CPV kód

30125100-2

Tonerové náplne

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 5,056,361 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 6 77,329 EUR
Mesto Revúca 2 8,573 EUR
Slovenská správa ciest 1 427,500 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 167,499 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 2,275 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 2 17,187 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 11 784,344 EUR
Mesto Prešov 4 13,101 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 1,782,244 EUR
Mesto Žilina 1 0 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 12 140,602 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 2 33,167 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 118,641 EUR
Žilinský samosprávny kraj 2 253,208 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 4 35,334 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 140,350 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 558,146 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 3,530 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 7 15,450 EUR
Mesto Trnava 4 3,970 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 240,115 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 18 1,132,467 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 254 358,176 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 1 15,990 EUR
Prešovský samosprávny kraj 13 7,446 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 10 253,330 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 17 22,655 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 3 191,850 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 3 52,919 EUR
Mesto Martin 4 66,307 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 12 17,804 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 51,651 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 400 EUR
Trnavský samosprávny kraj 3 23,901 EUR
Slovak Business Agency 1 9,573 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 2 190,333 EUR
Národná transfúzna služba SR 6 245,179 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 63,500 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 3 534,559 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 8 21,545 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 6 33,400 EUR
Mesto Medzilaborce 3 5,656 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 2 26,599 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 7 1,744 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 9 98,491 EUR
Mesto Prievidza 11 41,353 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 114,824 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 16 71,960 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1 168,394 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 106,171 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 292,222 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 3 2,385 EUR
Generálna prokuratúra SR 3 0 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 1,541,970 EUR
HOREZZA, a.s. 16 2,576 EUR
Mesto Piešťany 3 0 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 2,592 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 8 10,181 EUR
Dopravný úrad 3 50,021 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 8 19,768 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 3,074 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 10 16,374 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 8 44,429 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 42 394,360 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 4 23,200 EUR
Krajský súd v Košiciach 1 0 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 15 710,423 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 2,449,679 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 143,900 EUR
Okresný súd Nitra 7 13,243 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 0 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 255,416 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 8 30,412 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 28 91,147 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 16 25,295 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 7 541,949 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 91 134,452 EUR
Slovenská národná knižnica 3 167,840 EUR
Mesto Košice 7 127,659 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 8 1,828,243 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 56,667 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 3 173,001 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 9 130,936 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 187,293 EUR
Mesto Senica 1 2,513 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 5 3,484,440 EUR
Obec Zuberec 2 665 EUR
Mesto Nové Zámky 2 1,837 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 5 0 EUR
Slovenské národné múzeum 8 1,842 EUR
Mesto Hanušovce nad Topľou 1 0 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 51 11,098 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 2,802 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 7 6,460 EUR
Mesto Trebišov 8 9,321 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 29 126,058 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 4,790 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 112,261 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 3 21,122 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 100,000 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 3 0 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 18 37,785 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 4 36,709 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 6 5,785 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 1 2,967 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 2 40,891 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 14 4,632 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 23 93,726 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 6 23,476 EUR
Záchranná služba 5 53,367 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 116,600 EUR
"CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 1 230 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 2 8,187 EUR
Kancelária prezidenta SR 8 40,474 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 31 12,461,113 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 14 22,065 EUR
Mesto Trenčín 1 21,501 EUR
Slovenské národné divadlo 2 170,819 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 2 2,225 EUR
Obec Štrba 2 3,541 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2 27,583 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 1 6,281 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 2,171 EUR
Zariadenie pre seniorov Komárno 2 1,581 EUR
Krajská prokuratúra 10 51,083 EUR
Krajský súd 7 45,171 EUR
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 4 201 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 3 126,032 EUR
Okresný súd Spišská Nová Ves 1 0 EUR
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 1 2,872 EUR
Mesto Stará Turá 11 5,792 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 10,914 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 42,253 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 19 11,871 EUR
BIOMASA, združenie právnických osôb 1 2,226 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 19 8,968 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 3 110,398 EUR
Spišská katolícka charita 15 3,021 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 2 23,699 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 10 2,802 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 55 72,058 EUR
Slovenský pozemkový fond 2 115,292 EUR
Okresný súd Topoľčany 4 2,064 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 797 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 6 524 EUR
Národný bezpečnostný úrad 6 75,217 EUR
Ústav anorganickej chémie SAV 2 10,041 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 6,917 EUR
Krajská prokuratúra 12 20,626 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 2 260,180 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 19,583 EUR
Okresný súd Skalica 1 1,341 EUR
Mestská časť Košice - Západ 2 1,899 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 2 8,324 EUR
Krajský súd v Nitre 12 0 EUR
Ústav polymérov SAV 15 6,379 EUR
Krajská prokuratúra 1 1,233 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 5 21,080 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 742 EUR
Národný onkologický ústav 104 356,085 EUR
Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 1 2,082 EUR
Mesto Zlaté Moravce 9 20,175 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 3 11,629 EUR
Obec Zborov nad Bystricou 1 2,287 EUR
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 1 1,025 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 4 12,996 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 3 5,221 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 6,204 EUR
Ústav zoológie SAV 13 4,537 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 4 2,460 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 1 1,267 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 2 399 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 30 17,366 EUR
Archeologický ústav SAV 1 5,074 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1 0 EUR
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 51,365 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5 16,851 EUR
Štátna opera 5 9,015 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 710 EUR
Obec Pribeta 6 1,688 EUR
Obec Prašice 4 407 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 9 8,556 EUR
Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 2 71 EUR
Obec Zákamenné 2 68 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 8,750 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 0 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 2 5,178 EUR
Slovenská pošta, a.s. 4 1,241,898 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 3 11,247 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 2 67,375 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 6,355 EUR
Výskumná agentúra 1 14,042 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 15 7,407 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 2 449 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 10 1,969 EUR
CEIT a.s. 3 771 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 92,094 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 5 7,179 EUR
Obec Topoľníky 2 2,033 EUR
Seniorcentrum Staré Mesto 1 360 EUR
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 2 1,069 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 8,250 EUR
Stredná odborná škola 1 462 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 13 7,395 EUR
Obchodná akadémia 3 64 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 3,889 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 4 73,362 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 5 574 EUR
Environmentálny fond 8 317 EUR
Základná škola 6 4,926 EUR
Hlavný banský úrad 1 81 EUR
Spojená škola 3 1,783 EUR
Základná škola Šrobárova 2 2,879 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 3 7,092 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 506 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 9 10,711 EUR
Ústav merania SAV 16 987 EUR
Okresný súd Bratislava II 13 23,679 EUR
Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 2 186 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 29 5,737 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 6,364 EUR
Obec Ivanka pri Nitre 1 21 EUR
Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 1 0 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 10 15,433 EUR
"SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov 1 0 EUR
Okresný súd Prešov 2 3,820 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 9 818 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 6 1,935 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1 48 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 10 4,556 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 200 EUR
Okresný súd Bratislava V 12 12,903 EUR
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 50 4,290 EUR
Okresný súd Vranov nad Topľou 1 1,163 EUR
Stredná odborná škola letecko technická 1 0 EUR
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 3 637 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 2,333 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 40 EUR
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 6 4,936 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 8 2,952 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 3,783 EUR
Krajský súd v Prešove 5 11,076 EUR
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 2 1,642 EUR
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 3 3,670 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 3 4,689 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 4 24,734 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 2 1,892 EUR
Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 5 2,703 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 2 1,325 EUR
Bella Sk s.r.o. 1 390 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 228 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 2 1,903 EUR
Spojená škola Juraja Henischa 1 2,910 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 16 EUR
Základná škola v Trenčianskom Jastrabí 3 766 EUR
FOSUMI, s.r.o. 1 5,300 EUR
Okresný súd Prievidza 1 4,185 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 4 1,582 EUR
Ústav pamäti národa 1 158 EUR
Domov sociálnych služieb Hrabiny 2 721 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2 2,975 EUR
Centrum sociálnych služieb EDEN 2 5,723 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 2 4,338 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 3 6,112 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 3 2,771 EUR
Ekonomický ústav SAV 2 2,180 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 4 5,067 EUR
Centrum sociálnych služieb - Partizánske 1 1,396 EUR
Základná škola 1 6,115 EUR
Úrad vládneho auditu 2 15,665 EUR
Krajské centrum voľného času v Trenčíne 2 0 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 2 7,845 EUR
Stredisko sociálnych služieb Petržalka 1 3,100 EUR
Stredná odborná škola 3 1,624 EUR
Gymnázium Milana Rúfusa 2 1,542 EUR
Liptovské múzeum v Ružomberku 1 0 EUR
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 4 2,485 EUR
Okresný súd Trnava 7 10,530 EUR
Stredná odborná škola 2 11,733 EUR
Spojená škola 3 2,790 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 4 3,639 EUR
Špecializovaný trestný súd 2 9,208 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 4,174 EUR
Centrum právnej pomoci 1 1,208 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 4 82,990 EUR
Spojená škola 1 338 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DATALAN, a.s. 7 2,648,504 EUR
AutoCont SK a.s. 2 3,033 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 3 876 EUR
F.A.T., s.r.o. 1 2,765 EUR
Synergon, s.r.o. 1 8,330 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 311 981,401 EUR
SOFTLINE SERVICES, a. s. 3 40,063 EUR
TopPrint s.r.o. 5 1,113 EUR
TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s. r. o., organizačná zložka 1 474 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 1 120,333 EUR
Impromat-Slov spol. s r.o. 2 6,377 EUR
Xepap, spol. s r.o. 1 12,083 EUR
CINEMA+ spol. s r.o. 17 1,402,148 EUR
PC SEMA, s.r.o. 82 526,920 EUR
Datacomp s.r.o. 1 254 EUR
Ing. Peter Švec - ATIS 5 3,598 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 6 115,120 EUR
Euro Media Košice, s.r.o. 90 457,502 EUR
elfa, s.r.o. 4 1,549,303 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 566 7,455,272 EUR
Rempo s.r.o. 4 1,241,898 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 338 1,386,393 EUR
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 1 14,269 EUR
ELMONT COPY, s.r.o. 1 201,000 EUR
DISKUS, s.r.o. 1 542 EUR
ITSK, s.r.o. 16 7,079 EUR
P E R G A M O N spol. s r.o. 76 17,934,501 EUR
ŠTOR CAD Computers s.r.o. 1 70,000 EUR
Ing. Peter Chalupecký - SystemHouse 1 165 EUR
A S C spol. s r.o. 2 10,581 EUR
DD21 s.r.o. 119 223,596 EUR
PRINTO s.r.o. 1 168,394 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 12 793,052 EUR
Activa Slovakia s.r.o. 1 265,388 EUR
TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o. 2 15,990 EUR
LUX - KOŠICE, s.r.o. 1 148 EUR
PAPERA s.r.o. 3 268,806 EUR
Z+M servis, spol. s r. o. 19 5,101,598 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 2 20,168 EUR
Z+M servis spol. s r. o. 3 983 EUR
TIMI-INTO s.r.o. 2 70,784 EUR
ARNET, s.r.o. 2 5,954 EUR
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o. 12 25,513 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 320 EUR
nanoTECH s.r.o. 17 10,886 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 1 40 EUR
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 4 2,601 EUR
Viliam Štafurik - RENTON 9 1,754 EUR
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 16 97,101 EUR
TOWDY s. r. o. 84 66,987 EUR
Giga Trade s.r.o 5 28,173 EUR
H a S Nitra, spol. s r. o. 3 1,613 EUR
One Print s.r.o. 10 8,970 EUR
MAGNUS COMPANY, s.r.o. 1 3,530 EUR
IKARO s.r.o. 6 10,203 EUR
Simply supplies s.r.o. 1 0 EUR
STAV mix, s. r. o. 1 723 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 1 145 EUR
Doman Servis s. r. o. 4 1,230 EUR
EKO TONER s.r.o. 15 6,324 EUR
Ing.Jaroslav Kmeť - TONER 7 5,909 EUR
EM Laser s.r.o. 1 227 EUR
MIP, s.r.o. 7 120,538 EUR
SERVISUJEM, s. r. o. 1 537 EUR
REFICIER JTL, s.r.o. 1 9,573 EUR
OFFICE DEPOT s.r.o. 4 7,399 EUR
WAY-COPY SK, s.r.o. 7 9,519 EUR
Peter Lenarčič - LK didzajn 1 101 EUR
PAKE, spol. s r.o. 7 16,148 EUR
DATAROOM s.r.o. 16 78,732 EUR
Quatro print, spol. s r.o. 7 11,644 EUR
Prodata plus, s.r.o. 3 10,996 EUR
TOP SERVIS IT a.s. 2 3,181 EUR
VOVA s.r.o. 2 2,221 EUR
BLARO, s.r.o. 1 815 EUR
MIP TN, s.r.o. 1 5,688 EUR
Maroš Bračok - ONE.NET 12 9,766 EUR
RENTON SK s.r.o. 30 13,016 EUR
Magic Print s.r.o. 1 1,250 EUR
R-DAS Trade, s.r.o. 7 22,565 EUR
Ing. František Javorík 1 579 EUR
Ing. Marian Kopecký - AKM 5 1,824 EUR
TRIPSY s.r.o. 3 158 EUR
GRAND-MS, s.r.o. 1 2,012 EUR
EUROtoner, s.r.o. 5 88,230 EUR
Andrej Holka 2 16,200 EUR
LEXUM, s.r.o. 4 768 EUR
