CPV kód

30125100-2

Tonerové náplne

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 5 343 849 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 13 083 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 7 88 879 EUR
Mesto Revúca 2 8 573 EUR
Slovenská správa ciest 1 427 500 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 243 474 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 2 8 550 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 2 17 187 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 13 932 519 EUR
Mesto Prešov 4 13 101 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11 6 857 706 EUR
Mesto Žilina 1 0 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 40 186 470 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 3 47 917 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 13 252 187 EUR
Žilinský samosprávny kraj 5 322 874 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 5 57 904 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 3 227 767 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 560 398 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 3 530 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 7 15 450 EUR
Mesto Trnava 4 3 970 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 240 115 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 20 1 850 972 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 426 465 118 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 1 15 990 EUR
Prešovský samosprávny kraj 13 7 446 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 10 253 330 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 24 43 396 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 3 191 850 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 3 52 919 EUR
Mesto Martin 7 116 688 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 51 50 911 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 129 751 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 400 EUR
Trnavský samosprávny kraj 7 35 458 EUR
Slovak Business Agency 1 9 573 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 2 190 333 EUR
Národná transfúzna služba SR 8 334 596 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 149 499 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 5 716 014 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 9 27 295 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 8 43 025 EUR
Mesto Medzilaborce 3 5 656 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 3 44 441 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 7 1 744 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 12 100 304 EUR
Mesto Prievidza 16 59 809 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 317 491 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 24 95 796 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1 168 394 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 106 171 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 323 410 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 4 4 535 EUR
Generálna prokuratúra SR 8 44 030 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 1 541 970 EUR
HOREZZA, a.s. 16 2 576 EUR
Mesto Piešťany 5 20 133 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 5 467 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 9 13 505 EUR
Dopravný úrad 3 50 021 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 10 23 534 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 3 074 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 16 27 514 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 12 107 155 EUR
Mesto Komárno 1 182 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 63 626 331 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 5 28 899 EUR
Krajský súd v Košiciach 1 0 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 15 710 423 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 5 550 542 EUR
Domov pri kríži 1 4 656 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 2 179 077 EUR
Okresný súd Nitra 9 21 358 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 1 315 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 255 416 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 14 51 587 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 31 168 675 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 16 25 295 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 8 676 082 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 103 142 528 EUR
Slovenská národná knižnica 4 237 358 EUR
Mesto Košice 9 245 794 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 8 1 828 243 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 56 667 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 3 173 001 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 9 130 936 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 5 277 973 EUR
Mesto Senica 8 15 954 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 10 6 824 005 EUR
Obec Zuberec 2 665 EUR
Mesto Nové Zámky 2 1 837 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 8 79 775 EUR
Slovenské národné múzeum 14 3 281 EUR
Mesto Hanušovce nad Topľou 1 0 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 150 400 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 62 23 713 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 2 802 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 7 6 460 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 43 250 EUR
Mesto Trebišov 8 9 321 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 51 211 223 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 9 080 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 112 261 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 3 21 122 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 100 000 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 5 1 958 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 49 136 288 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 4 36 709 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 6 5 785 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 844 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 78 654 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 1 2 967 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 7 65 785 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 17 5 437 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 30 124 260 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 7 27 676 EUR
Záchranná služba 6 85 667 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 116 600 EUR
"CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 1 230 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 2 8 187 EUR
Kancelária prezidenta SR 10 58 908 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 38 17 701 859 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 19 27 548 EUR
Mesto Trenčín 1 21 501 EUR
Slovenské národné divadlo 3 191 652 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 2 2 225 EUR
Obec Štrba 2 3 541 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 3 43 699 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 22 950 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 1 6 281 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 2 171 EUR
Zariadenie pre seniorov Komárno 3 1 612 EUR
Krajská prokuratúra 16 90 350 EUR
Krajský súd 9 57 413 EUR
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 4 201 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 4 138 804 EUR
Okresný súd Spišská Nová Ves 1 0 EUR
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 1 2 872 EUR
Mesto Stará Turá 17 8 556 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 10 914 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 3 65 402 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 21 12 050 EUR
BIOMASA, združenie právnických osôb 1 2 226 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 22 9 872 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 4 170 230 EUR
Spišská katolícka charita 16 3 061 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 2 23 699 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 10 2 802 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 90 114 453 EUR
Slovenský pozemkový fond 2 115 292 EUR
Okresný súd Topoľčany 9 5 102 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 157 297 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 6 524 EUR
Národný bezpečnostný úrad 6 75 217 EUR
Ústav anorganickej chémie SAV 2 10 041 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 3 15 361 EUR
Krajská prokuratúra 16 28 213 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 4 440 280 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 2 45 255 EUR
Okresný súd Skalica 1 1 341 EUR
Mestská časť Košice - Západ 2 1 899 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 2 8 324 EUR
Krajský súd v Nitre 16 10 996 EUR
Ústav polymérov SAV 19 7 466 EUR
Krajská prokuratúra 1 1 233 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 6 24 379 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 742 EUR
Národný onkologický ústav 119 446 581 EUR
Mesto Lučenec 4 1 599 EUR
Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 2 4 162 EUR
Mesto Zlaté Moravce 11 26 466 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 3 11 629 EUR
Obec Zborov nad Bystricou 1 2 287 EUR
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 1 1 025 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 4 12 996 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 3 5 221 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 3 19 320 EUR
Ústav zoológie SAV 13 4 537 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 5 4 504 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 1 1 267 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 4 648 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 38 27 878 EUR
Archeologický ústav SAV 1 5 074 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1 0 EUR
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 69 265 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 8 25 142 EUR
Štátna opera 9 28 678 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 710 EUR
Obec Pribeta 6 1 688 EUR
Obec Prašice 4 407 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 12 13 547 EUR
Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 2 71 EUR
Obec Zákamenné 2 68 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 12 693 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 0 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 3 7 260 EUR
Slovenská pošta, a.s. 8 1 617 021 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 6 14 601 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 3 92 125 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 9 519 EUR
Výskumná agentúra 1 14 042 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 19 11 957 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 2 449 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 10 1 969 EUR
CEIT a.s. 3 771 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 92 094 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 2 46 499 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 7 11 036 EUR
Obec Topoľníky 2 2 033 EUR
Seniorcentrum Staré Mesto 1 360 EUR
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 3 1 727 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 8 250 EUR
Stredná odborná škola 1 462 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 14 9 113 EUR
Obchodná akadémia 3 64 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 4 12 833 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 2 833 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 4 73 362 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 5 574 EUR
Environmentálny fond 8 317 EUR
Základná škola 6 4 926 EUR
Hlavný banský úrad 1 81 EUR
Spojená škola 3 1 783 EUR
Základná škola Šrobárova 2 2 879 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 3 7 092 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 506 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 14 18 090 EUR
Ústav merania SAV 21 3 304 EUR
Okresný súd Bratislava II 14 24 715 EUR
Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 2 186 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 29 5 737 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 6 364 EUR
Obec Ivanka pri Nitre 1 21 EUR
Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 1 0 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 10 15 433 EUR
"SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov 1 0 EUR
Okresný súd Prešov 2 3 820 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 14 1 368 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 7 2 315 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1 48 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 15 7 592 EUR
Okresný súd Humenné 2 1 716 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 200 EUR
Okresný súd Bratislava V 12 12 903 EUR
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 56 5 267 EUR
Okresný súd Vranov nad Topľou 1 1 163 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1 2 652 EUR
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika 1 3 450 EUR
Stredná odborná škola letecko technická 1 0 EUR
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 3 637 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 2 333 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 40 EUR
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 10 8 784 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 8 2 952 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 3 783 EUR
Krajský súd v Prešove 5 11 076 EUR
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 2 1 642 EUR
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 3 3 670 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 3 4 689 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 4 24 734 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 2 1 892 EUR
Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 7 4 589 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 2 1 325 EUR
Bella Sk s.r.o. 1 390 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 228 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 2 1 903 EUR
Spojená škola Juraja Henischa 1 2 910 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 16 EUR
Základná škola v Trenčianskom Jastrabí 3 766 EUR
FOSUMI, s.r.o. 1 5 300 EUR
Okresný súd Prievidza 1 4 185 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 4 1 582 EUR
Ústav pamäti národa 2 406 EUR
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 1 1 164 EUR
Domov sociálnych služieb Hrabiny 2 721 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 4 8 208 EUR
Centrum sociálnych služieb EDEN 2 5 723 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 3 6 996 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 3 6 112 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 3 2 771 EUR
Ekonomický ústav SAV 2 2 180 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 4 5 067 EUR
Centrum sociálnych služieb - Partizánske 1 1 396 EUR
Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 1 1 167 EUR
Základná škola 1 6 115 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 2 215 EUR
Úrad vládneho auditu 3 21 949 EUR
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom 1 1 000 EUR
Krajské centrum voľného času v Trenčíne 3 1 692 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 3 10 837 EUR
Stredisko sociálnych služieb Petržalka 2 7 183 EUR
Stredná odborná škola 5 3 899 EUR
Gymnázium Milana Rúfusa 2 1 542 EUR
Liptovské múzeum v Ružomberku 1 0 EUR
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 7 5 541 EUR
Okresný súd Trnava 8 24 839 EUR
Školský internát 1 1 207 EUR
Stredná odborná škola 3 17 278 EUR
Spojená škola 3 2 790 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 4 3 639 EUR
Špecializovaný trestný súd 3 10 708 EUR
Stredná zdravotnícka škola 4 9 703 EUR
Centrum právnej pomoci 2 5 040 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 4 82 990 EUR
Spojená škola 1 338 EUR
Spojená škola Juraja Henischa 1 1 192 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 93 752 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 3 937 EUR
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 1 2 173 EUR
METRO Bratislava a.s. 1 1 255 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DATALAN, a.s. 9 5 784 544 EUR
AutoCont SK a.s. 3 8 783 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 4 4 042 EUR
F.A.T., s.r.o. 1 2 765 EUR
Synergon, s.r.o. 1 8 330 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 468 1 373 471 EUR
SOFTLINE SERVICES, a. s. 4 85 953 EUR
TopPrint s.r.o. 7 2 325 EUR
TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s. r. o., organizačná zložka 1 474 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 2 265 331 EUR
Impromat-Slov spol. s r.o. 5 10 270 EUR
Xepap, spol. s r.o. 1 12 083 EUR
CINEMA+ spol. s r.o. 21 1 434 921 EUR
PC SEMA, s.r.o. 124 1 235 604 EUR
Datacomp s.r.o. 1 254 EUR
Ing. Peter Švec - ATIS 9 5 771 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 6 115 120 EUR
Euro Media Košice, s.r.o. 131 857 558 EUR
elfa, s.r.o. 4 1 549 303 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 802 9 300 119 EUR
Rempo s.r.o. 8 1 617 021 EUR
TREND SLOVAKIA, s.r.o. 1 49 900 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 398 2 230 037 EUR
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 1 14 269 EUR
ELMONT COPY, s.r.o. 1 201 000 EUR
DISKUS, s.r.o. 1 542 EUR
ITSK, s.r.o. 16 7 079 EUR
P E R G A M O N spol. s r.o. 93 31 445 276 EUR
ŠTOR CAD Computers s.r.o. 1 70 000 EUR
Ing. Peter Chalupecký - SystemHouse 1 165 EUR
A S C spol. s r.o. 2 10 581 EUR
DD21 s.r.o. 171 384 689 EUR
PRINTO s.r.o. 1 168 394 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 12 793 052 EUR
Activa Slovakia s.r.o. 1 265 388 EUR
TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o. 2 15 990 EUR
LUX - KOŠICE, s.r.o. 1 148 EUR
PAPERA s.r.o. 4 359 486 EUR
Z+M servis, spol. s r. o. 21 5 355 961 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 7 25 075 EUR
Z+M servis spol. s r. o. 3 983 EUR
TIMI-INTO s.r.o. 2 70 784 EUR
ARNET, s.r.o. 3 6 304 EUR
XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 2 16 575 EUR
