP, Brother, Zebra Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 44 263 44263.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Obec Streda nad Bodrogom 1 700 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 320 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI ES8453dn Krajská prokuratúra Trnava 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení značiek HP, OKI, LEXMARK, CANON, SAMSUNG Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originálne od výrobcov tlačiarní Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čierna originálna laserová tonerová kazeta CF 283A Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 240 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 50F2X00 do tlačiarne Lexmark MS 415dn Okresný súd Bratislava V 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP Color LaserJet Pro MFP M176 Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 320 1320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Krajská prokuratúra 2 700 2700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner HP do laserovej tlačiarne Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 130 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne a kompatibilné tonerové náplne alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 690 1689.65 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do multif.zariadenia Canon i-SENSYS MF 416dw - Canon 719H Krajská prokuratúra Trnava 260 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 118 118.14 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 190 190.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner pre tlačiareň Konica Minolta PagePro 1300w Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 79 79.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení daných značiek (HP, Canon) Krajská prokuratúra 1 180 1180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 420 1420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne kazety pre tlačiareň Inšpektorát práce Banská Bystrica 720 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do laserových tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 331 331.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálna tonerová kazeta dotlačiarne HP LaserJet P2055d, dn Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 360 1360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní - originálne Športové centrum polície 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 390 2390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Ústav merania SAV 2 348 2348.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775 Štátny veterinárny a potravinový ústav 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Trenčiansky samosprávny kraj 1 848 1848.24 EUR 2018 Tovary Áno 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 5 000 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 279 21278.79 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery, tonerové kazety alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 250 249.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP 80X LaserJet (CF280X) čierny Krajská prokuratúra Trnava 1 500 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jedine originálny HP toner do HP tlačiarní (žiadne ekvivalenty) Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 4 990 4990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálna tonerová kazeta dotlačiarne HP LaserJet P2055d, dn Štátny veterinárny a potravinový ústav 2 410 2410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 169 168.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 100 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner HP CB436A Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 240 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 169 168.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 6 420 6420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Brother originál Ústav experimentálnej fyziky SAV 299 299.34 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové náplne alebo ekvivalent Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originály tonerov do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 180 1180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení značky TOSHIBA Mestská časť Bratislava - Ružinov 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálne tonery CF210X, CF211A, CF212A, CF2123A Obec Chorvátsky Grob 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov a farieb do tlačiarní Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 565 565.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originál tonerov do tlačiarní. Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 650 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada tonerov do tlačiarne Samsung Xpress color C460 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 334 334.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Canon CRG 725 originál pre tlačiareň Canon i-Sensys MF3010 alebo ekvivalent Základná škola s materskou školou 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CE505XD BLACK (HP 05X), DUALPACK Štátny veterinárny a potravinový ústav 4 911 4911.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 868 1868.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MC 770dnfax Krajská prokuratúra Trnava 650 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery, originálne atramentové náplne a originálne pásky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 410 2410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Národné rehabilitačné centrum 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne a kompatibilné tonerové náplne alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 594 594.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Krajská prokuratúra 2 400 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 280 280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A Obec Chorvátsky Grob 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do fotokopírovacieho stroja Krajská prokuratúra Trnava 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálna tonerová kazeta do tlačiarne Samsung SL-M2825ND Štátny veterinárny a potravinový ústav 258 258.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 900 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov, atramentových náplní, optických valcov do tlačiarní a kopírok Mestská časť Bratislava - Petržalka 90 000 90000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner CANON CRG 703 Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 12 12.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP CP1215) Ústav polymérov SAV 380 380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery a jednotka na zber tonera Ústav experimentálnej fyziky SAV 802 802.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Renovované tonerové náplne do rôznych druhov laserových tlačiarní Okresný súd Banská Bystrica EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP 80X LaserJet (CF280X) čierny Krajská prokuratúra Trnava 900 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner C-EXV 33 do kopírovacieho stroja CANON Image RUNNER 2520 Krajská prokuratúra Trnava 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery, originálny zobrazovací valec Mestská časť Bratislava - Dúbravka 720 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner pre HP LJ 200 Color Mesto Spišské Vlachy 170 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 280 1280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení značky TOSHIBA Mestská časť Bratislava - Ružinov 2 000 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní Mesto Zvolen 4 421 4421.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Národné rehabilitačné centrum 4 280 4279.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery-originál Okresný súd Bratislava I 50 881 50881.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sada tonerov do tlačiarne Samsung Xpress color C460 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 334 334.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarne Canon MF3010i-SENSYS a Canon iR2016 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 330 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP originál CF283AD - 2 pack Nemocnice s poliklinikami n.o. 770 770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 49 48.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Canon 725 originál , Canon 728 originál , Canon 712 originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ P2035, 2055 Krajská prokuratúra Trnava 460 460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery originálne a kompatibilné pre tlačiarne a kopírky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 4 127 4127.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP CP1215) Ústav polymérov SAV 328 328.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Krajská prokuratúra 3 100 3100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery pre tlačiarne Inšpektorát práce Banská Bystrica 2 015 2015.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, OKI, Panasonic) Krajská prokuratúra 2 200 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Mesto Rožňava 4 400 4400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 690 690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP Color LaserJet Pro MFP M176 Štátny veterinárny a potravinový ústav 325 325.