CPV kód

30125100-2

Tonerové náplne

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 42 6 017 782 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 13 083 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 7 88 879 EUR
Mesto Revúca 2 8 573 EUR
Slovenská správa ciest 1 427 500 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 243 474 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 3 14 263 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 2 17 187 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 13 932 519 EUR
Mesto Prešov 4 13 101 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 13 9 270 964 EUR
Mesto Žilina 1 0 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 45 192 902 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 3 47 917 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 15 315 870 EUR
Žilinský samosprávny kraj 6 353 874 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 6 85 753 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 3 227 767 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 560 398 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 3 530 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 7 15 450 EUR
Mesto Trnava 4 3 970 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 240 115 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 20 1 850 972 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 499 520 995 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 1 15 990 EUR
Prešovský samosprávny kraj 13 7 446 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 11 254 421 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 32 225 604 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 4 301 541 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 3 52 919 EUR
Mesto Martin 7 116 688 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 68 75 954 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 129 751 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 69 350 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 1 213 EUR
Trnavský samosprávny kraj 7 35 458 EUR
Slovak Business Agency 2 63 989 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 2 190 333 EUR
Národná transfúzna služba SR 9 384 596 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 149 499 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 6 897 014 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 9 27 295 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 8 43 025 EUR
Mesto Medzilaborce 3 5 656 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 3 44 441 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 7 1 744 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 14 101 325 EUR
Mesto Prievidza 18 65 340 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 22 407 351 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 31 124 225 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1 168 394 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 106 171 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 8 394 358 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 8 26 931 EUR
Generálna prokuratúra SR 12 80 357 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 45 131 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 1 541 970 EUR
HOREZZA, a.s. 16 2 576 EUR
Mesto Piešťany 6 21 117 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 3 14 608 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 10 18 804 EUR
Dopravný úrad 3 50 021 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 31 417 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 10 23 534 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 3 074 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 17 29 014 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 15 154 631 EUR
Mesto Komárno 1 182 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 80 640 589 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 5 28 899 EUR
Krajský súd v Košiciach 1 0 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 15 710 423 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 5 550 542 EUR
Domov pri kríži 1 4 656 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 4 239 877 EUR
Okresný súd Nitra 11 22 773 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 1 315 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 255 416 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 16 57 512 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 32 191 375 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 17 41 086 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 9 760 032 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 103 142 528 EUR
Slovenská národná knižnica 4 237 358 EUR
Mesto Košice 9 245 794 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 9 1 974 083 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 56 667 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 3 173 001 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 10 130 947 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 6 287 956 EUR
Mesto Senica 9 17 658 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 13 7 778 512 EUR
Obec Zuberec 2 665 EUR
Mesto Nové Zámky 3 2 189 EUR
Slovenská filharmónia 1 24 000 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 10 167 783 EUR
Slovenské národné múzeum 18 4 193 EUR
Mesto Hanušovce nad Topľou 1 0 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 150 400 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 65 25 219 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 2 802 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 7 6 460 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 43 250 EUR
Mesto Trebišov 8 9 321 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 56 246 557 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 13 171 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 139 319 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 3 21 122 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 100 000 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 6 3 483 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 68 205 845 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 4 36 709 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 6 5 785 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 844 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 128 654 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 1 2 967 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 7 65 785 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 17 5 437 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 30 124 260 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 11 39 694 EUR
Záchranná služba 6 85 667 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 116 600 EUR
"CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 1 230 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 2 8 187 EUR
Kancelária prezidenta SR 11 62 658 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 48 19 303 970 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 19 27 548 EUR
Mesto Trenčín 1 21 501 EUR
Slovenské národné divadlo 4 206 442 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 2 2 225 EUR
Obec Štrba 2 3 541 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 4 65 332 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 6 84 465 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 1 6 281 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 2 171 EUR
Zariadenie pre seniorov Komárno 3 1 612 EUR
Krajská prokuratúra 16 90 350 EUR
Krajský súd 9 57 413 EUR
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 4 201 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 230 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 4 138 804 EUR
Okresný súd Spišská Nová Ves 1 0 EUR
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 1 2 872 EUR
Mesto Stará Turá 20 9 483 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 5 13 833 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 90 402 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 21 12 050 EUR
BIOMASA, združenie právnických osôb 1 2 226 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 22 9 872 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 5 217 617 EUR
Spišská katolícka charita 16 3 061 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 5 650 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 2 23 699 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 10 2 802 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 91 171 153 EUR
Slovenský pozemkový fond 2 115 292 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 136 361 EUR
Okresný súd Topoľčany 13 6 700 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 157 297 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 6 524 EUR
Národný bezpečnostný úrad 7 105 092 EUR
Ústav anorganickej chémie SAV 2 10 041 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 4 19 611 EUR
Krajská prokuratúra 19 35 047 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 4 440 280 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 2 45 255 EUR
Okresný súd Skalica 1 1 341 EUR
Mestská časť Košice - Západ 2 1 899 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 2 8 324 EUR
Krajský súd v Nitre 18 13 175 EUR
Ústav polymérov SAV 22 8 431 EUR
Krajská prokuratúra 1 1 233 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 7 27 219 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 742 EUR
Národný onkologický ústav 125 481 837 EUR
Mesto Lučenec 6 2 349 EUR
Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 2 4 162 EUR
Mesto Zlaté Moravce 11 26 466 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 4 16 183 EUR
Obec Zborov nad Bystricou 1 2 287 EUR
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 1 1 025 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 4 12 996 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 3 5 221 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 3 19 320 EUR
Ústav zoológie SAV 13 4 537 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 5 4 504 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 1 1 267 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 4 648 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 42 32 396 EUR
Archeologický ústav SAV 1 5 074 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1 0 EUR
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 69 265 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10 30 099 EUR
Štátna opera 10 32 644 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 710 EUR
Obec Pribeta 6 1 688 EUR
Obec Prašice 4 407 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 13 15 959 EUR
Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 2 71 EUR
Obec Zákamenné 2 68 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 19 16 409 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 0 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 4 9 677 EUR
Slovenská pošta, a.s. 12 4 009 734 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 6 14 601 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 3 92 125 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 4 15 112 EUR
Výskumná agentúra 1 14 042 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 19 11 957 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 2 449 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 10 1 969 EUR
CEIT a.s. 3 771 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 3 152 754 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 2 46 499 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 9 13 653 EUR
Obec Topoľníky 2 2 033 EUR
Seniorcentrum Staré Mesto 1 360 EUR
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 3 1 727 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 8 250 EUR
Stredná odborná škola 1 462 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 14 9 113 EUR
Obchodná akadémia 3 64 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 5 14 965 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 2 833 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 4 73 362 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 5 574 EUR
Environmentálny fond 8 317 EUR
Základná škola 6 4 926 EUR
Hlavný banský úrad 1 81 EUR
Spojená škola 3 1 783 EUR
Základná škola Šrobárova 2 2 879 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 3 7 092 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 506 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 15 21 248 EUR
Ústav merania SAV 23 3 502 EUR
Okresný súd Bratislava II 14 24 715 EUR
Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 2 186 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 29 5 737 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 6 364 EUR
Obec Ivanka pri Nitre 1 21 EUR
Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 1 0 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 10 15 433 EUR
"SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov 1 0 EUR
Okresný súd Prešov 2 3 820 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 17 2 372 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 8 2 548 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1 48 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 17 8 730 EUR
Okresný súd Humenné 3 1 948 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 200 EUR
Okresný súd Bratislava V 12 12 903 EUR
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 58 6 239 EUR
Okresný súd Vranov nad Topľou 1 1 163 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 2 6 189 EUR
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika 1 3 450 EUR
Stredná odborná škola letecko technická 1 0 EUR
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 3 637 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 2 333 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 40 EUR
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 12 11 893 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 8 2 952 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 3 783 EUR
Krajský súd v Prešove 5 11 076 EUR
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 2 1 642 EUR
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 3 3 670 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 4 7 740 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 4 24 734 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 2 1 892 EUR
Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 7 4 589 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 2 1 325 EUR
Bella Sk s.r.o. 1 390 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 228 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 2 1 903 EUR
Spojená škola Juraja Henischa 1 2 910 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 16 EUR
Základná škola v Trenčianskom Jastrabí 3 766 EUR
FOSUMI, s.r.o. 1 5 300 EUR
Okresný súd Prievidza 1 4 185 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 4 1 582 EUR
Ústav pamäti národa 2 406 EUR
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 1 1 164 EUR
Domov sociálnych služieb Hrabiny 2 721 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 5 8 673 EUR
Centrum sociálnych služieb EDEN 2 5 723 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 3 6 996 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 4 8 154 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 4 6 496 EUR
Ekonomický ústav SAV 2 2 180 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 4 5 067 EUR
Centrum sociálnych služieb - Partizánske 2 5 756 EUR
Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 1 1 167 EUR
Základná škola 1 6 115 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 2 215 EUR
Úrad vládneho auditu 3 21 949 EUR
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom 1 1 000 EUR
Krajské centrum voľného času v Trenčíne 3 1 692 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 4 11 999 EUR
Stredisko sociálnych služieb Petržalka 2 7 183 EUR
Stredná odborná škola 5 3 899 EUR
Gymnázium Milana Rúfusa 2 1 542 EUR
Liptovské múzeum v Ružomberku 1 0 EUR
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 7 5 541 EUR
Okresný súd Trnava 9 44 216 EUR
Školský internát 1 1 207 EUR
Stredná odborná škola 3 17 278 EUR
Spojená škola 3 2 790 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 5 5 305 EUR
Špecializovaný trestný súd 6 15 247 EUR
Stredná zdravotnícka škola 4 9 703 EUR
Centrum právnej pomoci 2 5 040 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 4 82 990 EUR
Spojená škola 1 338 EUR
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 1 972 EUR
Spojená škola Juraja Henischa 1 1 192 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 93 752 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 3 937 EUR
Úrad vládneho auditu 1 7 800 EUR
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 2 4 398 EUR
METRO Bratislava a.s. 1 1 255 EUR
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 1 6 369 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 1 006 EUR
Tribiano s. r. o. 1 779 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
AXON PRO, s.r.o. 1 31 417 EUR
DATALAN, a.s. 10 5 795 544 EUR
AutoCont SK a.s. 3 8 783 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 4 4 042 EUR
F.A.T., s.r.o. 1 2 765 EUR
Synergon, s.r.o. 1 8 330 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1 833 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 514 1 548 961 EUR
SOFTLINE SERVICES, a. s. 4 85 953 EUR
TopPrint s.r.o. 8 4 575 EUR
TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s. r. o., organizačná zložka 1 474 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 3 343 631 EUR
Impromat-Slov spol. s r.o. 5 10 270 EUR
Xepap, spol. s r.o. 1 12 083 EUR
CINEMA+ spol. s r.o. 29 1 507 521 EUR
PC SEMA, s.r.o. 158 1 555 620 EUR
Datacomp s.r.o. 1 254 EUR
Ing. Peter Švec - ATIS 9 5 771 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 6 115 120 EUR
Euro Media Košice, s.r.o. 152 1 004 436 EUR
elfa, s.r.o. 4 1 549 303 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 920 10 335 221 EUR
Rempo s.r.o. 12 4 009 734 EUR
TREND SLOVAKIA, s.r.o. 3 105 270 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 427 2 402 149 EUR
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 1 14 269 EUR
ELMONT COPY, s.r.o. 1 201 000 EUR
CBC Slovakia s.r.o. 2 1 086 EUR
DISKUS, s.r.o. 1 542 EUR
ITSK, s.r.o. 16 7 079 EUR
P E R G A M O N spol. s r.o. 107 36 336 852 EUR
ŠTOR CAD Computers s.r.o. 1 70 000 EUR
Ing. Peter Chalupecký - SystemHouse 1 165 EUR
A S C spol. s r.o. 2 10 581 EUR
DD21 s.r.o. 186 587 430 EUR
PRINTO s.r.o. 1 168 394 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 12 793 052 EUR
Activa Slovakia s.r.o. 1 265 388 EUR
TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o. 2 15 990 EUR
LUX - KOŠICE, s.r.o. 1 148 EUR
PAPERA s.r.o. 4 359 486 EUR
Z+M servis, spol. s r. o. 22 5 455 499 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 12 29 273 EUR
Z+M servis spol. s r. o. 14 538 945 EUR
TIMI-INTO s.r.o. 2 70 784 EUR
ARNET, s.r.o. 3 6 304 EUR
XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 2 16 575 EUR
SPOJNET s. r. o. 2 136 361 EUR
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o. 19 34 076 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 2 349 EUR
nanoTECH s.r.o. 20 23 230 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 1 40 EUR
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 4 2 601 EUR
Viliam Štafurik - RENTON 9 1 754 EUR