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o. 14 29 013 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 2 349 EUR
nanoTECH s.r.o. 20 23 230 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 1 40 EUR
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 4 2 601 EUR
Viliam Štafurik - RENTON 9 1 754 EUR
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 19 185 823 EUR
TOWDY s. r. o. 107 137 478 EUR
Giga Trade s.r.o 5 28 173 EUR
H a S Nitra, spol. s r. o. 3 1 613 EUR
One Print s.r.o. 10 8 970 EUR
MAGNUS COMPANY, s.r.o. 1 3 530 EUR
IKARO s.r.o. 7 35 875 EUR
Simply supplies s.r.o. 1 0 EUR
STAV mix, s. r. o. 1 723 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 1 145 EUR
LLOYD & PARTNERS, s.r.o. 1 175 EUR
Doman Servis s. r. o. 4 1 230 EUR
EKO TONER s.r.o. 15 6 324 EUR
Ing.Jaroslav Kmeť - TONER 7 5 909 EUR
EM Laser s.r.o. 1 227 EUR
MIP, s.r.o. 13 178 340 EUR
SERVISUJEM, s. r. o. 1 537 EUR
REFICIER JTL, s.r.o. 1 9 573 EUR
OFFICE DEPOT s.r.o. 4 7 399 EUR
WAY-COPY SK, s.r.o. 11 11 177 EUR
Peter Lenarčič - LK didzajn 1 101 EUR
PAKE, spol. s r.o. 9 22 439 EUR
DATAROOM s.r.o. 16 78 732 EUR
Quatro print, spol. s r.o. 7 11 644 EUR
Prodata plus, s.r.o. 3 10 996 EUR
TOP SERVIS IT a.s. 2 3 181 EUR
VOVA s.r.o. 2 2 221 EUR
BLARO, s.r.o. 1 815 EUR
MIP TN, s.r.o. 1 5 688 EUR
Maroš Bračok - ONE.NET 14 11 858 EUR
RENTON SK s.r.o. 38 16 349 EUR
Magic Print s.r.o. 1 1 250 EUR
R-DAS Trade, s.r.o. 9 24 930 EUR
Ing. František Javorík 1 579 EUR
Ing. Marian Kopecký - AKM 5 1 824 EUR
TRIPSY s.r.o. 3 158 EUR
GRAND-MS, s.r.o. 2 4 094 EUR
EUROtoner, s.r.o. 7 93 865 EUR
Tribiano s. r. o. 1 2 150 EUR
Andrej Holka 2 16 200 EUR
LEXUM, s.r.o. 4 768 EUR
GIGABIT, s.r.o. 1 249 EUR
Effective management SK, s.r.o. 1 2 575 EUR
flex-it, s.r.o. 1 7 428 EUR
HENRYSO, s.r.o. 2 3 072 EUR
Martina Tarnóczyová - COMPANT 4 3 095 EUR
MCN s.r.o. 1 65 EUR
Setop, s.r.o. 1 1 892 EUR
R-COMP, s.r.o. 1 151 EUR
Future Technologies, a.s. 2 2 049 EUR
Ján Meliško - MeliTech 1 296 EUR
Pavel Scholtz 1 3 599 EUR
DAMEDIS, s.r.o. 27 81 390 EUR
abiX s.r.o. 1 3 166 EUR
GRAFID, s.r.o. 4 2 587 EUR
X logistics, s.r.o. 3 7 813 EUR
Lumatix, s.r.o. 1 85 EUR
LiBi s.r.o. 1 733 EUR
BACKBONE, s.r.o. 1 4 870 EUR
Top Tonery Slovakia s.r.o. 1 2 167 EUR
WAD DESIGN, s.r.o. 1 179 EUR
all4print, s.r.o. 8 11 298 EUR
HTONER s.r.o. 1 1 650 EUR
4 WARD-MEDIA, s. r. o. 1 1 550 EUR
ZASYS, s.r.o. 1 135 EUR
Lukáš Okkel - SLOVEX 5 12 476 EUR
smartCAD s.r.o. 1 500 EUR
Oknostudio s.r.o. 1 416 EUR
sakira, s.r.o. 1 104 EUR
Dávid Vorčák 4 2 885 EUR
SECORAMA s.r.o. 2 106 877 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 607 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 1 667 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 25 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Nemocnica Poprad a. s. 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tlačových kaziet Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 100 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Originálne tonery Mesto Komárno 237 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laserových tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Okresný súd Prešov 23 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych náplní do tlačiarni a kopírovacích strojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 27 740 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonery HP CF283X Národný onkologický ústav 4 770 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon) Kancelária prezidenta SR 370 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní a kopírovacích zariadení Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 22 516 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup tonerov a spotrebného materiálu pre multifunkčné zariadenia Ústredie ľudovej umeleckej výroby 4 080 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Komenského v Bratislave 87 126 EUR 2013 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Black Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 555 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 16 105 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Tonery do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 307 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner originálny a kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 5 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 505 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 1 570 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP LaserJetPro 400 MFP M425dn Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 350 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 229 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 276 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Prešovský samosprávny kraj 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 5 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov a pridružené služby Mesto Martin 19 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 638 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 791 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - Objednávky za 3Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 9 045 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne II Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 34 246 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 340 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery, cartridge a pásky do tliačarní a faxov a Originálne tonery, odpadové nádobky a developery do fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 97 120 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie kancelárskych potrieb Žilinský samosprávny kraj 8 530 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dodanie náplní do tlaciarenských zariadení iných ako ,,HP v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 24 223 EUR 2011 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 316 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne náplne do tlačiarní Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 81 869 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa originálnych tonerov a cartridge Trnavský samosprávny kraj 18 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 670 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka originálnych tonerov Národný bezpečnostný úrad 18 399 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Bratislava Štátny ústav pre kontrolu liečiv 611 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery do tlačiarní Národný onkologický ústav 8 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner čierny Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 149 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne 53A Q7553 A alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Národné centrum zdravotníckych informácií 15 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 8 481 EUR 2016 Tovary Nie 1
TONERY A KANCELÁRSKE POTREBY Slovenská národná knižnica 7 984 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie maintenance kitov a originálnych tonerov do tlačiarní Akadémia Policajného zboru v Bratislave 42 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerová kazeta originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 144 887 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Krajské centrum voľného času v Trenčíne 2 928 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny čierny toner do multifunkčného zariadenia Krajský súd 2 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál toner CRG 719 pre zariadenie Canon Okresný súd Bratislava V 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 480 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup tonerov a náplní do tlačiarní Múzeum Slovenského národného povstania 4 405 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 9/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 218 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Spišská katolícka charita 165 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 11 760 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 2 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 16 357 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tonery - Q2612AD Národný onkologický ústav 1 962 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny cartridge EPSON Genuine a toner Konica Minolta do tlačiarní: EPSON WorkForce Pro WP-4525, EPSON WorkForce Pro WF-5620, EPSON L6160, EPSON L1455, Konica Minolta DiALTA Di1611 Základná škola s materskou školou Župkov 3 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 285 AD Národný onkologický ústav 7 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 11/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 6 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 615 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - Objednávky za 4Q/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 13 735 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 449 784 EUR 2015 Tovary Nie 3
ORIGINÁLNE TONERY Úrad pre verejné obstarávanie 32 640 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - tlačiarne, kopírky Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 1 478 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 431 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie originálnych tonerov do tlačiarne pre účely projektov financovaných z EŠIF Trnavský samosprávny kraj 4 453 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zobrazovací valec pre HP I/16 Národný onkologický ústav 2 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Národná transfúzna služba SR 58 695 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 12 316 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alternatívny, kompatibilný , ekvivalentný toner HP CB436A Black pre HP LaserJet M1120 MFP Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 14 EUR 2017 Tovary Nie 1
Atramentové náplne Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál do tlačiarní, faxových prístrojov a do fotokopírovacích strojov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 29 999 EUR 2014 Tovary Áno 1
Toner kompatibilný, toner originálny Okresný súd Bratislava II EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Gymnázium Milana Rúfusa 2 832 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, kazety, pásky a valce do jednotlivých tlačiarni Správa mestskej zelene v Košiciach 19 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 558 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery HP CB 436, CB 435 Národný onkologický ústav 3 405 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 651 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 848 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP) Kancelária prezidenta SR 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 1 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne čierme a farebné tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Krajský súd 20 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Topoľčany Štátny ústav pre kontrolu liečiv 66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP, Canon a Konica Minolta Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 948 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Kyocera TASKalfa 250Ci/300Ci/400Ci/500Ci Ústav polymérov SAV 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 305 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner originálny a kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 3 535 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery OKI a Sharp Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 22 002 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 266 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení - originálne náplne Mesto Prievidza 8 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 017 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonerové náplne Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 1 199 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Stredná odborná škola obchodu a služieb 4 229 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 116 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní (originálne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 040 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 703 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery. Stredná odborná škola 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - 126A Národný onkologický ústav 2 212 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 726 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner HP Q7551X -originál Národný onkologický ústav 4 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 505 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 270 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originálny a renovovaný Fakultná nemocnica Nitra 85 894 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 271 608 EUR 2015 Tovary Áno 1
Toner Q2612A Environmentálny fond 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 319 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne ORIGINÁL Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 152 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Prešovský samosprávny kraj 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 22 481 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 578 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 65 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 16 743 EUR 2015 Tovary Áno 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonerové náplne Okresný súd Trnava 9 301 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 11 747 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 2/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 230 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery ,atramentové kazety- originál II/16 Národný onkologický ústav 4 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner - originál CB436A - 36A Národný onkologický ústav 4 728 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 840 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 10/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 301 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 10 138 EUR 2011 Tovary Áno 1
Tonery a tonerové náplne do tlačiarní LIKAVA - centrum sociálnych služieb 847 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 3/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Mesto Stará Turá 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery TN-3480 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka náplní do faxov, kopírovacích strojov, tlaciarní a multifunkcných zariadení Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 4 486 EUR 2012 Tovary Áno 1
Tlačová hlava na ploter Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní 16040501 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 2 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 526 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Žilina Štátny ústav pre kontrolu liečiv 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a valce Xerox - originál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné a originálne tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 508 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 4 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarní Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 784 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 770 EUR 2019 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 1 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne HP tonerové kazety, atramentové kazety Národný onkologický ústav 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodanie repasovaných, kompatibilných tonerov do fotokopírovacích prístrojov a tlačiarní Štátny inštitút odborného vzdelávania 13 100 EUR 2016 Tovary Áno 1
Tonery Univerzita Komenského v Bratislave 39 303 EUR 2013 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní pre Národnú transfúznu službu SR Národná transfúzna služba SR 80 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonery do atramentovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
spotrebný materiál pre laserovú tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 593 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiarne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Záchranná služba 28 741 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 285 AD Národný onkologický ústav 4 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Technická inšpekcia, a.s. 10 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery (Toshiba) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
ORIGINÁLNE TONERY Úrad pre verejné obstarávanie 60 472 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery renovované alebo kompatibilné Univerzitná nemocnica Martin 15 851 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP LJ CP2025) Ústav polymérov SAV 484 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní 16051002 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 475 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Fakultná nemocnica Trenčín 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP, OKI, Xerox Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 373 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 708 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál atramentové kazety HP,OKI Národný onkologický ústav 810 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a originálne cartridge do tlačiarní a multifunkčných zariadení IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 423 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner renovovaný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 989 EUR 2018 Tovary Nie 1