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 260 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery-originál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 18 500 18500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Národný ústav reumatických chorôb 5 900 5900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Azúrová originálna tonerová kazeta do tlačiarne HP LaserJet 500 color M551 Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 440 440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery (PR BA/3) Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 450 1450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Mesto Zvolen 1 450 1450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne Ústav experimentálnej fyziky SAV 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 3 929 3929.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 782 3781.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Canon 725, Canon 728, Canon 712 - originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 256 256.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní - originál Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 006 1005.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Domov sociálnych služieb 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 648 6647.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery tlačiarne a multifunkčné tlačiarne s nízkym negatívnym dopadom na životné prostredie Mestská časť Bratislava - Petržalka 4 000 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery-alternatívne/kompatibilné tonery a náplne Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 435 4434.63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - Kyocera TK-590 Národný onkologický ústav 4 560 4560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych alebo kompatibilných tonerov Obec Čachtice 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 400 3400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rámcová zmluva podľa čl. XVI OPET, 2. časť „VZP“ - Opakovaná dodávka nových a repasovaných tonerov – jednoročná zmluva s postupným čerpaním Protimonopolný úrad SR 3 600 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Hlavný banský úrad 871 870.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner Canon CLBP 731H BK, CLBP 731 CYAN, CLBP 731 YELLOW, CLBP 731 MAGENTA, Nemocnice s poliklinikami n.o. 260 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery do tlačiarní od výrobcu zariadenia - tlačiarne (HP, Canon) Obec Jaslovské Bohunice 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 550 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a alternatívne (kompatibilné) tonery Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 490 490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne kazety a originál valec pre tlačiarne a kopírky Inšpektorát práce Trenčín 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia a kopírovacie stroje. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 61 982 61982.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
HP 35A, CB 435A originálny dual pack Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 95 95.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 450 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do fotokopírovacieho stroja Krajská prokuratúra Trnava 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny Toner CANON C-EXV 42 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 49 49.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery HPCE285A Okresný súd Bratislava V 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 520 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 550 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ P2035, 2055 Krajská prokuratúra Trnava 460 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 606 6606.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál (Konica Minolta, HP,Kyocera) Národný onkologický ústav 3 900 3900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 390 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Národné rehabilitačné centrum 1 785 1785.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Inšpektorát práce Bratislava 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a jednotka na zber tonera Ústav experimentálnej fyziky SAV 818 817.64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Národné rehabilitačné centrum 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne HP Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 385 385.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 50F2X00 do tlačiarne Lexmark MS 415dn Krajská prokuratúra Trnava 460 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych alebo kompatibilných tonerov Obec Čachtice 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia a kopírovacie stroje. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 155 610 155610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 712 1712.01 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 52 52.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné a renovované tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 3 790 3790.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kancelársku techniku Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2 955 2955.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner C-EXV 33 do kopírovacieho stroja CANON Image RUNNER 2520 Krajská prokuratúra Trnava 120 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
"Časť 2: Canon tonery-originál a iný spotrebný materiál" Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 19 610 19610.42 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Vysoká škola múzických umení v Bratislave 190 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner čierny do kopírovacieho stroja KYOCERA FS-6525MFP Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 176 176.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner pre HP LJ 200 Color Mesto Spišské Vlachy 84 84.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a farieb do tlačiarní Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 6 163 6163.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner Canon CLBP 731H BK, CLBP 731 CYAN, CLBP 731 YELLOW, CLBP 731 MAGENTA, Nemocnice s poliklinikami n.o. 260 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MC 770dnfax Krajská prokuratúra Trnava 480 480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner HP 80X LaserJet (CF280X) čierny Krajská prokuratúra Trnava 900 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originály tonerov do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a spotrebného materiálu do kancelárskych zariadení 7 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 500 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 970 1970.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 252 252.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 692 691.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál toner Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 2 400 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu tlačiarní značky HP Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Ipeľská Kotlina - Novohrad 130 130.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Originálne tonery do tlačiarne HP Color LaserJet Enterprise CP4025, CP4525 Štátny veterinárny a potravinový ústav 396 396.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toner Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 76 76.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery originálne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery Základná škola s materskou školou Babín 130 130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa tonerov a cartridgov do tlačiarní, fotokopírovacích strojov a faxov Slovenský pozemkový fond 6 840 6840.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Toner HP CF 281A do tlačiarne HP Laser Jet M604 Krajská prokuratúra Trnava 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne a multifunkčné tlačiarne s nízkym negatívnym dopadom na životné prostredie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 57 787 57787.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav polymérov SAV 80 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 007 4007.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované), originál tonery Fakultná nemocnica Trenčín 1 830 1830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do faxu Krajská prokuratúra Trnava 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ P2035, 2055 Krajská prokuratúra Trnava 460 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Xerox Phaser 6180 Školský internát Považská 7, Košice 160 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner Canon CLBP 731H BK, CLBP 731 CYAN, CLBP 731 YELLOW, CLBP 731 MAGENTA, Nemocnice s poliklinikami n.o. 260 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 50F2X00 do tlačiarne Lexmark MS 415dn Okresný súd Bratislava V 2 600 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Obec Trnava pri Laborci 450 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 149 148.57 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - Kyocera TK-895 Národný onkologický ústav 4 860 4860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení daných značiek (HP, OKI) Krajská prokuratúra 1 980 1980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne LEXMARK Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 590 590.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 380 1380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP CB435A (35A), čierny (black noir) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 215 215.