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 20 187 706 EUR
TOWDY s. r. o. 118 282 159 EUR
Giga Trade s.r.o 5 28 173 EUR
H a S Nitra, spol. s r. o. 3 1 613 EUR
One Print s.r.o. 10 8 970 EUR
MAGNUS COMPANY, s.r.o. 1 3 530 EUR
IKARO s.r.o. 8 36 865 EUR
Simply supplies s.r.o. 1 0 EUR
STAV mix, s. r. o. 1 723 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 1 145 EUR
LLOYD & PARTNERS, s.r.o. 1 175 EUR
Doman Servis s. r. o. 4 1 230 EUR
EKO TONER s.r.o. 15 6 324 EUR
Ing.Jaroslav Kmeť - TONER 7 5 909 EUR
EM Laser s.r.o. 1 227 EUR
MIP, s.r.o. 15 199 942 EUR
SERVISUJEM, s. r. o. 1 537 EUR
REFICIER JTL, s.r.o. 2 9 663 EUR
OFFICE DEPOT s.r.o. 4 7 399 EUR
WAY-COPY SK, s.r.o. 11 11 177 EUR
Peter Lenarčič - LK didzajn 1 101 EUR
PROLINK, s.r.o. 3 16 255 EUR
PAKE, spol. s r.o. 9 22 439 EUR
DATAROOM s.r.o. 16 78 732 EUR
Quatro print, spol. s r.o. 7 11 644 EUR
Prodata plus, s.r.o. 3 10 996 EUR
TOP SERVIS IT a.s. 2 3 181 EUR
VOVA s.r.o. 2 2 221 EUR
BLARO, s.r.o. 1 815 EUR
MIP TN, s.r.o. 1 5 688 EUR
Alfa office, s r.o. 1 875 EUR
Maroš Bračok - ONE.NET 14 11 858 EUR
RENTON SK s.r.o. 40 17 487 EUR
Magic Print s.r.o. 1 1 250 EUR
R-DAS Trade, s.r.o. 9 24 930 EUR
Ing. František Javorík 1 579 EUR
Ing. Marian Kopecký - AKM 5 1 824 EUR
TRIPSY s.r.o. 3 158 EUR
GRAND-MS, s.r.o. 2 4 094 EUR
EUROtoner, s.r.o. 8 100 234 EUR
Tribiano s. r. o. 1 2 150 EUR
Andrej Holka 2 16 200 EUR
LEXUM, s.r.o. 4 768 EUR
GIGABIT, s.r.o. 1 249 EUR
Effective management SK, s.r.o. 1 2 575 EUR
flex-it, s.r.o. 1 7 428 EUR
HENRYSO, s.r.o. 3 23 028 EUR
Martina Tarnóczyová - COMPANT 4 3 095 EUR
MCN s.r.o. 1 65 EUR
Setop, s.r.o. 1 1 892 EUR
R-COMP, s.r.o. 1 151 EUR
Future Technologies, a.s. 2 2 049 EUR
Ján Meliško - MeliTech 1 296 EUR
Pavel Scholtz 1 3 599 EUR
DAMEDIS, s.r.o. 28 81 740 EUR
abiX s.r.o. 1 3 166 EUR
GRAFID, s.r.o. 4 2 587 EUR
X logistics, s.r.o. 3 7 813 EUR
KASON, s.r.o. 1 11 EUR
Lumatix, s.r.o. 1 85 EUR
LiBi s.r.o. 1 733 EUR
BACKBONE, s.r.o. 1 4 870 EUR
HS technology s.r.o. 2 14 297 EUR
Top Tonery Slovakia s.r.o. 1 2 167 EUR
WAD DESIGN, s.r.o. 1 179 EUR
all4print, s.r.o. 9 13 298 EUR
HTONER s.r.o. 1 1 650 EUR
4 WARD-MEDIA, s. r. o. 1 1 550 EUR
ZASYS, s.r.o. 1 135 EUR
Lukáš Okkel - SLOVEX 5 12 476 EUR
smartCAD s.r.o. 1 500 EUR
Oknostudio s.r.o. 1 416 EUR
sakira, s.r.o. 1 104 EUR
Dávid Vorčák 4 2 885 EUR
SECORAMA s.r.o. 2 106 877 EUR
IGGY-TRADE s.r.o. 1 420 EUR
R-DAS, s. r. o. 2 372 EUR
XPS, spol. s r.o. 1 750 EUR
WorkPower activ s. r. o. 1 320 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka tonerov Ústav zoológie SAV 270 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery, dva typy - kompatibilných tonerov, originálne cartridge a originálne optické jednotky do tlačiarní, multifunkčných zariadení. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 1 080 1080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 130 130.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 607 607.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 1 667 000 1667000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 25 900 25900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 370 370.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 311 311.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Nemocnica Poprad a. s. 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tlačových kaziet Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 100 000 100000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Originálne tonery Mesto Komárno 237 237.27 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laserových tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Okresný súd Prešov 23 999 23999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 23 263 23263.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 800 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych náplní do tlačiarni a kopírovacích strojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 27 740 27740.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonery HP CF283X Národný onkologický ústav 4 770 4770.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon) Kancelária prezidenta SR 370 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 560 560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 640 1640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní a kopírovacích zariadení Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 22 516 22516.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup tonerov a spotrebného materiálu pre multifunkčné zariadenia Ústredie ľudovej umeleckej výroby 4 080 4080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Komenského v Bratislave 87 126 87126.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Black Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 555 555.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 16 105 16105.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Tonery do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 307 306.73 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner originálny a kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 5 340 5340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 505 5505.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 147 4147.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 650 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 1 570 1570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení Mesto Piešťany 4 500 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP LaserJetPro 400 MFP M425dn Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 350 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 280 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 229 228.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 276 276.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Prešovský samosprávny kraj 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Výskumný ústav vodného hospodárstva 371 371.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 600 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 5 600 5600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov a pridružené služby Mesto Martin 19 999 19999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 638 638.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 791 1791.22 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cartridge Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 990 1990.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery - Objednávky za 3Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 9 045 9045.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 5 100 5100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne II Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 34 246 34246.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 340 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery, cartridge a pásky do tliačarní a faxov a Originálne tonery, odpadové nádobky a developery do fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 97 120 97120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie kancelárskych potrieb Žilinský samosprávny kraj 8 530 8530.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dodanie náplní do tlaciarenských zariadení iných ako ,,HP v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 24 223 24223.0 EUR 2011 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 316 315.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Optický valec Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 119 119.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne náplne do tlačiarní Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 81 869 81869.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa originálnych tonerov a cartridge Trnavský samosprávny kraj 18 000 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 670 1670.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka originálnych tonerov Národný bezpečnostný úrad 18 399 18398.84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Bratislava Štátny ústav pre kontrolu liečiv 611 611.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 55 55.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery do tlačiarní Národný onkologický ústav 8 800 8800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner čierny Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 149 149.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne 53A Q7553 A alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 40 40.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 550 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Národné centrum zdravotníckych informácií 15 540 15540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 8 481 8481.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
TONERY A KANCELÁRSKE POTREBY Slovenská národná knižnica 7 984 7984.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie maintenance kitov a originálnych tonerov do tlačiarní Akadémia Policajného zboru v Bratislave 42 000 42000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerová kazeta originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 80 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 144 887 144887.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Krajské centrum voľného času v Trenčíne 2 928 2928.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, náplne do tlačiarní a fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 396 2396.14 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálny čierny toner do multifunkčného zariadenia Krajský súd 2 900 2900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál toner CRG 719 pre zariadenie Canon Okresný súd Bratislava V 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 480 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a cartridgov Slovak Business Agency 71 252 71251.81 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup tonerov a náplní do tlačiarní Múzeum Slovenského národného povstania 4 405 4405.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 9/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 218 1217.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Spišská katolícka charita 165 165.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 11 760 11760.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 2 000 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 16 357 16357.39 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tonery - Q2612AD Národný onkologický ústav 1 962 1962.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny cartridge EPSON Genuine a toner Konica Minolta do tlačiarní: EPSON WorkForce Pro WP-4525, EPSON WorkForce Pro WF-5620, EPSON L6160, EPSON L1455, Konica Minolta DiALTA Di1611 Základná škola s materskou školou Župkov 3 400 3400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 285 AD Národný onkologický ústav 7 650 7650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 11/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 6 700 6700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 615 614.85 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - Objednávky za 4Q/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 13 735 13735.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 449 784 449784.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Tonery 2020/21 Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 7 664 7664.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ORIGINÁLNE TONERY Úrad pre verejné obstarávanie 32 640 32640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - tlačiarne, kopírky Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 1 478 1478.03 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 431 431.14 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie originálnych tonerov do tlačiarne pre účely projektov financovaných z EŠIF Trnavský samosprávny kraj 4 453 4453.05 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zobrazovací valec pre HP I/16 Národný onkologický ústav 2 650 2650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Národná transfúzna služba SR 58 695 58695.11 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 12 316 12316.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alternatívny, kompatibilný , ekvivalentný toner HP CB436A Black pre HP LaserJet M1120 MFP Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 14 14.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Atramentové náplne Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál do tlačiarní, faxových prístrojov a do fotokopírovacích strojov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 29 999 29999.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Toner kompatibilný, toner originálny Okresný súd Bratislava II EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Gymnázium Milana Rúfusa 2 832 2832.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, kazety, pásky a valce do jednotlivých tlačiarni Správa mestskej zelene v Košiciach 19 990 19990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní do tlačiarní Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 673 2672.65 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 558 1558.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery HP CB 436, CB 435 Národný onkologický ústav 3 405 3405.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 651 651.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 848 1847.55 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP) Kancelária prezidenta SR 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 1 280 1280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne čierme a farebné tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Krajský súd 20 500 20500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 760 1760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Topoľčany Štátny ústav pre kontrolu liečiv 66 66.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP, Canon a Konica Minolta Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 948 2948.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Kyocera TASKalfa 250Ci/300Ci/400Ci/500Ci Ústav polymérov SAV 450 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 305 305.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - CTT Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 323 1323.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 100 6100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner originálny a kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 3 535 3535.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery OKI a Sharp Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 800 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 22 002 22002.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Spotrebný materiál do tlačiarní a kopírok Národný onkologický ústav 10 170 10170.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 266 266.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení - originálne náplne Mesto Prievidza 8 520 8520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 400 3400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 017 2017.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonerové náplne Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 1 199 1199.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Stredná odborná škola obchodu a služieb 4 229 4229.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 116 3116.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní (originálne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 040 10040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 703 2703.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery. Stredná odborná škola 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - 126A Národný onkologický ústav 2 212 2212.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 726 726.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner HP Q7551X -originál Národný onkologický ústav 4 400 4400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2 000 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 505 6505.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní a kopírok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 155 11155.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 270 1270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originálny a renovovaný Fakultná nemocnica Nitra 85 894 85893.57 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 271 608 271608.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Toner Q2612A Environmentálny fond 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 319 319.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne ORIGINÁL Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 152 152.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Ústav merania SAV 240 240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Prešovský samosprávny kraj 280 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 22 481 22481.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do Canon iSensys MF744Cdw Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 745 744.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 13 157 13157.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 578 1577.76 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 65 64.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 16 743 16743.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonerové náplne Okresný súd Trnava 9 301 9300.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 11 747 11747.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 2/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 230 230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery ,atramentové kazety- originál II/16 Národný onkologický ústav 4 220 4220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner - originál CB436A - 36A Národný onkologický ústav 4 728 4728.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka TONEROVÝCH NÁPLNÍ A SPOTREBNÝCH MATERIÁLOV do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a multifunkčných zariadení pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 12 552 12552.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 840 840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 10/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 300 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 301 301.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 10 138 10138.0 EUR 2011 Tovary Áno 1