Effective management SK, s.r.o. 1 2,575 EUR
flex-it, s.r.o. 1 7,428 EUR
HENRYSO, s.r.o. 1 1,680 EUR
Martina Tarnóczyová - COMPANT 4 3,095 EUR
Setop, s.r.o. 1 1,892 EUR
R-COMP, s.r.o. 1 151 EUR
Future Technologies, a.s. 1 1,650 EUR
Ján Meliško - MeliTech 1 296 EUR
Pavel Scholtz 1 3,599 EUR
DAMEDIS, s.r.o. 7 32,391 EUR
abiX s.r.o. 1 3,166 EUR
GRAFID, s.r.o. 4 2,587 EUR
LiBi s.r.o. 1 733 EUR
BACKBONE, s.r.o. 1 4,870 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 607 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 1,667,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Nemocnica Poprad a. s. 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tlačových kaziet Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 100,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laserových tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Okresný súd Prešov 23,999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych náplní do tlačiarni a kopírovacích strojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 27,740 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonery HP CF283X Národný onkologický ústav 4,770 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon) Kancelária prezidenta SR 370 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Komenského v Bratislave 87,126 EUR 2013 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Black Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 555 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 16,105 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Toner originálny a kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 5,340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5,505 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 1,570 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 276 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Prešovský samosprávny kraj 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 5,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov a pridružené služby Mesto Martin 19,999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 638 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,791 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - Objednávky za 3Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 9,045 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 340 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie náplní do tlaciarenských zariadení iných ako ,,HP v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 24,223 EUR 2011 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 316 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne náplne do tlačiarní Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 81,869 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa originálnych tonerov a cartridge Trnavský samosprávny kraj 18,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka originálnych tonerov Národný bezpečnostný úrad 18,399 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Bratislava Štátny ústav pre kontrolu liečiv 611 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne 53A Q7553 A alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Národné centrum zdravotníckych informácií 15,540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 8,481 EUR 2016 Tovary Nie 1
TONERY A KANCELÁRSKE POTREBY Slovenská národná knižnica 7,984 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie maintenance kitov a originálnych tonerov do tlačiarní Akadémia Policajného zboru v Bratislave 42,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerová kazeta originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 144,887 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Krajské centrum voľného času v Trenčíne 2,928 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál toner CRG 719 pre zariadenie Canon Okresný súd Bratislava V 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov a náplní do tlačiarní Múzeum Slovenského národného povstania 4,405 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 9/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1,218 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Spišská katolícka charita 165 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 2,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 16,357 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tonery - Q2612AD Národný onkologický ústav 1,962 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 285 AD Národný onkologický ústav 7,650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 11/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 6,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - Objednávky za 4Q/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 13,735 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 449,784 EUR 2015 Tovary Nie 3
ORIGINÁLNE TONERY Úrad pre verejné obstarávanie 32,640 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - tlačiarne, kopírky Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 1,478 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zobrazovací valec pre HP I/16 Národný onkologický ústav 2,650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 12,316 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alternatívny, kompatibilný , ekvivalentný toner HP CB436A Black pre HP LaserJet M1120 MFP Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 14 EUR 2017 Tovary Nie 1
Atramentové náplne Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál do tlačiarní, faxových prístrojov a do fotokopírovacích strojov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 29,999 EUR 2014 Tovary Áno 1
Toner kompatibilný, toner originálny Okresný súd Bratislava II EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Gymnázium Milana Rúfusa 2,832 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, kazety, pásky a valce do jednotlivých tlačiarni Správa mestskej zelene v Košiciach 19,990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery HP CB 436, CB 435 Národný onkologický ústav 3,405 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,848 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP) Kancelária prezidenta SR 1,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 1,280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne čierme a farebné tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Krajský súd 20,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1,760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Topoľčany Štátny ústav pre kontrolu liečiv 66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP, Canon a Konica Minolta Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2,948 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Kyocera TASKalfa 250Ci/300Ci/400Ci/500Ci Ústav polymérov SAV 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 305 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 22,002 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 266 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení - originálne náplne Mesto Prievidza 8,520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2,017 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonerové náplne Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 1,199 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Stredná odborná škola obchodu a služieb 4,229 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3,116 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní (originálne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10,040 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2,703 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery. Stredná odborná škola 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - 126A Národný onkologický ústav 2,212 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP Q7551X -originál Národný onkologický ústav 4,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1,270 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Q2612A Environmentálny fond 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 319 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne ORIGINÁL Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 152 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Prešovský samosprávny kraj 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 22,481 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 16,743 EUR 2015 Tovary Áno 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonerové náplne Okresný súd Trnava 9,301 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery ,atramentové kazety- originál II/16 Národný onkologický ústav 4,220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner - originál CB436A - 36A Národný onkologický ústav 4,728 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 840 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 301 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 10,138 EUR 2011 Tovary Áno 1
Tonery a tonerové náplne do tlačiarní LIKAVA - centrum sociálnych služieb 847 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Mesto Stará Turá 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery TN-3480 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka náplní do faxov, kopírovacích strojov, tlaciarní a multifunkcných zariadení Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 4,486 EUR 2012 Tovary Áno 1
Tlačová hlava na ploter Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní 16040501 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 2,980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 526 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Žilina Štátny ústav pre kontrolu liečiv 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a valce Xerox - originál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné a originálne tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 508 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 4,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarní Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1,650 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 1,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne HP tonerové kazety, atramentové kazety Národný onkologický ústav 1,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodanie repasovaných, kompatibilných tonerov do fotokopírovacích prístrojov a tlačiarní Štátny inštitút odborného vzdelávania 13,100 EUR 2016 Tovary Áno 1
Tonery Univerzita Komenského v Bratislave 39,303 EUR 2013 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní pre Národnú transfúznu službu SR Národná transfúzna služba SR 80,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonery do atramentovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
spotrebný materiál pre laserovú tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3,593 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiarne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Záchranná služba 28,741 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 285 AD Národný onkologický ústav 4,950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Technická inšpekcia, a.s. 10,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery (Toshiba) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
ORIGINÁLNE TONERY Úrad pre verejné obstarávanie 60,472 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery renovované alebo kompatibilné Univerzitná nemocnica Martin 15,851 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP LJ CP2025) Ústav polymérov SAV 484 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní 16051002 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 475 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Fakultná nemocnica Trenčín 1,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 708 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál atramentové kazety HP,OKI Národný onkologický ústav 810 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a originálne cartridge do tlačiarní a multifunkčných zariadení IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 423 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner renovovaný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3,989 EUR 2018 Tovary Nie 1
Canon CRG-731 yellow, toner pre multifunkčné zariadenie Canon i-sensys MF8280Cw od výrobcu Canon Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery renovované alebo kompatibilné Univerzitná nemocnica Martin 14,959 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originálnych kancelárskych tonerových kaziet a atramentových náplní SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 12,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery 2 Mesto Trebišov 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 6,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 225 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 450,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 2,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do technologickej tlačiarne Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 198 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 13,728 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní , originál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 352 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Slovenské národné múzeum 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery HP Trenčiansky samosprávny kraj 1,702 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka nových tonerových náplní 04/2016 Mesto Košice 15,505 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov Ústav zoológie SAV 1,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Krajský súd v Banskej Bystrici 9,620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Rada pre vysielanie a retransmisiu 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a cartridge Mesto Revúca 6,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 14,788 EUR 2016 Tovary Áno 1
Tonery do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery. Stredná odborná škola 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopíriek Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 10,974 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1,264 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery OKI Ústav experimentálnej fyziky SAV 302 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne Ústav experimentálnej fyziky SAV 466 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Magenta Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 50 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Canon i-SENSYS MF8540Cdn Ústav polymérov SAV 534 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 10,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení - originálne náplne Mesto Prievidza 10,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Canon CRG-731H black, toner pre multifunkčné zariadenie Canon i-sensys MF8280Cw od výrobcu Canon Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1,370 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola lesnícka 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP - Canon Národný onkologický ústav 2,054 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery- originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 471 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ústav merania SAV 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP a Canon Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 536 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarni, multifunkčných zariadení, kopíriek Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 7,531 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerepasované, nové, nepoužité tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,620 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 230,585 EUR 2015 Tovary Áno 2
Tonery do tlačiarní Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1,649 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery UNIVERZITA J. SELYEHO 244 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CB435A do tlačiarne HP 1005, 1006 alebo ekvivalent Krajská prokuratúra Trnava 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 92 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 826 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do laserových a atramentových tlačiarní a fotokopírovacích strojov Trenčianske múzeum v Trenčíne 9,930 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery HP 85A Ústav pamäti národa 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 442 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner do tlačiarne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 14,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 161 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 218,543 EUR 2015 Tovary Áno 2
Tonery a náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenské národné múzeum 155 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2,495 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a alternatívnych tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 430 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 41,021 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 542 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Zvolen Štátny ústav pre kontrolu liečiv 288 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 220 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4,111 EUR 2018 Tovary Nie 1
Alternatívny, kompatibilný , ekvivalentný toner Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 102 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne OKI - originál, Tonerové náplne HP LaserJet- originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 672 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner - originál 278A Národný onkologický ústav 2,730 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Black Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 60 EUR 2018 Tovary Nie 1