Canon CRG-731 yellow, toner pre multifunkčné zariadenie Canon i-sensys MF8280Cw od výrobcu Canon Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery renovované alebo kompatibilné Univerzitná nemocnica Martin 14 959 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originálnych kancelárskych tonerových kaziet a atramentových náplní SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 12 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 996 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery 2 Mesto Trebišov 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 6 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 762 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 225 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 450 000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kompatibilné (repasované) tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 680 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 2 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 033 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Katolícka univerzita v Ružomberku 334 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do technologickej tlačiarne Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 198 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 13 728 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní , originál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 352 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Slovenské národné múzeum 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery HP Trenčiansky samosprávny kraj 1 702 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 636 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka nových tonerových náplní 04/2016 Mesto Košice 15 505 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov Ústav zoológie SAV 1 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Krajský súd v Banskej Bystrici 9 620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 6/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 750 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Rada pre vysielanie a retransmisiu 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originálne od výrobcu Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom 1 425 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych alebo kompatibilných tonerov do multifunkčných zariadení Štátny inštitút odborného vzdelávania 3 350 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tonery a cartridge Mesto Revúca 6 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 14 788 EUR 2016 Tovary Áno 1
Tonery do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery. Stredná odborná škola 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopíriek Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 10 974 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 180 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 264 EUR 2017 Tovary Nie 1
Repasované tonery a originálne tonery Okresný súd Nitra 7 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 159 296 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery OKI Ústav experimentálnej fyziky SAV 302 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne Ústav experimentálnej fyziky SAV 466 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 19 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Magenta Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery domultifunkčného zariadenia Ricoh C 5200 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 560 EUR 2019 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Canon i-SENSYS MF8540Cdn Ústav polymérov SAV 534 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 10 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení - originálne náplne Mesto Prievidza 10 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 250 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov, spotrebného materiálu pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia, kopírovacie stroje a plotre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 225 960 EUR 2019 Tovary Nie 1
Canon CRG-731H black, toner pre multifunkčné zariadenie Canon i-sensys MF8280Cw od výrobcu Canon Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 370 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola lesnícka 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP - Canon Národný onkologický ústav 2 054 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery- originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 471 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ústav merania SAV 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP a Canon Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 536 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarni, multifunkčných zariadení, kopíriek Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 7 531 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerepasované, nové, nepoužité tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 620 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 8 072 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 230 585 EUR 2015 Tovary Áno 2
Tonery do tlačiarní Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 649 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery UNIVERZITA J. SELYEHO 244 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CB435A do tlačiarne HP 1005, 1006 alebo ekvivalent Krajská prokuratúra Trnava 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 92 EUR 2017 Tovary Áno 1
Originálne tonery Samsung, HP a Sharp Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 826 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do laserových a atramentových tlačiarní a fotokopírovacích strojov Trenčianske múzeum v Trenčíne 9 930 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerepasované, nové, nepoužité tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 960 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery HP 85A Ústav pamäti národa 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 442 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner do tlačiarne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 14 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 161 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 3 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 218 543 EUR 2015 Tovary Áno 2
Tonery a náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenské národné múzeum 155 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 495 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a alternatívnych tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 430 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 41 021 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 542 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 266 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Zvolen Štátny ústav pre kontrolu liečiv 288 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 220 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 780 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 111 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 650 EUR 2019 Tovary Nie 1
Alternatívny, kompatibilný , ekvivalentný toner Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 102 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne OKI - originál, Tonerové náplne HP LaserJet- originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 672 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner - originál 278A Národný onkologický ústav 2 730 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Black Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 60 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 800 EUR 2020 Tovary Nie 1
originálne tonery do Canon MF 8540 Cdn Slovenské národné múzeum 830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 11 102 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Epson C13SO50437 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 155 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery TN-3480 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych náplní do tlačiarni a kopírovacích strojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 31 712 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonerová náplň - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 287 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov do tlačiarní a kopírovacích zariadení II Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 26 423 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP Zobrazovací valec 32A CF232A black Národný onkologický ústav 693 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 4 218 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerová náplň originál - Q2612A Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov a ďalšie pridružené služby Mesto Martin 25 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
tonerové náplne - originál Centrum vedecko-technických informácií SR 4 580 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a ostatný spotrebný materiál 2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 151 128 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 30 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery, zobrazovacie valce HP a OKI Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 510 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 585 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a kompatibilných tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav anorganickej chémie SAV 4 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery UNIVERZITA J. SELYEHO 331 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 070 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 153 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 8/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 330 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 663 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP 740 / ORO Národný onkologický ústav 3 607 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 065 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav merania SAV 87 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 166 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Košice Štátny ústav pre kontrolu liečiv 24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 604 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery a renovované tonery do tlačiarne Okresný súd Topoľčany 660 EUR 2019 Tovary Nie 1
tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 10 128 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka TONEROVÝCH NÁPLNÍ A SPOTREBNÝCH MATERIÁLOV do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a multifunkčných zariadení pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 12 776 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Archeologický ústav SAV 6 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CE285A, Black, originál pre tlačiareň Hewlett Packard LaserJet P1102 Okresný súd Bratislava V 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 302 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové kazety Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 717 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 36 253 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Toner do fotokopírovacieho stroja Minolta C 364e - Minolta TN 321 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 125 EUR 2018 Tovary Nie 1
Alternatívne tonery Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre tlačiareň OKI MC362 - originálne náplne HOREZZA, a.s. 1 292 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodanie originálnych a kompatibilných tonerov a zberných jednotiekdo do multifunkčných zariadení, Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 800 EUR 2017 Tovary Áno 1
originálne tonery do MF zariadenia Kyocera TASKalfa 250Ci/300Ci/400Ci/500Ci a Kyocera FS-C5100 DN Ústav polymérov SAV 1 216 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové a atramentové kazety Ústav experimentálnej fyziky SAV 797 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 38 705 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka tonerov do kancelárskej a výpočtovej techniky na obdobie 1 roka Dopravný úrad 16 995 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 24/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač a kopírovanie Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 838 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 168 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 326 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne a multifunkčné zariadenia Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 5 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 008 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál Lexmark tonery I. Národný onkologický ústav 5 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný, toner originálny Okresný súd Bratislava II EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní 2018 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 39 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
toner Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do multifunkčného zariadenia Ricoh C 5200 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 840 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 523 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Sharp Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 140 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerov a náplní do tlačiarenských zariadení. Slovenské národné divadlo 110 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Hewlett-Packard LaserJet Pro - M402, MFP M426 a tlačiareň Canon PIXMA IP 2850 Štátna opera 1 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 16 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 5 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 13 990 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 29 353 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiarne alebo ekvivalent Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre tlačiareň HP Color LaserJet MFP M477fdw - originálne náplne HOREZZA, a.s. 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 705 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 115 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola lesnícka 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner HP CE278AD original výrobcu tlačiarne HP čierny Okresný súd Bratislava V 2 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery do tlačiarne Slovenské národné múzeum 128 EUR 2019 Tovary Nie 1
toner 6RO 1401 Magenta alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 525 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál do tlačiarní a multifunkčných zariadení. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 108 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Kyocera TASKalfa 250Ci/300Ci/400Ci/500Ci a Kyocera FS-C5100 DN Ústav polymérov SAV 1 216 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 160 967 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery (Samsung, Brother) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery 04/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 910 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 2 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner pre tlačiareň HP 1020 Obchodná akadémia 40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerepasované, nové, nepoužité tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 370 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 432 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 230 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 810 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 3 098 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery, cartridge a pásky do tlačiarní, faxov a fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 166 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup tonerov, náplní a pások. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 476 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne III. Katolícka univerzita v Ružomberku 1 666 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery OKI pre multifunkčnú tlačiareň OKI MC562dnw Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 526 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 15 589 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Xerox Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 11 915 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 3 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Základná škola Šrobárova 2 107 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Hp, Canon alebo ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Ústav experimentálnej fyziky SAV 119 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 1 075 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne ORIGINÁL Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 394 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 785 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery – originál a odpadová nádobka pre tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 362 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do atramentovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 185 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP LJ CP2025) Ústav polymérov SAV 870 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - AVE 2 902 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov Mesto Prešov 408 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery, cartridge a pásky do tliačarní a faxov a Originálne tonery, odpadové nádobky a developery do fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 157 243 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 306 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 252 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 17/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery OKI a HP Ústav experimentálnej fyziky SAV 186 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 10 836 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery, spotrebný materiál a príslušenstvo ku tlačiarňam, kopírovacím zariadeniam. CD, DVD média, štítky na čiarové kódy papierové aj transparentné pre potreby SNK Slovenská národná knižnica 83 678 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Okresný súd Humenné 1 800 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 23/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 110 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 4 390 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov Mesto Piešťany 11 500 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 340 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner HP Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 117 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 230 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 549 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne a spotrebný materiál Záchranná služba 45 983 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do rôznych druhov tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Fakultná nemocnica Trnava 50 687 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Alternatívne tonery Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie tonerov do tlačiarní, faxov a kopírovacích strojov. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 188 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 790 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 770 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 303 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 30 647 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a atramentové náplne Univerzitná nemocnica Bratislava 270 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Originálne čierme a farebné tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Krajský súd 7 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 543 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery, cartridge a pásky do tlačiarní, faxov a fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 86 095 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Tonery HP CB 436, CB 435 Národný onkologický ústav 4 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola lesnícka 850 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Prešovský samosprávny kraj 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP, Canon a Triumph Adler Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 738 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 9 573 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové náplne HP a Canon Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 794 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 978 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 616 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne- originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 865 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery. Spojená škola 733 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery HP CF283X Národný onkologický ústav 4 770 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery č. 3/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 960 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 908 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne alebo ekvivalent Mesto Nové Zámky 1 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerová náplň do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 680 EUR 2018 Tovary Nie 1