Tonery a tonerové náplne do tlačiarní LIKAVA - centrum sociálnych služieb 847 846.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 3/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 200 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Mesto Stará Turá 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery TN-3480 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka náplní do faxov, kopírovacích strojov, tlaciarní a multifunkcných zariadení Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 4 486 4486.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Tlačová hlava na ploter Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 44 44.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní 16040501 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 290 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 2 980 2980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 526 526.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Žilina Štátny ústav pre kontrolu liečiv 160 159.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a valce Xerox - originál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 800 17800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné a originálne tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 508 508.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 4 700 4700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarní Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 650 1650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 784 784.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 770 1770.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 1 250 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne HP tonerové kazety, atramentové kazety Národný onkologický ústav 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 210 210.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 320 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 550 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodanie repasovaných, kompatibilných tonerov do fotokopírovacích prístrojov a tlačiarní Štátny inštitút odborného vzdelávania 13 100 13100.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Tonery Univerzita Komenského v Bratislave 39 303 39303.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní pre Národnú transfúznu službu SR Národná transfúzna služba SR 80 000 80000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonery do atramentovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
spotrebný materiál pre laserovú tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 593 3592.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiarne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 560 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Záchranná služba 28 741 28740.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 285 AD Národný onkologický ústav 4 950 4950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Technická inšpekcia, a.s. 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 290 290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery (Toshiba) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 260 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ORIGINÁLNE TONERY Úrad pre verejné obstarávanie 60 472 60472.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery renovované alebo kompatibilné Univerzitná nemocnica Martin 15 851 15851.26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP LJ CP2025) Ústav polymérov SAV 484 484.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní 16051002 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 475 475.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Fakultná nemocnica Trenčín 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP, OKI, Xerox Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 373 1373.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 708 708.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál atramentové kazety HP,OKI Národný onkologický ústav 810 810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a originálne cartridge do tlačiarní a multifunkčných zariadení IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 423 423.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner renovovaný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 989 3988.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Canon CRG-731 yellow, toner pre multifunkčné zariadenie Canon i-sensys MF8280Cw od výrobcu Canon Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery renovované alebo kompatibilné Univerzitná nemocnica Martin 14 959 14958.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originálnych kancelárskych tonerových kaziet a atramentových náplní SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 12 000 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 996 2996.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery 2 Mesto Trebišov 640 640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 6 900 6900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 762 1762.35 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 225 225.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 670 670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 450 000 450000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kompatibilné (repasované) tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 680 1680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 760 760.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 2 600 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 033 1033.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Katolícka univerzita v Ružomberku 334 333.58 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do technologickej tlačiarne Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 198 198.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery – kompatibilné, nerepasované Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 85 85.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 13 728 13728.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní , originál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 352 352.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Slovenské národné múzeum 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery HP Trenčiansky samosprávny kraj 1 702 1702.34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 636 636.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka nových tonerových náplní 04/2016 Mesto Košice 15 505 15505.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov Ústav zoológie SAV 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Krajský súd v Banskej Bystrici 9 620 9620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 6/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 750 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Rada pre vysielanie a retransmisiu 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originálne od výrobcu Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom 1 425 1425.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych alebo kompatibilných tonerov do multifunkčných zariadení Štátny inštitút odborného vzdelávania 3 350 3350.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tonery a cartridge Mesto Revúca 6 500 6500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 14 788 14787.7 EUR 2016 Tovary Áno 1
Originálny toner Brother TN-2421 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 67 67.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery. Stredná odborná škola 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopíriek Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 10 974 10974.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 180 000 180000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 264 1264.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Repasované tonery a originálne tonery Okresný súd Nitra 7 000 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 159 296 1159296.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery OKI Ústav experimentálnej fyziky SAV 302 302.26 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne Ústav experimentálnej fyziky SAV 466 466.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 19 200 19200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Magenta Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 50 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní a kopírok Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 7 200 7200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery domultifunkčného zariadenia Ricoh C 5200 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 560 560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Canon i-SENSYS MF8540Cdn Ústav polymérov SAV 534 534.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 10 500 10500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení - originálne náplne Mesto Prievidza 10 600 10600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 250 1250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov, spotrebného materiálu pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia, kopírovacie stroje a plotre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 225 960 225960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Canon CRG-731H black, toner pre multifunkčné zariadenie Canon i-sensys MF8280Cw od výrobcu Canon Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 370 1370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola lesnícka 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP - Canon Národný onkologický ústav 2 054 2054.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení - kompatibilné a originálne náplne Mesto Prievidza 7 800 7800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 330 3330.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery- originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 471 471.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ústav merania SAV 650 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP a Canon Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 536 536.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarni, multifunkčných zariadení, kopíriek Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 7 531 7531.41 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 425 3425.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 527 527.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nerepasované, nové, nepoužité tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 620 1620.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonery do tlačiarní - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 120 1119.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 8 072 8072.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery pre tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 366 1366.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 230 585 230585.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Tonery do tlačiarní Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 649 1648.98 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery UNIVERZITA J. SELYEHO 244 243.93 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CB435A do tlačiarne HP 1005, 1006 alebo ekvivalent Krajská prokuratúra Trnava 280 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 92 92.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Originálne tonery Samsung, HP a Sharp Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 500 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 826 825.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do laserových a atramentových tlačiarní a fotokopírovacích strojov Trenčianske múzeum v Trenčíne 9 930 9930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerepasované, nové, nepoužité tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 960 1960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery HP 85A Ústav pamäti národa 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 442 442.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner do tlačiarne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 50 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 160 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 14 100 14100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 161 161.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 3 600 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 329 1328.73 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 218 543 218543.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Tonery a náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 500 8500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Komenského v Bratislave 209 687 209686.82 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 925 925.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Rada pre vysielanie a retransmisiu 800 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery 9/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 600 1600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenské národné múzeum 155 155.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 495 2495.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a alternatívnych tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 430 430.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 41 021 41021.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 542 542.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 266 266.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Zvolen Štátny ústav pre kontrolu liečiv 288 288.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 220 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 780 780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 111 4111.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 650 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Alternatívny, kompatibilný , ekvivalentný toner Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 102 102.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 400 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 800 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne OKI - originál, Tonerové náplne HP LaserJet- originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 672 672.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner - originál 278A Národný onkologický ústav 2 730 2730.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Black Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 60 60.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 800 3800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
originálne tonery do Canon MF 8540 Cdn Slovenské národné múzeum 830 830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 11 102 11102.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Epson C13SO50437 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 155 155.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery TN-3480 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych náplní do tlačiarni a kopírovacích strojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 31 712 31712.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonerová náplň - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 320 1320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 287 287.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov do tlačiarní a kopírovacích zariadení II Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 26 423 26423.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP Zobrazovací valec 32A CF232A black Národný onkologický ústav 693 693.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 4 218 4218.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerová náplň originál - Q2612A Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 85 85.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov a ďalšie pridružené služby Mesto Martin 25 000 25000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
tonerové náplne - originál Centrum vedecko-technických informácií SR 4 580 4580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a ostatný spotrebný materiál 2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 151 128 151128.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120 120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 212 495 212495.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Toner Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 30 30.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery, zobrazovacie valce HP a OKI Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 510 1510.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 585 3585.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a kompatibilných tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav anorganickej chémie SAV 4 700 4700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery UNIVERZITA J. SELYEHO 331 331.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 070 1070.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 153 4153.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 8/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 330 1330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 840 840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 663 663.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP 740 / ORO Národný onkologický ústav 3 607 3607.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 065 4065.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav merania SAV 87 87.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 166 3165.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Košice Štátny ústav pre kontrolu liečiv 24 24.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 604 604.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery a renovované tonery do tlačiarne Okresný súd Topoľčany 660 660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 10 128 10128.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka TONEROVÝCH NÁPLNÍ A SPOTREBNÝCH MATERIÁLOV do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a multifunkčných zariadení pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 12 776 12776.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Archeologický ústav SAV 6 600 6600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CE285A, Black, originál pre tlačiareň Hewlett Packard LaserJet P1102 Okresný súd Bratislava V 320 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 302 302.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové kazety Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 717 8717.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 36 253 36253.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Toner do fotokopírovacieho stroja Minolta C 364e - Minolta TN 321 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 125 1125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Alternatívne tonery Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 3 500 3500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre tlačiareň OKI MC362 - originálne náplne HOREZZA, a.s. 1 292 1291.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodanie originálnych a kompatibilných tonerov a zberných jednotiekdo do multifunkčných zariadení, Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 800 2800.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