originálne tonery do Canon MF 8540 Cdn Slovenské národné múzeum 830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 11,102 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Epson C13SO50437 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 155 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery TN-3480 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych náplní do tlačiarni a kopírovacích strojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 31,712 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonerová náplň - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 287 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov do tlačiarní a kopírovacích zariadení II Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 26,423 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP Zobrazovací valec 32A CF232A black Národný onkologický ústav 693 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 4,218 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerová náplň originál - Q2612A Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 85 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonerové náplne - originál Centrum vedecko-technických informácií SR 4,580 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a ostatný spotrebný materiál 2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 151,128 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 1,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 30 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery, zobrazovacie valce HP a OKI Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,510 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a kompatibilných tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav anorganickej chémie SAV 4,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery UNIVERZITA J. SELYEHO 331 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP 740 / ORO Národný onkologický ústav 3,607 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav merania SAV 87 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3,166 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Košice Štátny ústav pre kontrolu liečiv 24 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 10,128 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Archeologický ústav SAV 6,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CE285A, Black, originál pre tlačiareň Hewlett Packard LaserJet P1102 Okresný súd Bratislava V 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové kazety Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8,717 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 36,253 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Toner do fotokopírovacieho stroja Minolta C 364e - Minolta TN 321 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,125 EUR 2018 Tovary Nie 1
Alternatívne tonery Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre tlačiareň OKI MC362 - originálne náplne HOREZZA, a.s. 1,292 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodanie originálnych a kompatibilných tonerov a zberných jednotiekdo do multifunkčných zariadení, Štátny inštitút odborného vzdelávania 2,800 EUR 2017 Tovary Áno 1
originálne tonery do MF zariadenia Kyocera TASKalfa 250Ci/300Ci/400Ci/500Ci a Kyocera FS-C5100 DN Ústav polymérov SAV 1,216 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové a atramentové kazety Ústav experimentálnej fyziky SAV 797 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 38,705 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka tonerov do kancelárskej a výpočtovej techniky na obdobie 1 roka Dopravný úrad 16,995 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač a kopírovanie Ústav experimentálnej fyziky SAV 2,838 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 168 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,326 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Rada pre vysielanie a retransmisiu 1,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,008 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál Lexmark tonery I. Národný onkologický ústav 5,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný, toner originálny Okresný súd Bratislava II EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní 2018 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 39,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
toner Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2,523 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerov a náplní do tlačiarenských zariadení. Slovenské národné divadlo 110,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 16,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 13,990 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiarne alebo ekvivalent Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre tlačiareň HP Color LaserJet MFP M477fdw - originálne náplne HOREZZA, a.s. 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1,850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 115 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola lesnícka 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner HP CE278AD original výrobcu tlačiarne HP čierny Okresný súd Bratislava V 2,850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner 6RO 1401 Magenta alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 525 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Kyocera TASKalfa 250Ci/300Ci/400Ci/500Ci a Kyocera FS-C5100 DN Ústav polymérov SAV 1,216 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery (Samsung, Brother) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery 04/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11,910 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 2,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner pre tlačiareň HP 1020 Obchodná akadémia 40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 432 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 230 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 3,098 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery, cartridge a pásky do tlačiarní, faxov a fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4,166,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup tonerov, náplní a pások. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6,476 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2,550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne III. Katolícka univerzita v Ružomberku 1,666 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1,650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery OKI pre multifunkčnú tlačiareň OKI MC562dnw Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 526 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 3,450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Základná škola Šrobárova 2,107 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Hp, Canon alebo ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2,050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 1,075 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne ORIGINÁL Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,394 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 785 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery – originál a odpadová nádobka pre tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 362 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do atramentovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 185 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP LJ CP2025) Ústav polymérov SAV 870 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - AVE 2,902 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov Mesto Prešov 408 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 306 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 252 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery OKI a HP Ústav experimentálnej fyziky SAV 186 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 340 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 117 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1,230 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2,549 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do rôznych druhov tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Fakultná nemocnica Trnava 50,687 EUR 2018 Tovary Nie 1
Alternatívne tonery Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie tonerov do tlačiarní, faxov a kopírovacích strojov. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 188,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 790 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2,303 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 30,647 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a atramentové náplne Univerzitná nemocnica Bratislava 270,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Originálne čierme a farebné tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Krajský súd 7,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,543 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery, cartridge a pásky do tlačiarní, faxov a fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 86,095 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Tonery HP CB 436, CB 435 Národný onkologický ústav 4,350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola lesnícka 850 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Prešovský samosprávny kraj 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 9,573 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové náplne HP a Canon Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2,794 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 978 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery. Spojená škola 733 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery č. 3/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 11,960 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne alebo ekvivalent Mesto Nové Zámky 1,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerová náplň do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 680 EUR 2018 Tovary Nie 1
TONERY Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 16,830 EUR 2014 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 2,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 309 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 10,648 EUR 2011 Tovary Áno 1
Nákup a dodávka originálnych tonerov Národný bezpečnostný úrad 9,244 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laser toner -FX10 do zariadenia Canon-FAX L100 Okresný súd Bratislava V 110 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a alternatívnych tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Fakultná nemocnica Trenčín 1,060 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery, príslušenstvo k PC Mesto Zlaté Moravce 1,990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 2,865 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Canon CRG-731 cyan, toner pre multifunkčné zariadenie Canon i-sensys MF8280Cw od výrobcu Canon Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a kompatibilných tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery Mesto Zlaté Moravce 3,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery a atramentové náplne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 46 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery do tlačiarne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 22,027 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonerové a atramentové kazety Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4,274 EUR 2014 Tovary Áno 1
Originálne tonerové náplne do tlačiarne HP, tlačiarne OKI, kopírovacieho stroja SHARP Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 10,764 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne nerepasovane tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Obec Pribeta 312 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný, toner originálny Okresný súd Bratislava II 6,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplne do multifunkčných zariadení a tlačiarní umiestnených v objektoch v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa Mesto Prievidza 1,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery HPCB 435 Národný onkologický ústav 1,440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Lexmark Ústav experimentálnej fyziky SAV 277 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 516 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 30,101 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní a kopírovacích zariadení (originálne alebo kompatibilné/alternatívne, nie repasované ) Zariadenie pre seniorov Komárno 1,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 258,250 EUR 2015 Tovary Áno 2
Originálne tonery TN-3480 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Okresný súd Bratislava II EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 118 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1,062 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 14,961 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery pre Konica minolta bizhub 163 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 940 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 1,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka originálnych tonerov Národný bezpečnostný úrad 37,907 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery Mesto Zlaté Moravce 3,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,591 EUR 2015 Tovary Nie 2
Originálny toner HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 2,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laserových tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Krajský súd v Prešove 3,427 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné náplne do tlačiarní Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 583 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do Samsung Xpress, Laser Jet, OKI Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 1,190 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 590 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové kazety HP 130 Národný onkologický ústav 816 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Nemocnica Poprad a. s. 1,540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a obrazové valce do tlačiarní Canon, HP Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2,005 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonerové náplne do multifunkčných zariadení Katolícka univerzita v Ružomberku 2,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 875 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - kompatibilné Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 10,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Záchranná služba 5,605 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mestská časť Košice - Západ 1,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov a pridružené služby Mesto Martin 18,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - CF230X - 30X Národný onkologický ústav 7,020 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové náplne originálne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 14,240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Mesto Stará Ľubovňa 5,425 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici od 60,000 do 180,000 EUR 2011 Tovary Áno 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 4,495 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 159,360 EUR 2018 Tovary Áno 1
Toner kompatibilný Okresný súd Bratislava II EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerov do tlačiarní Slovenský pozemkový fond 80,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní 160118 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP2612,HP285 Národný onkologický ústav 5,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a alternatívne tonery Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerová náplň - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup originálnych kancelárskych tonerových kaziet a atramentových náplní a služby na správu tlačového prostredia Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 161,188 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne OKI MC332 - originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do laserových tlačiarní a fotokopírovacích strojov Regionálne cesty Bratislava a.s. 7,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
repas tonerov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2,720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 610 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery (Canon, Brother). Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Canon pre Epson C1100 CMYK set Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1,280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov Mesto Piešťany 19,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 14,620 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie tonerov "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 7,115 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Trnavský samosprávny kraj 3,237 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 860 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 56,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre HP LaserJet 1606dn - kompatibilné HOREZZA, a.s. 19 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál, papier, tonery a ostatný všeobecný materiál Centrum sociálnych služieb - AVE 2,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
originál tonery do laserových tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 88 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP 230X Národný onkologický ústav 4,836 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 4/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originálnych kancelárskych tonerových kaziet, atramentových náplní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 109,014 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laserových tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Krajský súd v Prešove 3,427 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Nové Zámky 820 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 249 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery pre HP LaserJet 1300 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - Objednávky za 1Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 13,921 EUR 2015 Tovary Áno 1
