CPV kód

30125100-2

Tonerové náplne

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 5 343 849 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 13 083 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 7 88 879 EUR
Mesto Revúca 2 8 573 EUR
Slovenská správa ciest 1 427 500 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 174 641 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 2 275 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 2 17 187 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 11 784 344 EUR
Mesto Prešov 4 13 101 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11 6 857 706 EUR
Mesto Žilina 1 0 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 23 162 845 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 3 47 917 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 10 175 958 EUR
Žilinský samosprávny kraj 4 319 708 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 4 35 334 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 140 350 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 560 398 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 3 530 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 7 15 450 EUR
Mesto Trnava 4 3 970 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 240 115 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 20 1 850 972 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 332 404 852 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 1 15 990 EUR
Prešovský samosprávny kraj 13 7 446 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 10 253 330 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 23 42 546 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 3 191 850 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 3 52 919 EUR
Mesto Martin 5 85 184 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 36 33 526 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 129 751 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 400 EUR
Trnavský samosprávny kraj 4 27 834 EUR
Slovak Business Agency 1 9 573 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 2 190 333 EUR
Národná transfúzna služba SR 8 334 596 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 63 500 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 4 692 059 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 9 27 295 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 7 38 442 EUR
Mesto Medzilaborce 3 5 656 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 3 44 441 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 7 1 744 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 9 98 491 EUR
Mesto Prievidza 14 52 965 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 210 614 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 18 74 069 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1 168 394 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 106 171 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 323 410 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 3 2 385 EUR
Generálna prokuratúra SR 4 11 492 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 1 541 970 EUR
HOREZZA, a.s. 16 2 576 EUR
Mesto Piešťany 4 12 333 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 5 467 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 9 13 505 EUR
Dopravný úrad 3 50 021 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 10 23 534 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 3 074 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 14 23 774 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 10 79 914 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 51 400 549 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 5 28 899 EUR
Krajský súd v Košiciach 1 0 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 15 710 423 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 5 550 542 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 2 179 077 EUR
Okresný súd Nitra 8 18 217 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 720 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 255 416 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 11 39 037 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 30 166 785 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 16 25 295 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 8 676 082 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 103 142 528 EUR
Slovenská národná knižnica 4 237 358 EUR
Mesto Košice 8 181 799 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 8 1 828 243 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 56 667 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 3 173 001 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 9 130 936 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 187 293 EUR
Mesto Senica 4 8 138 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 10 6 824 005 EUR
Obec Zuberec 2 665 EUR
Mesto Nové Zámky 2 1 837 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 7 39 108 EUR
Slovenské národné múzeum 11 2 857 EUR
Mesto Hanušovce nad Topľou 1 0 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 79 000 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 56 19 883 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 2 802 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 7 6 460 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 43 250 EUR
Mesto Trebišov 8 9 321 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 40 163 927 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 7 256 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 112 261 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 3 21 122 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 100 000 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 4 717 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 32 77 918 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 4 36 709 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 6 5 785 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 1 2 967 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 5 56 041 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 17 5 437 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 28 123 367 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 6 23 476 EUR
Záchranná služba 5 53 367 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 116 600 EUR
"CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 1 230 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 2 8 187 EUR
Kancelária prezidenta SR 9 55 158 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 38 17 701 859 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 19 27 548 EUR
Mesto Trenčín 1 21 501 EUR
Slovenské národné divadlo 2 170 819 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 2 2 225 EUR
Obec Štrba 2 3 541 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 3 43 699 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 1 6 281 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 2 171 EUR
Zariadenie pre seniorov Komárno 3 1 612 EUR
Krajská prokuratúra 13 76 341 EUR
Krajský súd 8 47 213 EUR
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 4 201 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 3 126 032 EUR
Okresný súd Spišská Nová Ves 1 0 EUR
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 1 2 872 EUR
Mesto Stará Turá 14 7 183 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 10 914 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 65 402 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 21 12 050 EUR
BIOMASA, združenie právnických osôb 1 2 226 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 22 9 872 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 4 170 230 EUR
Spišská katolícka charita 16 3 061 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 2 23 699 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 10 2 802 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 73 91 580 EUR
Slovenský pozemkový fond 2 115 292 EUR
Okresný súd Topoľčany 6 3 922 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 157 297 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 6 524 EUR
Národný bezpečnostný úrad 6 75 217 EUR
Ústav anorganickej chémie SAV 2 10 041 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 2 11 113 EUR
Krajská prokuratúra 15 25 005 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 3 309 871 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 2 45 255 EUR
Okresný súd Skalica 1 1 341 EUR
Mestská časť Košice - Západ 2 1 899 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 2 8 324 EUR
Krajský súd v Nitre 14 5 568 EUR
Ústav polymérov SAV 15 6 379 EUR
Krajská prokuratúra 1 1 233 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 6 24 379 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 742 EUR
Národný onkologický ústav 113 407 821 EUR
Mesto Lučenec 2 591 EUR
Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 2 4 162 EUR
Mesto Zlaté Moravce 10 23 441 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 3 11 629 EUR
Obec Zborov nad Bystricou 1 2 287 EUR
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 1 1 025 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 4 12 996 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 3 5 221 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 3 19 320 EUR
Ústav zoológie SAV 13 4 537 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 4 2 460 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 1 1 267 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 3 499 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 35 24 307 EUR
Archeologický ústav SAV 1 5 074 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1 0 EUR
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 69 265 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7 21 926 EUR
Štátna opera 7 11 407 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 710 EUR
Obec Pribeta 6 1 688 EUR
Obec Prašice 4 407 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 10 10 906 EUR
Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 2 71 EUR
Obec Zákamenné 2 68 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 10 994 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 0 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 3 7 260 EUR
Slovenská pošta, a.s. 8 1 617 021 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 5 13 293 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 3 92 125 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 9 519 EUR
Výskumná agentúra 1 14 042 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 18 10 167 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 2 449 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 10 1 969 EUR
CEIT a.s. 3 771 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 92 094 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 16 699 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 6 9 619 EUR
Obec Topoľníky 2 2 033 EUR
Seniorcentrum Staré Mesto 1 360 EUR
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 3 1 727 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 8 250 EUR
Stredná odborná škola 1 462 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 14 9 113 EUR
Obchodná akadémia 3 64 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 3 10 255 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 2 833 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 4 73 362 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 5 574 EUR
Environmentálny fond 8 317 EUR
Základná škola 6 4 926 EUR
Hlavný banský úrad 1 81 EUR
Spojená škola 3 1 783 EUR
Základná škola Šrobárova 2 2 879 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 3 7 092 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 506 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 11 13 531 EUR
Ústav merania SAV 18 2 087 EUR
Okresný súd Bratislava II 14 24 715 EUR
Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 2 186 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 29 5 737 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 6 364 EUR
Obec Ivanka pri Nitre 1 21 EUR
Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 1 0 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 10 15 433 EUR
"SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov 1 0 EUR
Okresný súd Prešov 2 3 820 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 14 1 368 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 7 2 315 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1 48 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 13 6 221 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 200 EUR
Okresný súd Bratislava V 12 12 903 EUR
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 55 5 244 EUR
Okresný súd Vranov nad Topľou 1 1 163 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1 2 652 EUR
Stredná odborná škola letecko technická 1 0 EUR
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 3 637 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 2 333 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 40 EUR
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 8 6 910 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 8 2 952 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 3 783 EUR
Krajský súd v Prešove 5 11 076 EUR
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 2 1 642 EUR
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 3 3 670 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 3 4 689 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 4 24 734 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 2 1 892 EUR
Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 6 3 840 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 2 1 325 EUR
Bella Sk s.r.o. 1 390 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 228 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 2 1 903 EUR
Spojená škola Juraja Henischa 1 2 910 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 16 EUR
Základná škola v Trenčianskom Jastrabí 3 766 EUR
FOSUMI, s.r.o. 1 5 300 EUR
Okresný súd Prievidza 1 4 185 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 4 1 582 EUR
Ústav pamäti národa 2 406 EUR
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 1 1 164 EUR
Domov sociálnych služieb Hrabiny 2 721 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2 2 975 EUR
Centrum sociálnych služieb EDEN 2 5 723 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 3 6 996 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 3 6 112 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 3 2 771 EUR
Ekonomický ústav SAV 2 2 180 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 4 5 067 EUR
Centrum sociálnych služieb - Partizánske 1 1 396 EUR
Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 1 1 167 EUR
Základná škola 1 6 115 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 1 150 EUR
Úrad vládneho auditu 3 21 949 EUR
Krajské centrum voľného času v Trenčíne 3 1 692 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 3 10 837 EUR
Stredisko sociálnych služieb Petržalka 1 3 100 EUR
Stredná odborná škola 5 3 899 EUR
Gymnázium Milana Rúfusa 2 1 542 EUR
Liptovské múzeum v Ružomberku 1 0 EUR
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 5 3 250 EUR
Okresný súd Trnava 8 24 839 EUR
Školský internát 1 1 207 EUR
Stredná odborná škola 3 17 278 EUR
Spojená škola 3 2 790 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 4 3 639 EUR
Špecializovaný trestný súd 3 10 708 EUR
Stredná zdravotnícka škola 3 7 666 EUR
Centrum právnej pomoci 2 5 040 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 4 82 990 EUR
Spojená škola 1 338 EUR
Spojená škola Juraja Henischa 1 1 192 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 47 953 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 3 937 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DATALAN, a.s. 9 5 784 544 EUR
AutoCont SK a.s. 3 8 783 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 3 876 EUR
F.A.T., s.r.o. 1 2 765 EUR
Synergon, s.r.o. 1 8 330 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 400 1 212 641 EUR
SOFTLINE SERVICES, a. s. 4 85 953 EUR
TopPrint s.r.o. 5 1 113 EUR
TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s. r. o., organizačná zložka 1 474 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 2 265 331 EUR
Impromat-Slov spol. s r.o. 3 7 937 EUR
Xepap, spol. s r.o. 1 12 083 EUR
CINEMA+ spol. s r.o. 20 1 433 866 EUR
PC SEMA, s.r.o. 101 884 800 EUR
Datacomp s.r.o. 1 254 EUR
Ing. Peter Švec - ATIS 7 4 049 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 6 115 120 EUR
Euro Media Košice, s.r.o. 108 647 606 EUR
elfa, s.r.o. 4 1 549 303 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 703 8 424 191 EUR
Rempo s.r.o. 8 1 617 021 EUR
TREND SLOVAKIA, s.r.o. 1 49 900 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 372 2 169 769 EUR
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 1 14 269 EUR
ELMONT COPY, s.r.o. 1 201 000 EUR
DISKUS, s.r.o. 1 542 EUR
ITSK, s.r.o. 16 7 079 EUR
P E R G A M O N spol. s r.o. 93 31 445 276 EUR
ŠTOR CAD Computers s.r.o. 1 70 000 EUR
Ing. Peter Chalupecký - SystemHouse 1 165 EUR
A S C spol. s r.o. 2 10 581 EUR
DD21 s.r.o. 147 317 973 EUR
PRINTO s.r.o. 1 168 394 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 12 793 052 EUR
Activa Slovakia s.r.o. 1 265 388 EUR
TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o. 2 15 990 EUR
LUX - KOŠICE, s.r.o. 1 148 EUR
PAPERA s.r.o. 3 268 806 EUR
Z+M servis, spol. s r. o. 21 5 355 961 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 3 21 447 EUR
Z+M servis spol. s r. o. 3 983 EUR
TIMI-INTO s.r.o. 2 70 784 EUR
ARNET, s.r.o. 3 6 304 EUR
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o. 13 26 963 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 320 EUR
nanoTECH s.r.o. 20 23 230 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 1 40 EUR
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 4 2 601 EUR
Viliam Štafurik - RENTON 9 1 754 EUR
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 19 185 823 EUR
TOWDY s. r. o. 101 112 486 EUR
Giga Trade s.r.o 5 28 173 EUR
H a S Nitra, spol. s r. o. 3 1 613 EUR
One Print s.r.o. 10 8 970 EUR
MAGNUS COMPANY, s.r.o. 1 3 530 EUR
IKARO s.r.o. 7 35 875 EUR