originálne tonery do MF zariadenia Kyocera TASKalfa 250Ci/300Ci/400Ci/500Ci a Kyocera FS-C5100 DN Ústav polymérov SAV 1 216 1216.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové a atramentové kazety Ústav experimentálnej fyziky SAV 797 797.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 303 1303.29 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 38 705 38705.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka tonerov do kancelárskej a výpočtovej techniky na obdobie 1 roka Dopravný úrad 16 995 16994.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 24/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 700 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač a kopírovanie Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 838 2837.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 168 167.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 326 1326.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne a multifunkčné zariadenia Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 5 200 5200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 008 1007.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál Lexmark tonery I. Národný onkologický ústav 5 700 5700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 40 819 40819.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný, toner originálny Okresný súd Bratislava II EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 380 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní 2018 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 39 700 39700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toner Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 80 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do multifunkčného zariadenia Ricoh C 5200 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 840 840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a spotrebného materiálu do kancelárskych zariadení 12 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 35 000 35000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 523 2522.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Sharp Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 140 140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerov a náplní do tlačiarenských zariadení. Slovenské národné divadlo 110 000 110000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Hewlett-Packard LaserJet Pro - M402, MFP M426 a tlačiareň Canon PIXMA IP 2850 Štátna opera 1 250 1250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 16 800 16800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 5 000 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 13 990 13990.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 29 353 29353.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiarne alebo ekvivalent Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 990 1990.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní a kopírok Národný onkologický ústav 7 950 7950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery pre tlačiareň HP Color LaserJet MFP M477fdw - originálne náplne HOREZZA, a.s. 950 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 850 1850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 705 704.97 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 115 115.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola lesnícka 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner HP CE278AD original výrobcu tlačiarne HP čierny Okresný súd Bratislava V 2 850 2850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery do tlačiarne Slovenské národné múzeum 128 128.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toner 6RO 1401 Magenta alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 180 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 525 525.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 240 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál do tlačiarní a multifunkčných zariadení. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 108 000 108000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Kyocera TASKalfa 250Ci/300Ci/400Ci/500Ci a Kyocera FS-C5100 DN Ústav polymérov SAV 1 216 1216.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 160 967 160967.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery (Samsung, Brother) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 170 170.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery na rok 2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 56 869 56869.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery 04/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 910 11910.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 2 100 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner pre tlačiareň HP 1020 Obchodná akadémia 40 40.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerepasované, nové, nepoužité tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 370 1370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 432 432.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 230 230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 810 810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 3 098 3097.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery, cartridge a pásky do tlačiarní, faxov a fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 166 000 4166000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup tonerov, náplní a pások. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 476 6476.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 500 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 550 2550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne III. Katolícka univerzita v Ružomberku 1 666 1666.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 650 1650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery OKI pre multifunkčnú tlačiareň OKI MC562dnw Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 526 526.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 10 631 10631.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 15 589 15589.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Xerox Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 11 915 11915.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 3 450 3450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 580 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Základná škola Šrobárova 2 107 2107.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Hp, Canon alebo ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 050 2050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Ústav experimentálnej fyziky SAV 119 119.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 1 075 1075.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne ORIGINÁL Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 394 1394.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 785 785.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery – originál a odpadová nádobka pre tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 362 362.11 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 070 1070.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do atramentovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 185 185.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP LJ CP2025) Ústav polymérov SAV 870 870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - AVE 2 902 2901.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - origináL Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 100 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov Mesto Prešov 408 408.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery, cartridge a pásky do tliačarní a faxov a Originálne tonery, odpadové nádobky a developery do fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 157 243 157243.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 306 306.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 252 252.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 17/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery OKI a HP Ústav experimentálnej fyziky SAV 186 185.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 10 836 10836.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery, spotrebný materiál a príslušenstvo ku tlačiarňam, kopírovacím zariadeniam. CD, DVD média, štítky na čiarové kódy papierové aj transparentné pre potreby SNK Slovenská národná knižnica 83 678 83678.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Okresný súd Humenné 1 800 1800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 23/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 110 110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 4 390 4390.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Tribiano s. r. o. 790 790.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov Mesto Piešťany 11 500 11500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 900 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 340 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 760 760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner HP Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nových originálnych, nerepasovaných a nekompatibilných tonerových a atramentových náplní do laserových tlačiarní Regionálne cesty Bratislava a.s. 2 000 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 117 117.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 230 1230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 549 2549.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne a spotrebný materiál Záchranná služba 45 983 45982.77 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do rôznych druhov tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Fakultná nemocnica Trnava 50 687 50686.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 550 1550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Alternatívne tonery Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie tonerov do tlačiarní, faxov a kopírovacích strojov. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 188 000 188000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 790 790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 122 2122.41 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 770 770.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 303 2303.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 30 647 30647.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a atramentové náplne Univerzitná nemocnica Bratislava 270 000 270000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Originálne čierme a farebné tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Krajský súd 7 900 7900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 543 1543.05 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery, cartridge a pásky do tlačiarní, faxov a fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 86 095 86095.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Tonery HP CB 436, CB 435 Národný onkologický ústav 4 350 4350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 000 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola lesnícka 850 850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Prešovský samosprávny kraj 280 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP, Canon a Triumph Adler Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 738 1738.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 9 573 9572.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové náplne HP a Canon Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 794 2793.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nových originálnych, nerepasovaných a nekompatibilných tonerových náplní do tlačiarní Regionálne cesty Bratislava a.s. 5 500 5500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 978 978.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 616 615.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne- originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 865 865.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery. Spojená škola 733 733.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery HP CF283X Národný onkologický ústav 4 770 4770.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery č. 3/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 960 11960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 908 4907.84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne alebo ekvivalent Mesto Nové Zámky 1 700 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerová náplň do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 44 44.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 680 680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
TONERY Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 16 830 16830.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do multifunkčného zariadenia Ricoh C 5200 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 625 1625.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 309 309.47 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 10 648 10648.0 EUR 2011 Tovary Áno 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 6 791 6791.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 565 565.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 967 14967.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 615 615.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 580 580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka originálnych tonerov Národný bezpečnostný úrad 9 244 9244.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laser toner -FX10 do zariadenia Canon-FAX L100 Okresný súd Bratislava V 110 110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a alternatívnych tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Domov dôchodcov - Gerium 2 000 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Fakultná nemocnica Trenčín 1 060 1060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery, príslušenstvo k PC Mesto Zlaté Moravce 1 990 1990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery, spotrebný materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 12 979 12979.2 EUR 2020 Tovary Áno 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 865 2865.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Canon CRG-731 cyan, toner pre multifunkčné zariadenie Canon i-sensys MF8280Cw od výrobcu Canon Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a kompatibilných tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 547 547.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery Mesto Zlaté Moravce 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery a atramentové náplne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 46 46.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery do tlačiarne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
originál tonery do tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 400 1400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 22 027 22027.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonerové a atramentové kazety Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 274 4274.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Originálne tonerové náplne do tlačiarne HP, tlačiarne OKI, kopírovacieho stroja SHARP Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 10 764 10764.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka TONEROVÝCH NÁPLNÍ A SPOTREBNÝCH MATERIÁLOV do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a multifunkčných zariadení pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 23 621 23621.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne nerepasovane tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 650 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 96 96.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 237 236.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Obec Pribeta 312 312.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 498 498.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný, toner originálny Okresný súd Bratislava II 6 200 6200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplne do multifunkčných zariadení a tlačiarní umiestnených v objektoch v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa Mesto Prievidza 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materál - Tonery pre tlačiarne LEXMARK a OKI Univerzitná nemocnica Bratislava 542 270 542270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery HPCB 435 Národný onkologický ústav 1 440 1440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 54 54.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do laserových tlačiarní - originál Stredná zdravotnícka škola 3 972 3971.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Lexmark Ústav experimentálnej fyziky SAV 277 276.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do laserových tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 687 687.01 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 516 516.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 30 101 30101.09 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní a kopírovacích zariadení (originálne alebo kompatibilné/alternatívne, nie repasované ) Zariadenie pre seniorov Komárno 1 100 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 258 250 258250.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nákup originálnych tonerov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 486 5485.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Národný onkologický ústav 2 670 2670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál tonery, alternatívne tonery, atramentové náplne a tlačiareň Mesto Senica 3 300 3300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery TN-3480 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Okresný súd Bratislava II EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 118 118.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 062 1062.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 14 961 14961.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery pre Konica minolta bizhub 163 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 50 49.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 810 809.59 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup tonerov a odpadových nádob Slovenská inovačná a energetická agentúra 182 100 182099.71 EUR 2020 Tovary Áno 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 940 940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 5 265 5265.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 138 3138.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 1 250 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery renovované alebo kompatibilné, Toner – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 191 191.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka originálnych tonerov Národný bezpečnostný úrad 37 907 37907.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery Mesto Zlaté Moravce 3 700 3700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 591 1591.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia HP LJ PRO M476 Slovenské národné múzeum 430 430.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 65 65.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 2 700 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laserových tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Krajský súd v Prešove 3 427 3427.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné náplne do tlačiarní Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 583 583.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 1 070 1070.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do Samsung Xpress, Laser Jet, OKI Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 1 190 1190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 590 590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové kazety HP 130 Národný onkologický ústav 816 816.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Nemocnica Poprad a. s. 1 540 1540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a obrazové valce do tlačiarní Canon, HP Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 005 2005.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonerové náplne do multifunkčných zariadení Katolícka univerzita v Ružomberku 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 2 545 2545.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 875 875.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - kompatibilné Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 100 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 10 000 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Záchranná služba 5 605 5604.