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toner originálny pre tlačiareň HP LJ Pro 400 M402dn - CF226X Okresný súd Bratislava V 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 036 3035.58 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 51B2Hoo do tlačiarne Lexmark MS 517dn Krajská prokuratúra Trnava 340 340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové kazety Ústav experimentálnej fyziky SAV 512 512.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner pre HP Color Mesto Spišské Vlachy 114 114.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilný laserový toner - nový Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 44 44.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI ES7170dn - OKI 45460502 Krajská prokuratúra Trnava 900 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do faxu Krajská prokuratúra Trnava 60 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery, originál valec Štatistický úrad Slovenskej republiky 421 420.91 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov, atramentových náplní, optických valcov do tlačiarní a kopírok Mestská časť Bratislava - Petržalka 90 000 90000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa tonerov cartridgov do tlačiarní, fotokopírovacích strojov a faxov Slovenský pozemkový fond 15 849 15849.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup laserových tonerov 2 Mesto Prešov 4 000 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery HP Q7553A do tlačiarne HP LJ P2014, P2015 Krajská prokuratúra Trnava 90 90.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a príslušenstvo Slovenská agentúra životného prostredia 9 581 9581.17 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kompatibilné (repasované) tonery Fakultná nemocnica Trenčín 3 400 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie monitora k osobnému počítaču a tonerov Trenčiansky samosprávny kraj 819 818.68 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tonery a príslušenstvo fotokopírovacích strojov Centrum vedecko-technických informácií SR 27 500 27500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner orginál Okresný súd Bratislava IV 820 820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Krajský súd v Bratislave 21 774 21774.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP originál CF283AD - 2 pack Nemocnice s poliklinikami n.o. 790 790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originály tonerov do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 4 250 4250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do atramentových a laserových tlačiarní Obec Plešivec 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 2 700 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Mestské kultúrne stredisko 440 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Ústav merania SAV 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (OKI, Lexmark, Canon, HP LJ) Mesto Kysucké Nové Mesto 4 520 4520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 576 576.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne, alternatívne a renovované tonery Okresný súd Komárno 3 500 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A Mesto Vranov nad Topľou 639 639.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcvu tlačiarne HP LJ700 - 214X Okresný súd Bratislava V 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 800 3800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery, náhradné diely do PC,tlačiarne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 890 890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Krajská prokuratúra 4 980 4980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní alebo ekvivalent Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 2 492 2492.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada originálnych tonerov do tlačiarne Canon I-Sensys MF 8280 cw Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Lexmark / ORO F Národný onkologický ústav 3 602 3602.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálna tonerová kazeta do tlačiarne HP LaserJet Enterprise M608 Štátny veterinárny a potravinový ústav 365 365.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní, kompatibilné tonery do tlačiarní Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 2 700 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kancelársku techniku Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 7 084 7084.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Inšpektorát práce Bratislava 7 000 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zakúpenie tonerov do laserových tlačiarní Mesto Prešov 1 143 1143.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Lexmark CX417de Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 138 1138.06 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook, programy, Multifunkčné zariadenie, tonery myš Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 990 990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP Color LaserJet Pro MFP M176 Štátny veterinárny a potravinový ústav 323 322.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Konica Minolta Bizhub C227 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 990 990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 3 305 3305.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka nových, originálnych tonerov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 080 1080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery a atramentové náplne do tlačiarní Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originálne, renovované Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 414 414.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner ActiveJet HP CB540A black originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 117 117.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych alebo kompatibilných tonerov Obec Čachtice 320 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner pre HP Color Mesto Spišské Vlachy 125 125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 249 2249.42 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 1 520 1520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner pre HP Color Mesto Spišské Vlachy 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcvu tlačiarne HP LJ700 - 214X Okresný súd Bratislava V 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 150 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Časti a súčasti PC Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 188 1188.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Krajská prokuratúra 10 000 10000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál tonery Generálna prokuratúra SR 6 868 6867.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner Canon CRG 737 Krajská prokuratúra Trnava 450 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne kazety pre tlačiarne a kopírky Inšpektorát práce Banská Bystrica 2 340 2340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery do zariadení HP, OKI a SHARP 2 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 31 300 31300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner do tlačiarne HP LaserJet M402 Štátny veterinárny a potravinový ústav 622 622.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP CP1215) Ústav polymérov SAV 743 743.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a farieb do tlačiarní Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner HP C4129x do tlačiarne CANON GP-160, alebo ekvivalent alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 100 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor, myš, mechanika Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 876 876.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 170 1170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 604 1604.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 60F2H00 do tlačiarne Lexmark MX410de Krajská prokuratúra Trnava 460 460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserovej tlačiarne Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 360 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP Color LaserJet Pro MFP M176 Štátny veterinárny a potravinový ústav 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - Lexmark Národný onkologický ústav 10 466 10466.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a alternatívne (kompatibilné) tonery Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 587 587.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne kazety pre tlačiarne a kopírky Inšpektorát práce Banská Bystrica 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner C-EXV 33 do kopírovacieho stroja CANON Image RUNNER 2520 Krajská prokuratúra Trnava 240 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner pre HP Color Mesto Spišské Vlachy 130 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Mesto Zvolen 3 351 3351.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a alternatívne (kompatibilné) tonery Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 1 200 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 874 1874.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 547 3547.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a spotrebného materiálu do kancelárskych zariadení 8 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 6 500 6500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