Simply supplies s.r.o. 1 0 EUR
STAV mix, s. r. o. 1 723 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 1 145 EUR
Doman Servis s. r. o. 4 1 230 EUR
EKO TONER s.r.o. 15 6 324 EUR
Ing.Jaroslav Kmeť - TONER 7 5 909 EUR
EM Laser s.r.o. 1 227 EUR
MIP, s.r.o. 11 157 496 EUR
SERVISUJEM, s. r. o. 1 537 EUR
REFICIER JTL, s.r.o. 1 9 573 EUR
OFFICE DEPOT s.r.o. 4 7 399 EUR
WAY-COPY SK, s.r.o. 11 11 177 EUR
Peter Lenarčič - LK didzajn 1 101 EUR
PAKE, spol. s r.o. 8 19 414 EUR
DATAROOM s.r.o. 16 78 732 EUR
Quatro print, spol. s r.o. 7 11 644 EUR
Prodata plus, s.r.o. 3 10 996 EUR
TOP SERVIS IT a.s. 2 3 181 EUR
VOVA s.r.o. 2 2 221 EUR
BLARO, s.r.o. 1 815 EUR
MIP TN, s.r.o. 1 5 688 EUR
Maroš Bračok - ONE.NET 14 11 858 EUR
RENTON SK s.r.o. 34 14 724 EUR
Magic Print s.r.o. 1 1 250 EUR
R-DAS Trade, s.r.o. 9 24 930 EUR
Ing. František Javorík 1 579 EUR
Ing. Marian Kopecký - AKM 5 1 824 EUR
TRIPSY s.r.o. 3 158 EUR
GRAND-MS, s.r.o. 2 4 094 EUR
EUROtoner, s.r.o. 6 93 775 EUR
Andrej Holka 2 16 200 EUR
LEXUM, s.r.o. 4 768 EUR
GIGABIT, s.r.o. 1 249 EUR
Effective management SK, s.r.o. 1 2 575 EUR
flex-it, s.r.o. 1 7 428 EUR
HENRYSO, s.r.o. 2 3 072 EUR
Martina Tarnóczyová - COMPANT 4 3 095 EUR
MCN s.r.o. 1 65 EUR
Setop, s.r.o. 1 1 892 EUR
R-COMP, s.r.o. 1 151 EUR
Future Technologies, a.s. 2 2 049 EUR
Ján Meliško - MeliTech 1 296 EUR
Pavel Scholtz 1 3 599 EUR
DAMEDIS, s.r.o. 8 32 671 EUR
abiX s.r.o. 1 3 166 EUR
GRAFID, s.r.o. 4 2 587 EUR
X logistics, s.r.o. 2 4 915 EUR
Lumatix, s.r.o. 1 85 EUR
LiBi s.r.o. 1 733 EUR
BACKBONE, s.r.o. 1 4 870 EUR
Top Tonery Slovakia s.r.o. 1 2 167 EUR
WAD DESIGN, s.r.o. 1 179 EUR
4 WARD-MEDIA, s. r. o. 1 1 550 EUR
ZASYS, s.r.o. 1 135 EUR
smartCAD s.r.o. 1 500 EUR
Oknostudio s.r.o. 1 416 EUR
sakira, s.r.o. 1 104 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 607 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 1 667 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 25 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Nemocnica Poprad a. s. 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tlačových kaziet Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 100 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laserových tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Okresný súd Prešov 23 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych náplní do tlačiarni a kopírovacích strojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 27 740 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonery HP CF283X Národný onkologický ústav 4 770 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon) Kancelária prezidenta SR 370 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Komenského v Bratislave 87 126 EUR 2013 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Black Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 555 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 16 105 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Toner originálny a kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 5 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 505 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 1 570 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 229 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 276 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Prešovský samosprávny kraj 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 5 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov a pridružené služby Mesto Martin 19 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 638 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 791 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - Objednávky za 3Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 9 045 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 340 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery, cartridge a pásky do tliačarní a faxov a Originálne tonery, odpadové nádobky a developery do fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 97 120 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie náplní do tlaciarenských zariadení iných ako ,,HP v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 24 223 EUR 2011 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 316 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne náplne do tlačiarní Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 81 869 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa originálnych tonerov a cartridge Trnavský samosprávny kraj 18 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 670 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka originálnych tonerov Národný bezpečnostný úrad 18 399 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Bratislava Štátny ústav pre kontrolu liečiv 611 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery do tlačiarní Národný onkologický ústav 8 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne 53A Q7553 A alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Národné centrum zdravotníckych informácií 15 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 8 481 EUR 2016 Tovary Nie 1
TONERY A KANCELÁRSKE POTREBY Slovenská národná knižnica 7 984 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie maintenance kitov a originálnych tonerov do tlačiarní Akadémia Policajného zboru v Bratislave 42 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerová kazeta originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 144 887 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Krajské centrum voľného času v Trenčíne 2 928 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny čierny toner do multifunkčného zariadenia Krajský súd 2 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál toner CRG 719 pre zariadenie Canon Okresný súd Bratislava V 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov a náplní do tlačiarní Múzeum Slovenského národného povstania 4 405 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 9/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 218 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Spišská katolícka charita 165 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 2 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 16 357 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tonery - Q2612AD Národný onkologický ústav 1 962 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny cartridge EPSON Genuine a toner Konica Minolta do tlačiarní: EPSON WorkForce Pro WP-4525, EPSON WorkForce Pro WF-5620, EPSON L6160, EPSON L1455, Konica Minolta DiALTA Di1611 Základná škola s materskou školou Župkov 3 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 285 AD Národný onkologický ústav 7 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 11/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 6 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - Objednávky za 4Q/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 13 735 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 449 784 EUR 2015 Tovary Nie 3
ORIGINÁLNE TONERY Úrad pre verejné obstarávanie 32 640 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - tlačiarne, kopírky Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 1 478 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 431 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zobrazovací valec pre HP I/16 Národný onkologický ústav 2 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Národná transfúzna služba SR 58 695 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 12 316 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alternatívny, kompatibilný , ekvivalentný toner HP CB436A Black pre HP LaserJet M1120 MFP Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 14 EUR 2017 Tovary Nie 1
Atramentové náplne Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál do tlačiarní, faxových prístrojov a do fotokopírovacích strojov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 29 999 EUR 2014 Tovary Áno 1
Toner kompatibilný, toner originálny Okresný súd Bratislava II EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Gymnázium Milana Rúfusa 2 832 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, kazety, pásky a valce do jednotlivých tlačiarni Správa mestskej zelene v Košiciach 19 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 558 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery HP CB 436, CB 435 Národný onkologický ústav 3 405 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 651 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 848 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP) Kancelária prezidenta SR 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 1 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne čierme a farebné tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Krajský súd 20 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Topoľčany Štátny ústav pre kontrolu liečiv 66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP, Canon a Konica Minolta Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 948 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Kyocera TASKalfa 250Ci/300Ci/400Ci/500Ci Ústav polymérov SAV 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 305 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery OKI a Sharp Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 22 002 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 266 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení - originálne náplne Mesto Prievidza 8 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 017 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonerové náplne Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 1 199 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Stredná odborná škola obchodu a služieb 4 229 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 116 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní (originálne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 040 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 703 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery. Stredná odborná škola 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - 126A Národný onkologický ústav 2 212 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP Q7551X -originál Národný onkologický ústav 4 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 505 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 270 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originálny a renovovaný Fakultná nemocnica Nitra 85 894 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 271 608 EUR 2015 Tovary Áno 1
Toner Q2612A Environmentálny fond 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 319 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne ORIGINÁL Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 152 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Prešovský samosprávny kraj 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 22 481 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 578 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 16 743 EUR 2015 Tovary Áno 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonerové náplne Okresný súd Trnava 9 301 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 2/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 230 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery ,atramentové kazety- originál II/16 Národný onkologický ústav 4 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner - originál CB436A - 36A Národný onkologický ústav 4 728 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 840 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 10/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 301 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 10 138 EUR 2011 Tovary Áno 1
Tonery a tonerové náplne do tlačiarní LIKAVA - centrum sociálnych služieb 847 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 3/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Mesto Stará Turá 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery TN-3480 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka náplní do faxov, kopírovacích strojov, tlaciarní a multifunkcných zariadení Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 4 486 EUR 2012 Tovary Áno 1
Tlačová hlava na ploter Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní 16040501 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 2 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 526 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Žilina Štátny ústav pre kontrolu liečiv 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a valce Xerox - originál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné a originálne tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 508 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 4 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarní Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 1 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne HP tonerové kazety, atramentové kazety Národný onkologický ústav 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodanie repasovaných, kompatibilných tonerov do fotokopírovacích prístrojov a tlačiarní Štátny inštitút odborného vzdelávania 13 100 EUR 2016 Tovary Áno 1
Tonery Univerzita Komenského v Bratislave 39 303 EUR 2013 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní pre Národnú transfúznu službu SR Národná transfúzna služba SR 80 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonery do atramentovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
spotrebný materiál pre laserovú tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 593 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiarne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Záchranná služba 28 741 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 285 AD Národný onkologický ústav 4 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Technická inšpekcia, a.s. 10 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery (Toshiba) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
ORIGINÁLNE TONERY Úrad pre verejné obstarávanie 60 472 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery renovované alebo kompatibilné Univerzitná nemocnica Martin 15 851 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP LJ CP2025) Ústav polymérov SAV 484 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní 16051002 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 475 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Fakultná nemocnica Trenčín 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP, OKI, Xerox Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 373 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 708 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál atramentové kazety HP,OKI Národný onkologický ústav 810 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a originálne cartridge do tlačiarní a multifunkčných zariadení IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 423 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner renovovaný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 989 EUR 2018 Tovary Nie 1
Canon CRG-731 yellow, toner pre multifunkčné zariadenie Canon i-sensys MF8280Cw od výrobcu Canon Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery renovované alebo kompatibilné Univerzitná nemocnica Martin 14 959 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originálnych kancelárskych tonerových kaziet a atramentových náplní SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 12 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery 2 Mesto Trebišov 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 6 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 225 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 450 000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 2 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Katolícka univerzita v Ružomberku 334 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do technologickej tlačiarne Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 198 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 13 728 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní , originál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 352 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Slovenské národné múzeum 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery HP Trenčiansky samosprávny kraj 1 702 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka nových tonerových náplní 04/2016 Mesto Košice 15 505 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov Ústav zoológie SAV 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Krajský súd v Banskej Bystrici 9 620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 6/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 750 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Rada pre vysielanie a retransmisiu 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych alebo kompatibilných tonerov do multifunkčných zariadení Štátny inštitút odborného vzdelávania 3 350 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tonery a cartridge Mesto Revúca 6 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 14 788 EUR 2016 Tovary Áno 1
Tonery do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery. Stredná odborná škola 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopíriek Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 10 974 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 264 EUR 2017 Tovary Nie 1