TONERY Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 16 830 EUR 2014 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 2 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 309 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 10 648 EUR 2011 Tovary Áno 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 565 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 615 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 580 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka originálnych tonerov Národný bezpečnostný úrad 9 244 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laser toner -FX10 do zariadenia Canon-FAX L100 Okresný súd Bratislava V 110 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a alternatívnych tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Domov dôchodcov - Gerium 2 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Fakultná nemocnica Trenčín 1 060 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery, príslušenstvo k PC Mesto Zlaté Moravce 1 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 865 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Canon CRG-731 cyan, toner pre multifunkčné zariadenie Canon i-sensys MF8280Cw od výrobcu Canon Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a kompatibilných tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 547 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery Mesto Zlaté Moravce 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery a atramentové náplne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 46 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery do tlačiarne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 22 027 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonerové a atramentové kazety Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 274 EUR 2014 Tovary Áno 1
Originálne tonerové náplne do tlačiarne HP, tlačiarne OKI, kopírovacieho stroja SHARP Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 10 764 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne nerepasovane tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 237 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Obec Pribeta 312 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 498 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný, toner originálny Okresný súd Bratislava II 6 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplne do multifunkčných zariadení a tlačiarní umiestnených v objektoch v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa Mesto Prievidza 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materál - Tonery pre tlačiarne LEXMARK a OKI Univerzitná nemocnica Bratislava 542 270 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery HPCB 435 Národný onkologický ústav 1 440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do laserových tlačiarní - originál Stredná zdravotnícka škola 3 972 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Lexmark Ústav experimentálnej fyziky SAV 277 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do laserových tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 687 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 516 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 30 101 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní a kopírovacích zariadení (originálne alebo kompatibilné/alternatívne, nie repasované ) Zariadenie pre seniorov Komárno 1 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 258 250 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nákup originálnych tonerov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 486 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál tonery, alternatívne tonery, atramentové náplne a tlačiareň Mesto Senica 3 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery TN-3480 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Okresný súd Bratislava II EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 118 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 062 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 14 961 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery pre Konica minolta bizhub 163 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov a odpadových nádob Slovenská inovačná a energetická agentúra 182 100 EUR 2020 Tovary Áno 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 940 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 5 265 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 138 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 1 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery renovované alebo kompatibilné, Toner – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 191 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka originálnych tonerov Národný bezpečnostný úrad 37 907 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery Mesto Zlaté Moravce 3 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 591 EUR 2015 Tovary Nie 2
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia HP LJ PRO M476 Slovenské národné múzeum 430 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 2 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laserových tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Krajský súd v Prešove 3 427 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné náplne do tlačiarní Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 583 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 1 070 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do Samsung Xpress, Laser Jet, OKI Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 1 190 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 590 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové kazety HP 130 Národný onkologický ústav 816 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Nemocnica Poprad a. s. 1 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a obrazové valce do tlačiarní Canon, HP Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 005 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonerové náplne do multifunkčných zariadení Katolícka univerzita v Ružomberku 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 2 545 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 875 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - kompatibilné Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 10 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Záchranná služba 5 605 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mestská časť Košice - Západ 1 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 420 EUR 2019 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov a pridružené služby Mesto Martin 18 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - CF230X - 30X Národný onkologický ústav 7 020 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery na tlač Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 376 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové náplne originálne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 14 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Mesto Stará Ľubovňa 5 425 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici od 60 000 do 180 000 EUR 2011 Tovary Áno 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 4 495 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 635 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 159 360 EUR 2018 Tovary Áno 1
Toner kompatibilný Okresný súd Bratislava II EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerov do tlačiarní Slovenský pozemkový fond 80 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery 4/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 133 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní 160118 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 650 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 433 908 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP2612,HP285 Národný onkologický ústav 5 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 438 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a alternatívne tonery Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerová náplň - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup originálnych kancelárskych tonerových kaziet a atramentových náplní a služby na správu tlačového prostredia Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 161 188 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne OKI MC332 - originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do laserových tlačiarní a fotokopírovacích strojov Regionálne cesty Bratislava a.s. 7 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
repas tonerov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 610 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Krajský súd v Banskej Bystrici 6 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery (Canon, Brother). Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Canon pre Epson C1100 CMYK set Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov Mesto Piešťany 19 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 1/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 950 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 14 620 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie tonerov "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 7 115 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Trnavský samosprávny kraj 3 237 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka originálnych tonerov do laserových tlačiarní Žilinský samosprávny kraj 21 064 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 860 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 56 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do Canon i-sensys MF735Cx Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 120 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery pre HP LaserJet 1606dn - kompatibilné HOREZZA, a.s. 19 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Školský internát 1 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál, papier, tonery a ostatný všeobecný materiál Centrum sociálnych služieb - AVE 2 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
originál tonery do laserových tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 88 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP 230X Národný onkologický ústav 4 836 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 4/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originálnych kancelárskych tonerových kaziet, atramentových náplní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 109 014 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laserových tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Krajský súd v Prešove 3 427 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Nové Zámky 820 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 249 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov, náplní a pások. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 377 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery pre HP LaserJet 1300 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cartridge TN114 Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 60 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní a kopírovacích zariadení Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 23 599 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - Objednávky za 1Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 13 921 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery Katolícka univerzita v Ružomberku 567 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 313 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, náplne do tlačiarne-originál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 482 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery – originál Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 2 413 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 9 876 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 190 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery do laserových tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 846 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP CB435A do tlačiarne HP 1005, 1006 alebo ekvivalent Krajská prokuratúra Trnava 210 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Gymnázium Milana Rúfusa 3 577 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne pre tlačiareň HP LaserJet 100 color MFP M175 alebo ekvivalent Environmentálny fond 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 1 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní pre rok 2019/2020 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 64 355 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 154 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do laserových tlačiarní Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 483 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Obec Topoľníky 1 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 1 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP VII/2 Národný onkologický ústav 1 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 604 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do fotokopírovacích strojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 607 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery 2. Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 325 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP 740 / ORO Národný onkologický ústav 3 940 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 251 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Canon LBP 653 Cdw Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 165 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 830 EUR 2018 Tovary Nie 1
TONERY A NÁPLNE PRE TLAČIARNE A KOPÍROVACIE STROJE Slovenská národná knižnica 41 196 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Spišská katolícka charita 165 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 458 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 408 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery – originál Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Yellow Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 148 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne a príslušenstvo Slovenské národné divadlo 36 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ústav merania SAV 731 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Gymnázium Milana Rastislava Štefánika 10 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 342 EUR 2014 Tovary Nie 1
Originálne tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav merania SAV 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny Ústav experimentálnej fyziky SAV 676 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 208 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 12/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 480 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 21 160 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Repasované tonery a originálne tonery Okresný súd Nitra 2 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a spotrebný materiál k tlačiarňam Centrum vedecko-technických informácií SR 4 440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní BIOMASA, združenie právnických osôb 3 000 EUR 2016 Tovary Áno 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 743 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery a príslušenstvo do tlačiarní Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 23 381 EUR 2019 Tovary Nie 1