"Časť 4: Ostatné tonery-originál a iný spotrebný materiál" Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 32 409 32408.92 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner HP C4096A repas Okresný súd Bratislava IV 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery, tlačiarne, DVD mechanika, DVD-média cartrige Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 710 1710.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 55 55.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčných zariadení LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 198 000 198000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcu tlačiarne HP LJ1600 - Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A, Okresný súd Bratislava V 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 17 254 17254.15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčných zariadení LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49 000 49000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Národný ústav reumatických chorôb 2 300 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 550 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MC 362dn HOREZZA, a.s. 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery MH Invest, s.r.o. 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do multif.zariadenia Canon i-SENSYS MF 416dw - Canon 719H Krajská prokuratúra Trnava 260 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny-repasovaný toner do tlačiarne HP laser Jet 3015, Originálny -repasovaný toner do tlačiarne Samsung Xpress M2070 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 70 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Národné rehabilitačné centrum 3 900 3900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner HP CF 226A do tlačiarne HP LJ Pro M402 dne Krajská prokuratúra Trnava 780 780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP Laser Jet P2055dn , HP LaserJet 2300, Epson EPL-N2550, LaserJet Pro M426fdn, HP Officejet Pro X476dw, HP LaserJet 1300) Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 8 955 8955.41 EUR 2019 Tovary Nie 1
originálne tonery CF210X, CF211A, CF212A, CF2123A Obec Chorvátsky Grob 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MB 770dnfax - OKI 45439002 Krajská prokuratúra Trnava 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych alebo kompatibilných tonerov Obec Čachtice 130 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 440 440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 014 2014.15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Canon CRG 725 originál pre tlačiareň Canon i-Sensys MF3010 Základná škola s materskou školou 280 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálna tonerová kazeta do tlačiarne HP LaserJet Enterprise M506 Štátny veterinárny a potravinový ústav 927 927.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 184 183.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál toner Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 4 000 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody 685 685.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne HP MFP M277dw Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 439 439.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery do tlačiarní, originál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 42 42.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 370 2370.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a tonerové náplne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 35 602 35602.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A Mesto Vranov nad Topľou 639 639.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ 1320 Krajská prokuratúra Trnava 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do Xerox Workcentre 7120 Stredná odborná škola polytechnická 630 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner - originál od výrobcu tlačiarní značky OKI Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 160 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne a multifunkčné tlačiarne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 31 800 31800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Krajská prokuratúra 4 000 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 720 720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner HP 80X LaserJet (CF280X) čierny Krajská prokuratúra Trnava 1 500 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál tonery Domov pri kríži 1 580 1580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner HP CE253A EM Laser s.r.o. 640 640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Pôdohospodárska platobná agentúra 5 500 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner čiernej farby CF 226X do tlačiarne HP LJ 402d, HP LJ 402dn Okresný súd Vranov nad Topľou 878 878.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP originál CF283AD - 2 pack Nemocnice s poliklinikami n.o. 830 830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 8 454 8454.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 24 24.19 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 60F2H00 do tlačiarne Lexmark MX410de Krajská prokuratúra Trnava 460 460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované), originál tonery Fakultná nemocnica Trenčín 3 700 3700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 170 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 3 500 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Mesto Zvolen 2 622 2622.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál toner CF 214 A do tlačiarne HP LJ 700M712 Okresný súd Vranov nad Topľou 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Obec Budmerice 1 180 1180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) a originálne tonery Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 300 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do atramentových a laserových tlačiarní Obec Plešivec 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner HP CC530A EM Laser s.r.o. 385 385.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF210X, CF211A, CF212A, CF231A Mesto Liptovský Mikuláš 640 640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Pôdohospodárska platobná agentúra 5 500 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery alebo ekvivalent Centrum vedecko-technických informácií SR 8 840 8840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní - originál Ústav experimentálnej fyziky SAV 258 258.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner - Epson PP-100N - RTG Národný onkologický ústav 1 400 1400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner do multif.zariadenia Canon i-SENSYS MF 416dw - Canon 719H Krajská prokuratúra Trnava 260 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775 Štátny veterinárny a potravinový ústav 380 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Stredná zdravotnícka škola 1 200 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup tonerov 3 Vysoká škola výtvarných umení 25 750 25750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, CANON) Základná škola s Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášikove - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 564 564.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 888 888.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Krajská prokuratúra 900 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné a renovované tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 280 2280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon) Mestská časť Bratislava - Ružinov 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP Color LaserJet Enterprise CP4025, CP4525 Štátny veterinárny a potravinový ústav 310 310.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery originálne a kompatibilné pre tlačiarne a kopírky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 900 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 598 598.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní - originálne Športové centrum polície 1 875 1875.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fotovalec (xerografická jednotka) a toner pre tlačiareň Xerox Workcentre 5020 Mesto Čierna nad Tisou 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne, disk,toner,CD-média Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 950 950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