Toner Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 313 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, náplne do tlačiarne-originál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 482 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery – originál Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 2,413 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 9,876 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kompatibilné tonery do laserových tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 846 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP CB435A do tlačiarne HP 1005, 1006 alebo ekvivalent Krajská prokuratúra Trnava 210 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Gymnázium Milana Rúfusa 3,577 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne pre tlačiareň HP LaserJet 100 color MFP M175 alebo ekvivalent Environmentálny fond 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 1,750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do laserových tlačiarní Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 483 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Obec Topoľníky 1,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 1,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP VII/2 Národný onkologický ústav 1,990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do fotokopírovacích strojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 607 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery 2. Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 325 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP 740 / ORO Národný onkologický ústav 3,940 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 251 EUR 2016 Tovary Nie 1
TONERY A NÁPLNE PRE TLAČIARNE A KOPÍROVACIE STROJE Slovenská národná knižnica 41,196 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Spišská katolícka charita 165 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1,458 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,408 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery – originál Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Yellow Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 148 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3,342 EUR 2014 Tovary Nie 1
Originálne tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 2,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav merania SAV 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny Ústav experimentálnej fyziky SAV 676 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 208 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 21,160 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Repasované tonery a originálne tonery Okresný súd Nitra 2,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a spotrebný materiál k tlačiarňam Centrum vedecko-technických informácií SR 4,440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní BIOMASA, združenie právnických osôb 3,000 EUR 2016 Tovary Áno 1
Renovované tonerové náplne Okresný súd Trnava 10,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repasované tonery a originálne tonery Okresný súd Nitra 6,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 8,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originálnych, neoriginálnych tonerov a spotrebného materiálu k tlačiarňam Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 18,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 285 AD Národný onkologický ústav 3,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 283A Národný onkologický ústav 2,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7,633 EUR 2014 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 227 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2,284 EUR 2015 Tovary Nie 2
toner HP CE278AD original výrobcu tlačiarne HP čierny Okresný súd Bratislava V 2,850 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 6,963 EUR 2018 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov a pridružené služby Okresný súd Skalica 2,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola lesnícka 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní originálnych Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 787 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 314 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do HP LaserJet 700 color MFP M775, HP LaserJet Pro 200 color M251n, HP LaserJet P1102w, HP LaserJet 400 MFP M425 Štátna opera 8,306 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a príslušenstva do tlačiarní Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 20,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery original, kancelársky papier A4, kancelárske potreby Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 9,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - AVE 2,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarní a kopírok alebo ekvivalent Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 3,993 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materál - Tonery pre tlačiarne LEXMARK a OKI Univerzitná nemocnica Bratislava 536,889 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 735 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia, kopírovacie stroje a plotre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 193,753 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originál HP 305, 6000A Národný onkologický ústav 3,264 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások Slovenská pošta, a.s. 90,535 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 7,234 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 210 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC komponenty, náplne do tlačiarní Ústav experimentálnej fyziky SAV 294 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne a multifunkčné zariadenia Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 160,680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 191 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné náplne do tlačiarní alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne I. Katolícka univerzita v Ružomberku 1,666 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner 6RO 1400 Yellow alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP a Canon Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 282 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP Q5949A, čierna (black), originál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 1,131 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 3,690 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP 339 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola lesnícka 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Krajský súd v Banskej Bystrici 9,620 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner HP CE278AD original výrobcu tlačiarne HP čierny Okresný súd Bratislava V 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do laserových a atramentových tlačiarní a fotokopírovacích strojov Regionálne cesty Bratislava a.s. 6,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 121 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 5,967 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1,649 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 79,735 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,040 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 6,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramenty Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka TONEROVÝCH NÁPLNÍ A SPOTREBNÝCH MATERIÁLOV do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a multifunkčných zariadení pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 191,437 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2,051 EUR 2018 Tovary Nie 1
dodanie originálnych a kompatibilných tonerov a zberných jednotiekdo do multifunkčných zariadení, Štátny inštitút odborného vzdelávania 2,800 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kompatibilné tonery do laserových tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery č. 1/2018 Univerzitná nemocnica Bratislava 17,980 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Mesto Trebišov 2,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Kyocera TASKalfa 250Ci/300Ci/400Ci/500Ci Ústav polymérov SAV 808 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mestská časť Košice - Západ 1,740 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery TN2220Bk a TN2320Bk do tlačiarní Brother DCP-7055 a MFC-L2740DW Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 87 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP 399 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 36 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcu tlačiarne HP LJ 3015 - CE 255 X Okresný súd Bratislava V 205 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2,825,947 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonery kompatibilné a príslušenstvo Katolícka univerzita v Ružomberku 361 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery 2 Mesto Trebišov 3,635 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne pre kopírovacie stroje a tlačiarne Základná škola 1,315 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 148 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner do zariadenia Canon iR-1510 Ústav polymérov SAV 26 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Základná škola 9,304 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a cartridge do frankovacieho stroja Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 770 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 190 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery HP CF283X Národný onkologický ústav 4,860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-kompatibilné Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Kancelária prezidenta SR 20,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 725 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 20,985 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery Spojená škola 1,850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originálne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál X/16 Národný onkologický ústav 5,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál I/16 Národný onkologický ústav 5,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery- oreginál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,470 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originálne, kompatibilné Katolícka univerzita v Ružomberku 2,250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 802 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 2,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do laserových tlačiarní - originál Stredná zdravotnícka škola 2,360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 2,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a cartridgov Metodicko-pedagogické centrum 265,360 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Tonery a náplne do tlačiarní Záchranná služba 26,348 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 264 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tónery do tlačiarni a kopírok Spojená škola Juraja Henischa 3,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,615 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originálnych kancelárskych tonerových kaziet a atramentových náplní a softvéru na správu tlačového prostredia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 86,947 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner Ústav merania SAV 70 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do atramentovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner CE285A alebo ekvivalent Environmentálny fond 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do multifunkčného zariadenia Ricoh C 5200 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a valec (Drum unit) do tlačiarne Develop ineo+ 220 Trenčiansky samosprávny kraj 426 EUR 2017 Tovary Áno 1
Toner originálny a kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 25,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 4,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 9,562 EUR 2017 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 33,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 730 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a valcov do tlačiarní Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 285 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Košice Štátny ústav pre kontrolu liečiv 204 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 71 EUR 2017 Tovary Nie 1
originál časti, príslušenstvo a tonery do laserových tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerových náplní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 12,775 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál atramentové cartridge Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 117 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alternatívny, kompatibilný , ekvivalentný toner Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery 02/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 32,850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Mesto Stará Ľubovňa 1,133 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 389,041 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonery Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner - originál HP 740 / ORO Národný onkologický ústav 3,940 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tone Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 25,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Obec Štrba 2,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Yellow Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 555 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov 2016 Mesto Prešov 3,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcu tlačiarne HP LJ 3015 - CE 255 X Okresný súd Bratislava V 205 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 192 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 1,138 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Obec Pribeta 485 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner - originál 278A Národný onkologický ústav 2,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - Q2612AD Národný onkologický ústav 2,880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 272 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3,811 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiarne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 721 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Mesto Stará Turá 418 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Okresný súd Bratislava II EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery CRG 718 do tlačiarne Canon LBP 7660 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1,350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál/ 131/16 Národný onkologický ústav 5,440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne a tonery Technická inšpekcia, a.s. 7,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3,850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Magenta Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 148 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP a Canon a Kyocera Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Prešovský samosprávny kraj 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5,927 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1,860 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 58 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CB435A Národný onkologický ústav 4,320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka originálnych tonerov Národný bezpečnostný úrad 16,771 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP V/16 Národný onkologický ústav 8,430 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové tonerové náplne Mesto Košice 48,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge a pásky do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 361,597 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové kazety Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16,679 EUR 2015 Tovary Áno 1
Toner originálny do multifunkčného zariadenia Katolícka univerzita v Ružomberku 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Magenta Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 555 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 128 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP a Rimage Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3,521 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 510 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové náplne HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery TN2220Bk a TN2320Bk do tlačiarní Brother DCP-7055 a MFC-L2740DW Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek Canon Kancelária prezidenta SR 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery HP, OKI Ústav experimentálnej fyziky SAV 143 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery OKI a CANON Ústav experimentálnej fyziky SAV 648 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery (2) Katolícka univerzita v Ružomberku 1,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery- Canon , Lexmark Národný onkologický ústav 3,270 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 25,059 EUR 2011 Tovary Áno 1