Renovované tonerové náplne Okresný súd Trnava 10 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 636 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repasované tonery a originálne tonery Okresný súd Nitra 6 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 8 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originálnych, neoriginálnych tonerov a spotrebného materiálu k tlačiarňam Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 18 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 285 AD Národný onkologický ústav 3 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 283A Národný onkologický ústav 2 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 633 EUR 2014 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 227 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 284 EUR 2015 Tovary Nie 2
toner HP CE278AD original výrobcu tlačiarne HP čierny Okresný súd Bratislava V 2 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 6 963 EUR 2018 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov a pridružené služby Okresný súd Skalica 2 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 30 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál tonery, alternatívne tonery, atramentové náplne a tlačiarne Mesto Senica 3 610 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola lesnícka 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 150 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní originálnych Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 787 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 314 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do HP LaserJet 700 color MFP M775, HP LaserJet Pro 200 color M251n, HP LaserJet P1102w, HP LaserJet 400 MFP M425 Štátna opera 8 306 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a príslušenstva do tlačiarní Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 20 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery original, kancelársky papier A4, kancelárske potreby Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 9 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - AVE 2 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 5 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarní a kopírok alebo ekvivalent Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 3 993 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materál - Tonery pre tlačiarne LEXMARK a OKI Univerzitná nemocnica Bratislava 536 889 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 735 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 430 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia, kopírovacie stroje a plotre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 193 753 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Mesto Stará Ľubovňa 8 651 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner originál HP 305, 6000A Národný onkologický ústav 3 264 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások Slovenská pošta, a.s. 90 535 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 395 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 7 234 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 210 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC komponenty, náplne do tlačiarní Ústav experimentálnej fyziky SAV 294 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne a multifunkčné zariadenia Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 160 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 138 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 191 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné náplne do tlačiarní alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne I. Katolícka univerzita v Ružomberku 1 666 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlač a kopírovanie Ústav experimentálnej fyziky SAV 180 EUR 2018 Tovary Nie 1
toner 6RO 1400 Yellow alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 21 992 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP a Canon Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 282 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP Q5949A, čierna (black), originál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 1 131 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 3 690 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP 339 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Úrad vládneho auditu 8 072 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola lesnícka 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Krajský súd v Banskej Bystrici 9 620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 2 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 21 684 EUR 2019 Tovary Nie 1
toner HP CE278AD original výrobcu tlačiarne HP čierny Okresný súd Bratislava V 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do laserových a atramentových tlačiarní a fotokopírovacích strojov Regionálne cesty Bratislava a.s. 6 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 121 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 5 967 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 649 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 79 735 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 040 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 6 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka alternatívnych tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 50 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramenty Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 144 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka TONEROVÝCH NÁPLNÍ A SPOTREBNÝCH MATERIÁLOV do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a multifunkčných zariadení pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 191 437 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a atramentových náplní, kopírovacích strojov, faxov NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 25 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 051 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 22/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 532 EUR 2019 Tovary Nie 1
dodanie originálnych a kompatibilných tonerov a zberných jednotiekdo do multifunkčných zariadení, Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 800 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kompatibilné tonery do laserových tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery č. 1/2018 Univerzitná nemocnica Bratislava 17 980 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Mesto Trebišov 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Kyocera TASKalfa 250Ci/300Ci/400Ci/500Ci Ústav polymérov SAV 808 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 12 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mestská časť Košice - Západ 1 740 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery TN2220Bk a TN2320Bk do tlačiarní Brother DCP-7055 a MFC-L2740DW Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 87 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Stredná odborná škola obchodu a služieb 5 125 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP 399 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 160 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcu tlačiarne HP LJ 3015 - CE 255 X Okresný súd Bratislava V 205 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 825 947 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonery kompatibilné a príslušenstvo Katolícka univerzita v Ružomberku 361 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 620 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery 2 Mesto Trebišov 3 635 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne pre kopírovacie stroje a tlačiarne Základná škola 1 315 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 148 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner do zariadenia Canon iR-1510 Ústav polymérov SAV 26 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov Mesto Piešťany 16 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup tonerov do tlačiarní a kopírovacích zariadení Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 19 783 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Základná škola 9 304 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Slovenské národné múzeum 110 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a cartridge do frankovacieho stroja Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 770 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 190 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery HP CF283X Národný onkologický ústav 4 860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-kompatibilné Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Kancelária prezidenta SR 20 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 725 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 20 985 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery Spojená škola 1 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originálne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál X/16 Národný onkologický ústav 5 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál I/16 Národný onkologický ústav 5 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 854 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery- oreginál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 470 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originálne, kompatibilné Katolícka univerzita v Ružomberku 2 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 802 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 2 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do laserových tlačiarní - originál Stredná zdravotnícka škola 2 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Informačno - komunikačné technológie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 492 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a cartridgov Metodicko-pedagogické centrum 265 360 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Tonery a náplne do tlačiarní Záchranná služba 26 348 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 264 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tónery do tlačiarni a kopírok Spojená škola Juraja Henischa 3 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 615 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originálnych kancelárskych tonerových kaziet a atramentových náplní a softvéru na správu tlačového prostredia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 86 947 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner Ústav merania SAV 70 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 44 EUR 2019 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 1 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do atramentovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner CE285A alebo ekvivalent Environmentálny fond 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do multifunkčného zariadenia Ricoh C 5200 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a valec (Drum unit) do tlačiarne Develop ineo+ 220 Trenčiansky samosprávny kraj 426 EUR 2017 Tovary Áno 1
Toner originálny a kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 25 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 4 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 9 562 EUR 2017 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 33 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 730 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a valcov do tlačiarní Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 285 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Košice Štátny ústav pre kontrolu liečiv 204 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti 4 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 71 EUR 2017 Tovary Nie 1
originál časti, príslušenstvo a tonery do laserových tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerových náplní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 12 775 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál atramentové cartridge Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 117 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alternatívny, kompatibilný , ekvivalentný toner Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery 02/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 32 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 192 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní a kopírovacích zariadení Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 280 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner Mesto Stará Ľubovňa 1 133 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 389 041 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonery Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery CRG 718 do tlačiarne Canon LBP 7660 alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner - originál HP 740 / ORO Národný onkologický ústav 3 940 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tone Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 25 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Obec Štrba 2 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne a originálne cartridge do tlačiarní a multifunkčných zariadení. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 1 048 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Yellow Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 555 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní a multifunkčných zariadení - originálne náplne Mesto Prievidza 3 060 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 642 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 830 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov 2016 Mesto Prešov 3 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcu tlačiarne HP LJ 3015 - CE 255 X Okresný súd Bratislava V 205 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 640 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup tonerov, valcov a odpadovej nádoby pre zariadenie Xerox 7225 Záchranná zdravotná služba Bratislava 4 930 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 153 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 192 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 1 138 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Obec Pribeta 485 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery 5/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 124 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner - originál 278A Národný onkologický ústav 2 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 843 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 550 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 744 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - Q2612AD Národný onkologický ústav 2 880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 272 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia RICOH C2003 Slovenské národné múzeum 370 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner Ricoh MP2501 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 75 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 811 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiarne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 721 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Mesto Stará Turá 418 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Okresný súd Bratislava II EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery CRG 718 do tlačiarne Canon LBP 7660 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál/ 131/16 Národný onkologický ústav 5 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne a tonery Technická inšpekcia, a.s. 7 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Magenta Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 148 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 860 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 14/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 120 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP a Canon a Kyocera Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP LJ CP2025) Ústav polymérov SAV 410 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 326 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Prešovský samosprávny kraj 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Krajské centrum voľného času v Trenčíne 2 880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 927 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 860 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 58 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CB435A Národný onkologický ústav 4 320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre kopírovacie stroje od výrobcov zariadení značiek XEROX WC 3220 Mesto Lučenec 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka originálnych tonerov Národný bezpečnostný úrad 16 771 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP V/16 Národný onkologický ústav 8 430 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 303 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové tonerové náplne Mesto Košice 48 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 344 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 650 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 13/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 512 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge a pásky do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 361 597 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové kazety Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 679 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner originálny do multifunkčného zariadenia Katolícka univerzita v Ružomberku 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 798 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Magenta Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 555 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 128 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 155 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 299 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 3 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP a Rimage Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 521 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery multifunkčných zariadení Slovenské národné múzeum 1 210 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení - kompatibilné a originálne náplne Mesto Prievidza 6 960 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 510 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové náplne HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery TN2220Bk a TN2320Bk do tlačiarní Brother DCP-7055 a MFC-L2740DW Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 219 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek Canon Kancelária prezidenta SR 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 520 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery HP, OKI Ústav experimentálnej fyziky SAV 143 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery OKI a CANON Ústav experimentálnej fyziky SAV 648 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do zariadení HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 029 766 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tonery (2) Katolícka univerzita v Ružomberku 1 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery- Canon , Lexmark Národný onkologický ústav 3 270 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 2 381 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 25 059 EUR 2011 Tovary Áno 1