originálne tonery Centrum právnej pomoci 10 902 10902.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 880 1880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čierna originálna laserová tonerová kazeta CF 283A Štátny veterinárny a potravinový ústav 498 498.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Vysoká škola výtvarných umení 27 500 27500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner HP CE253A EM Laser s.r.o. 320 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 2 900 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 530 530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery do tlačiarní Spojená škola Juraja Henischa 2 300 2300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované), originál tonery Fakultná nemocnica Trenčín 8 035 8035.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové náplne originálne Mesto Považská Bystrica 3 505 3505.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa tonerov a cartridgov do tlačiarní, fotokopírovacích strojov a faxov Slovenský pozemkový fond 6 845 6845.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Originál tonery Slovenské národné múzeum 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 2 490 2490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 727 727.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Hlavný banský úrad 735 735.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery tlačiarne a multifunkčné tlačiarne s nízkym negatívnym dopadom na životné prostredie Mestská časť Bratislava - Petržalka 6 120 6120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarni, atramentové náplne Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do multif.zariadenia Canon i-SENSYS MF 416dw - Canon 719H Krajská prokuratúra Trnava 260 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP originál CF283AD - 2 pack Nemocnice s poliklinikami n.o. 770 770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP originál CF283AD - 2 pack Nemocnice s poliklinikami n.o. 790 790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Krajská prokuratúra 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov 2 Mesto Prešov 6 000 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čierny originálny toner do tlačiarne HP LaserJet Pro M227sdn Štátny veterinárny a potravinový ústav 528 528.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery do tlačiarní Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň značky Xerox WorkCentre 3335V_DNI alebo ekvivalent vrátane originálneho tonera na 15000 strán IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 343 343.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originály tonerov do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 460 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne a kompatibilné tonerové náplne alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 426 425.53 EUR 2019 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 682 1682.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov, atramentové náplne Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 576 576.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kancelársku techniku Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 3 528 3528.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originálne Stredná zdravotnícka škola 1 655 1655.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 203 203.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a alternatívne (kompatibilné) tonery Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 1 050 1050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 15 529 15529.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne a multifunkčné tlačiarne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 58 560 58560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
tonery a DYMO pásky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 280 280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Samsung Xpress M2825 ND Krajská prokuratúra Trnava 220 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne a kompatibilné tonerové náplne alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 091 1090.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 105 3105.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné a renovované tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 870 2870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kancelársku techniku Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 18 573 18573.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) tonery Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 026 1026.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originálne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 285 285.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP originál CF283AD - 2 pack Nemocnice s poliklinikami n.o. 770 770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne a multifunkčné tlačiarne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 41 760 41760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie tonerov do laserových a atramentových tlačiarní Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 20 590 20590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení daných značiek (HP, Canon, Ricoh, Xerox) Krajská prokuratúra 1 270 1270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Domov sociálnych služieb 1 350 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Školský internát Považská 7, Košice 650 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon, Lexmark) Mesto Kysucké Nové Mesto 1 650 1650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) tonery Obec Ordzovany 50 50.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení Mesto Trnava 5 752 5752.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MC 770dnfax Krajská prokuratúra Trnava 480 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
originálne tonery HP Slovenské národné múzeum 240 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Obec Cabaj - Čápor 132 132.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CE410X, CE411A, CE412A, CE413A Mesto Liptovský Mikuláš 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner CANON CRG 703 Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 13 13.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Vysoká škola múzických umení v Bratislave 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 53 53.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 279 1279.06 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - zostava Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 800 1800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálny toner do tlačiarne HP LaserJet M402 Štátny veterinárny a potravinový ústav 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner HP C4129x do tlačiarne CANON GP-160, alebo ekvivalent alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 100 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP 80X LaserJet (CF280X) čierny Krajská prokuratúra Trnava 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 918 918.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775 Štátny veterinárny a potravinový ústav 994 994.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 250 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 701 700.93 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 684 1684.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner HP CE 255A, HP CE 255X do tlačiarne HP LJ P3015 alebo ekvivalent Krajská prokuratúra Trnava 2 400 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner Canon CRG 737 Krajská prokuratúra Trnava 375 375.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CE400A, CE401A, CE402A, CE403A, Canon Cartridge 719 H, Canon Cartridge 718 Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 3 220 3220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner CANON CRG 703 Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 12 12.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a tonerové náplne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 36 881 36881.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 240 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a alternatívne (kompatibilné) tonery Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 509 508.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov, atramentové náplne Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 338 1338.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelárska technika Trenčiansky samosprávny kraj 1 023 1022.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia a kopírovacie stroje. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 69 351 69350.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu do zariadení daných značiek HP alebo ekvivalent Divadelný ústav 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 15 529 15529.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne kazety a valec pre tlačiarne a kopírky Inšpektorát práce Trenčín 265 265.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jedine originálne HP tonery do HP tlačiarni (žiadne ekvivalenty) Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 110 110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 90 90.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775 Štátny veterinárny a potravinový ústav 330 330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Hlavný banský úrad 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery TN-230 do Brother MFC 9320 CW Ústav polymérov SAV 260 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 281 281.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Xerox Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 610 610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 96 039 96039.14 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 50F2U00 do tlačiarne Lexmark MS 510dn Krajská prokuratúra Trnava 620 620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ 1320 Krajská prokuratúra Trnava 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné a renovované tonery Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne, alternatívne a renovované tonery Okresný súd Komárno 3 000 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čierny originálny toner do tlačiarne HP LaserJet Pro M225dn Štátny veterinárny a potravinový ústav 320 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 480 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon, Lexmark) Mesto Kysucké Nové Mesto 3 100 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery, originálny zobrazovací valec Mestská časť Bratislava - Dúbravka 890 890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