Repasované tonery a originálne tonery Okresný súd Nitra 7 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 159 296 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery OKI Ústav experimentálnej fyziky SAV 302 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne Ústav experimentálnej fyziky SAV 466 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 19 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Magenta Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 50 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Canon i-SENSYS MF8540Cdn Ústav polymérov SAV 534 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 10 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení - originálne náplne Mesto Prievidza 10 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Canon CRG-731H black, toner pre multifunkčné zariadenie Canon i-sensys MF8280Cw od výrobcu Canon Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 370 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola lesnícka 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP - Canon Národný onkologický ústav 2 054 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery- originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 471 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ústav merania SAV 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP a Canon Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 536 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarni, multifunkčných zariadení, kopíriek Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 7 531 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerepasované, nové, nepoužité tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 620 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 230 585 EUR 2015 Tovary Áno 2
Tonery do tlačiarní Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 649 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery UNIVERZITA J. SELYEHO 244 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CB435A do tlačiarne HP 1005, 1006 alebo ekvivalent Krajská prokuratúra Trnava 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 92 EUR 2017 Tovary Áno 1
Originálne tonery Samsung, HP a Sharp Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 826 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do laserových a atramentových tlačiarní a fotokopírovacích strojov Trenčianske múzeum v Trenčíne 9 930 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerepasované, nové, nepoužité tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 960 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery HP 85A Ústav pamäti národa 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 442 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner do tlačiarne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 14 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 161 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 3 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 218 543 EUR 2015 Tovary Áno 2
Tonery a náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenské národné múzeum 155 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 495 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a alternatívnych tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 430 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 41 021 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 542 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Zvolen Štátny ústav pre kontrolu liečiv 288 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 220 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 780 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 111 EUR 2018 Tovary Nie 1
Alternatívny, kompatibilný , ekvivalentný toner Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 102 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne OKI - originál, Tonerové náplne HP LaserJet- originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 672 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner - originál 278A Národný onkologický ústav 2 730 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Black Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 60 EUR 2018 Tovary Nie 1
originálne tonery do Canon MF 8540 Cdn Slovenské národné múzeum 830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 11 102 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Epson C13SO50437 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 155 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery TN-3480 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych náplní do tlačiarni a kopírovacích strojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 31 712 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonerová náplň - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 287 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov do tlačiarní a kopírovacích zariadení II Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 26 423 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP Zobrazovací valec 32A CF232A black Národný onkologický ústav 693 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 4 218 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerová náplň originál - Q2612A Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 85 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonerové náplne - originál Centrum vedecko-technických informácií SR 4 580 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a ostatný spotrebný materiál 2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 151 128 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 30 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery, zobrazovacie valce HP a OKI Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 510 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a kompatibilných tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav anorganickej chémie SAV 4 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery UNIVERZITA J. SELYEHO 331 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 153 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 8/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 330 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 663 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP 740 / ORO Národný onkologický ústav 3 607 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav merania SAV 87 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 166 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Košice Štátny ústav pre kontrolu liečiv 24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 604 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery a renovované tonery do tlačiarne Okresný súd Topoľčany 660 EUR 2019 Tovary Nie 1
tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 10 128 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka TONEROVÝCH NÁPLNÍ A SPOTREBNÝCH MATERIÁLOV do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a multifunkčných zariadení pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 12 776 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Archeologický ústav SAV 6 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CE285A, Black, originál pre tlačiareň Hewlett Packard LaserJet P1102 Okresný súd Bratislava V 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 302 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové kazety Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 717 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 36 253 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Toner do fotokopírovacieho stroja Minolta C 364e - Minolta TN 321 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 125 EUR 2018 Tovary Nie 1
Alternatívne tonery Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre tlačiareň OKI MC362 - originálne náplne HOREZZA, a.s. 1 292 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodanie originálnych a kompatibilných tonerov a zberných jednotiekdo do multifunkčných zariadení, Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 800 EUR 2017 Tovary Áno 1
originálne tonery do MF zariadenia Kyocera TASKalfa 250Ci/300Ci/400Ci/500Ci a Kyocera FS-C5100 DN Ústav polymérov SAV 1 216 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové a atramentové kazety Ústav experimentálnej fyziky SAV 797 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 38 705 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka tonerov do kancelárskej a výpočtovej techniky na obdobie 1 roka Dopravný úrad 16 995 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač a kopírovanie Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 838 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 168 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 326 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne a multifunkčné zariadenia Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 5 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 008 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál Lexmark tonery I. Národný onkologický ústav 5 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný, toner originálny Okresný súd Bratislava II EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní 2018 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 39 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
toner Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 523 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerov a náplní do tlačiarenských zariadení. Slovenské národné divadlo 110 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Hewlett-Packard LaserJet Pro - M402, MFP M426 a tlačiareň Canon PIXMA IP 2850 Štátna opera 1 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 16 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 5 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 13 990 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiarne alebo ekvivalent Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre tlačiareň HP Color LaserJet MFP M477fdw - originálne náplne HOREZZA, a.s. 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 115 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola lesnícka 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner HP CE278AD original výrobcu tlačiarne HP čierny Okresný súd Bratislava V 2 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner 6RO 1401 Magenta alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 525 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál do tlačiarní a multifunkčných zariadení. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 108 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Kyocera TASKalfa 250Ci/300Ci/400Ci/500Ci a Kyocera FS-C5100 DN Ústav polymérov SAV 1 216 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 160 967 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery (Samsung, Brother) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery 04/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 910 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 2 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner pre tlačiareň HP 1020 Obchodná akadémia 40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerepasované, nové, nepoužité tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 370 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 432 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 230 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 810 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 3 098 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery, cartridge a pásky do tlačiarní, faxov a fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 166 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup tonerov, náplní a pások. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 476 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne III. Katolícka univerzita v Ružomberku 1 666 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery OKI pre multifunkčnú tlačiareň OKI MC562dnw Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 526 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 15 589 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 3 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Základná škola Šrobárova 2 107 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Hp, Canon alebo ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Ústav experimentálnej fyziky SAV 119 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 1 075 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne ORIGINÁL Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 394 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 785 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery – originál a odpadová nádobka pre tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 362 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do atramentovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 185 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP LJ CP2025) Ústav polymérov SAV 870 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - AVE 2 902 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov Mesto Prešov 408 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery, cartridge a pásky do tliačarní a faxov a Originálne tonery, odpadové nádobky a developery do fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 157 243 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 306 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 252 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 17/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery OKI a HP Ústav experimentálnej fyziky SAV 186 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, spotrebný materiál a príslušenstvo ku tlačiarňam, kopírovacím zariadeniam. CD, DVD média, štítky na čiarové kódy papierové aj transparentné pre potreby SNK Slovenská národná knižnica 83 678 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 340 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner HP Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 117 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 230 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 549 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do rôznych druhov tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Fakultná nemocnica Trnava 50 687 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Alternatívne tonery Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie tonerov do tlačiarní, faxov a kopírovacích strojov. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 188 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 790 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 770 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 303 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 30 647 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a atramentové náplne Univerzitná nemocnica Bratislava 270 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Originálne čierme a farebné tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Krajský súd 7 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 543 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery, cartridge a pásky do tlačiarní, faxov a fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 86 095 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Tonery HP CB 436, CB 435 Národný onkologický ústav 4 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola lesnícka 850 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Prešovský samosprávny kraj 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP, Canon a Triumph Adler Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 738 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 9 573 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové náplne HP a Canon Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 794 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 978 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne- originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 865 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery. Spojená škola 733 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery HP CF283X Národný onkologický ústav 4 770 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery č. 3/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 960 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 908 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne alebo ekvivalent Mesto Nové Zámky 1 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerová náplň do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 680 EUR 2018 Tovary Nie 1
TONERY Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 16 830 EUR 2014 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 2 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 309 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 10 648 EUR 2011 Tovary Áno 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 615 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 580 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka originálnych tonerov Národný bezpečnostný úrad 9 244 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laser toner -FX10 do zariadenia Canon-FAX L100 Okresný súd Bratislava V 110 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a alternatívnych tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Fakultná nemocnica Trenčín 1 060 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery, príslušenstvo k PC Mesto Zlaté Moravce 1 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 865 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Canon CRG-731 cyan, toner pre multifunkčné zariadenie Canon i-sensys MF8280Cw od výrobcu Canon Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a kompatibilných tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery Mesto Zlaté Moravce 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery a atramentové náplne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 46 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery do tlačiarne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 22 027 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonerové a atramentové kazety Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 274 EUR 2014 Tovary Áno 1