Originálne tonery a príslušenstvo do tlačiarní Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 23 208 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti 5 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alternatívne tonery MLT-D116L, pre Samsung SL-M2825ND Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 105 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery OKI a atramentové náplne HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 525 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 935 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 185 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 3 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 384 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do multifunkčného zariadenia Ricoh C 5200 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 870 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 545 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredisko sociálnych služieb Petržalka 5 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery CRG 718 do tlačiarne Canon LBP 7660 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 35 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Mesto Trnava 975 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originálny a kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 4 441 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerová náplň originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 70 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery Mesto Zlaté Moravce 3 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originál HP 305 Národný onkologický ústav 6 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 2 531 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 312 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávanie originálnych tonerov a iného spotrebného materiálu do tlačiarní a multifunkčných zariadení na Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 134 999 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Fakultná nemocnica Trenčín 1 674 EUR 2016 Tovary Nie 1
Atramentové náplne Rimage Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní a kopírok Národný onkologický ústav 14 090 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 356 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner renovovaný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 152 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 1 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie originálnych tonerov do tlačiarne pre účely projektov financovaných z EŠIF Trnavský samosprávny kraj 4 453 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerepasované, nepoužité tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 310 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne pre tlačiareň HP LaserJet 100 color MFP M175 alebo ekvivalent Environmentálny fond 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre EPSON WP-4525 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 363 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 580 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner HP Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav anorganickej chémie SAV 9 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné (alternatívne) a originálne tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 665 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 4 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 352 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 2 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
„Dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne a multifunkčné zariadenia, vrátane ich rozvozu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa“ Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 100 863 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner - kartridž do tlačiarne - originál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 120 425 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery METRO Bratislava a.s. 1 258 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery od výrobcu zariadení danej značky Okresný súd Vranov nad Topľou 1 474 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 304 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a časti kopírovacích zariadení Katolícka univerzita v Ružomberku 58 440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 550 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerov do tlačiarní Slovenský pozemkový fond 76 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne, optický valec Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 260 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebné diely OKI Trenčiansky samosprávny kraj 1 354 EUR 2016 Tovary Nie 1
Atramentové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 236 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 686 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery UNIVERZITA J. SELYEHO 50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 2 200 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 25/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 767 EUR 2015 Tovary Neuvedené 3
Toner do tlačiarne HP 344 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 40 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 8 510 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 1 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 155 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 619 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 471 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 260 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 499 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 52 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 455 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerová náplň originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 27 985 EUR 2013 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 410 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 65 EUR 2017 Tovary Nie 1
duo pack cartridge CE258AD pre laserovu traciareň HP laserjed P1102 Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 405 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery pre HP LaserJet 1015 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 680 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 148 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - kompatibilné Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 429 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Okresný súd Bratislava II EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Alternatívne tonery Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery "CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 1 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcu tlačiarne HP LJ1600 - Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A, Okresný súd Bratislava V 220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové kazety HP, Canon a Samsung Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 596 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál III/16 Národný onkologický ústav 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 390 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál 283X Národný onkologický ústav 2 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 187 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a fotovalec Katolícka univerzita v Ružomberku 135 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Alternatívny, kompatibilný , ekvivalentný toner Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery Okresný súd Trnava 537 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 70 407 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a zobrazovacie valce Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 540 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Xerox 106R02312 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 808 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka nových tonerových náplní 09/2016 Mesto Košice 11 087 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 062 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 77 763 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonery -originál Výskumná agentúra 18 904 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 430 513 EUR 2015 Tovary Áno 2
Tonery Mesto Trnava 975 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery (iZR). Katolícka univerzita v Ružomberku 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Bella Sk s.r.o. 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 116 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery pre EPSON WF-5620 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 654 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 760 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 473 028 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 640 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 243 793 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Tonery originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery. Stredná odborná škola 2 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
toner Yellow do tlačiarne CLI 521 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka originálnych tonerov a spotrebného materiálu ku tlačiarňam. Národné lesnícke centrum (NLC) 100 000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery HP pre tlačiareň MFP M476 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 512 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner originál HP 131 X Národný onkologický ústav 2 110 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný, toner originálny Okresný súd Bratislava II EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 827 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery č. 5/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 17 955 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 226 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kúpa originálnych tonerov a cartridge Trnavský samosprávny kraj 10 021 EUR 2017 Tovary Áno 1
Spotrebný materiál - originál toner Národný onkologický ústav 9 320 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 640 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 254 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 935 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Black Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál atramentové kazety Epson,HP Národný onkologický ústav 1 720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Rada pre vysielanie a retransmisiu 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Prešovský samosprávny kraj 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Bratislava Štátny ústav pre kontrolu liečiv 564 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 1/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 174 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery- originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 163 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne pre tlačiareň HP LaserJet 100 color MFP M175 alebo ekvivalent Environmentálny fond 80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne náplne a ďalší originálny spotrebný materiál do tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení. Hlavné mesto SR Bratislava 112 261 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 615 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav zoológie SAV 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 7 020 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 19 721 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 930 EUR 2015 Tovary Nie 1
Originálny toner HP CE278A (78A) čierny Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 77 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a optické valce Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 233 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 834 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 3 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Technická univerzita v Košiciach 801 970 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 077 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 5 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 932 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 260 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP 1536 dnf MFP-originál Obchodná akadémia 78 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné, originálne tonerové náplne a fotovalce Katolícka univerzita v Ružomberku 3 333 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 830 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery pre multifunkčné zariadenia HP LaserJET, CANONi-sensys, Lexmark Domov sociálnych služieb Hrabiny 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 49 735 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti 6 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery – originály Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 350 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 952 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 15 372 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové náplne HP, Canon a Samsung Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 955 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Samsung Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 4/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 420 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - alternatívne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP, Canon, OKI, Kyocera, Brother Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 9 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 776 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 666 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 6 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál /78A Národný onkologický ústav 3 220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 430 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do multifunkčného zariadenia Ricoh C 5200 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 958 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní HP-EPSON Národný onkologický ústav 2 485 EUR 2018 Tovary Nie 1
1 Nákup tonerov a zobrazovacích jednotiek pre MF zariadenie ( 4/ 2018) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 5 277 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka renovovaných a originálnych tonerov a náplní do tlačiarní Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 34 790 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 252 EUR 2015 Tovary Nie 2
Toner renovovaný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 215 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery. Spojená škola 1 330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní a kopíriek Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 122 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 19 106 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery HP pre tlačiareň MFP M476 Mesto Lučenec 810 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 4 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 405 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 498 624 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Tonerové náplne Ekonomický ústav SAV 1 579 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 5 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner renovovaný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 537 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 493 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Samsung Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 98 EUR 2017 Tovary Nie 1
Renovované tonery - obrátkový tovar Okresný súd Topoľčany 840 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 066 EUR 2019 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 690 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery 10/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 80 340 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 630 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 5/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 450 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál do tlačiarní a multifunkčných zariadení. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 108 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 136 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15 570 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka nových originálnych značkových tonerov Centrum výcviku Lešť 4 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery na roky 2017 - 2021 Okresný súd Spišská Nová Ves 3 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originálne Krajská prokuratúra Nitra 2 696 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení Mesto Prievidza 5 880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 6 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerových náplní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 211 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 197 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 26 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 505 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery do tlačiarne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 354 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 321 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 15 737 EUR 2011 Tovary Áno 1