Originálne tonery a príslušenstvo do tlačiarní Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 23,208 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti 5,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alternatívne tonery MLT-D116L, pre Samsung SL-M2825ND Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 105 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 3,250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 384 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1,545 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Mesto Trnava 975 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originálny a kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 4,441 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerová náplň originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 70,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery Mesto Zlaté Moravce 3,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originál HP 305 Národný onkologický ústav 6,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2,312 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávanie originálnych tonerov a iného spotrebného materiálu do tlačiarní a multifunkčných zariadení na Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 134,999 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Fakultná nemocnica Trenčín 1,674 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 2,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 356 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner renovovaný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 152 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 1,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3,310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerepasované, nepoužité tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 310 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne pre tlačiareň HP LaserJet 100 color MFP M175 alebo ekvivalent Environmentálny fond 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre EPSON WP-4525 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 363 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 580 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav anorganickej chémie SAV 9,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 4,950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 352 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 2,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner - kartridž do tlačiarne - originál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 1,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery od výrobcu zariadení danej značky Okresný súd Vranov nad Topľou 1,474 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 304 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a časti kopírovacích zariadení Katolícka univerzita v Ružomberku 58,440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerov do tlačiarní Slovenský pozemkový fond 76,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebné diely OKI Trenčiansky samosprávny kraj 1,354 EUR 2016 Tovary Nie 1
Atramentové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 236 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 686 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery UNIVERZITA J. SELYEHO 50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15,767 EUR 2015 Tovary Neuvedené 3
Toner do tlačiarne HP 344 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 40 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 8,510 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 1,850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 155 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1,619 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2,471 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 499 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 52 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 455 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerová náplň originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 27,985 EUR 2013 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 65 EUR 2017 Tovary Nie 1
duo pack cartridge CE258AD pre laserovu traciareň HP laserjed P1102 Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre HP LaserJet 1015 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 148 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - kompatibilné Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7,429 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Okresný súd Bratislava II EUR 2016 Tovary Nie 1
Alternatívne tonery Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 2,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery "CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 1,250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcu tlačiarne HP LJ1600 - Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A, Okresný súd Bratislava V 220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové kazety HP, Canon a Samsung Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 596 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál III/16 Národný onkologický ústav 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál 283X Národný onkologický ústav 2,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 187 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Alternatívny, kompatibilný , ekvivalentný toner Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery Okresný súd Trnava 537 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 70,407 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 1,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Xerox 106R02312 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 3,808 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka nových tonerových náplní 09/2016 Mesto Košice 11,087 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 77,763 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonery -originál Výskumná agentúra 18,904 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 430,513 EUR 2015 Tovary Áno 2
Tonery Mesto Trnava 975 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery (iZR). Katolícka univerzita v Ružomberku 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Bella Sk s.r.o. 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre EPSON WF-5620 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 654 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 640 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 243,793 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Tonery originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
toner Yellow do tlačiarne CLI 521 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka originálnych tonerov a spotrebného materiálu ku tlačiarňam. Národné lesnícke centrum (NLC) 100,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Toner originál HP 131 X Národný onkologický ústav 2,110 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný, toner originálny Okresný súd Bratislava II EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery č. 5/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 17,955 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kúpa originálnych tonerov a cartridge Trnavský samosprávny kraj 10,021 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonery Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,640 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2,254 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 935 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Black Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál atramentové kazety Epson,HP Národný onkologický ústav 1,720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Rada pre vysielanie a retransmisiu 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Prešovský samosprávny kraj 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Bratislava Štátny ústav pre kontrolu liečiv 564 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 1/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 174 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery- originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 163 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne pre tlačiareň HP LaserJet 100 color MFP M175 alebo ekvivalent Environmentálny fond 80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne náplne a ďalší originálny spotrebný materiál do tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení. Hlavné mesto SR Bratislava 112,261 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav zoológie SAV 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 7,020 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 1,930 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 834 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Technická univerzita v Košiciach 801,970 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 5,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,932 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 260 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP 1536 dnf MFP-originál Obchodná akadémia 78 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné, originálne tonerové náplne a fotovalce Katolícka univerzita v Ružomberku 3,333 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 830 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery pre multifunkčné zariadenia HP LaserJET, CANONi-sensys, Lexmark Domov sociálnych služieb Hrabiny 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 49,735 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti 6,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 15,372 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové náplne HP, Canon a Samsung Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,955 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Samsung Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP, Canon, OKI, Kyocera, Brother Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 9,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2,776 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 6,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál /78A Národný onkologický ústav 3,220 EUR 2017 Tovary Nie 1
1 Nákup tonerov a zobrazovacích jednotiek pre MF zariadenie ( 4/ 2018) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 5,277 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner renovovaný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 215 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery. Spojená škola 1,330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 19,106 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 4,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1,498,624 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Tonerové náplne Ekonomický ústav SAV 1,579 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner renovovaný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2,537 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 493 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Samsung Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 98 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery 10/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11,980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 80,340 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,630 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15,570 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka nových originálnych značkových tonerov Centrum výcviku Lešť 4,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery na roky 2017 - 2021 Okresný súd Spišská Nová Ves 3,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originálne Krajská prokuratúra Nitra 2,696 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení Mesto Prievidza 5,880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 6,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerových náplní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 211 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 26,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5,505 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery do tlačiarne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 354 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 15,737 EUR 2011 Tovary Áno 1
Toner do tlačiarne Yellow Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 2,855 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní - opt. valec Národný onkologický ústav 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač a kopírovanie , plánovacie tabule Ústav experimentálnej fyziky SAV 2,681 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Obec Prašice 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,192 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ústav merania SAV 281 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11,340 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní a kancelársky papier Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 451 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové kazety HP 130 Národný onkologický ústav 1,158 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre Canon iR2800 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Obec Pribeta 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 312 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - kompatibilné Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 70,445 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Spotrebný materiál do tlačiarní a kopírok Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 10,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne OKI - originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,104 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 2,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do laserových a atramentových tlačiarní a multifunkčných zariadení Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 91,655 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre HP LaserJet CM1312MFP - kompatibilné HOREZZA, a.s. 57 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál CE 285A Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 168 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3,740,376 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Canon 719 H - originálny Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne nerepasovane tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
originál tonery do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 284 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Black Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 296 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 7,498 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne CANON CRG-737 - originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 135 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie spotrebného materiálu do tlačianí Akadémia Policajného zboru v Bratislave 10,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9,643 EUR 2015 Tovary Nie 3
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 1,468 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Trenčianske múzeum v Trenčíne 4,874 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní repasované Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby CEIT a.s. 384 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Katolícka univerzita v Ružomberku 408 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP 344 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a renovácia tonerov Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 37,432 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Atramenty a tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Mesto Prievidza 6,240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3,493 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Atramenty a tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Mesto Prievidza 1,190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery do tlačiarní Národný onkologický ústav 4,434 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia, faxové prístroje a kopírovacie stroje, vrátane ich rozvozu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2,331,429 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka tonerov Ústav zoológie SAV 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1,070 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové tonery, cartridge Canon Národný onkologický ústav 3,860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 3,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 306 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1,950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačové hlavy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 115 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2,666 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CB435A do tlačiarne HP 1005, 1006 alebo ekvivalent Krajská prokuratúra Trnava 140 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka náplní do faxov, kopírovacích strojov, tlaciarní a multifunkcných zariadení Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 18,864 EUR 2012 Tovary Áno 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 7,918 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery Mesto Zlaté Moravce 2,160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny Ústav experimentálnej fyziky SAV 138 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonerové náplne Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 599 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery Okresný súd Trnava 302 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 4,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 107 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Canon Národný onkologický ústav 1,642 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Domov dôchodcov - Gerium 2,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 79,958 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 38,085 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kompatibilné tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 380X 381-383 originál Národný onkologický ústav 7,260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Fakultná nemocnica Trenčín 1,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások Slovenská pošta, a.s. 1,000,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní a kopírovacích zariadení Špecializovaný trestný súd 2,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 71 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10,757 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 2,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 252 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 725 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 41,960 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner HP CE278AD original výrobcu tlačiarne HP čierny Okresný súd Bratislava V 2,850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nových originálnych, nerepasovaných a nekompatibilných tonerových náplní do laserových tlačiarní a fotokopírovacích strojov Regionálne cesty Bratislava a.s. 4,380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery (RZ). Katolícka univerzita v Ružomberku 475 EUR 2016 Tovary Nie 1