Originálne tonerové náplne do tlačiarne HP, tlačiarne OKI, kopírovacieho stroja SHARP Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 10 764 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne nerepasovane tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Obec Pribeta 312 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 498 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný, toner originálny Okresný súd Bratislava II 6 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplne do multifunkčných zariadení a tlačiarní umiestnených v objektoch v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa Mesto Prievidza 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materál - Tonery pre tlačiarne LEXMARK a OKI Univerzitná nemocnica Bratislava 542 270 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery HPCB 435 Národný onkologický ústav 1 440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Lexmark Ústav experimentálnej fyziky SAV 277 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 516 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 30 101 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní a kopírovacích zariadení (originálne alebo kompatibilné/alternatívne, nie repasované ) Zariadenie pre seniorov Komárno 1 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 258 250 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nákup originálnych tonerov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 486 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál tonery, alternatívne tonery, atramentové náplne a tlačiareň Mesto Senica 3 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery TN-3480 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Okresný súd Bratislava II EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 118 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 062 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 14 961 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery pre Konica minolta bizhub 163 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 940 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 5 265 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 1 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka originálnych tonerov Národný bezpečnostný úrad 37 907 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery Mesto Zlaté Moravce 3 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 591 EUR 2015 Tovary Nie 2
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia HP LJ PRO M476 Slovenské národné múzeum 430 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 2 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laserových tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Krajský súd v Prešove 3 427 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné náplne do tlačiarní Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 583 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do Samsung Xpress, Laser Jet, OKI Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 1 190 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 590 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové kazety HP 130 Národný onkologický ústav 816 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Nemocnica Poprad a. s. 1 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a obrazové valce do tlačiarní Canon, HP Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 005 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonerové náplne do multifunkčných zariadení Katolícka univerzita v Ružomberku 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 875 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - kompatibilné Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 10 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Záchranná služba 5 605 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mestská časť Košice - Západ 1 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov a pridružené služby Mesto Martin 18 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - CF230X - 30X Národný onkologický ústav 7 020 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové náplne originálne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 14 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Mesto Stará Ľubovňa 5 425 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici od 60 000 do 180 000 EUR 2011 Tovary Áno 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 4 495 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 635 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 159 360 EUR 2018 Tovary Áno 1
Toner kompatibilný Okresný súd Bratislava II EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerov do tlačiarní Slovenský pozemkový fond 80 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní 160118 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 433 908 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP2612,HP285 Národný onkologický ústav 5 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a alternatívne tonery Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerová náplň - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup originálnych kancelárskych tonerových kaziet a atramentových náplní a služby na správu tlačového prostredia Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 161 188 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne OKI MC332 - originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do laserových tlačiarní a fotokopírovacích strojov Regionálne cesty Bratislava a.s. 7 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
repas tonerov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 610 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Krajský súd v Banskej Bystrici 6 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery (Canon, Brother). Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Canon pre Epson C1100 CMYK set Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov Mesto Piešťany 19 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 1/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 950 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 14 620 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie tonerov "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 7 115 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Trnavský samosprávny kraj 3 237 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka originálnych tonerov do laserových tlačiarní Žilinský samosprávny kraj 21 064 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 860 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 56 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do Canon i-sensys MF735Cx Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 120 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery pre HP LaserJet 1606dn - kompatibilné HOREZZA, a.s. 19 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Školský internát 1 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál, papier, tonery a ostatný všeobecný materiál Centrum sociálnych služieb - AVE 2 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
originál tonery do laserových tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 88 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP 230X Národný onkologický ústav 4 836 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 4/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originálnych kancelárskych tonerových kaziet, atramentových náplní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 109 014 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laserových tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Krajský súd v Prešove 3 427 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Nové Zámky 820 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 249 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov, náplní a pások. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 377 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery pre HP LaserJet 1300 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cartridge TN114 Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 60 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní a kopírovacích zariadení Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 23 599 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - Objednávky za 1Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 13 921 EUR 2015 Tovary Áno 1
Toner Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 313 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, náplne do tlačiarne-originál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 482 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery – originál Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 2 413 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 9 876 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 190 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery do laserových tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 846 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP CB435A do tlačiarne HP 1005, 1006 alebo ekvivalent Krajská prokuratúra Trnava 210 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Gymnázium Milana Rúfusa 3 577 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne pre tlačiareň HP LaserJet 100 color MFP M175 alebo ekvivalent Environmentálny fond 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 1 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní pre rok 2019/2020 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 64 355 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do laserových tlačiarní Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 483 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Obec Topoľníky 1 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 1 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP VII/2 Národný onkologický ústav 1 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do fotokopírovacích strojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 607 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery 2. Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 325 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP 740 / ORO Národný onkologický ústav 3 940 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 251 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Canon LBP 653 Cdw Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 830 EUR 2018 Tovary Nie 1
TONERY A NÁPLNE PRE TLAČIARNE A KOPÍROVACIE STROJE Slovenská národná knižnica 41 196 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Spišská katolícka charita 165 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 458 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 408 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery – originál Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Yellow Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 148 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ústav merania SAV 731 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 342 EUR 2014 Tovary Nie 1
Originálne tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav merania SAV 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny Ústav experimentálnej fyziky SAV 676 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 208 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 12/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 480 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 21 160 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Repasované tonery a originálne tonery Okresný súd Nitra 2 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a spotrebný materiál k tlačiarňam Centrum vedecko-technických informácií SR 4 440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní BIOMASA, združenie právnických osôb 3 000 EUR 2016 Tovary Áno 1
Originálne tonery a príslušenstvo do tlačiarní Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 23 381 EUR 2019 Tovary Nie 1
Renovované tonerové náplne Okresný súd Trnava 10 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 636 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repasované tonery a originálne tonery Okresný súd Nitra 6 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 8 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originálnych, neoriginálnych tonerov a spotrebného materiálu k tlačiarňam Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 18 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 285 AD Národný onkologický ústav 3 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 283A Národný onkologický ústav 2 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 633 EUR 2014 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 227 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 284 EUR 2015 Tovary Nie 2
toner HP CE278AD original výrobcu tlačiarne HP čierny Okresný súd Bratislava V 2 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 6 963 EUR 2018 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov a pridružené služby Okresný súd Skalica 2 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola lesnícka 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní originálnych Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 787 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 314 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do HP LaserJet 700 color MFP M775, HP LaserJet Pro 200 color M251n, HP LaserJet P1102w, HP LaserJet 400 MFP M425 Štátna opera 8 306 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a príslušenstva do tlačiarní Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 20 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery original, kancelársky papier A4, kancelárske potreby Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 9 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - AVE 2 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 5 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarní a kopírok alebo ekvivalent Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 3 993 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materál - Tonery pre tlačiarne LEXMARK a OKI Univerzitná nemocnica Bratislava 536 889 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 735 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 430 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia, kopírovacie stroje a plotre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 193 753 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Mesto Stará Ľubovňa 8 651 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner originál HP 305, 6000A Národný onkologický ústav 3 264 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások Slovenská pošta, a.s. 90 535 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 7 234 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 210 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC komponenty, náplne do tlačiarní Ústav experimentálnej fyziky SAV 294 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne a multifunkčné zariadenia Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 160 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 191 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné náplne do tlačiarní alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne I. Katolícka univerzita v Ružomberku 1 666 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlač a kopírovanie Ústav experimentálnej fyziky SAV 180 EUR 2018 Tovary Nie 1
toner 6RO 1400 Yellow alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 21 992 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP a Canon Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 282 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP Q5949A, čierna (black), originál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 1 131 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 3 690 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP 339 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Úrad vládneho auditu 8 072 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola lesnícka 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Krajský súd v Banskej Bystrici 9 620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 2 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
toner HP CE278AD original výrobcu tlačiarne HP čierny Okresný súd Bratislava V 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do laserových a atramentových tlačiarní a fotokopírovacích strojov Regionálne cesty Bratislava a.s. 6 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 121 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 5 967 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 649 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 79 735 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 040 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 6 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka alternatívnych tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 50 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramenty Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 144 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka TONEROVÝCH NÁPLNÍ A SPOTREBNÝCH MATERIÁLOV do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a multifunkčných zariadení pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 191 437 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 051 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 532 EUR 2019 Tovary Nie 1