Toner do tlačiarne Yellow Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 2 855 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 260 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní - opt. valec Národný onkologický ústav 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač a kopírovanie , plánovacie tabule Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 681 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Obec Prašice 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 192 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ústav merania SAV 281 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní HP LaserJet 700 color MFP M775, HP LaserJet Pro 200 color M251n, HP LaserJet 400 MFP M425,Lexmark, Konica Minolta bizhub,Canon Štátna opera 35 740 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 340 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní a kancelársky papier Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 451 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové kazety HP 130 Národný onkologický ústav 1 158 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre Canon iR2800 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Obec Pribeta 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 865 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 280 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 523 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery a zobrazovací valec Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 577 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 106 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 312 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 13/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 825 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 062 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - kompatibilné Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávania tonerov do tlačiarní Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 10 751 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 70 445 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Spotrebný materiál do tlačiarní a kopírok Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 10 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne OKI - originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 104 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 2 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 710 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do laserových a atramentových tlačiarní a multifunkčných zariadení Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 91 655 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre HP LaserJet CM1312MFP - kompatibilné HOREZZA, a.s. 57 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál CE 285A Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 168 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 740 376 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Canon 719 H - originálny Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 20/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 950 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne nerepasovane tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
originál tonery do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 284 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Black Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 296 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 7 498 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery Mesto Zlaté Moravce 4 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne CANON CRG-737 - originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 135 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie spotrebného materiálu do tlačianí Akadémia Policajného zboru v Bratislave 10 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 643 EUR 2015 Tovary Nie 3
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 1 468 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Trenčianske múzeum v Trenčíne 4 874 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní repasované Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby CEIT a.s. 384 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások Slovenská pošta, a.s. 97 478 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup originálnych a repasovaných tonerov pre nové aj existujúce tlačiarne Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 19 983 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Katolícka univerzita v Ružomberku 408 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 260 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a atramentových náplní, kopírovacích strojov, faxov NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 220 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP 344 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a renovácia tonerov Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 37 432 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Atramenty a tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Mesto Prievidza 6 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 493 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové tonerové náplne 2019 Mesto Košice 64 978 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Atramenty a tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Mesto Prievidza 1 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery do tlačiarní Národný onkologický ústav 4 434 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov a zobrazovacích jednotiek pre MF zariadenie ( 3/ 2019) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 4 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 993 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia, faxové prístroje a kopírovacie stroje, vrátane ich rozvozu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 331 429 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 160 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov Ústav zoológie SAV 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 070 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 950 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 217 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne atramentové tonery, cartridge Canon Národný onkologický ústav 3 860 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 3 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 306 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačové hlavy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 115 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 666 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CB435A do tlačiarne HP 1005, 1006 alebo ekvivalent Krajská prokuratúra Trnava 140 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka náplní do faxov, kopírovacích strojov, tlaciarní a multifunkcných zariadení Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 18 864 EUR 2012 Tovary Áno 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 7 918 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery Mesto Zlaté Moravce 2 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny Ústav experimentálnej fyziky SAV 138 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 29 353 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonerové náplne Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 599 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery Okresný súd Trnava 302 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 4 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 107 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Canon Národný onkologický ústav 1 642 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 53 541 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 19/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 480 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Domov dôchodcov - Gerium 2 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 850 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 79 958 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 38 085 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kompatibilné tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 522 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery HP CF 380X 381-383 originál Národný onkologický ústav 7 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Fakultná nemocnica Trenčín 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások Slovenská pošta, a.s. 1 000 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní a kopírovacích zariadení Špecializovaný trestný súd 2 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 71 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 757 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
tonerové náplne Krajská prokuratúra 9 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 2 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 11 877 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 252 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 63 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 725 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 2 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 41 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner HP CE278AD original výrobcu tlačiarne HP čierny Okresný súd Bratislava V 2 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nových originálnych, nerepasovaných a nekompatibilných tonerových náplní do laserových tlačiarní a fotokopírovacích strojov Regionálne cesty Bratislava a.s. 4 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery (RZ). Katolícka univerzita v Ružomberku 475 EUR 2016 Tovary Nie 1
Renovácia a nové tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 32 497 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny a optický valec Fakultná nemocnica Nitra 1 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Komenského v Bratislave 36 423 EUR 2013 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ústav merania SAV 770 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 460 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 2 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 240 EUR 2019 Tovary Nie 1
Canon 719 H - originálny Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 639 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny a kompatibilný toner do tlačiarne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 134 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 730 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 453 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Spojená škola 520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 164 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov Ústav zoológie SAV 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner 6RO 1399 Black alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 993 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 550 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 795 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery, náplne do tlačiarní Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 59 376 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Domov dôchodcov - Gerium 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery a atramentové náplne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Okresný súd Humenné 1 800 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav zoológie SAV 1 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 305 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 1 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
toner 6RO 1401 Magenta alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 60 803 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Tonery Fakultná nemocnica Nitra 13 576 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 467 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 21 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 210 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások Slovenská pošta, a.s. 161 262 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 625 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery 09/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 970 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 70 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 434 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP Národný onkologický ústav 2 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 16/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 445 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarní Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 795 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 1 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych náplní do tlačiarni a kopírovacích strojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 26 972 EUR 2014 Tovary Nie 1
Originálne nerepasovane tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 590 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarní Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 448 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 115 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní a kopírok Národný onkologický ústav 11 322 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laserových tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Krajský súd v Prešove 3 427 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný, toner originálny Okresný súd Bratislava II 3 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 370 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne repasované Mesto Medzilaborce 2 775 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 563 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 6 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne tonery Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne - Canon, HP, OKI, Xerox, Sharp ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 634 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 835 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 3 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 258 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farebné tonery do tlačiarne Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 522 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery a originálne tonery Okresný súd Nitra 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - alternatívne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 385 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 4 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové kazety Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 662 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tonery - originálne Krajská prokuratúra Nitra 8 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 739 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do reprografických zariadení Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 180 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Obec Zborov nad Bystricou 2 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 208 930 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery HP a Canon Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Spojená škola 1 190 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 778 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 166 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 1 125 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 785 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 102 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Toner kompatibilný, toner originálny Okresný súd Bratislava II EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál IV/16 Národný onkologický ústav 3 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 521 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 069 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 599 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 260 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne pre tlačiareň OKI MC 350 a kompatibilné zariadenia (OKI C3520MFP, C3530MFP, C3530nMFP, MC360) Základná škola 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery pre tlačiarne,multifunkčné zariadenia Stredná odborná škola letecko technická 887 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP 230X Národný onkologický ústav 5 070 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne pre RISO MZ 770E Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 718 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 226 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originálne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 217 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ekonomický ústav SAV 1 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery, tuhé atramenty, údržbová sada Úrad vládneho auditu 8 506 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 563 335 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 7 086 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a repasované tonery Univerzitná nemocnica Bratislava 243 998 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - opakovaná e-aukcia Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 508 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 251 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 17 040 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál a kompatibilné Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 753 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery a zobrazovacie válce Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a obrazové valce do tlačiarní OKI, Canon, HP, Minolta Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 421 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery. Okresný súd Nitra 2 022 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 3 620 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 71 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 340 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originál HP 305, 53A, 128A, 6000A Národný onkologický ústav 6 599 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 7 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 171 508 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Mesto Trebišov 1 970 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti 6 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Prešovský samosprávny kraj 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 765 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiarne, originál tonery a repasované tonery Mesto Senica 3 570 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 340 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 210 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 281 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery 2. Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 21/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 910 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 50 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní a multifunkčných zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 780 EUR 2017 Tovary Áno 1