Renovácia a nové tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 32,497 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny a optický valec Fakultná nemocnica Nitra 1,440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Komenského v Bratislave 36,423 EUR 2013 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ústav merania SAV 770 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 2,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon 719 H - originálny Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny a kompatibilný toner do tlačiarne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 134 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 730 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Spojená škola 520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 164 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov Ústav zoológie SAV 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner 6RO 1399 Black alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery a atramentové náplne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav zoológie SAV 1,280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 305 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner 6RO 1401 Magenta alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 60,803 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 467 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 625 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery 09/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11,970 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 70 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP Národný onkologický ústav 2,950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarní Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 795 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 1,170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych náplní do tlačiarni a kopírovacích strojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 26,972 EUR 2014 Tovary Nie 1
Originálne nerepasovane tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 590 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarní Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 448 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 115 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laserových tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Krajský súd v Prešove 3,427 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný, toner originálny Okresný súd Bratislava II 3,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 370 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne repasované Mesto Medzilaborce 2,775 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 563 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 6,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne tonery Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne - Canon, HP, OKI, Xerox, Sharp ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2,480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 3 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5,258 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery a originálne tonery Okresný súd Nitra 3,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové kazety Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9,662 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tonery - originálne Krajská prokuratúra Nitra 8,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 739 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do reprografických zariadení Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 180,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Obec Zborov nad Bystricou 2,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 208,930 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Spojená škola 1,190 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1,360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 778 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 166 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 1,125 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 102 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Toner kompatibilný, toner originálny Okresný súd Bratislava II EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál IV/16 Národný onkologický ústav 3,140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 521 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne pre tlačiareň OKI MC 350 a kompatibilné zariadenia (OKI C3520MFP, C3530MFP, C3530nMFP, MC360) Základná škola 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery pre tlačiarne,multifunkčné zariadenia Stredná odborná škola letecko technická 887 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP 230X Národný onkologický ústav 5,070 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne pre RISO MZ 770E Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 718 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ekonomický ústav SAV 1,280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery, tuhé atramenty, údržbová sada Úrad vládneho auditu 8,506 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 563,335 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonerové náplne - opakovaná e-aukcia Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 508 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál a kompatibilné Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 753 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery a zobrazovacie válce Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a obrazové valce do tlačiarní OKI, Canon, HP, Minolta Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,421 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery. Okresný súd Nitra 2,022 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 71 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 340 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originál HP 305, 53A, 128A, 6000A Národný onkologický ústav 6,599 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 7,980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Mesto Trebišov 1,970 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti 6,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Prešovský samosprávny kraj 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne, originál tonery a repasované tonery Mesto Senica 3,570 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 340 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery 2. Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 50 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní a multifunkčných zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3,780 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonery - kompatibilné Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 145 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Ústav zoológie SAV 270 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 780 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Mesto Trnava 722 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1,202 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarní Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 115 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 50,505 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka tonerov do kancelárskej a výpočtovej techniky na obdobie 1 roka Dopravný úrad 14,050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Komenského v Bratislave 51,874 EUR 2013 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne pre tlačiarne Základná škola 1,540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery HP CF381A-383A - originál Národný onkologický ústav 3,420 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 7,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerových náplní do čiernobielych a farebných laserových tlačiarní, kopírok a multifunkčných zariadení Slovenská správa ciest 427,500 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonery a atramentové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,523 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 587 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 4,684 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3,381 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne repasované Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 11,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 494 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti 4,150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne do atramentovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,719 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 5/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3,552 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 430 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery UNIVERZITA J. SELYEHO 257 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1,350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač a kopírovanie Ústav experimentálnej fyziky SAV 2,396 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Národná transfúzna služba SR 63,283 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Komenského v Bratislave 88,193 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 318 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,629 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge, farbiace pásky, kazety a ďalší spotrebný materiál do tlačiarní, faxov a kopírovacích zariadení. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22,754 EUR 2014 Tovary Nie 4
Náhradné tonery do tlačiarní a príslušenstvo (tlačový valec, optický prenosový pás, nádobka odpadového tonera) Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 3,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 163,757 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 183 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 124 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 514 EUR 2018 Tovary Nie 1
toner do tlačiarne CLI 521 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originál HP 131 X Národný onkologický ústav 4,050 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1,988 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové kazety, atramentové kazety a optické valce Národná transfúzna služba SR 2,550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 68 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon) Kancelária prezidenta SR 3,050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 10 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál a repas tonery Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 2,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne a multifunkčného zariadenia Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 718 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42,854 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a prílušenstvo do Xerox WorkCentre 7225 Záchranná zdravotná služba Bratislava 4,210 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Okresný súd Bratislava II EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti 5,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Obec Pribeta 324 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,523 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do atramentovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 191 EUR 2017 Tovary Nie 1
Renovované tonery Okresný súd Trnava 1,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do atramentovej tlačiarne Centrum vedecko-technických informácií SR 238 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 4,237 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP 740 / ORO Národný onkologický ústav 5,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lexmark 12036SE - laserový toner pre Lexmark E120, čierny. Toner CRG-731H, Black pre farebné multifunkčné zariadenie Canon i-sensys MF-8280Cw Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 691 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Magenta Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov pre Úrad Žilinského samosprávneho kraja Žilinský samosprávny kraj 171,400 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola 7,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Black Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Technická inšpekcia, a.s. 4,650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a tlačové hlavy - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,690 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne Canon I-SENSYS MF8540Cdn Slovenské národné múzeum 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne čierme a farebné tonery do multifunkčných zariadení Krajský súd 6,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Národné centrum zdravotníckych informácií 2,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 1,320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne - Canon, HP, OKI, Xerox ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2,480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 820 EUR 2016 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 33,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Prešovský samosprávny kraj 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 684 EUR 2016 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov do tlačiarní Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 5,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1,216 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon) Kancelária prezidenta SR 11,730 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Okresný súd Topoľčany 1,565 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov Mesto Piešťany 11,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 207 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 170 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 573 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a originálny spotrebný materiál k tlačiarni Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16,410 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 13,439 EUR 2011 Tovary Áno 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 690 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 100 EUR 2016 Tovary Áno 1
Tonery pre prevádzku Bratislava Štátny ústav pre kontrolu liečiv 192 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 20,827 EUR 2014 Tovary Áno 1
Originálne náplne do tlačiarní Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 67,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 5,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál I/16 Národný onkologický ústav 9,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 7,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Yellow Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-náhrada Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,093 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 81,671 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál toner Lexmark 50F2X00 do tlačiarne Lexmark MS 415dn Okresný súd Bratislava V 1,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Prešovský samosprávny kraj 5,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP a Canon Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 12,599 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,820 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner Black do tlačiarne CLI 521 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 755 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery 2 Mesto Trebišov 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Slovenská inovačná a energetická agentúra 177,263 EUR 2015 Tovary Áno 1
Originálne tonery do tlačiarní a kopírovacích zariadení Špecializovaný trestný súd 8,855 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 346 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav merania SAV 133 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 1,448 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 636 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarne Lexmark MS510DN - 502U Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do IKT - originálne tonery a pásky do tlačiarní Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 10,320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1,070 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Základná škola Šrobárova 1,530 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 4,920 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner Mesto Stará Ľubovňa 2,585 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 5,520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Žilinský samosprávny kraj 84,020 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerová náplň Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne OKI - originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál atramentové kazety Epson,HP Národný onkologický ústav 1,720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 1,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1,017 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 2,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Canon i-SENSYS MF8540Cdn Ústav polymérov SAV 498 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplň pre kopírovacie zariadenie OKI ES 7170 MFP Základná škola 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové náplne originálne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 12,550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon CRG-731 magenta, toner pre multifunkčné zariadenie Canon i-sensys MF8280Cw od výrobcu Canon Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Prešovský samosprávny kraj 80 EUR 2016 Tovary Nie 1
atramentové kazety-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,980 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové náplne Kyocera, HP a alternatívne náplne Canon Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 354,090 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1,936 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery (r1) Katolícka univerzita v Ružomberku 3,117 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery č. 4/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 17,992 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3,740,376 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Originálne a kompatibilné tonery Mesto Zlaté Moravce 635 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 3/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 168 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery Mesto Zlaté Moravce 3,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 2,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 467 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 1,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP VI/16 Národný onkologický ústav 4,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 127 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 12,848 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 145 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2,801 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a fuser Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery pre Xerox WorkCentre 3335 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 318 EUR 2018 Tovary Nie 1