dodanie originálnych a kompatibilných tonerov a zberných jednotiekdo do multifunkčných zariadení, Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 800 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kompatibilné tonery do laserových tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery č. 1/2018 Univerzitná nemocnica Bratislava 17 980 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Mesto Trebišov 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Kyocera TASKalfa 250Ci/300Ci/400Ci/500Ci Ústav polymérov SAV 808 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 12 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mestská časť Košice - Západ 1 740 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery TN2220Bk a TN2320Bk do tlačiarní Brother DCP-7055 a MFC-L2740DW Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 87 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Stredná odborná škola obchodu a služieb 5 125 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP 399 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 160 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcu tlačiarne HP LJ 3015 - CE 255 X Okresný súd Bratislava V 205 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 825 947 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonery kompatibilné a príslušenstvo Katolícka univerzita v Ružomberku 361 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery 2 Mesto Trebišov 3 635 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne pre kopírovacie stroje a tlačiarne Základná škola 1 315 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 148 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner do zariadenia Canon iR-1510 Ústav polymérov SAV 26 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov Mesto Piešťany 16 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup tonerov do tlačiarní a kopírovacích zariadení Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 19 783 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Základná škola 9 304 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Slovenské národné múzeum 110 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a cartridge do frankovacieho stroja Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 770 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 190 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery HP CF283X Národný onkologický ústav 4 860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-kompatibilné Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Kancelária prezidenta SR 20 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 725 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 20 985 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery Spojená škola 1 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originálne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál X/16 Národný onkologický ústav 5 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál I/16 Národný onkologický ústav 5 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery- oreginál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 470 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originálne, kompatibilné Katolícka univerzita v Ružomberku 2 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 802 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 2 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do laserových tlačiarní - originál Stredná zdravotnícka škola 2 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Informačno - komunikačné technológie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 492 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a cartridgov Metodicko-pedagogické centrum 265 360 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Tonery a náplne do tlačiarní Záchranná služba 26 348 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 264 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tónery do tlačiarni a kopírok Spojená škola Juraja Henischa 3 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 615 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originálnych kancelárskych tonerových kaziet a atramentových náplní a softvéru na správu tlačového prostredia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 86 947 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner Ústav merania SAV 70 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 1 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do atramentovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner CE285A alebo ekvivalent Environmentálny fond 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do multifunkčného zariadenia Ricoh C 5200 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a valec (Drum unit) do tlačiarne Develop ineo+ 220 Trenčiansky samosprávny kraj 426 EUR 2017 Tovary Áno 1
Toner originálny a kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 25 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 4 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 9 562 EUR 2017 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 33 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 730 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a valcov do tlačiarní Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 285 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Košice Štátny ústav pre kontrolu liečiv 204 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti 4 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 71 EUR 2017 Tovary Nie 1
originál časti, príslušenstvo a tonery do laserových tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerových náplní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 12 775 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál atramentové cartridge Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 117 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alternatívny, kompatibilný , ekvivalentný toner Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery 02/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 32 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 192 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní a kopírovacích zariadení Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 280 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner Mesto Stará Ľubovňa 1 133 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 389 041 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonery Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery CRG 718 do tlačiarne Canon LBP 7660 alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner - originál HP 740 / ORO Národný onkologický ústav 3 940 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tone Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 25 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Obec Štrba 2 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Yellow Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 555 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 830 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov 2016 Mesto Prešov 3 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcu tlačiarne HP LJ 3015 - CE 255 X Okresný súd Bratislava V 205 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov, valcov a odpadovej nádoby pre zariadenie Xerox 7225 Záchranná zdravotná služba Bratislava 4 930 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 192 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 1 138 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Obec Pribeta 485 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner - originál 278A Národný onkologický ústav 2 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 843 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 550 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 744 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - Q2612AD Národný onkologický ústav 2 880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 272 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner Ricoh MP2501 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 75 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 811 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiarne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 721 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Mesto Stará Turá 418 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Okresný súd Bratislava II EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery CRG 718 do tlačiarne Canon LBP 7660 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál/ 131/16 Národný onkologický ústav 5 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne a tonery Technická inšpekcia, a.s. 7 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Magenta Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 148 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP a Canon a Kyocera Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Prešovský samosprávny kraj 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Krajské centrum voľného času v Trenčíne 2 880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 927 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 860 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 58 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CB435A Národný onkologický ústav 4 320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre kopírovacie stroje od výrobcov zariadení značiek XEROX WC 3220 Mesto Lučenec 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka originálnych tonerov Národný bezpečnostný úrad 16 771 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP V/16 Národný onkologický ústav 8 430 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové tonerové náplne Mesto Košice 48 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 344 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 13/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 512 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge a pásky do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 361 597 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové kazety Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 679 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner originálny do multifunkčného zariadenia Katolícka univerzita v Ružomberku 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 798 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Magenta Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 555 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 128 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 299 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 3 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP a Rimage Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 521 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery multifunkčných zariadení Slovenské národné múzeum 1 210 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení - kompatibilné a originálne náplne Mesto Prievidza 6 960 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 510 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové náplne HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery TN2220Bk a TN2320Bk do tlačiarní Brother DCP-7055 a MFC-L2740DW Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek Canon Kancelária prezidenta SR 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery HP, OKI Ústav experimentálnej fyziky SAV 143 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery OKI a CANON Ústav experimentálnej fyziky SAV 648 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do zariadení HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 029 766 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tonery (2) Katolícka univerzita v Ružomberku 1 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery- Canon , Lexmark Národný onkologický ústav 3 270 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 25 059 EUR 2011 Tovary Áno 1
Originálne tonery a príslušenstvo do tlačiarní Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 23 208 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti 5 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alternatívne tonery MLT-D116L, pre Samsung SL-M2825ND Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 105 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 3 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 384 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do multifunkčného zariadenia Ricoh C 5200 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 870 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 545 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Mesto Trnava 975 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originálny a kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 4 441 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerová náplň originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 70 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery Mesto Zlaté Moravce 3 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originál HP 305 Národný onkologický ústav 6 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 312 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávanie originálnych tonerov a iného spotrebného materiálu do tlačiarní a multifunkčných zariadení na Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 134 999 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Fakultná nemocnica Trenčín 1 674 EUR 2016 Tovary Nie 1
Atramentové náplne Rimage Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní a kopírok Národný onkologický ústav 14 090 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 356 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner renovovaný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 152 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 1 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerepasované, nepoužité tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 310 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne pre tlačiareň HP LaserJet 100 color MFP M175 alebo ekvivalent Environmentálny fond 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre EPSON WP-4525 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 363 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 580 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner HP Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav anorganickej chémie SAV 9 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné (alternatívne) a originálne tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 665 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 4 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 352 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 2 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
„Dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne a multifunkčné zariadenia, vrátane ich rozvozu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa“ Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 100 863 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner - kartridž do tlačiarne - originál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 120 425 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery od výrobcu zariadení danej značky Okresný súd Vranov nad Topľou 1 474 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 304 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a časti kopírovacích zariadení Katolícka univerzita v Ružomberku 58 440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerov do tlačiarní Slovenský pozemkový fond 76 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 260 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebné diely OKI Trenčiansky samosprávny kraj 1 354 EUR 2016 Tovary Nie 1
Atramentové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 236 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 686 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery UNIVERZITA J. SELYEHO 50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 767 EUR 2015 Tovary Neuvedené 3
Toner do tlačiarne HP 344 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 40 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 8 510 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 1 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 155 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 619 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 471 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 260 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 499 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 52 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 455 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerová náplň originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 27 985 EUR 2013 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 65 EUR 2017 Tovary Nie 1
duo pack cartridge CE258AD pre laserovu traciareň HP laserjed P1102 Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre HP LaserJet 1015 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 148 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - kompatibilné Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 429 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Okresný súd Bratislava II EUR 2016 Tovary Nie 1
Alternatívne tonery Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery "CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 1 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcu tlačiarne HP LJ1600 - Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A, Okresný súd Bratislava V 220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové kazety HP, Canon a Samsung Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 596 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál III/16 Národný onkologický ústav 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál 283X Národný onkologický ústav 2 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 187 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a fotovalec Katolícka univerzita v Ružomberku 135 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Alternatívny, kompatibilný , ekvivalentný toner Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery Okresný súd Trnava 537 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 70 407 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Xerox 106R02312 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 808 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka nových tonerových náplní 09/2016 Mesto Košice 11 087 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 77 763 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonery -originál Výskumná agentúra 18 904 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 430 513 EUR 2015 Tovary Áno 2
Tonery Mesto Trnava 975 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery (iZR). Katolícka univerzita v Ružomberku 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Bella Sk s.r.o. 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 116 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery pre EPSON WF-5620 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 654 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 473 028 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 640 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 243 793 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Tonery originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery. Stredná odborná škola 2 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