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 155 155.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mestská časť Košice - Západ 1 700 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 420 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov a pridružené služby Mesto Martin 18 100 18100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - CF230X - 30X Národný onkologický ústav 7 020 7020.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery pre laserové tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 816 816.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Ústav merania SAV 240 240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 900 3900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 106 4106.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery na tlač Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 376 1375.53 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové náplne originálne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 14 240 14240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Mesto Stará Ľubovňa 5 425 5425.43 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici od 60 000 do 180 000 60000 EUR 2011 Tovary Áno 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 4 495 4494.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 635 635.46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 159 360 159360.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tonery 6/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 200 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Okresný súd Bratislava II EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerov do tlačiarní Slovenský pozemkový fond 80 000 80000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery 4/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 133 1133.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní 160118 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 650 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 433 908 433908.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Renovované tonery Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 7 794 7793.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP2612,HP285 Národný onkologický ústav 5 700 5700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 438 3438.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a alternatívne tonery Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerová náplň - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup originálnych kancelárskych tonerových kaziet a atramentových náplní a služby na správu tlačového prostredia Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 161 188 161188.37 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne OKI MC332 - originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 490 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do laserových tlačiarní a fotokopírovacích strojov Regionálne cesty Bratislava a.s. 7 500 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
repas tonerov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 720 2720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 100 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 610 610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Krajský súd v Banskej Bystrici 6 900 6900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery (Canon, Brother). Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Canon pre Epson C1100 CMYK set Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 280 1279.57 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov Mesto Piešťany 19 000 19000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 1/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 950 950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 14 620 14619.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie tonerov "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 7 115 7114.78 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti 4 500 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál tonery, alternatívne tonery Mesto Senica 2 190 2190.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Trnavský samosprávny kraj 3 237 3236.68 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka originálnych tonerov do laserových tlačiarní Žilinský samosprávny kraj 21 064 21064.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 860 860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 56 500 56500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do Canon i-sensys MF735Cx Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 120 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery pre HP LaserJet 1606dn - kompatibilné HOREZZA, a.s. 19 18.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Renovované tonery Špecializovaný trestný súd 1 950 1950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Školský internát 1 750 1750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál, papier, tonery a ostatný všeobecný materiál Centrum sociálnych služieb - AVE 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
originál tonery do laserových tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 700 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery do tlačiarní, originálne Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 730 3730.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 88 88.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nových originálnych, nerepasovaných a nekompatibilných tonerových a atramentových náplní do laserových tlačiarní Regionálne cesty Bratislava a.s. 4 500 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 50 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP 230X Národný onkologický ústav 4 836 4836.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 400 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 4/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originálnych kancelárskych tonerových kaziet, atramentových náplní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 109 014 109014.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laserových tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Krajský súd v Prešove 3 427 3427.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Nové Zámky 820 820.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 249 249.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov, náplní a pások. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 377 3377.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery pre HP LaserJet 1300 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 42 42.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní a kopírok Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 1 168 1167.63 EUR 2020 Tovary Nie 1
Cartridge TN114 Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 60 60.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní a kopírovacích zariadení Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 23 599 23598.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup tonerových náplní - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 504 504.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - Objednávky za 1Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 13 921 13921.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Originálne a kompatibilné náplne do laserových a atramentových tlačiarní Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 985 2984.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Katolícka univerzita v Ružomberku 567 566.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 313 312.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, náplne do tlačiarne-originál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 482 482.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery – originál Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 2 413 2413.11 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 9 876 9876.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 190 190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery do laserových tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 846 846.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP CB435A do tlačiarne HP 1005, 1006 alebo ekvivalent Krajská prokuratúra Trnava 210 210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Gymnázium Milana Rúfusa 3 577 3577.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne pre tlačiareň HP LaserJet 100 color MFP M175 alebo ekvivalent Environmentálny fond 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 1 750 1750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní pre rok 2019/2020 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 64 355 64355.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 154 4154.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do laserových tlačiarní Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 483 483.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Obec Topoľníky 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 1 900 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP VII/2 Národný onkologický ústav 1 990 1990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 604 604.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do fotokopírovacích strojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 607 607.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery 2. Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 325 325.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP 740 / ORO Národný onkologický ústav 3 940 3940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 251 251.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Canon LBP 653 Cdw Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 165 164.63 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 830 3830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
TONERY A NÁPLNE PRE TLAČIARNE A KOPÍROVACIE STROJE Slovenská národná knižnica 41 196 41195.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Spišská katolícka charita 165 165.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 458 1458.23 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 408 1408.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery – originál Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 36 35.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Yellow Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 148 148.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne a príslušenstvo Slovenské národné divadlo 36 000 36000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ústav merania SAV 731 731.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Gymnázium Milana Rastislava Štefánika 10 000 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 342 3342.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Originálne tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav merania SAV 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny Ústav experimentálnej fyziky SAV 676 675.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 208 208.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Lexmark Špecializovaný trestný súd 975 975.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 12/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 480 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 21 160 21160.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Repasované tonery a originálne tonery Okresný súd Nitra 2 700 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a spotrebný materiál k tlačiarňam Centrum vedecko-technických informácií SR 4 440 4439.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní BIOMASA, združenie právnických osôb 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 743 743.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery a príslušenstvo do tlačiarní Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 23 381 23381.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Renovované tonerové náplne Okresný súd Trnava 10 500 10500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 80 80.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 636 636.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repasované tonery a originálne tonery Okresný súd Nitra 6 000 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 220 220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 8 000 8000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 550 1550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originálnych, neoriginálnych tonerov a spotrebného materiálu k tlačiarňam Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 18 000 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 285 AD Národný onkologický ústav 3 600 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 283A Národný onkologický ústav 2 900 2900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 633 7633.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 227 227.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 284 2284.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
toner HP CE278AD original výrobcu tlačiarne HP čierny Okresný súd Bratislava V 2 850 2850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 80 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások 2020 - 2024 Slovenská pošta, a.s. 2 027 023 2027023.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 6 963 6963.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov a pridružené služby Okresný súd Skalica 2 200 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 30 30.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál tonery, alternatívne tonery, atramentové náplne a tlačiarne Mesto Senica 3 610 3610.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola lesnícka 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 176 1176.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 150 1150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní originálnych Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 787 787.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 314 314.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do HP LaserJet 700 color MFP M775, HP LaserJet Pro 200 color M251n, HP LaserJet P1102w, HP LaserJet 400 MFP M425 Štátna opera 8 306 8306.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a príslušenstva do tlačiarní Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 20 500 20500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Canon i-SENSYS MF8540Cdn Ústav polymérov SAV 370 370.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery original, kancelársky papier A4, kancelárske potreby Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 9 700 9700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - AVE 2 400 2399.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov a náhradných dielov do tlačiarní Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 53 182 53181.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 5 000 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 175 1175.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarní a kopírok alebo ekvivalent Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 3 993 3993.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materál - Tonery pre tlačiarne LEXMARK a OKI Univerzitná nemocnica Bratislava 536 889 536889.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 735 735.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 430 430.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia, kopírovacie stroje a plotre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 193 753 193753.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Mesto Stará Ľubovňa 8 651 8650.94 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 057 4057.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner originál HP 305, 6000A Národný onkologický ústav 3 264 3264.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások Slovenská pošta, a.s. 90 535 90535.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 395 395.34 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 7 234 7234.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 210 209.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC komponenty, náplne do tlačiarní Ústav experimentálnej fyziky SAV 294 294.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne a multifunkčné zariadenia Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 160 680 160680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 138 1138.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 191 191.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné náplne do tlačiarní alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 650 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne I. Katolícka univerzita v Ružomberku 1 666 1666.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlač a kopírovanie Ústav experimentálnej fyziky SAV 180 179.58 EUR 2018 Tovary Nie 1
toner 6RO 1400 Yellow alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 21 992 21992.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do zariadenia ploter Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 808 808.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP a Canon Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 282 282.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP Q5949A, čierna (black), originál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 92 92.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 1 131 1131.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 3 690 3690.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP 339 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 50 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Úrad vládneho auditu 8 072 8072.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola lesnícka 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Krajský súd v Banskej Bystrici 9 620 9620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní a kopírok Národný onkologický ústav 8 415 8415.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 2 500 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 484 484.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 21 684 21684.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toner HP CE278AD original výrobcu tlačiarne HP čierny Okresný súd Bratislava V 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do laserových a atramentových tlačiarní a fotokopírovacích strojov Regionálne cesty Bratislava a.s. 6 200 6200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 121 120.96 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 5 967 5967.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 649 1648.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 79 735 79735.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 040 1040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka alternatívnych tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 50 50.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramenty Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 144 144.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka TONEROVÝCH NÁPLNÍ A SPOTREBNÝCH MATERIÁLOV do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a multifunkčných zariadení pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 191 437 191437.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a atramentových náplní, kopírovacích strojov, faxov NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 25 000 25000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 051 2051.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 22/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 700 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 532 532.29 EUR 2019 Tovary Nie 1