kompatibilný laserový toner do tlačiarne HP LJ 3015 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové kazety Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6,310 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kompatibilné tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 72,457 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Konica Minolta Národný onkologický ústav 942 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych náplní a spotrebného materiálu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 63,337 EUR 2014 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do rôznych druhov tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Fakultná nemocnica Trnava 16,805 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery dotlačiarne KONICA MINOLTA BIZHUB C308 Štátna opera 1,308 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola 6,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery HP CF283X Národný onkologický ústav 4,770 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 607 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne II. Katolícka univerzita v Ružomberku 333 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 190 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nerepasované, nové, nepoužité tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,270 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,597 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 566 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerová náplň Q2612A Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 80 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerová náplň originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie spotrebného materiálu pre print zariadenia Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 165,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 10,044 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerová náplň Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 36 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálne tonery do tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 480 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál /78A Národný onkologický ústav 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov, atramentových náplní a kaziet do tlačiarní a multifunkčných zariadení Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 157,964 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Okresný súd Topoľčany 1,008 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laserových tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Krajský súd v Prešove 3,427 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 549 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Bratislava, Žilina a Zvolen Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2,794 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne (sl) Katolícka univerzita v Ružomberku 167 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner do tlačiarne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 30 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 33 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner Yellow do tlačiarne CLI 521 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 9,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5,533 EUR 2015 Tovary Nie 3
Originálne tonery do tlačiarní, multifunkčných zariadení a originálne optické jednotky (optické valce). IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 1,150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3,465 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 660 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne - Canon / OKI / Xerox ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2,480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne pre OKI MB 471w Základná škola v Trenčianskom Jastrabí EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 44,787 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonery (R2d). Katolícka univerzita v Ružomberku 4,669 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne repasované Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 9,860 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner - originál CF280X - 80X Národný onkologický ústav 4,964 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Spišská katolícka charita 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav merania SAV 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner Black do tlačiarne CLI 521 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do rôznych druhov tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Fakultná nemocnica Trnava 15,397 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Cyan Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 555 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie náplní do tlaciarenských zariadení iných ako ,,HP v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 26,558 EUR 2011 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a príslušenstvo Katolícka univerzita v Ružomberku 1,666 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cartridge - HP57, HP15, HP78, HP45 Národný onkologický ústav 3,710 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 379 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní (originálne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,871 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál 283X Národný onkologický ústav 2,910 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav merania SAV 105 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Cyan Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 148 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre potreby TUKE Technická univerzita v Košiciach 740,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál Xerox Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 15,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP C4837AE - červený, toner HP C4836AE - modrý Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 2,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Kyocera TASKalfa 250Ci/300Ci/400Ci/500Ci Ústav polymérov SAV 860 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner originál HP CF410 Národný onkologický ústav 4,890 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové kazety Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6,583 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 850 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 783 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych náplní a spotrebného materiálu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7,447 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 316,499 EUR 2015 Tovary Áno 1
Originálne Tonery do multifunkčného zariadenia OKI MC873 Obec Zuberec 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery do laserových tlačiarní Mesto Hanušovce nad Topľou 2,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lexmark 12036SE - laserový toner pre Lexmark E120, čierny. Toner CRG-731H, Black pre farebné multifunkčné zariadenie Canon i-sensys MF-8280Cw Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 3,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové náplne HP, Canon a Kyocera Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,757 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav merania SAV 70 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 2,020 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner renovovaný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3,989 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Krajský súd v Banskej Bystrici 4,440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery UNIVERZITA J. SELYEHO 122 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Obec Topoľníky 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery, a náhradné diely do tlačiarne Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 640 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Canon PGI-525-Bk, čierny Toner Canon CLI-526 C/M/Y – originál (multipack) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 68 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, SHARP) Mesto Trnava 4,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 195 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál /78A Národný onkologický ústav 1,980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do HP LaserJet 700 color MFP M775, Štátna opera 2,932 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní a kopírovacích zariadení ( originálne alebo kompatibilné, nie repasované ) Zariadenie pre seniorov Komárno 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové kazety Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7,526 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny a kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 6,078 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 618 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 380X originál Národný onkologický ústav 2,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové náplne originálne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 20,770 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery- oreginál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 994 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komapitibilné tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 512 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka originálnych tonerov Národný bezpečnostný úrad 17,386 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 537 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál 283A Národný onkologický ústav 1,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 591 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 7,498 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 938 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originál HP Q7553A ,HP CE320A, /128A Národný onkologický ústav 3,105 EUR 2017 Tovary Nie 1
TONERY A NÁPLNE PRE TLAČIARNE A KOPÍROVACIE ZARIADENIA Slovenská národná knižnica 135,386 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery Krajské centrum voľného času v Trenčíne 2,995 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a PC príslušenstvo Stredná odborná škola polytechnická 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - Objednávky za 4Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 22,750 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarne Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 145 EUR 2018 Tovary Nie 1
čierna oiginálna tonerová kazeta HP 26A LaserJet/CF226A/ Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 445 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre OKI B430dn - kompatibilné HOREZZA, a.s. 22 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 50,332 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne - Canon, HP, Konica Minolta, OKI, Xerox ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2,480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní a multifunkčných zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2,106 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov a odpadových nádob Slovenská inovačná a energetická agentúra 157,249 EUR 2018 Tovary Áno 1
Toner originálny a optický valec Fakultná nemocnica Nitra 1,765 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Slovenské národné múzeum 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych náplní do tlačiarni a kopírovacích strojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 78,419 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery Okresný súd Trnava 220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Mesto Stará Ľubovňa 1,628 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a tonerové náplne do tlačiarní LIKAVA - centrum sociálnych služieb 1,130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Juh 1,105 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4,310 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP 1005 Obchodná akadémia 35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní, obrazový valec Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 570 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 21,616 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a obrazové valce do tlačiarní OKI, Canon, HP a Minolta PP 1300W. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2,830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery 08/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 806 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Rada pre vysielanie a retransmisiu 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 821 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner originálny a kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 68,412 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a tonerové náplne Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2,649 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerepasované, nové, nepoužité tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,340 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery pre HP LaserJet p2015 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Black Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Mesto Trebišov 1,970 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Katolícka univerzita v Ružomberku 29,035 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov do tlačiarní a kopírovacích zariadení Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 27,650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerová náplň originál - MLT-D116L/ELS Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 425 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9,588 EUR 2015 Tovary Neuvedené 3
Tonery HP CF 285 AD Národný onkologický ústav 2,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 23,691 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP) Mestská časť Bratislava - Ružinov 5,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 4,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 10/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 590 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner CE285A alebo ekvivalent Environmentálny fond 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 2/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 86 EUR 2018 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 22,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Okresný súd Topoľčany 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 212,596 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre EPSON WP-4525 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 221 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení - originálne náplne Mesto Prievidza 1,440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 34,802 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 155 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a USB flash disky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2,480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alternatívny, kompatibilný , ekvivalentný toner , Odpadová nádobka Canon na odpadový toner Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 292 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarni a kopírok alebo ekvivalent Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 4,475 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 815 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 70,983 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 285 AD Národný onkologický ústav 1,785 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplň do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 375 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 20,295 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery CRG 718 do tlačiarne Canon LBP 7660 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do HP LaserJet 3015 Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 70 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery , kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 970 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Mestská časť Bratislava - Petržalka 10,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov Krajská prokuratúra v Prešove 39,772 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 339 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery, zobrazovacie valce, zapekacie jednotky a transportný pás do tlačiarní OKI Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 325 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení daných značiek , náhradné diely Mesto Žilina 5,448 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Kyocera FS-C5100 DN Ústav polymérov SAV 924 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia, kopírovacie stroje a plotre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 170,135 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 192 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maintenance kity a originálne tonery do tlačiarní s výmenou Akadémia Policajného zboru v Bratislave 14,970 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 68 EUR 2017 Tovary Áno 1