"Časť 2: Canon tonery-originál a iný spotrebný materiál" Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 23 568 23568.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Tonery, tonerové kazety alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 250 249.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
TONERY Hudobné centrum 3 650 3650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Biomedicínske centrum SAV 33 360 33359.79 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 450 449.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné súčasti počítača a spotrebný materiál Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 925 925.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 750 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP CF 281A do tlačiarne HP Laser Jet M604 Krajská prokuratúra Trnava 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné laserové tlačiarne, tonery a skenery Mesto Senica 1 315 1315.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných a orginálnych tonerov do tlačiarní Správa školských zariadení 9 000 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP CF 226A do tlačiarne HP LJ Pro M402 dne Krajská prokuratúra Trnava 650 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toner do laserových tlačiarní Vysoká škola výtvarných umení 1 520 1520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 582 582.38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP Officejet Pro X476dw MFP, HP LaserJet 1300, Canon i-sensys MF8230Cn) Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 1 300 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiarne, časti a príslušenstvo PC, tonery, káble Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 025 1025.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál do tlačiarní a kopírovacích strojov Štatistický úrad Slovenskej republiky 58 674 58674.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery, originálny zobrazovací valec Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP originál CF283AD - 2 pack Nemocnice s poliklinikami n.o. 770 770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 750 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne a multifunkčné tlačiarne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 48 000 48000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (Epson WF-C5290/WF-C5790) Ústav polymérov SAV 640 640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek Exportno-importná banka Slovenskej republiky 3 390 3390.27 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačová hlava Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 222 222.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne, obrátkový tovar Krajská prokuratúra 3 850 3850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
originálne tonery HP CF410x, CF410A Obec Chorvátsky Grob 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery a repasované tonery Mesto Senica 3 426 3426.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 47 000 47000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Toner HP CF 226A do tlačiarne HP LJ Pro M402 dne Krajská prokuratúra Trnava 650 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa tonerov a cartridgov do tlačiarní, fotokopírovacích strojov a faxov Slovenský pozemkový fond 9 523 9523.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (Canon LBP 6670DN, Canon MF 212, HP Officejet Pro X476dw MFP, Konica Minoltaq bizhub C454e) Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 3 300 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálna tonerová kazeta do tlačiarne HP LaserJet Enterprise M608 Štátny veterinárny a potravinový ústav 370 370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery TN-230 do Brother MFC 9320 CW Ústav polymérov SAV 337 337.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 320 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Hlavný banský úrad 432 431.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) a originálne tonery Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 050 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery do zariadení HP, SHARP, Brother, Zebra Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 31 526 31526.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 426 426.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 50F2X00 do tlačiarne Lexmark MS 415dn Krajská prokuratúra Trnava 230 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov, atramentové náplne Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 094 1094.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originály tonerov do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a spotrebného materiálu do kancelárskych zariadení 3 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 800 3800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 133 132.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Ústav experimentálnej fyziky SAV 317 317.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF350A, CF351A, CF352A, CF353A Štátny veterinárny a potravinový ústav 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Národné rehabilitačné centrum 2 400 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál toner pre multifunkčné zariadenie HP Laser Jet Pro MFP M227 Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 178 177.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do faxu Krajská prokuratúra Trnava 60 60.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonerové kazety do tlačiarne Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 550 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 136 2136.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kancelársku techniku Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 3 487 3487.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - Lexmark / ORO Národný onkologický ústav 6 995 6995.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 545 545.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 42 500 42500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 2 900 2900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
tonery Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery, kancelárske potreby Hlavný banský úrad 735 735.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne Geodetický a kartografický ústav Bratislava 17 612 17612.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery repasované Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP LJ Pro400 color M451dn Krajská prokuratúra Trnava 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CF 281A do tlačiarne HP Laser Jet M604 Krajská prokuratúra Trnava 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon 725, Canon 728, Canon 712 - originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 266 266.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 059 1059.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 60F2H00 do tlačiarne Lexmark MX410de Krajská prokuratúra Trnava 460 460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 300 4300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Renovované tonerové náplne do rôznych druhov laserových tlačiarní Okresný súd Banská Bystrica 9 000 9000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner alebo ekvivalent Základná škola Zlaté Klasy 80 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní alebo ekvivalent Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rámcová zmluva podľa čl. XVI OPET, 2. časť „VZP“ - Opakovaná dodávka nových a repasovaných tonerov –ročná zmluva s postupným čerpaním Protimonopolný úrad SR 4 000 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiarne, multifunkčné zariadenia, tonery, klávesnica, myš, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 600 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 837 837.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
originálne tonery do kopíriek a tlačiarní Krajská prokuratúra v Prešove 5 630 5630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 641 640.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálna tonerová náplň Krajská prokuratúra 220 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 1 555 1555.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Inšpektorát práce Bratislava 1 120 1120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní - originálne Športové centrum polície 3 950 3950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 490 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 437 436.51 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní alebo ekvivalent Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 300 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery Základná škola s materskou školou Babín 195 195.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) tonery Fakultná nemocnica Trenčín 1 808 1808.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a príslušenstvo Slovenská agentúra životného prostredia 19 310 19310.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov pre MF zariadenie 2017 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 5 604 5604.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne a kompatibilné tonerové náplne alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 733 1732.83 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Lexmark Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 450 450.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 5 451 5451.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 220 8220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov, atramentové náplne Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 655 655.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní Mesto Nové Mesto nad Váhom 2 480 2480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery, certrige pre potreby mesta Turčianske Teplice Mesto Turčianske Teplice 2 800 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