dodanie originálnych a kompatibilných tonerov a zberných jednotiekdo do multifunkčných zariadení, Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 800 2800.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kompatibilné tonery do laserových tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery č. 1/2018 Univerzitná nemocnica Bratislava 17 980 17980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Mesto Trebišov 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 643 643.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Kyocera TASKalfa 250Ci/300Ci/400Ci/500Ci Ústav polymérov SAV 808 808.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 12 500 12500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mestská časť Košice - Západ 1 740 1740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery TN2220Bk a TN2320Bk do tlačiarní Brother DCP-7055 a MFC-L2740DW Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 87 87.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Stredná odborná škola obchodu a služieb 5 125 5125.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP 399 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 36 36.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 160 000 160000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcu tlačiarne HP LJ 3015 - CE 255 X Okresný súd Bratislava V 205 205.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 314 039 314039.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 825 947 2825947.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonery kompatibilné a príslušenstvo Katolícka univerzita v Ružomberku 361 360.83 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 620 620.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery 2 Mesto Trebišov 3 635 3635.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne pre kopírovacie stroje a tlačiarne Základná škola 1 315 1315.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 148 148.14 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner do zariadenia Canon iR-1510 Ústav polymérov SAV 26 25.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 2 500 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov Mesto Piešťany 16 500 16500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup tonerov do tlačiarní a kopírovacích zariadení Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 19 783 19783.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Základná škola 9 304 9304.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Slovenské národné múzeum 110 110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a cartridge do frankovacieho stroja Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 770 770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 190 190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery HP CF283X Národný onkologický ústav 4 860 4860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-kompatibilné Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Kancelária prezidenta SR 20 000 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 725 725.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery multifunkčných zariadení Slovenské národné múzeum 400 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 696 696.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 20 985 20985.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery Spojená škola 1 850 1850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originálne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál X/16 Národný onkologický ústav 5 900 5900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 925 3925.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup tonerových náplní do tlačiarní Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 003 1003.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál I/16 Národný onkologický ústav 5 900 5900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 650 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 854 3854.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery- oreginál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 470 1469.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
originál tonery do tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 400 1400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 282 3282.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originálne, kompatibilné Katolícka univerzita v Ružomberku 2 250 2250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 800 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 802 801.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do laserových tlačiarní - originál Stredná zdravotnícka škola 2 360 2360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 600 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Informačno - komunikačné technológie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 492 3492.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 310 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a cartridgov Metodicko-pedagogické centrum 265 360 265360.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Tonery a náplne do tlačiarní Záchranná služba 26 348 26348.27 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 264 264.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tónery do tlačiarni a kopírok Spojená škola Juraja Henischa 3 500 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 615 1615.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originálnych kancelárskych tonerových kaziet a atramentových náplní a softvéru na správu tlačového prostredia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 86 947 86947.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do zariadení tlačového systému OKI Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 57 379 57379.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner Ústav merania SAV 70 70.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 44 43.94 EUR 2019 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do atramentovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner CE285A alebo ekvivalent Environmentálny fond 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do multifunkčného zariadenia Ricoh C 5200 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 900 1900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a valec (Drum unit) do tlačiarne Develop ineo+ 220 Trenčiansky samosprávny kraj 426 426.38 EUR 2017 Tovary Áno 1
Toner originálny a kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 25 300 25300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 4 100 4100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 9 562 9561.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 33 000 33000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 460 1460.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 730 730.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a valcov do tlačiarní Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 285 285.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Košice Štátny ústav pre kontrolu liečiv 204 204.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti 4 500 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 71 71.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originál časti, príslušenstvo a tonery do laserových tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerových náplní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 12 775 12774.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál atramentové cartridge Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 117 117.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alternatívny, kompatibilný , ekvivalentný toner Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 82 82.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do atramentových a laserových tlačiarní Okresný súd Topoľčany 340 340.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery 02/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 32 850 32850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 192 192.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní a kopírovacích zariadení Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 280 4280.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner Mesto Stará Ľubovňa 1 133 1133.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 389 041 389041.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonery Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 200 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 570 1570.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery CRG 718 do tlačiarne Canon LBP 7660 alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner - originál HP 740 / ORO Národný onkologický ústav 3 940 3940.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tone Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 60 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 25 000 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do atramentových, laserových tlačiarní a kopírovacieho stroja Okresný súd Topoľčany 1 650 1650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Obec Štrba 2 200 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 2 800 2800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne a originálne cartridge do tlačiarní a multifunkčných zariadení. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 1 048 1048.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Yellow Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 555 555.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní a multifunkčných zariadení - originálne náplne Mesto Prievidza 3 060 3060.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 642 641.87 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 830 830.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov 2016 Mesto Prešov 3 500 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcu tlačiarne HP LJ 3015 - CE 255 X Okresný súd Bratislava V 205 205.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 800 1800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 640 639.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup tonerov, valcov a odpadovej nádoby pre zariadenie Xerox 7225 Záchranná zdravotná služba Bratislava 4 930 4930.01 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 380 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 153 152.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 192 192.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 1 138 1138.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Obec Pribeta 485 485.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 140 1140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery 5/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 124 1124.46 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner - originál 278A Národný onkologický ústav 2 300 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 843 2843.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 550 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 744 2744.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - Q2612AD Národný onkologický ústav 2 880 2880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 272 272.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia RICOH C2003 Slovenské národné múzeum 370 370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner Ricoh MP2501 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 75 75.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 811 3811.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiarne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 721 721.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Mesto Stará Turá 418 418.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Okresný súd Bratislava II EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery CRG 718 do tlačiarne Canon LBP 7660 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 350 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál/ 131/16 Národný onkologický ústav 5 440 5440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne a tonery Technická inšpekcia, a.s. 7 700 7700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Kancelária prezidenta SR 4 500 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 850 3850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Magenta Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 148 148.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 860 2860.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 14/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 120 120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP a Canon a Kyocera Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 310 1309.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové originálne náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 837 1837.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP LJ CP2025) Ústav polymérov SAV 410 410.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 326 325.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Prešovský samosprávny kraj 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Krajské centrum voľného času v Trenčíne 2 880 2879.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery I. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 14 020 14020.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 927 5927.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 860 1860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 58 58.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CB435A Národný onkologický ústav 4 320 4320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre kopírovacie stroje od výrobcov zariadení značiek XEROX WC 3220 Mesto Lučenec 400 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka originálnych tonerov Národný bezpečnostný úrad 16 771 16770.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP V/16 Národný onkologický ústav 8 430 8430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 303 303.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové tonerové náplne Mesto Košice 48 000 48000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 344 3344.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 650 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 13/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 512 3512.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge a pásky do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 361 597 361597.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové kazety Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 679 16679.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner originálny do multifunkčného zariadenia Katolícka univerzita v Ružomberku 110 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 798 797.65 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Magenta Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 555 555.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 128 128.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 690 690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 155 155.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 299 299.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 3 500 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP a Rimage Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 521 3521.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery multifunkčných zariadení Slovenské národné múzeum 1 210 1210.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení - kompatibilné a originálne náplne Mesto Prievidza 6 960 6960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 510 510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové náplne HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 100 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery TN2220Bk a TN2320Bk do tlačiarní Brother DCP-7055 a MFC-L2740DW Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 83 83.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 219 218.65 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek Canon Kancelária prezidenta SR 960 960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 520 1519.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 255 4254.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 64 64.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 170 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery HP, OKI Ústav experimentálnej fyziky SAV 143 142.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery OKI a CANON Ústav experimentálnej fyziky SAV 648 648.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do zariadení HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 029 766 4029766.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tonery (2) Katolícka univerzita v Ružomberku 1 350 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 100 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery- Canon , Lexmark Národný onkologický ústav 3 270 3270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 100 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 2 381 2381.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 25 059 25059.0 EUR 2011 Tovary Áno 1
Originálne tonery a príslušenstvo do tlačiarní Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 23 208 23208.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti 5 500 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alternatívne tonery MLT-D116L, pre Samsung SL-M2825ND Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 105 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery OKI a atramentové náplne HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 525 525.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 935 7934.96 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 185 3185.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 3 250 3250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 384 384.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do multifunkčného zariadenia Ricoh C 5200 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 870 1870.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 545 1545.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredisko sociálnych služieb Petržalka 5 000 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 950 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 700 6700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery CRG 718 do tlačiarne Canon LBP 7660 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 35 35.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Mesto Trnava 975 975.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originálny a kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 4 441 4441.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 35 35.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerová náplň originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 75 75.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 70 000 70000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery Mesto Zlaté Moravce 3 700 3700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originál HP 305 Národný onkologický ústav 6 500 6500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní - alternatívne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 116 116.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 2 531 2531.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 312 2312.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávanie originálnych tonerov a iného spotrebného materiálu do tlačiarní a multifunkčných zariadení na Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 134 999 134999.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Fakultná nemocnica Trenčín 1 674 1674.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 2 048 2047.78 EUR 2020 Tovary Nie 1