toner Yellow do tlačiarne CLI 521 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka originálnych tonerov a spotrebného materiálu ku tlačiarňam. Národné lesnícke centrum (NLC) 100 000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery HP pre tlačiareň MFP M476 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 512 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner originál HP 131 X Národný onkologický ústav 2 110 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný, toner originálny Okresný súd Bratislava II EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery č. 5/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 17 955 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 226 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kúpa originálnych tonerov a cartridge Trnavský samosprávny kraj 10 021 EUR 2017 Tovary Áno 1
Spotrebný materiál - originál toner Národný onkologický ústav 9 320 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 640 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 254 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 935 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Black Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál atramentové kazety Epson,HP Národný onkologický ústav 1 720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Rada pre vysielanie a retransmisiu 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Prešovský samosprávny kraj 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Bratislava Štátny ústav pre kontrolu liečiv 564 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 1/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 174 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery- originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 163 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne pre tlačiareň HP LaserJet 100 color MFP M175 alebo ekvivalent Environmentálny fond 80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne náplne a ďalší originálny spotrebný materiál do tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení. Hlavné mesto SR Bratislava 112 261 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav zoológie SAV 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 7 020 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 930 EUR 2015 Tovary Nie 1
Originálny toner HP CE278A (78A) čierny Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 77 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 834 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Technická univerzita v Košiciach 801 970 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 077 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 5 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 932 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 260 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP 1536 dnf MFP-originál Obchodná akadémia 78 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné, originálne tonerové náplne a fotovalce Katolícka univerzita v Ružomberku 3 333 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 830 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery pre multifunkčné zariadenia HP LaserJET, CANONi-sensys, Lexmark Domov sociálnych služieb Hrabiny 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 49 735 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti 6 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 15 372 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové náplne HP, Canon a Samsung Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 955 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Samsung Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 4/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 420 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - alternatívne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP, Canon, OKI, Kyocera, Brother Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 9 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 776 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 6 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál /78A Národný onkologický ústav 3 220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 958 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní HP-EPSON Národný onkologický ústav 2 485 EUR 2018 Tovary Nie 1
1 Nákup tonerov a zobrazovacích jednotiek pre MF zariadenie ( 4/ 2018) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 5 277 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 252 EUR 2015 Tovary Nie 2
Toner renovovaný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 215 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery. Spojená škola 1 330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 19 106 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 4 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 405 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 498 624 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Tonerové náplne Ekonomický ústav SAV 1 579 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 5 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner renovovaný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 537 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 493 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Samsung Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 98 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 066 EUR 2019 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 690 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery 10/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 80 340 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 630 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 5/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 450 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15 570 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka nových originálnych značkových tonerov Centrum výcviku Lešť 4 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery na roky 2017 - 2021 Okresný súd Spišská Nová Ves 3 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originálne Krajská prokuratúra Nitra 2 696 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení Mesto Prievidza 5 880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 6 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerových náplní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 211 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 197 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 26 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 505 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery do tlačiarne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 354 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 15 737 EUR 2011 Tovary Áno 1
Toner do tlačiarne Yellow Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 2 855 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní - opt. valec Národný onkologický ústav 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač a kopírovanie , plánovacie tabule Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 681 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Obec Prašice 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 192 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ústav merania SAV 281 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 340 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní a kancelársky papier Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 451 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové kazety HP 130 Národný onkologický ústav 1 158 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre Canon iR2800 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Obec Pribeta 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 312 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 13/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 825 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 062 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - kompatibilné Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávania tonerov do tlačiarní Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 10 751 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 70 445 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Spotrebný materiál do tlačiarní a kopírok Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 10 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne OKI - originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 104 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 2 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 710 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do laserových a atramentových tlačiarní a multifunkčných zariadení Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 91 655 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre HP LaserJet CM1312MFP - kompatibilné HOREZZA, a.s. 57 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál CE 285A Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 168 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 740 376 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Canon 719 H - originálny Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne nerepasovane tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
originál tonery do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 284 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Black Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 296 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 7 498 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne CANON CRG-737 - originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 135 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie spotrebného materiálu do tlačianí Akadémia Policajného zboru v Bratislave 10 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 643 EUR 2015 Tovary Nie 3
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 1 468 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Trenčianske múzeum v Trenčíne 4 874 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní repasované Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby CEIT a.s. 384 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások Slovenská pošta, a.s. 97 478 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup originálnych a repasovaných tonerov pre nové aj existujúce tlačiarne Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 19 983 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Katolícka univerzita v Ružomberku 408 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 260 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a atramentových náplní, kopírovacích strojov, faxov NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 220 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP 344 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a renovácia tonerov Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 37 432 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Atramenty a tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Mesto Prievidza 6 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 493 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové tonerové náplne 2019 Mesto Košice 64 978 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Atramenty a tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Mesto Prievidza 1 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery do tlačiarní Národný onkologický ústav 4 434 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov a zobrazovacích jednotiek pre MF zariadenie ( 3/ 2019) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 4 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 993 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia, faxové prístroje a kopírovacie stroje, vrátane ich rozvozu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 331 429 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka tonerov Ústav zoológie SAV 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 070 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 950 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 217 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne atramentové tonery, cartridge Canon Národný onkologický ústav 3 860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 3 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 306 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačové hlavy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 115 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 666 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CB435A do tlačiarne HP 1005, 1006 alebo ekvivalent Krajská prokuratúra Trnava 140 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka náplní do faxov, kopírovacích strojov, tlaciarní a multifunkcných zariadení Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 18 864 EUR 2012 Tovary Áno 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 7 918 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery Mesto Zlaté Moravce 2 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny Ústav experimentálnej fyziky SAV 138 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonerové náplne Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 599 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery Okresný súd Trnava 302 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 4 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 107 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Canon Národný onkologický ústav 1 642 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Domov dôchodcov - Gerium 2 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 79 958 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 38 085 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kompatibilné tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 380X 381-383 originál Národný onkologický ústav 7 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Fakultná nemocnica Trenčín 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások Slovenská pošta, a.s. 1 000 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní a kopírovacích zariadení Špecializovaný trestný súd 2 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 71 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 757 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 2 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 252 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 63 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 725 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 2 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 41 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner HP CE278AD original výrobcu tlačiarne HP čierny Okresný súd Bratislava V 2 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nových originálnych, nerepasovaných a nekompatibilných tonerových náplní do laserových tlačiarní a fotokopírovacích strojov Regionálne cesty Bratislava a.s. 4 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery (RZ). Katolícka univerzita v Ružomberku 475 EUR 2016 Tovary Nie 1
Renovácia a nové tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 32 497 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny a optický valec Fakultná nemocnica Nitra 1 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Komenského v Bratislave 36 423 EUR 2013 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ústav merania SAV 770 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 2 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon 719 H - originálny Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 639 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny a kompatibilný toner do tlačiarne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 134 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 730 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Spojená škola 520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 164 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov Ústav zoológie SAV 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner 6RO 1399 Black alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 993 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery, náplne do tlačiarní Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 59 376 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Domov dôchodcov - Gerium 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery a atramentové náplne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav zoológie SAV 1 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 305 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 1 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
toner 6RO 1401 Magenta alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 60 803 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Tonery Fakultná nemocnica Nitra 13 576 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 467 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 21 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 210 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások Slovenská pošta, a.s. 161 262 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 625 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery 09/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 970 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 70 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP Národný onkologický ústav 2 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 16/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 445 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarní Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 795 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 1 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych náplní do tlačiarni a kopírovacích strojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 26 972 EUR 2014 Tovary Nie 1