originálne tonery Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 252 1252.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP 55A black originálny toner Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 123 123.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Krajský súd v Bratislave 64 439 64439.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
oreginál tonery do kopíriek a tlačiarní Krajská prokuratúra v Prešove 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Nitriansky samosprávny kraj 13 800 13800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Informatika Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 108 2108.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie tonerov a optických valcov do tlačiarní Lexmark E260d IUVENTA 4 122 4122.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a iný spotrebný materiál do tlačiarní a MFZ Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 40 000 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 400 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originál tonerov do tlačiarní. Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 3 600 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čierna originálna tonerová kazeta HP 507X LaserJet (CE400X) Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 360 1360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner-originálny, odpadová nádoba do tlačiarne-originálna Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 240 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov a farieb do tlačiarní Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 410 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery HP 2613A do tlačiarne HP LJ 1300 Krajská prokuratúra Trnava 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálna tonerová kazeta do tlačiarne Samsung SL-M2825ND Štátny veterinárny a potravinový ústav 260 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení značky HP Color LaserJet Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 360 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov, atramentové náplne Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 15 500 15500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne a multifunkčné tlačiarne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 43 800 43800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery, originálny zobrazovací valec Mestská časť Bratislava - Dúbravka 924 924.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP 55A black originálny toner Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 240 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery originálne a kompatibilné pre tlačiarne a kopírky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 4 980 4980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tlačových valcov pre Brother MFC-9320CW Ústav polymérov SAV 98 98.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery do zariadení HP, SHARP, Brother, Zebra Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 41 338 41338.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner Canon CRG 737 Krajská prokuratúra Trnava 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové kazety pre tlačiarne Mesto Čierna nad Tisou 380 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 807 23807.05 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MB 770dnfax - OKI 45439002 Krajská prokuratúra Trnava 1 500 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner pre HP LJ 1020 Mesto Spišské Vlachy 26 26.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
"Časť 3: Xerox tonery-originál a iný spotrebný materiál" Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 48 046 48045.6 EUR 2020 Tovary Áno 1
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, SHARP) Mesto Kysucké Nové Mesto 570 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Mesto Zvolen 2 630 2630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 100 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 6 420 6420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 55 55.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Krajská prokuratúra 1 900 1900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdroj, ventilátor, tonery, pamäť, tlačiarne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 800 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 3 630 3630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 461 460.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Ipeľská Kotlina - Novohrad 130 130.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Toner HP 80X LaserJet (CF280X) čierny Krajská prokuratúra Trnava 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP CF 226A do tlačiarne HP LJ Pro M402 dne Krajská prokuratúra Trnava 520 520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 520 2519.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 240 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, CANON,OKI, ... ) Centrum účelových zariadení 143 700 143700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcu tlačiarne HP LJ 400 - CF280X Okresný súd Bratislava V 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 750 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do kopírok a tlačiarní Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 2 898 2898.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, Tlačiarne s obojstrannou tlačou, kábel A/B, tonery, MFZ s obojstrannou tlačou, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 900 2900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, CANON, KONICA MINOLTA, SAMSUNG) Mesto Trnava 16 000 16000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
"Časť 1: HP tonery-originál a iný spotrebný materiál" Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 66 058 66057.66 EUR 2018 Tovary Nie 1
Žltá originálna tonerová kazeta do tlačiarne HP LaserJet 500 color M551 Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 140 1140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní - originálne Športové centrum polície 375 375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP originál CF283AD - 2 pack Nemocnice s poliklinikami n.o. 799 799.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
CB540A originál,CB541A originál ,CB542A originál,CB543A originál -2,2k stran Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 210 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní, originálne zobrazovacie valce do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 1 331 1331.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) tonery Fakultná nemocnica Trenčín 2 610 2610.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (Canon LBP 6670DN, HP Officejet Pro X476dw MFP, Konica Minolta bizhub C454e, HP LaserJet Enterprise 700 M712dn, Konica Minolta Bizhub 226) Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 9 000 9000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
"Časť 1: HP tonery-originál" Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 86 595 86595.19 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery HP Q7553A do tlačiarne HP LJ P2014, P2015 Krajská prokuratúra Trnava 90 90.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia a kopírovacie stroje. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 88 930 88930.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové kazety HP CF4210A - originálne náplne HOREZZA, a.s. 123 123.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CF 226A do tlačiarne HP LJ Pro M402 dne Krajská prokuratúra Trnava 650 650.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery OKI Ústav experimentálnej fyziky SAV 247 246.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 092 1092.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, CANON, KONICA MINOLTA) Mesto Trnava 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebná tlačiareň HP LaserJet Pro M254dw (T6B60A) a tonery Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 650 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň -Prenájom Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 9 600 9600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Centrum sociálnych služieb - DEMY 1 817 1816.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a spotrebný materiál do tlačiarne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 2 969 2969.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