Atramentové náplne Rimage Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 900 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 200 3200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní a kopírok Národný onkologický ústav 14 090 14090.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 600 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 356 356.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner renovovaný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 152 152.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 1 700 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a príslušenstvo do tlačiarní Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 26 742 26742.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie originálnych tonerov do tlačiarne pre účely projektov financovaných z EŠIF Trnavský samosprávny kraj 4 453 4453.05 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 310 3310.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerepasované, nepoužité tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 310 310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne pre tlačiareň HP LaserJet 100 color MFP M175 alebo ekvivalent Environmentálny fond 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre EPSON WP-4525 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 363 363.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 580 580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner HP Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav anorganickej chémie SAV 9 100 9100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné (alternatívne) a originálne tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 665 665.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 4 950 4950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 352 352.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 2 200 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
„Dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne a multifunkčné zariadenia, vrátane ich rozvozu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa“ Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 100 863 3100863.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner - kartridž do tlačiarne - originál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 42 42.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery multifunkčných zariadení Slovenské národné múzeum 400 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 120 425 120425.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 670 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 950 1950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery METRO Bratislava a.s. 1 258 1258.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery od výrobcu zariadení danej značky Okresný súd Vranov nad Topľou 1 474 1474.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 304 304.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a časti kopírovacích zariadení Katolícka univerzita v Ružomberku 58 440 58439.73 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 550 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerov do tlačiarní Slovenský pozemkový fond 76 000 76000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne, optický valec Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 260 260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebné diely OKI Trenčiansky samosprávny kraj 1 354 1354.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Atramentové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 236 236.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 686 685.79 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery UNIVERZITA J. SELYEHO 50 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 2 200 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 25/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 900 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 767 15767.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 3
Toner do tlačiarne HP 344 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 40 40.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 8 510 8510.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 1 850 1850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 155 155.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 619 1619.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 471 2471.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 260 260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 499 498.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 500 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 52 52.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 455 455.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb 3 950 3950.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerová náplň originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 340 340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 553 3553.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 27 985 27985.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 410 1410.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 65 65.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
duo pack cartridge CE258AD pre laserovu traciareň HP laserjed P1102 Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 405 405.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery pre HP LaserJet 1015 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 28 27.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 720 720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 680 1680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 850 1850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 460 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 148 148.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - kompatibilné Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90 90.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 429 7429.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Okresný súd Bratislava II EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2 500 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Alternatívne tonery Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery "CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 1 250 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcu tlačiarne HP LJ1600 - Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A, Okresný súd Bratislava V 220 220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové kazety HP, Canon a Samsung Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 596 596.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál III/16 Národný onkologický ústav 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Trenčiansky samosprávny kraj 1 718 1717.68 EUR 2020 Tovary Áno 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 390 390.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál 283X Národný onkologický ústav 2 900 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 187 187.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery, cartridge a pásky do tlačiarní, faxov a fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 284 625 284625.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a fotovalec Katolícka univerzita v Ružomberku 135 135.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2 500 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Alternatívny, kompatibilný , ekvivalentný toner Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 82 82.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní a kopírok Národný onkologický ústav 10 170 10170.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál tonery Okresný súd Trnava 537 537.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge, pásky do tlačiarní a kopírok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 583 1583.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 800 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 70 407 70407.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a zobrazovacie valce Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 540 5540.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Xerox 106R02312 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 620 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 808 3808.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka nových tonerových náplní 09/2016 Mesto Košice 11 087 11086.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 062 4062.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 320 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 846 3846.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 11 067 11067.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 77 763 77763.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonery -originál Výskumná agentúra 18 904 18904.11 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 430 513 430513.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Tonery Mesto Trnava 975 975.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery (iZR). Katolícka univerzita v Ružomberku 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Bella Sk s.r.o. 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 116 116.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery pre EPSON WF-5620 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 654 653.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 156 4156.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Repasované tonery Okresný súd Nitra 1 276 1276.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 760 760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 473 028 473028.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 640 640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 243 793 243793.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Tonery originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 550 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery. Stredná odborná škola 2 600 2600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toner Yellow do tlačiarne CLI 521 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 2 2.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka originálnych tonerov a spotrebného materiálu ku tlačiarňam. Národné lesnícke centrum (NLC) 100 000 100000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery HP pre tlačiareň MFP M476 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 512 512.09 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner originál HP 131 X Národný onkologický ústav 2 110 2110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný, toner originálny Okresný súd Bratislava II EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 827 1827.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery č. 5/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 17 955 17955.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 226 226.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kúpa originálnych tonerov a cartridge Trnavský samosprávny kraj 10 021 10021.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Spotrebný materiál - originál toner Národný onkologický ústav 9 320 9320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 640 2640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 254 2254.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 935 935.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Black Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál atramentové kazety Epson,HP Národný onkologický ústav 1 720 1720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Rada pre vysielanie a retransmisiu 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Prešovský samosprávny kraj 110 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Bratislava Štátny ústav pre kontrolu liečiv 564 564.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 1/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 174 174.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery- originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 163 163.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne pre tlačiareň HP LaserJet 100 color MFP M175 alebo ekvivalent Environmentálny fond 80 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne náplne a ďalší originálny spotrebný materiál do tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení. Hlavné mesto SR Bratislava 112 261 112261.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 615 614.85 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav zoológie SAV 260 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 7 020 7020.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 19 721 19721.45 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 76 75.88 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 930 1930.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Originálny toner HP CE278A (78A) čierny Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 77 76.63 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 799 2799.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery a optické valce Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 233 2233.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 834 834.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 41 162 41162.42 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 3 000 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Technická univerzita v Košiciach 801 970 801970.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 077 2077.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 5 500 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 7 232 7232.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Mesto Prievidza 3 360 3360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia RICOH C2003 Slovenské národné múzeum 370 370.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 932 1932.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 260 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP 1536 dnf MFP-originál Obchodná akadémia 78 78.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné, originálne tonerové náplne a fotovalce Katolícka univerzita v Ružomberku 3 333 3333.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 830 830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90 89.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery pre multifunkčné zariadenia HP LaserJET, CANONi-sensys, Lexmark Domov sociálnych služieb Hrabiny 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 49 735 49734.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti 6 500 6500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 990 990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Juh 4 639 4639.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery – originály Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 350 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 72 71.81 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 700 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 952 952.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 15 372 15372.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 210 210.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Originálne tonery a atramentové náplne HP, Canon a Samsung Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 955 1955.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Samsung Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 100 100.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 4/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 420 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - alternatívne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90 89.94 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP, Canon, OKI, Kyocera, Brother Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 9 800 9800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 776 2776.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 666 2666.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 6 800 6800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál /78A Národný onkologický ústav 3 220 3220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 430 430.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do multifunkčného zariadenia Ricoh C 5200 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 700 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 958 958.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní HP-EPSON Národný onkologický ústav 2 485 2485.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1 Nákup tonerov a zobrazovacích jednotiek pre MF zariadenie ( 4/ 2018) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 5 277 5276.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka renovovaných a originálnych tonerov a náplní do tlačiarní Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 34 790 34790.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 252 2252.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Toner renovovaný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 215 215.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery. Spojená škola 1 330 1330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 27 850 27849.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní a kopíriek Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 122 5121.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 19 106 19106.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery HP pre tlačiareň MFP M476 Mesto Lučenec 810 810.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 4 500 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 405 405.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 498 624 1498624.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Tonerové náplne Ekonomický ústav SAV 1 579 1579.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do zariadení HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 212 582 212582.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 5 500 5500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner renovovaný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 537 2536.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 493 493.46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Samsung Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 98 98.46 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 860 860.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní a kopírok Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 793 793.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Renovované tonery - obrátkový tovar Okresný súd Topoľčany 840 840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 120 1120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 066 1066.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 690 690.