Originálne nerepasovane tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 590 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarní Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 448 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 115 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laserových tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Krajský súd v Prešove 3 427 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný, toner originálny Okresný súd Bratislava II 3 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 370 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne repasované Mesto Medzilaborce 2 775 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 563 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 6 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne tonery Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne - Canon, HP, OKI, Xerox, Sharp ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 3 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 258 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery a originálne tonery Okresný súd Nitra 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové kazety Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 662 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tonery - originálne Krajská prokuratúra Nitra 8 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 739 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do reprografických zariadení Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 180 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Obec Zborov nad Bystricou 2 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 208 930 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery HP a Canon Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Spojená škola 1 190 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 778 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 166 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 1 125 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 785 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 102 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Toner kompatibilný, toner originálny Okresný súd Bratislava II EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál IV/16 Národný onkologický ústav 3 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 521 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 599 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 260 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne pre tlačiareň OKI MC 350 a kompatibilné zariadenia (OKI C3520MFP, C3530MFP, C3530nMFP, MC360) Základná škola 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery pre tlačiarne,multifunkčné zariadenia Stredná odborná škola letecko technická 887 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP 230X Národný onkologický ústav 5 070 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne pre RISO MZ 770E Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 718 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 226 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originálne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 217 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ekonomický ústav SAV 1 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery, tuhé atramenty, údržbová sada Úrad vládneho auditu 8 506 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 563 335 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 7 086 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery Univerzitná nemocnica Bratislava 243 998 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - opakovaná e-aukcia Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 508 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 17 040 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál a kompatibilné Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 753 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery a zobrazovacie válce Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a obrazové valce do tlačiarní OKI, Canon, HP, Minolta Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 421 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery. Okresný súd Nitra 2 022 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 3 620 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 71 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 340 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originál HP 305, 53A, 128A, 6000A Národný onkologický ústav 6 599 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 7 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Mesto Trebišov 1 970 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti 6 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Prešovský samosprávny kraj 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne, originál tonery a repasované tonery Mesto Senica 3 570 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 340 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 210 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 281 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery 2. Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 50 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní a multifunkčných zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 780 EUR 2017 Tovary Áno 1
Originálne atramentové náplne Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 014 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - kompatibilné Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 145 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Ústav zoológie SAV 270 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 12 000 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 780 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Mesto Trnava 722 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 202 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarní Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 115 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 50 505 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka tonerov do kancelárskej a výpočtovej techniky na obdobie 1 roka Dopravný úrad 14 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Komenského v Bratislave 51 874 EUR 2013 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne pre tlačiarne Základná škola 1 540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Kancelária prezidenta SR 30 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery HP CF381A-383A - originál Národný onkologický ústav 3 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 7 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerových náplní do čiernobielych a farebných laserových tlačiarní, kopírok a multifunkčných zariadení Slovenská správa ciest 427 500 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 230 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a atramentové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka TONEROVÝCH NÁPLNÍ A SPOTREBNÝCH MATERIÁLOV do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a multifunkčných zariadení pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 18 412 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 523 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 587 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 4 684 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 381 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne repasované Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 11 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 494 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti 4 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne do atramentovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 719 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 307 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 5/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 552 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 430 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery UNIVERZITA J. SELYEHO 257 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač a kopírovanie Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 396 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Národná transfúzna služba SR 63 283 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerová náplň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 140 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Komenského v Bratislave 88 193 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 318 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 629 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge, farbiace pásky, kazety a ďalší spotrebný materiál do tlačiarní, faxov a kopírovacích zariadení. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 754 EUR 2014 Tovary Nie 4
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 864 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné tonery do tlačiarní a príslušenstvo (tlačový valec, optický prenosový pás, nádobka odpadového tonera) Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 3 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 163 757 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 183 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 124 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 585 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 514 EUR 2018 Tovary Nie 1
toner do tlačiarne CLI 521 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originál HP 131 X Národný onkologický ústav 4 050 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 988 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové kazety, atramentové kazety a optické valce Národná transfúzna služba SR 2 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 68 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon) Kancelária prezidenta SR 3 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 10 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál a repas tonery Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 2 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne a multifunkčného zariadenia Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 718 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42 854 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 14/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a prílušenstvo do Xerox WorkCentre 7225 Záchranná zdravotná služba Bratislava 4 210 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Okresný súd Bratislava II EUR 2017 Tovary Nie 1
originál a renovované tonerové náplne Okresný súd Trnava 17 171 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do laserových tlačiarní - originál Stredná zdravotnícka škola 6 206 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti 5 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Obec Pribeta 324 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 7/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 7 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 523 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do atramentovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 191 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 4 025 EUR 2018 Tovary Nie 1
Renovované tonery Okresný súd Trnava 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 826 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do atramentovej tlačiarne Centrum vedecko-technických informácií SR 238 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 4 237 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP 740 / ORO Národný onkologický ústav 5 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lexmark 12036SE - laserový toner pre Lexmark E120, čierny. Toner CRG-731H, Black pre farebné multifunkčné zariadenie Canon i-sensys MF-8280Cw Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 691 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Magenta Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov pre Úrad Žilinského samosprávneho kraja Žilinský samosprávny kraj 171 400 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola 7 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 630 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 57 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Black Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Technická inšpekcia, a.s. 4 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a tlačové hlavy - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 690 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne Canon I-SENSYS MF8540Cdn Slovenské národné múzeum 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne čierme a farebné tonery do multifunkčných zariadení Krajský súd 6 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Národné centrum zdravotníckych informácií 2 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 1 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne - Canon, HP, OKI, Xerox ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner black do tlačiarne Canon LBP 653 Cdw Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 125 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 297 002 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 655 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 820 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 495 EUR 2019 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 33 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 43 113 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Prešovský samosprávny kraj 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 684 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne, optický valec Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Katolícka univerzita v Ružomberku 501 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 770 EUR 2019 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov do tlačiarní Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 5 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 216 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon) Kancelária prezidenta SR 11 730 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Okresný súd Topoľčany 1 565 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov Mesto Piešťany 11 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 207 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 170 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 168 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 9/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 710 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 573 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Mesto Stará Turá 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Nitriansky samosprávny kraj 19 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a originálny spotrebný materiál k tlačiarni Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 410 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 13 439 EUR 2011 Tovary Áno 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 690 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 100 EUR 2016 Tovary Áno 1
Tonery pre prevádzku Bratislava Štátny ústav pre kontrolu liečiv 192 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do atramentových a laserových tlačiarní, multifunkčných zariadení a fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 193 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 20 827 EUR 2014 Tovary Áno 1
Originálne náplne do tlačiarní Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 67 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 5 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál I/16 Národný onkologický ústav 9 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 7 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner čierny Ricoh Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 60 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Yellow Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-náhrada Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 093 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 81 671 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Národná transfúzna služba SR 58 695 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál toner Lexmark 50F2X00 do tlačiarne Lexmark MS 415dn Okresný súd Bratislava V 1 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Prešovský samosprávny kraj 5 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP a Canon Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 12 599 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 820 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner Black do tlačiarne CLI 521 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 755 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery 2 Mesto Trebišov 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Slovenská inovačná a energetická agentúra 177 263 EUR 2015 Tovary Áno 1
Originálne tonery do tlačiarní a kopírovacích zariadení Špecializovaný trestný súd 8 855 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 346 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav merania SAV 133 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 1 448 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 636 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 572 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarne Lexmark MS510DN - 502U Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov a odpadových nádob Slovenská inovačná a energetická agentúra 67 966 EUR 2019 Tovary Áno 1