FAX Panasonic KX-FA411E org., Minolta Tn512 orginál, Canon C-EXV33 org, T-1600E Toschiba 160, Canon ir 4025i org.FAX Canon L380 S. Okresný súd Bratislava IV 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery, originálne atramentové náplne Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 11 160 11160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení značky SAMSUNG Mesto Trnava 3 000 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do kopírok a tlačiarní Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 747 747.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 50 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcu CB436AD EM Laser s.r.o. 1 700 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čierna originálna laserová tonerová kazeta CF 283A Štátny veterinárny a potravinový ústav 365 365.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálne tonery do kopíriek a tlačiarní Krajská prokuratúra v Prešove 7 000 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner-originálny, odpadová nádoba do tlačiarne-originálna Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 240 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 610 610.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne kazety a valec pre tlačiarne a kopírky Inšpektorát práce Trenčín 1 900 1900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner originál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 240 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Kyocera / ORO F Národný onkologický ústav 1 971 1971.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a farieb do tlačiarní Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5 669 5669.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní - originálne Športové centrum polície 1 900 1900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner čiernej farby CF 226 XC do tlačiarne HP LJ Pro M 402d, dn, HP LJ Pro MFP 426fdn Okresný súd Vranov nad Topľou 1 210 1210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Mesto Zvolen 3 442 3442.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné (alternatívne), originál tonery Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 900 2900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Ústav experimentálnej fyziky SAV 537 537.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) tonery Fakultná nemocnica Trenčín 1 700 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Hlavný banský úrad 710 710.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Hlavný banský úrad 490 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie, tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 152 1152.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Kyocera / ORO F Národný onkologický ústav 1 971 1971.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP originál CF283AD - 2 pack Nemocnice s poliklinikami n.o. 790 790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne SHARP MX-M3070 Krajská prokuratúra Trnava 300 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálny toner do tlačiarne HP LaserJet M402 Štátny veterinárny a potravinový ústav 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner renovovaný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 275 274.95 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náhradné diely Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 2 093 2092.78 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery Mesto Kysucké Nové Mesto 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) tonery Fakultná nemocnica Trenčín 850 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 043 2042.53 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner originálny Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 62 62.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 730 730.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do laserovej tlačiarne Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 920 920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP LJ Pro M402d Okresný súd Bratislava II 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor, tlačiarne príslušenstvo k PC Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 220 3220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 600 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Centrum sociálnych služieb - DEMY 3 467 3466.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
oreginál tonery do kopíriek a tlačiarní Krajská prokuratúra v Prešove 4 550 4550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Krajský súd v Bratislave 51 439 51439.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné súčasti počítačov,počítačovej siete a spotrebný materiál Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 340 1340.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne kazety a valec pre tlačiarne a kopírky Inšpektorát práce Trenčín 1 570 1570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP 55X LaserJet (CE255XD) čierny dvojbalenie Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 007 1006.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner Canon CLBP 731H BK, CLBP 731 CYAN, CLBP 731 YELLOW, CLBP 731 MAGENTA, Nemocnice s poliklinikami n.o. 260 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 300 3300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - do zariadení daných značiek (HP Laser Pro 200 Color MFP, ) alebo ekvivalent Spojená škola 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení daných značiek (Ricoh, Xerox) Krajská prokuratúra 1 050 1050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alternatívny toner pre Xerox Phaser WorkCentre 6015 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 79 79.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner do tlačiarne HP LaserJet M402 Štátny veterinárny a potravinový ústav 393 393.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne a kompatibilné tonerové náplne alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 721 721.49 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 15 831 15831.11 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne kazety a valec pre tlačiarne a kopírky Inšpektorát práce Trenčín 425 425.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toner Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 35 35.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originály tonerov do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 230 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilná sada úplne nových nerepasovaných tonerov Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 74 74.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775 Štátny veterinárny a potravinový ústav 350 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 437 437.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI ES7170dn - OKI 45460502 Krajská prokuratúra Trnava 900 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
tonery Ústav experimentálnej fyziky SAV 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner pre multifunkčné zariadenie Xerox WorkCentre 3025 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 95 95.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originály tonerov do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 10 965 10965.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A Mesto Liptovský Mikuláš 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originálne Stredná zdravotnícka škola 1 410 1410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Mesto Senec 580 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Národný ústav reumatických chorôb 2 800 2800.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery TN-230 do Brother MFC 9320 CW Ústav polymérov SAV 260 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup toner originál Generálna prokuratúra SR 763 763.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A Mesto Liptovský Mikuláš 1 450 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čierny originálny toner do tlačiarne HP LaserJet Pro M225dn Štátny veterinárny a potravinový ústav 300 299.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní - originálne Športové centrum polície 1 830 1830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a PC príslušenstvo Stredná odborná škola polytechnická 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované), originál tonery Fakultná nemocnica Trenčín 3 050 3050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní, originálne zobrazovacie valce do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 16 730 16730.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP CF 281A do tlačiarne HP Laser Jet M604 Krajská prokuratúra Trnava 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne Laser Jet M1132 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 110 110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 850 1850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní Mesto Zvolen 9 040 9040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a atramentových náplní pre tlačiarne 2018 Centrum vedecko-technických informácií SR 11 271 11270.52 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Canon CRG - 718 BLACK, CRG - 718 CYAN, CRG - 718 MAGENTA, CRG - 718 YELLOW alebo ekvivalent Verejné prístavy, a. s. 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (Lexmark, Canon) Mesto Kysucké Nové Mesto 1 480 1480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery Domov pri kríži 3 360 3360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner: kompatibilná sada tonerov multipack HP 304A (CC530A/ CC531A/ CC532A/ CC533A) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 90 90.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne oroginál CE278A do tlačiarne HPLJ 1536 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 298 298.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov a atramentových náplní Mesto Prešov 1 080 1080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 348 347.69 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery, certrige pre potreby mesta Turčianske Teplice Mesto Turčianske Teplice 2 800 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1