Originálne a repasované tonery č.1/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 11,950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2,550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a originálny spotrebný materiál k tlačiarni Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16,410 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery (Samsung) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 285 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 8,010 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 7,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 2,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 365 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1,434 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nových originálnych, nerepasovaných a nekompatibilných tonerových náplní do laserových tlačiarní Regionálne cesty Bratislava a.s. 6,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál I/16 Národný onkologický ústav 9,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 28,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 780 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál k tlačiarňam Centrum vedecko-technických informácií SR 2,120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Juh 2,236 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne pre kopírovacie stroje a tlačiarne Základná škola 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne - HP / Lexmark / Xerox ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2,480 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 7,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 217,296 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery pre EPSON WF-5620 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 313 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov do tlačiarní a faxov. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 116,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 675 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Komenského v Bratislave 1,400,000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,008 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní 16040501 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP) Mestská časť Bratislava - Ružinov 5,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonerové náplne Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 599 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Rada pre vysielanie a retransmisiu 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne cartridge HP 950XL black, HP 951XL cyan, HP 951XL magenta, HP 951XL yellow, alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ústav merania SAV 858 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner Mesto Stará Ľubovňa 4,240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a ostatný spotrebný materiál Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 61,199 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 506 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 233 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka originálnych tonerov Národný bezpečnostný úrad 3,219 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do kancelárskej a výpočtovej techniky Dopravný úrad 48,750 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery. Stredná odborná škola 850 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny atramentový toner Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 3,996 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
toner 6RO 1400 Yellow alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originálne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 309 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Obec Prašice 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Cyan Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne čierme a farebné tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Krajský súd 9,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a cartridge Mesto Revúca 4,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (Epson) Katolícka univerzita v Ružomberku 66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek Canon Kancelária prezidenta SR 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne čierme a farebné tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Krajský súd 9,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alternatívny, kompatibilný , ekvivalentný toner HP CB436A Black pre HP LaserJet M1120 MFP Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 14 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery do laserových tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 467 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 460 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery HP CF283X Národný onkologický ústav 2,750 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP tonery-originál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody 707 EUR 2018 Tovary Nie 1
Alternatívny, kompatibilný , ekvivalentný toner , Odpadová nádobka Canon na odpadový toner Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 292 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 214,201 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 529 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 610 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do atramentovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 2,902 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonerové náplne do multifunkčných zariadení. Katolícka univerzita v Ružomberku 633 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové tonerové náplne Mesto Košice 7,020 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Národná transfúzna služba SR 63,318 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5,103 EUR 2011 Tovary Áno 1
Náplne do tlačiarní 16020201 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 404,965 EUR 2015 Tovary Áno 2
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 509 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner do tlačiarne CLI 521 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 870 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Národná transfúzna služba SR 65,230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a alternatívnych tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Rada pre vysielanie a retransmisiu 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery. Seniorcentrum Staré Mesto 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 6,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Okresný súd Topoľčany 2,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál tlačiareň LJ 2420D Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 14,788 EUR 2016 Tovary Áno 1
originálne tonery Centrum právnej pomoci 1,959 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne pre OKI MB 471w Základná škola v Trenčianskom Jastrabí EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové náplne HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 713 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav zoológie SAV 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 770 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originálnych kancelárskych tonerových kaziet a atramentových náplní a softvéru na správu tlačového prostredia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 86,947 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 4,046 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerová náplň originál Q2612A Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 123 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 530 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,527 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2,843 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 381 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka nového, nepoužívaného optického valca pre tlačiareň HP LJ 2550 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 50 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Canon i-SENSYS MF8540Cdn Ústav polymérov SAV 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál CANON laserove tonery FOSUMI, s.r.o. 6,330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1,602 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery a originálny toner. Okresný súd Nitra 3,750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové náplne HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,296 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne repasované Mesto Medzilaborce 5,324 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nerepasované, nové, nepoužité tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 610 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery originálne / kompatibilné Katolícka univerzita v Ružomberku 125 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní 16020201 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17,691 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8,970 EUR 2015 Tovary Nie 3
Tonery - originál HP 740 / ORO Národný onkologický ústav 3,940 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner renovovaný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 4,936 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 208 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4,848 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery alternatívne Obec Zákamenné 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 55 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Záchranná služba 14,280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 580 EUR 2017 Tovary Nie 1
Renovované tonery Okresný súd Trnava 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Magenta Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originál HP 131 X Národný onkologický ústav 4,050 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner a náplň do tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1,550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne pre zariadenie OKI ES 9455 MFP Slovak Business Agency 12,000 EUR 2016 Tovary Áno 1
Originálne tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 383 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - Q2612AD Národný onkologický ústav 4,975 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 449 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne pre tlačiarne Základná škola 2,185 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál 283X Národný onkologický ústav 2,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup originálnych a repasovaných tonerov pre nové aj existujúce tlačiarne Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 23,343 EUR 2017 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov a ďalšie pridružené služby Mesto Martin 23,999 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 394,999 EUR 2015 Tovary Áno 1
Repasované tonery Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP ,lexmark Národný onkologický ústav 1,880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerepasované, nové, nepoužité tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 696 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarní a kopírok alebo ekvivalent Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 3,993 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav merania SAV 232 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP CB435A do tlačiarne HP 1005, 1006 Krajská prokuratúra Trnava 210 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner magenta do tlačiarne CLI 521 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery OKI pre multifunkčnú tlačiareň OKI MC562dnw, Alternatívny, kompatibilný , ekvivalentný toner Canon C-EXV18 black pre tlačiareň - kopírku CANON iR 1018 Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1,497 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné a originálne tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 979 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a alternatívnych tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 3,414 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP 727 300-ml DesignJet Ink Cartridge Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 840 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň a tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP,Canon,Epson /X-16 Národný onkologický ústav 2,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne čierme a farebné tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Krajský súd 2,450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové tonerové náplne Mesto Košice 59,989 EUR 2018 Tovary Nie 1
toner 6RO 1402 Cyan Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner - originál HP 410 Národný onkologický ústav 7,725 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 13,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 5,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov Ústav zoológie SAV 620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne nerepasovane tonery a skartovací stroj Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne alebo ekvivalent Liptovské múzeum v Ružomberku 3,655 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 102 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Mesto Stará Ľubovňa 9,115 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 289 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 847 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 948 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laserových tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Krajský súd v Prešove 2,870 EUR 2016 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov a ďalšie pridružené služby Mesto Martin 23,999 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery kompatibilné Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 140 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 11,998 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 5,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 165 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 306 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Yellow Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 20,375 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kompatibilné tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 99 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Národné centrum zdravotníckych informácií 9,786 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne CEIT a.s. 193 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie tonerov, optických valcov, atramentových náplní Úrad vládneho auditu 13,588 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 134 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Štátny veterinárny a potravinový ústav 593 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery originálne, repasované do tlačiarni a kopírovacích strojov Mesto Trenčín 28,637 EUR 2016 Tovary Nie 1
* Dodanie maintenance kitov a originálnych tonerov do tlačiarní Akadémia Policajného zboru v Bratislave 40,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner Epson C13SO50437 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 20 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní 2018 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 34,375 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 255 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové náplne do tlačiarní Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5,834 EUR 2014 Tovary Áno 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 1,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní, kopírovacích zariadení a faxov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 129,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 925 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP VII /16 Národný onkologický ústav 5,480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner 6RO 1399 Black alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Canon Národný onkologický ústav 1,460 EUR 2017 Tovary Nie 1
kompatibilný toner do zariadenia Dell 1100 Ústav polymérov SAV 44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery UNIVERZITA J. SELYEHO 162 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 354 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner - originál 278A Národný onkologický ústav 4,330 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 21,437 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 17,679 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov, atramentových náplní, optických valcov a iného spotrebného materiálu do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení, do fotokopírovacích zariadení, frankovacích strojov a do scanovacích mobilných prístrojov. Bratislavský samosprávny kraj 72,360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery HP 310,540 Národný onkologický ústav 580 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 6,774 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 2,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiarne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 523 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originál HP 131 /17 Národný onkologický ústav 1,830 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne 12A Q2612AD alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
pamäťové médiá, náplne do tlačiarní Ústav experimentálnej fyziky SAV 225 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a tonerové náplne Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2,649 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov 2016 Mesto Prešov 14,595 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do veľkoformátovej tlačiarne Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 504 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne OKI - originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1,050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 6,650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav merania SAV 275 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner - originál 280A Národný onkologický ústav 1,962 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 99 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery- oreginál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 835 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 1,080 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilného toneru Ústav zoológie SAV 15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4,488,451 EUR 2015 Tovary Áno 2
Originálne a kompatibilné tonery Mesto Zlaté Moravce 6,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 7,810 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Okresný súd Bratislava II EUR 2016 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 5,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne nerepasovane tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 590 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 632 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 2,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 2,446 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 80,340 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 12,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov "SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov 6,813 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery. Okresný súd Nitra