Spotrebný materiál do IKT - originálne tonery a pásky do tlačiarní Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 10 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 070 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Základná škola Šrobárova 1 530 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola 6 654 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 4 920 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner Mesto Stará Ľubovňa 2 585 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 5 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Žilinský samosprávny kraj 84 020 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerová náplň Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne OKI - originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál atramentové kazety Epson,HP Národný onkologický ústav 1 720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní a kopírovacích zariadení (originálne alebo kompatibilné/alternatívne, nie repasované ) Zariadenie pre seniorov Komárno 240 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne Hewlett-Packard LaserJet Pro M402 / M426 Mesto Lučenec 630 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 1 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 017 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné (alternatívne) - tonery, časti a príslušenstvo kopírovacích zariadení Katolícka univerzita v Ružomberku 13 271 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 2 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Canon i-SENSYS MF8540Cdn Ústav polymérov SAV 498 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery CRG 718 do tlačiarne Canon LBP 7660 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplň pre kopírovacie zariadenie OKI ES 7170 MFP Základná škola 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové náplne originálne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 12 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon CRG-731 magenta, toner pre multifunkčné zariadenie Canon i-sensys MF8280Cw od výrobcu Canon Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Prešovský samosprávny kraj 80 EUR 2016 Tovary Nie 1
atramentové kazety-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 2 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 980 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové náplne Kyocera, HP a alternatívne náplne Canon Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 354 090 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 936 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerová náplň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 50 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 46 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery (r1) Katolícka univerzita v Ružomberku 3 117 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery č. 4/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 17 992 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 740 376 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Originálne a kompatibilné tonery Mesto Zlaté Moravce 635 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 3/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 168 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery Mesto Zlaté Moravce 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 467 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP VI/16 Národný onkologický ústav 4 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 127 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 12 848 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 145 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 592 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 801 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a fuser Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery pre Xerox WorkCentre 3335 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 318 EUR 2018 Tovary Nie 1
kompatibilný laserový toner do tlačiarne HP LJ 3015 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové kazety Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 310 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 929 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do atramentových a laserových tlačiarní, multifunkčných zariadení a fotokopírovacích strojov Okresný súd Topoľčany 3 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 72 457 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Konica Minolta Národný onkologický ústav 942 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych náplní a spotrebného materiálu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 63 337 EUR 2014 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do rôznych druhov tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Fakultná nemocnica Trnava 16 805 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery dotlačiarne KONICA MINOLTA BIZHUB C308 Štátna opera 1 308 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola 6 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery HP CF283X Národný onkologický ústav 4 770 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 607 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne II. Katolícka univerzita v Ružomberku 333 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 190 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nerepasované, nové, nepoužité tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 270 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 597 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 566 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerová náplň Q2612A Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 80 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerová náplň originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie spotrebného materiálu pre print zariadenia Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 165 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 10 044 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 757 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerová náplň Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 132 EUR 2018 Tovary Nie 1
originálne tonery do tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 480 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál /78A Národný onkologický ústav 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov, atramentových náplní a kaziet do tlačiarní a multifunkčných zariadení Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 157 964 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Okresný súd Topoľčany 1 008 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laserových tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Krajský súd v Prešove 3 427 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 549 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Bratislava, Žilina a Zvolen Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 794 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne (sl) Katolícka univerzita v Ružomberku 167 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner do tlačiarne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 30 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 33 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner Yellow do tlačiarne CLI 521 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 9 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Žilinský samosprávny kraj 87 707 EUR 2018 Tovary Nie 1
tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 533 EUR 2015 Tovary Nie 3
Originálne tonery do tlačiarní, multifunkčných zariadení a originálne optické jednotky (optické valce). IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 1 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 337 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 688 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 465 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 660 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne - Canon / OKI / Xerox ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych alebo kompatibilných tonerov do multifunkčných zariadení Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 800 EUR 2019 Tovary Áno 1
Originálne tonerové náplne pre OKI MB 471w Základná škola v Trenčianskom Jastrabí EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 44 787 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonery (R2d). Katolícka univerzita v Ružomberku 4 669 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení - originálne a alternatívne náplne Mesto Prievidza 13 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne repasované Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 9 860 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner - originál CF280X - 80X Národný onkologický ústav 4 964 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Spišská katolícka charita 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav merania SAV 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner Black do tlačiarne CLI 521 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 110 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do rôznych druhov tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Fakultná nemocnica Trnava 15 397 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Cyan Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 555 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie náplní do tlaciarenských zariadení iných ako ,,HP v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 26 558 EUR 2011 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a príslušenstvo Katolícka univerzita v Ružomberku 1 666 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cartridge - HP57, HP15, HP78, HP45 Národný onkologický ústav 3 710 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Canon Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 550 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 379 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní (originálne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 871 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál 283X Národný onkologický ústav 2 910 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav merania SAV 105 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Cyan Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 148 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre potreby TUKE Technická univerzita v Košiciach 740 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál Xerox Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 15 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP C4837AE - červený, toner HP C4836AE - modrý Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Kyocera TASKalfa 250Ci/300Ci/400Ci/500Ci Ústav polymérov SAV 860 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner originál HP CF410 Národný onkologický ústav 4 890 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové kazety Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 583 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 850 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 783 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych náplní a spotrebného materiálu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 447 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 316 499 EUR 2015 Tovary Áno 1
Originálne Tonery do multifunkčného zariadenia OKI MC873 Obec Zuberec 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery do laserových tlačiarní Mesto Hanušovce nad Topľou 2 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lexmark 12036SE - laserový toner pre Lexmark E120, čierny. Toner CRG-731H, Black pre farebné multifunkčné zariadenie Canon i-sensys MF-8280Cw Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové náplne HP, Canon a Kyocera Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 757 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav merania SAV 70 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 511 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 2 020 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner renovovaný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 989 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Krajský súd v Banskej Bystrici 4 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery UNIVERZITA J. SELYEHO 122 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Obec Topoľníky 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery, a náhradné diely do tlačiarne Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 640 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Canon PGI-525-Bk, čierny Toner Canon CLI-526 C/M/Y – originál (multipack) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 68 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonerové náplne a renovácia tonerov Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 116 470 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, SHARP) Mesto Trnava 4 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 525 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 195 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál /78A Národný onkologický ústav 1 980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do HP LaserJet 700 color MFP M775, Štátna opera 2 932 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 70 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 1 940 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní a kopírovacích zariadení ( originálne alebo kompatibilné, nie repasované ) Zariadenie pre seniorov Komárno 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové kazety Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 526 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny a kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 6 078 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 618 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 380X originál Národný onkologický ústav 2 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové náplne originálne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 20 770 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery- oreginál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 994 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komapitibilné tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery a zobrazovacie valce Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 512 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka originálnych tonerov Národný bezpečnostný úrad 17 386 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 751 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 537 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál 283A Národný onkologický ústav 1 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 155 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 591 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 7 498 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 938 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originál HP Q7553A ,HP CE320A, /128A Národný onkologický ústav 3 105 EUR 2017 Tovary Nie 1
TONERY A NÁPLNE PRE TLAČIARNE A KOPÍROVACIE ZARIADENIA Slovenská národná knižnica 135 386 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery Krajské centrum voľného času v Trenčíne 2 995 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a PC príslušenstvo Stredná odborná škola polytechnická 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - Objednávky za 4Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 22 750 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarne Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 145 EUR 2018 Tovary Nie 1
čierna oiginálna tonerová kazeta HP 26A LaserJet/CF226A/ Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 445 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery na rok 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 72 455 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 15 982 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery pre OKI B430dn - kompatibilné HOREZZA, a.s. 22 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 50 332 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne - Canon, HP, Konica Minolta, OKI, Xerox ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní a multifunkčných zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 106 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov a odpadových nádob Slovenská inovačná a energetická agentúra 157 249 EUR 2018 Tovary Áno 1
Toner originálny a optický valec Fakultná nemocnica Nitra 1 765 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Slovenské národné múzeum 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych náplní do tlačiarni a kopírovacích strojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 78 419 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery Okresný súd Trnava 220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Mesto Stará Ľubovňa 1 628 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a tonerové náplne do tlačiarní LIKAVA - centrum sociálnych služieb 1 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 820 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Juh 1 105 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 310 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP 1005 Obchodná akadémia 35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní, obrazový valec Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 570 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 21 616 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a obrazové valce do tlačiarní OKI, Canon, HP a Minolta PP 1300W. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery 08/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 806 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Rada pre vysielanie a retransmisiu 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 821 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner originálny a kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 68 412 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a tonerové náplne Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 649 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerepasované, nové, nepoužité tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 340 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery pre HP LaserJet p2015 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 380 930 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Black Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Mesto Trebišov 1 970 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Katolícka univerzita v Ružomberku 29 035 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 2 061 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do multifunkčného zariadenia Ricoh C 5200 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup tonerov do tlačiarní a kopírovacích zariadení Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 27 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerová náplň originál - MLT-D116L/ELS Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 425 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 588