Originálne atramentové náplne Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 014 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - kompatibilné Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 145 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Ústav zoológie SAV 270 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 12 000 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 780 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 16 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál tonery, alternatívne tonery, atramentové náplne a tlačiareň Mesto Senica 2 280 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Mesto Trnava 722 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Canon, HP, Minolta Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 257 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové náplne do tlačiarní a multifunkčných zariadení - originálne náplne Mesto Prievidza 6 960 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 202 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarní Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 115 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 50 505 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka tonerov do kancelárskej a výpočtovej techniky na obdobie 1 roka Dopravný úrad 14 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Komenského v Bratislave 51 874 EUR 2013 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne pre tlačiarne Základná škola 1 540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Kancelária prezidenta SR 30 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 9 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarne Národný onkologický ústav 12 135 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery HP CF381A-383A - originál Národný onkologický ústav 3 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 7 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerových náplní do čiernobielych a farebných laserových tlačiarní, kopírok a multifunkčných zariadení Slovenská správa ciest 427 500 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 230 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a atramentové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka TONEROVÝCH NÁPLNÍ A SPOTREBNÝCH MATERIÁLOV do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a multifunkčných zariadení pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 18 412 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 523 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 587 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 4 684 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 381 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne repasované Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 11 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do multifunkčného zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 494 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti 4 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne do atramentovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 719 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 307 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 5/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 552 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 430 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery UNIVERZITA J. SELYEHO 257 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač a kopírovanie Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 396 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Národná transfúzna služba SR 63 283 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerová náplň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 140 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Komenského v Bratislave 88 193 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 318 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 629 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge, farbiace pásky, kazety a ďalší spotrebný materiál do tlačiarní, faxov a kopírovacích zariadení. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 754 EUR 2014 Tovary Nie 4
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 864 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné tonery do tlačiarní a príslušenstvo (tlačový valec, optický prenosový pás, nádobka odpadového tonera) Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 3 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 163 757 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 183 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 124 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 585 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 514 EUR 2018 Tovary Nie 1
toner do tlačiarne CLI 521 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originál HP 131 X Národný onkologický ústav 4 050 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 357 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 988 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové kazety, atramentové kazety a optické valce Národná transfúzna služba SR 2 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 68 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon) Kancelária prezidenta SR 3 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 10 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál a repas tonery Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 2 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne a multifunkčného zariadenia Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 718 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42 854 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 14/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a prílušenstvo do Xerox WorkCentre 7225 Záchranná zdravotná služba Bratislava 4 210 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Okresný súd Bratislava II EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 11 655 EUR 2019 Tovary Nie 1
originál a renovované tonerové náplne Okresný súd Trnava 17 171 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do laserových tlačiarní - originál Stredná zdravotnícka škola 6 206 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti 5 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Obec Pribeta 324 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 7/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 7 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 523 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do atramentovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 191 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 4 025 EUR 2018 Tovary Nie 1
Renovované tonery Okresný súd Trnava 1 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 967 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 826 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do atramentovej tlačiarne Centrum vedecko-technických informácií SR 238 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ústav merania SAV 159 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 4 237 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál HP 740 / ORO Národný onkologický ústav 5 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lexmark 12036SE - laserový toner pre Lexmark E120, čierny. Toner CRG-731H, Black pre farebné multifunkčné zariadenie Canon i-sensys MF-8280Cw Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 691 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Magenta Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov pre Úrad Žilinského samosprávneho kraja Žilinský samosprávny kraj 171 400 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola 7 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Národný onkologický ústav 2 670 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 630 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 57 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Black Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Technická inšpekcia, a.s. 4 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a tlačové hlavy - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 690 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne Canon I-SENSYS MF8540Cdn Slovenské národné múzeum 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne čierme a farebné tonery do multifunkčných zariadení Krajský súd 6 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Národné centrum zdravotníckych informácií 2 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 1 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne - Canon, HP, OKI, Xerox ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner black do tlačiarne Canon LBP 653 Cdw Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 125 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 297 002 EUR 2017 Tovary Áno 1
Originálne náplne do multifunkčných zariadení Domov pri kríži 6 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 655 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 820 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 70 156 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 495 EUR 2019 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 33 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 43 113 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Prešovský samosprávny kraj 280 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 684 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne, optický valec Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Katolícka univerzita v Ružomberku 501 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 770 EUR 2019 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov do tlačiarní Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 5 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 87 416 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 216 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon) Kancelária prezidenta SR 11 730 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Okresný súd Topoľčany 1 565 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov Mesto Piešťany 11 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 615 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 207 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 168 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 170 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 190 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 168 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 9/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 710 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 573 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Mesto Stará Turá 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Nitriansky samosprávny kraj 19 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a originálny spotrebný materiál k tlačiarni Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 410 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 13 439 EUR 2011 Tovary Áno 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 690 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 100 EUR 2016 Tovary Áno 1
Tonery pre prevádzku Bratislava Štátny ústav pre kontrolu liečiv 192 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do atramentových a laserových tlačiarní, multifunkčných zariadení a fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 193 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 20 827 EUR 2014 Tovary Áno 1
Originálne náplne do tlačiarní Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 67 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do multifunkčného zariadenia Ricoh C 5200 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 480 EUR 2020 Tovary Nie 1
tonerové náplne Krajská prokuratúra 5 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál I/16 Národný onkologický ústav 9 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 7 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner čierny Ricoh Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 60 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Yellow Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner do tlačiarne a originálny toner do kopírovacieho stroja Okresný súd Topoľčany 1 701 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery-náhrada Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 093 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 81 671 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Národná transfúzna služba SR 58 695 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál toner Lexmark 50F2X00 do tlačiarne Lexmark MS 415dn Okresný súd Bratislava V 1 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Prešovský samosprávny kraj 5 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP a Canon Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 12 599 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 820 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner Black do tlačiarne CLI 521 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 755 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery 2 Mesto Trebišov 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Slovenská inovačná a energetická agentúra 177 263 EUR 2015 Tovary Áno 1
Originálne tonery do tlačiarní a kopírovacích zariadení Špecializovaný trestný súd 8 855 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 346 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav merania SAV 133 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 1 448 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 636 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov, cartridgov a náplní Mestská časť Bratislava - Petržalka 5 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 572 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarne Lexmark MS510DN - 502U Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov a odpadových nádob Slovenská inovačná a energetická agentúra 67 966 EUR 2019 Tovary Áno 1
Spotrebný materiál do IKT - originálne tonery a pásky do tlačiarní Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 10 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 070 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Základná škola Šrobárova 1 530 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola 6 654 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 4 920 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner Mesto Stará Ľubovňa 2 585 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 5 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Žilinský samosprávny kraj 84 020 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerová náplň Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 145 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne OKI - originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál atramentové kazety Epson,HP Národný onkologický ústav 1 720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní a kopírovacích zariadení (originálne alebo kompatibilné/alternatívne, nie repasované ) Zariadenie pre seniorov Komárno 240 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne Hewlett-Packard LaserJet Pro M402 / M426 Mesto Lučenec 630 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych tonerových kaziet, atramentových náplní a softvéru na správu tlačového prostredia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 108 816 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 1 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 017 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné (alternatívne) - tonery, časti a príslušenstvo kopírovacích zariadení Katolícka univerzita v Ružomberku 13 271 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 2 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Canon i-SENSYS MF8540Cdn Ústav polymérov SAV 498 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery CRG 718 do tlačiarne Canon LBP 7660 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplň pre kopírovacie zariadenie OKI ES 7170 MFP Základná škola 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové náplne originálne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 12 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon CRG-731 magenta, toner pre multifunkčné zariadenie Canon i-sensys MF8280Cw od výrobcu Canon Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 323 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Prešovský samosprávny kraj 80 EUR 2016 Tovary Nie 1
atramentové kazety-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 2 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 980 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramentové náplne Kyocera, HP a alternatívne náplne Canon