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12 200 12200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery 10/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 980 11980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 80 340 80340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery, cartridge a pásky do tliačarní a faxov a Originálne tonery, odpadové nádobky a developery do fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 75 819 75819.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 630 1630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych atramentových a tonerových kaziet Úrad vlády Slovenskej republiky 110 276 110276.39 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 5/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 450 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál do tlačiarní a multifunkčných zariadení. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 108 000 108000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 320 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 136 4136.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15 570 15570.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka nových originálnych značkových tonerov Centrum výcviku Lešť 4 600 4600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne - SODB 2021 Mesto Nové Zámky 450 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery na roky 2017 - 2021 Okresný súd Spišská Nová Ves 3 800 3800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originálne Krajská prokuratúra Nitra 2 696 2696.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení Mesto Prievidza 5 880 5880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 523 1522.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 6 000 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerových náplní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 211 211.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Centrum sociálnych služieb - Partizánske 5 993 5992.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní a kopírovacích zariadení Špecializovaný trestný súd 5 020 5020.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 197 197.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 26 500 26500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 290 290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 505 5505.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery do tlačiarne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 64 64.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 430 430.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 265 265.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 76 76.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 354 354.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 321 321.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 15 737 15737.0 EUR 2011 Tovary Áno 1
Toner do tlačiarne Yellow Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 2 855 2855.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 260 260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní - opt. valec Národný onkologický ústav 950 950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač a kopírovanie , plánovacie tabule Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 681 2681.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Obec Prašice 160 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 600 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 192 1192.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ústav merania SAV 281 281.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery 8/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 870 1870.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní HP LaserJet 700 color MFP M775, HP LaserJet Pro 200 color M251n, HP LaserJet 400 MFP M425,Lexmark, Konica Minolta bizhub,Canon Štátna opera 35 740 35740.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 340 11340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní a kancelársky papier Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 451 451.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové kazety HP 130 Národný onkologický ústav 1 158 1158.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní a kopírok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 167 35167.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery pre Canon iR2800 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 50 49.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Obec Pribeta 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 865 3865.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 280 280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 523 2523.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery a zobrazovací valec Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 577 2577.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 106 106.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 312 311.96 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 13/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 825 825.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 062 2062.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - kompatibilné Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 460 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávania tonerov do tlačiarní Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 10 751 10751.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 70 445 70445.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Spotrebný materiál do tlačiarní a kopírok Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 10 000 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne OKI - originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 104 1104.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 2 100 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 710 2710.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do laserových a atramentových tlačiarní a multifunkčných zariadení Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 91 655 91655.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre HP LaserJet CM1312MFP - kompatibilné HOREZZA, a.s. 57 57.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál CE 285A Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 168 168.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 740 376 3740376.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Canon 719 H - originálny Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 96 96.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 20/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 950 1950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne nerepasovane tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 650 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
originál tonery do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 284 283.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do multifunkčného zariadenia Ricoh C 5200 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 625 1625.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Black Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 296 296.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 7 498 7498.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery Mesto Zlaté Moravce 4 800 4800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne CANON CRG-737 - originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 135 135.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie spotrebného materiálu do tlačianí Akadémia Policajného zboru v Bratislave 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 643 9643.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 1 468 1468.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Trenčianske múzeum v Trenčíne 4 874 4874.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní repasované Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby CEIT a.s. 384 383.86 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 820 820.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások Slovenská pošta, a.s. 97 478 97478.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup originálnych a repasovaných tonerov pre nové aj existujúce tlačiarne Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 19 983 19983.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 382 2381.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Katolícka univerzita v Ružomberku 408 408.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 260 2260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a atramentových náplní, kopírovacích strojov, faxov NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 220 000 220000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP 344 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 36 36.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a renovácia tonerov Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 37 432 37431.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 330 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Atramenty a tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Mesto Prievidza 6 240 6240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 493 3493.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové tonerové náplne 2019 Mesto Košice 64 978 64978.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 750 1750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 580 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Atramenty a tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Mesto Prievidza 1 190 1190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery do tlačiarní Národný onkologický ústav 4 434 4434.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 4 020 4020.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup tonerov a zobrazovacích jednotiek pre MF zariadenie ( 3/ 2019) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 4 900 4900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 993 11993.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia, faxové prístroje a kopírovacie stroje, vrátane ich rozvozu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 331 429 2331429.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby podľa rozpisu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 500 1500.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 160 159.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov Ústav zoológie SAV 320 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 070 1070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery 10/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 117 117.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 950 950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 217 216.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne atramentové tonery, cartridge Canon Národný onkologický ústav 3 860 3860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 3 200 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 306 306.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 950 1950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačové hlavy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 115 115.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 666 2665.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CB435A do tlačiarne HP 1005, 1006 alebo ekvivalent Krajská prokuratúra Trnava 140 140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 225 3225.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka náplní do faxov, kopírovacích strojov, tlaciarní a multifunkcných zariadení Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 18 864 18864.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 7 918 7918.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery Mesto Zlaté Moravce 2 160 2160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 200 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny Ústav experimentálnej fyziky SAV 138 138.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 80 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do multifunkčného zariadenia OKI MC853DN Trenčiansky samosprávny kraj 1 519 1518.82 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 29 353 29353.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonerové náplne Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 599 599.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery Okresný súd Trnava 302 302.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 4 200 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 107 106.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 650 1650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 187 2186.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Canon Národný onkologický ústav 1 642 1642.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 53 541 53541.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 19/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 480 1480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Domov dôchodcov - Gerium 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 850 1850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 79 958 79958.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 38 085 38085.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kompatibilné tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 42 42.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 600 1600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 522 522.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 380X 381-383 originál Národný onkologický ústav 7 260 7260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 83 930 83930.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Fakultná nemocnica Trenčín 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 3 000 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások Slovenská pošta, a.s. 1 000 000 1000000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní do tlačiarní Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 61 771 61771.05 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní a kopírovacích zariadení Špecializovaný trestný súd 2 700 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka TONEROVÝCH NÁPLNÍ A SPOTREBNÝCH MATERIÁLOV do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a multifunkčných zariadení pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 18 707 18707.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 71 71.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 690 690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 757 10757.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
tonerové náplne Krajská prokuratúra 9 000 9000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 11 877 11877.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 252 251.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 63 62.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 725 725.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 2 300 2300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 41 960 41960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner HP CE278AD original výrobcu tlačiarne HP čierny Okresný súd Bratislava V 2 850 2850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nových originálnych, nerepasovaných a nekompatibilných tonerových náplní do laserových tlačiarní a fotokopírovacích strojov Regionálne cesty Bratislava a.s. 4 380 4380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 595 595.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery (RZ). Katolícka univerzita v Ružomberku 475 475.27 EUR 2016 Tovary Nie 1
Renovácia a nové tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 32 497 32496.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny a optický valec Fakultná nemocnica Nitra 1 440 1440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Komenského v Bratislave 36 423 36423.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ústav merania SAV 770 770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 460 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 2 750 2750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 240 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Canon 719 H - originálny Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Žilinský samosprávny kraj 73 654 73654.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 639 4639.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny a kompatibilný toner do tlačiarne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 134 134.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 116 4115.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 730 730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 453 1453.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery, náplne do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 285 285.36 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Spojená škola 520 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 164 164.31 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov Ústav zoológie SAV 520 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 410 1410.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 811 1811.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
toner 6RO 1399 Black alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 993 1992.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 550 1550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 795 795.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery, náplne do tlačiarní Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 59 376 59376.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Domov dôchodcov - Gerium 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery a atramentové náplne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Okresný súd Humenné 1 800 1800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 510 1510.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav zoológie SAV 1 280 1280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 305 305.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 40 40.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 1 700 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toner 6RO 1401 Magenta alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 60 803 60803.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Tonery Fakultná nemocnica Nitra 13 576 13576.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 467 467.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 500 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 21 000 21000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 67 67.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 210 210.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások Slovenská pošta, a.s. 161 262 161262.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 625 625.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre multifunkčné zariadenie HP LJ 476 Mesto Lučenec 780 780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Materiál pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia a plotre Slovenská agentúra životného prostredia 83 220 83220.47 EUR 2020 Tovary Áno 1
Originálne a repasované tonery 09/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 970 11970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 70 70.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON)